018-152/2007 Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-152/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice mag. Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Gradnjo kanalizacije, obnovo vodovodnega omrežja in cest na območju Primskovo - sever" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Gratel d.o.o., Skorba 40, Ptuj, ki ga zastopa odvetnik Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 01.06.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Primarni zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Podrejeni zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

3. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.08.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "Gradnjo kanalizacije, obnovo vodovodnega omrežja in cest na območju Primskovo - sever". V Uradnem listu RS, št. 85-86/2006, z dne 11.08.2006, pod številko objave Ob-22859/06, je naročnik objavil javni razpis za predmetno javno naročilo po odprtem postopku.

Naročnik je dne 06.10.2006 izdal odločitev o oddaji javnega naročila ter dve obvestili o oddaji javnega naročila, iz katerih je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ponudbo vlagatelja pa je zavrnil kot nepravilno. V obrazložitvi obeh citiranih obvestil je naročnik zapisal, da je podana obrazložitev poslovna skrivnost v skladu z ZGD-1 in se posreduje samo vlagatelju, Cestnemu podjetju Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, pa se posreduje le krajša obrazložitev. V daljši verziji citiranega obvestila, označeni z oznako "poslovna skrivnost" in ki jo je naročnik posredoval zgolj vlagatelju, je naročnik podrobneje obrazložil razloge za neizbor njegove ponudbe.

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 20.10.2006. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-437/06-42-3655, z dne 28.11.2006, na podlagi citiranega zahtevka za revizijo vlagatelju ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za "Gradnjo kanalizacije, obnovo vodovodnega omrežja in cest na območju Primskovo - sever", vsebovano v dokumentu "odločitev o oddaji javnega naročila", z dne 06.10.2006.

Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja.

Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, je na naročnika naslovilo zahtevo, z dne 12.12.2006, za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve, z dne 29.12.2006, posredoval Cestnemu podjetju Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, in le-to jo je prejelo dne 04.01.2007. V citirani obrazložitvi se je naročnik skliceval na sklep Državne revizijske komisije, št. 018-437/06-42-3655, z dne 28.11.2006.

Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, je dne 13.01.2007 na naročnika naslovilo zahtevek za revizijo zoper obvestilo naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006, v katerem je navajalo več očitkov glede ponudbe vlagatelja (nepravilna izjava Raiffesien Krekove Banke, nepravilno izpolnjen obrazec 13 ter neskladnost obrazca 13 s podatki iz obrazca "PRILOGA 1", neustrezna predložitev zavarovalne police - le zase, ne pa tudi za njegovega podizvajalca, neustreznost obrazca 12/a - za referenco "Izgradnja vodovoda Polževska planota, Ivančna gorica" ni navedena letnica izgradnje, priznavanje točk vlagatelju iz naslova reference, ki jih je le-ta navedel, ne da bi naročnik te reference preveril).
Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, je predlagalo razveljavitev odločitve iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006. Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, je zahtevalo povrnitev stroškov revizijskega postopka, kakor so priglašeni v stroškovniku.

Naročnik je z dopisom, z dne 16.01.2007, Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, pozval, da zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse za vložitev zahtevka, kar je le-to storilo dne 17.01.2007.

Naročnik je s sklepom, št. 1/169, z dne 26.01.2007, zahtevku za revizijo Cestnega podjetja Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik je ugodil zahtevi Cestnega podjetja Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, kakor so priglašeni v stroškovniku zahtevka za revizijo.

Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, je z vlogo, z dne 02.02.2007, z naslovom "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo" naročnika obvestilo, da bo nadaljevalo postopek pred Državno revizijsko komisijo. Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, je v citirani vlogi priglasilo nadaljnje stroške postopka po stroškovniku.

Naročnik je z dopisom, št. 1/245-2007/SP, z dne 06.02.2007, odstopil zahtevek za revizijo Cestnega podjetja Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-049/07-42-0561, z dne 22.02.2007, na podlagi citiranega zahtevka za revizijo Cestnega podjetja Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, le-temu ugodila in razveljavila odločitev naročnika o razveljavitvi celotnega postopka oddaje javnega naročila za "Gradnjo kanalizacije, obnovo vodovodnega omrežja in cest na območju Primskovo - sever", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-86/2006 z dne 11.08.2006 pod številko objave Ob-22859/06, kot izhaja iz dokumenta "Sklep" št. 1/169 z dne 26.01.2007, in sicer v delu, ki presega meje vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 13.01.2007.

Naročnik je dne 08.03.2007 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 21.03.2007 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve, z dne 02.04.2007, posredoval vlagatelju in le-ta jo je prejel 06.04.2007. V citirani obrazložitvi se naročnik sklicuje na sklep Državne revizijske komisije, v zadevi 018-049/07, pri čemer obrazloži razloge za nepravilnost ponudbe vlagatelja (nepravilna izjava Raiffesien Krekove Banke, vlagatelj nima kadrovsko usposobljenih 30 delavcev s poklicno šolo, neustreznost obrazca 12/a - za referenco "Izgradnja vodovoda Polževska planota, Ivančna gorica" ni navedena letnica izgradnje, kar je v nasprotju z določili razpisne dokumentacije). Naročnik v citirani obrazložitvi tudi pojasnjuje, da je bil zahtevek za revizijo v zadevi 018-049/07 poslan vlagatelju, ki pa mu ni ugovarjal.

Vlagatelj je dne 13.04.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje pravilnost svoje ponudbe skladno s 13. točko 3. člena ZJN-1.
V zvezi z naročnikovim očitkom, da je vlagatelj v ponudbi predložil izjavo Raiffeisen Krekove Banke, ki je pogojna, vlagatelj navaja, da ni utemeljen. Vlagatelj navaja, da je moral, skladno s prilogo št. 9, ponudnik predložiti izjavo banke, da bo v primeru izbire dane ponudbe izdala garancijo oz. izjavo zavarovalnice, da bo dobil ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v višini 10 % skupne pogodbene vrednosti, veljati pa mora 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. V sami prilogi ni nikjer navedeno, da mora ponudnik predložiti nepreklicno ali nepogojno izjavo banke ali zavarovalnice, ampak so navedene kot bistvene sestavine bodoče garancije le vrsta garancije (garancija za dobro izvedbo posla), višina garancijskega zneska (10% skupne vrednosti), rok veljavnosti (velja 30 dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti), spremenjene okoliščine (zaradi njih se spreminja garancija oz. podaljša njena veljavnost), podlaga za njeno vnovčitev (nepravočasna ali nepravilno izpolnjena obveznost) ter rok za predložitev bančne garancije (10 dni po podpisu pogodbe). Ne glede na to, da naročnik ni niti z besedo omenil kvalitete bančne garancije, torej njene nepogojnosti, pa izjavo Reiffeisen Krekove banke, z dne 5.9.2006, po prepričanju vlagatelja nikakor ne gre smatrati kot podlago za izdajo pogojne bančne garancije. Izraz "da bo naročnik garancije v naši banki v skladu s poslovno politiko banke dobil garancijo za dobro izvedbo posla" po navedbah vlagatelja pomeni le, da bo banka šele na podlagi sklenjene pogodbe o izdaji bančne garancije, ki predstavlja temeljno podlago za izdajo konkretne bančne garancije, končnemu koristniku izdala bančno garancijo. Po navedbah vlagatelja pogojev za izdajo bančne garancije (gre torej za komercialne pogoje, pod katerimi banka posluje na trgu) ne gre menjati s pogojnostjo bančne garancije. Vlagatelj dalje navaja, da tudi v izrazu "v skladu s poslovno politiko banke" nikakor ne gre čutiti, da banke v splošnem izdajajo le pogojne bančne garancije. Vlagatelj zatem pojasnjuje, da banke, ki poslujejo na območju Republike Slovenije, izdajajo tako pogojne kot tudi nepogojne bančne garancije, pri čemer pa stopnjo njihovega tveganja (pri nepogojnih bančnih garancijah je namreč višje) kompenzirajo z višjimi provizijami, ki jih zaračunavajo naročniku za izdajo bančne garancije, v konkretnem primeru vlagatelju. In prav tem in le na takšen način gre po prepričanju vlagatelja razumeti izraz "v skladu s poslovno politiko banke", kar je razvidno tudi iz elektronske pošte z dne 11.04.2007.
V zvezi z očitkom naročnika, da na podlagi ponudbe vlagatelja ni mogoče ugotoviti, da ima le-ta kadrovsko usposobljenih 30 delavcev s poklicno šolo, vlagatelj zatrjuje, da ni upravičen. Vlagatelj navaja, da je bilo, skladno s razpisno dokumentacijo, potrebno v Prilogi št. 13 navesti podatke o sodelujočih pri izvedbi in njihovo strokovno usposobljenost. Vlagatelj je navedel, da bo pri izvedbi naročila sodelovalo tudi 30 oseb, ki imajo dosežen nivo izobraževanja (poklicno šolo), hkrati pa je ponudbeni dokumentaciji predložena podizvajalska pogodba, sklenjena med vlagateljem in podizvajalcem družbo Rešet d.o.o., s katero se je družba Rešet d.o.o. zavezala v vlogi podizvajalca zagotavljati vlagatelju dodatno tehnično opremo in dodatne potrebne kadre. Iz priloženega seznama je razvidno, da vlagatelj skupaj s podizvajalcem tako razpolaga z ustreznim kadrom kot je navedel v Prilogi št. 13 torej s 30-mi osebami s poklicno šolo, seznamu pa so predložene tudi fotokopije delovnih knjižic.
Glede očitka naročnika, da vlagatelj ob navedbi reference "Izgradnja vodovoda Polževska planota, Ivančna gorica" ni navedel letnice izgradnje in s tem kršil določila razpisne dokumentacije v taki meri, da bi bilo potrebno ponudbo smatrati kot nepravilno, vlagatelj navaja, da ta očitek naročnika ne vzdrži, pri čemer pojasnjuje, da je zapis letnice pomotoma izpadel, vendar je bilo v razpisni dokumentaciji določeno, da mora vsak ponudnik navesti izvedena dela na področju izgradnje vodovodnega omrežja, ki jih je uspešno opravil v zadnjih 5 letih. Vlagatelj pojasnjuje, da se je, glede na merila v razpisu, točkovala le vrednost referenc in ne njihova starost seveda ob pogoju, da le-te niso starejše od 5 let.
Vlagatelj v zaključku še očita naročniku, da njegova navedba, da je bil zahtevek za revizijo, ki ga je vložil izbrani ponudnik, predložen vlagatelju, neresnična, saj mu naročnik ni predložil zahtevka za revizijo. Tako vlagatelj ni imel možnosti izjasniti se o navedbah izbranega ponudnika kot vlagatelja zahteve za revizijo. Hkrati vlagatelj poudarja, da je naročnik v postopku vpogleda v ponudbeno dokumentacijo nezakonito omogočil izbranemu ponudniku vpogled v celotno ponudbeno dokumentacijo vlagatelja, pri čemer niti ni obvestil vlagatelja kdaj, kje in v kakšnem obsegu se bo pregledovala njegova ponudbena dokumentacija ter mu dejansko ni dal možnosti, da določene dele ponudbene dokumentacije označi kot poslovno skrivnost. Vlagatelj se v zvezi s tem sklicuje na 8. člen ZJN-1 ter na uporabo določb Zakona o gospodarskih družbah (39. člen le-tega).
Vlagatelj predlaga odpravo odločitve o oddaji javnega naročila št. JN- 8/2006 za izbiro izvajalca za predmetno javno naročilo, s katerim je bil kot najugodnejši ponudnik izbran izbrani ponudnik, in izdajo novega obvestila, v katerem je kot najugodnejši ponudnik izbran vlagatelj, podrejeno, v kolikor naročnik ne bo izdal novega sklepa o oddaji javnega naročila vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku, pa da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila št. JN- 8/2006 za izbiro izvajalca za predmetno javno naročilo. Vlagatelj zahteva povračilo takse za zahtevek za revizijo v višini 834,59 EUR ter povračilo odvetniških stroškov za pripravo zahtevka za revizijo v višini 688,53 EUR, povečano za znesek DDV-ja v višini 20 %.

Naročnik je s sklepom, brez številke in datuma, vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 13.04.2007, zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo za povračilo stroškov.
Naročnik v obrazložitvi zgoraj navedenega sklepa zavrača navedbo vlagatelja, da je njegova ponudba pravilna v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 in da sporne izjave Raiffeisen Krekove Banke ne gre šteti za pogojne. Naročnik pojasnjuje, da je na strani 7 razpisne dokumentacije "priloga 9" zahteval, da ponudniki predložijo izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo posla, in sicer: "Ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo v primeru izbire dane ponudbe izdala garancijo, oziroma izjavo zavarovalnice, da bo dobil ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti, ...". Naročnik navaja, da je vlagatelj zahtevka za revizijo v ponudbo vložil pogojno Izjavo Raiffeisen Krekove Banke, ki glasi: "da bo naročnik garancije v naši banki v skladu s poslovno politiko banke, dobil garancijo za dobro izvedbo posla, ...". Na tej podlagi naročnik ugotavlja, da ponudba vlagatelja ni v skladu z zahtevami naročnika in posledično ponudbe ni mogoče šteti za pravilno v smislu določil 13. točke 3. člena ZJN-1. Po mnenju naročnika je bilo potrebno že iz tega razloga odločiti, da se zahtevek za revizijo zavrne. Naročnik pojasnjuje, da do drugačne odločitve naročnika ne morejo privesti niti razlogi, ki jih navaja vlagatelj v zahtevku za revizijo, pri čemer se naročnik sklicuje na prvi odstavek 54. člena ZJN-1, ki naročniku ne dopušča v postopku revizije upoštevati dodatne navedbe banke, na katere se sklicuje vlagatelj, saj bi to pomenilo nedopustno spremembo ponudbe.
Naročnik dalje zavrača očitek vlagatelja, da je njegova ponudba pravilna v delu, ki se nanaša na kadrovsko usposobljenost. Naročnik navaja, da vlagatelj v svoji ponudbi ni sledil njegovi (naročnikovi) zahtevi iz priloge 13, kjer je naročnik zahteval: "Navedite podatke o sodelujočih pri izvedbi in njihovi strokovni usposobljenosti.". Vlagatelj je po navedbah naročnika v ponudbi priložil podatke le za delavce, ki so navedeni v njegovem podjetju, ne pa tudi za delavce, ki bodo dejansko sodelovali pri izvedbi naročila, pa so zaposleni pri podjetju Rešet d.o.o. Naročnik navaja še, da podatki iz obr. PRILOGE 13 niso v skladu s podatki iz obr. PRILOGA 1.
Naročnik dalje argumentira svojo odločitev o zahtevku za revizijo, da čeprav vlagatelj zahtevka za revizijo navaja, da je pri pripravi ponudbe pomotoma izpadla letnica izgradnje, ki se nanaša na referenco "Izgradnja vodovoda Polževska planota, Ivančana gorica", je dejstvo, da ta letnica ni vpisana in da na podlagi podatkov iz ponudbe vlagatelja ni mogoče ugotoviti, da se referenca nanaša na zadnjih pet let, kot je bila naročnikova zahteva. Naročnik navaja, da iz tega razloga ponudba sicer ni nepravilna, točkovanje po sporni referenci pa vpliva na vrstni red ponudnikov.
Naročnik zavrača očitke vlagatelja v zvezi z nevročitvijo zahtevka za revizijo izbranega ponudnika, prav tako pa v zvezi z vpogledom v njegovo ponudbo oz. razkritjem poslovnih skrivnosti. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelju pravno sredstvo zagotovljeno zoper vsako naročnikovo odločitev, istočasno pa poudarja, da bi vlagatelj zahtevka za revizijo že pred oddajo ponudb lahko označil, kateri deli dokumentacije predstavljajo poslovno skrivnost. V tem smislu naročnik zavrača tudi očitek, da vlagatelj ni imel možnosti, da bi prikril podatke, ki predstavljajo poslovno skrivnost. Naročnik še dodaja, da gre iz spisne dokumentacije predmetnega postopka ugotoviti, da je enega izmed prej izdanih sklepov naročnik vlagatelju posredoval pod oznako poslovna skrivnost ravno zaradi dejstva, ker je sklep vseboval podatke, ki bi lahko predstavljali poslovno skrivnost.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 10.05.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, z dne 16.05.2007, ki ga je slednja prejela 18.05.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljev očitek v zvezi z naročnikovim očitkom, da je vlagatelj v ponudbi predložil izjavo Raiffeisen Krekove Banke, ki je pogojna.
Vpogled v razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v 3. točki (Podatki o obvezni vsebini ponudbene dokumentacije) navedel, da mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo, da bo ponudba pravilna in popolna, in sicer med drugim PRILOGO 9 - izjavo banke oz. zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo posla. Dalje je naročnik pod citirano prilogo navedel naslednji tekst:
"Ponudnik mora predložiti izjavo banke, da bo v primeru izbire dane ponudbe izdala garancijo, oziroma izjavo zavarovalnice, da bo dobil ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti.
Bančna garancija za dobro izvedbo posla mora veljati še 30 (trideset) dni po preteku roka za dokončno izvedbo pogodbenih obveznosti. Če se med trajanjem pogodbe spremenijo roki za izvedbo posla, vrsta storitve, kvaliteta in količina, se mora temu ustrezno spremeniti tudi garancija oziroma podaljšati njena veljavnost.
Naročnik bo unovčil bančno garancijo za dobro izvedbo posla, v primeru, da obveznosti po pogodbi ne bodo pravočasno in pravilno izpolnjene.
Izbrani ponudnik bo moral predložiti garancijo za dobro izvedbo posla najkasneje 10 dni po podpisu pogodbe. Predložitev garancije je pogoj za veljavnosti pogodbe.".
Na podlagi vpogleda v t.i. vzorec ponudbe, ki ga je pripravil naročnik, gre ugotoviti, da je naročnik v le-tem za PRILOGO 9 predvidel identičen tekst, kot je naveden v točki 3 razpisne dokumentacije pod PRILOGO 9.
Na osnovi zapisanega v razpisni dokumentaciji in t.i. vzorcu ponudbe v zvezi z domnevno sporno izjavo banke, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik obrazca izjave ni predpisal oziroma določil, temveč je zgolj zapisal, da "mora ponudnik predložiti izjavo banke, da bo v primeru izbire dane ponudbe izdala garancijo, oziroma izjavo zavarovalnice, da bo dobil ustrezno finančno zavarovanje za dobro izvedbo posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti". Naročnik tudi ni nikjer v razpisni dokumentaciji oziroma t.i. vzorcu ponudbe navedel, da mora citirana izjava vsebovati dobesedno identičen tekst kot je naveden v relevantnem delu razpisne dokumentacije oziroma t.i. vzorca ponudbe.
Iz vpogleda v ponudbo vlagatelja izhaja, da je le-ta v razdelku, ki ga je označil s pregradnim kartonom ("Izjava banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo posla 9"), predložil list iz t.i. vzorca ponudbe, ki ga je pripravil naročnik, ter izjavo banke - Raiffeisen Krekova banka d.d., Slomškov trg 18, Maribor, z dne 05.09.2006, s katero slednja izjavlja, da bo naročnik garancije v njeni banki, v skladu s poslovno politiko banke, dobil bančno garancijo za dobro izvedbo posla v višini 10% skupne pogodbene vrednosti in jo bo predložil, ko jo bo naročnik ob sklenitvi zahteval.
Kot izhaja iz naročnikove argumentacije, je zanj sporna t.i. pogojnost citirane izjave v smislu zapisa v skladu s poslovno politiko banke, kar ga je vodilo tudi v označitev vlagateljeve ponudbe kot neskladne z zahtevami razpisne dokumentacije, posledično iz tega razloga pa v označitev njegove ponudbe kot nepravilne na temelju 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija na tem mestu poudarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji oziroma t.i. vzorcu ponudbe ni predpisal ustreznega obrazca glede izjave banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo posla (PRILOGA 9), oziroma ni zahteval, da mora biti citirana izjava dobesedno identična tekstu kot ga je zapisal v razpisni dokumentaciji oziroma t.i. vzorcu ponudbe, zatorej posledično tudi zapisanega teksta v skladu s poslovno politiko banke v izjavi banke, ki jo je predložil vlagatelj v svoji ponudbi, ne gre šteti kot teksta, ki bi vplival na neskladnost v vlagateljevi ponudbi predložene izjave banke z zahtevami razpisne dokumentacije oziroma t.i. vzorca ponudbe v tem konkretnem primeru. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v konkretnem primeru ni imel ustrezne podlage za označitev vlagateljeve ponudbe kot nepravilne iz razloga, ker naj bi bila predložena izjava banke, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo posla (PRILOGA 9), neskladna z zahtevami razpisne dokumentacije.
V posledici gornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek presodila kot utemeljen.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja v zvezi z očitkom naročnika, da na podlagi ponudbe vlagatelja ni mogoče ugotoviti, da ima le-ta kadrovsko usposobljenih 30 delavcev s poklicno šolo.
Vpogled v razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v 3. točki (Podatki o obvezni vsebini ponudbene dokumentacije) navedel, da mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo, da bo ponudba pravilna in popolna, in sicer med drugim PRILOGO 1 - izpolnjen, podpisan in žigosan obrazec "podatki o ponudniku in ponudbi". Naročnik je pod citirano prilogo navedel naslednji tekst:
"V obrazec ''Podatki o ponudbi'' vpišite osnovne podatke o ponudbi. Izpolnjena kopija obrazca je priloga k zapisniku o odpiranju ponudb.
Podatki morajo biti resnični in morajo ustrezati dejanskemu stanju ter ne smejo biti zavajajoči. V nasprotnem primeru bo ponudnik izločen. ...".
Zatem iz vpogleda v razpisno dokumentacijo sledi, da je naročnik v 3. točki (Podatki o obvezni vsebini ponudbene dokumentacije) navedel, da mora ponudnik predložiti naslednjo dokumentacijo, da bo ponudba pravilna in popolna, in sicer med drugim PRILOGO 13 - podatki o kadrovski usposobljenosti. Dalje je naročnik pod citirano prilogo navedel naslednji tekst:
"Navedite podatke o sodelujočih pri izvedbi in njihovi strokovni usposobljenosti.".
Na podlagi vpogleda v t.i. vzorec ponudbe, ki ga je pripravil naročnik, gre ugotoviti, da je naročnik v le-tem za PRILOGO 1 predvidel identičen tekst kot je naveden v točki 3 razpisne dokumentacije pod PRILOGO 1, pri čemer je v sklopu PRILOGE 1 predvidel obrazec PONUDBA (na treh straneh) z izrecnim pripisom na 3. strani le-tega "Izpolnjeni obrazec je sestavni del ponudbe!".
Zatem iz vpogleda v t.i. vzorec ponudbe, ki ga je pripravil naročnik, izhaja, da je naročnik v le-tem za PRILOGO 13 predvidel identičen tekst kot je naveden v točki 3 razpisne dokumentacije pod PRILOGO 13, pri čemer je predvidel obrazec PRILOGA 13 - podatki o kadrih ki bodo sodelovali pri izvedbi z naslednjimi stolpci: zap. št., ime, priimek, izobrazba, delovna doba in delovno mesto.
Na osnovi zapisanega v razpisni dokumentaciji in t.i. vzorcu ponudbe v zvezi s kadrovsko usposobljenostjo ponudnika, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik zahteval, da ponudnik navede pod PRILOGO 13 naslednje podatke o kadrih: ime, priimek, izobrazba, delovna doba in delovno mesto, pod PRILOGO 1 v delu, ki se nanaša na PRILOGO 13 (3. stran obrazca PONUDBA), pa je zahteval izpolnitev - vpis (v predviden prostor) naslednjih podatkov glede kadrovske usposobljenosti: visoka in višja izobrazba ... delavcev, srednja šola ... delavcev, poklicna šola ... delavcev, priučeni ... delavcev, ostali ... delavcev ter skupaj ... delavcev.
Iz vpogleda v ponudbo vlagatelja izhaja, da je le-ta v razdelku, ki ga je označil s pregradnim kartonom ("Podatki o kadrovski usposobljenosti 13"), predložil list (PRILOGA 13) iz t.i. vzorca ponudbe ter obrazec PRILOGA 13, ki ju je pripravil naročnik, pri čemer je navedel na koncu citiranega obrazca "OPOMBA: GLEJ PRILOGE!". Citiranemu obrazcu v vlagateljevi ponudbi sledi najprej izpis (1 stran) sodelujočih s strani vlagatelja s podatki področje dela, ime in priimek, strokovna izobrazba, posebna znanja, datum zaposlitve, delovna doba in delovno mesto za 13 sodelujočih (št. 1 do 13) ter s podatki področje dela ter ime in priimek za 1 sodelujočega (št. 14). Zatem sledi izpis (3 strani) sodelujočih s strani podjetja REšET d.o.o., Huje 9, Kranj (v nadaljevanju: podizvajalec; zanj je vlagatelj v svoji ponudbi predložil v uvodnem delu le-te podizvajalsko pogodbo med vlagateljem in njim, z dne 12.09.2006, za namen sodelovanja v postopku oddaje predmetnega javnega naročila) z naslovom Seznam zaposlenih (132) z naslednjimi podatki delovno mesto, priimek, ime, nedol. čas in delovodja. Na koncu sledi v ponudbi vlagatelja (v okviru PRILOGE 13) še izpis (3 strani) sodelujočih s strani podizvajalca z na naslovom OD JUNIJ - SKUPNA DELOVNA DOBA s podatki ime in priimek, del. doba in del. doba v DO.
Državna revizijska komisija na osnovi vpogleda v zapisnik o javnem odpiranju ponudb za izbiro najugodnejšega izvajalca za predmetno javno naročilo, z dne 12.09.2006, ugotavlja, da je vlagatelj na obrazcu ponudbe, ki ga je naročnik določil v t.i. vzorcu ponudbe kot PRILOGO 1 (in za katerega je določeno, kot je že ugotovljeno v predhodnem izvajanju Državne revizijske komisije v tem sklepu, da je izpolnjena kopija obrazca priloga k zapisniku o odpiranju ponudb, hkrati pa sestavni del ponudbe), v povezavi s PRILOGO 13 vpisal naslednje podatke oziroma znake: pod visoka in višja ... delavcev številko 2, pod srednja šola ... delavcev številko 4, pod poklicna šola ... delavcev številko 30, pod priučeni ... delavcev znak /, pod ostali ... delavcev znak / ter pod skupaj ... delavcev številko 36. Državna revizijska komisija na podlagi zapisanega ugotavlja, da je vlagatelj v svoji ponudbi na obrazcu v okviru PRILOGE 1 v delu, ki se nanaša na PRILOGO 13, navedel 30 delavcev s poklicno šolo, v PRILOGI 13 pa je navedel podatke o izobrazbi le za 13 delavcev oziroma sodelujočih s svoje strani (za delavca pod zaporedno številko 14 je vlagatelj namreč podal od zahtevanih podatkov le podatek ime in priimek), medtem ko za sodelujoče podizvajalca ni navedel podatkov o njihovi izobrazbi, temveč je za njih podal le naslednje podatke: delovno mesto, priimek, ime, nedol. čas in delovodja na enem izpisu (3 strani) ter ime in priimek, del. doba in del. doba v DO na drugem izpisu (3 strani). Glede na navedeno gre ugotoviti, da je vlagatelj v navajanju podatkov v svoji ponudbi kontradiktoren, saj na enem mestu svoje ponudbe navaja podatek o 30 delavcih s poklicno šolo (v okviru PRILOGE 1 v delu, ki se nanaša na PRILOGO 13), na drugem mestu svoje ponudbe (PRILOGA 13) pa izkazuje, da ima le enega delavca s poklicno šolo, in sicer pod zaporedno številko 8. Iz zapisanega sledi, da je vlagatelj neskladen v navajanju podatkov glede kadrovske usposobljenosti v svoji ponudbi in s tem posledično zavajajoč. Naročnik je v t.i. vzorcu ponudbe v PRILOGI 1 - splošni podatki o ponudniku in ponudbi izrecno predvidel, da morajo biti podatki resnični in morajo ustrezati dejanskemu stanju ter ne smejo biti zavajajoči, ter da bo ponudnik v nasprotnem primeru izločen (smiselno enako je zapisal tudi v 3. točki razpisne dokumentacije pod PRILOGO 1). Vlagatelj tako svoje ponudbe ni predložil v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, zato jo gre šteti kot nepravilno na temelju 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1. V tem kontekstu Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, ki navaja, da podatki iz obr. PRILOGE 13 niso v skladu s podatki iz obr. PRILOGA 1. Pri tem Državna revizijska komisija poudarja, da je vlagatelj sicer navedeno situacijo poskušal sanirati z zahtevku za revizijo priloženimi kopijami delovnih knjižic zaposlenih pri podizvajalcu, vendar pa tega ni mogoče upoštevati, saj je na temelju 54. člena ZJN-1 izrecno prepovedano ravnanje, ki bi iz nepravilne ponudbe le-to naredilo pravilno. Posledično torej ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je njegova ponudba pravilna.
Glede na navedeno je Državna revizijska komisija vlagateljev predmetni očitek presodila kot neutemeljen.

Ker je vlagateljeva ponudba nepravilna na temelju ugotovitev v okviru predhodno obravnavanega očitka, in ker vlagatelj ne navaja očitkov v povezavi s pravilnostjo ponudbe izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija presodila, upoštevajoč načelo hitrosti kot eno od temeljnih načel v postopkih pravnega varstva ponudnikov v postopkih javnega naročanja (prvi odstavek 3. člena ZRPJN), da je obravnava preostalih očitkov vlagatelja nepotrebna, saj njihova morebitna utemeljenost / neutemeljenost ne more vplivati v tem konkretnem postopku oddaje javnega naročila na položaj vlagateljeve ponudbe. Odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila izbranemu ponudniku torej ostaja posledično nespremenjena.

Glede na vse navedeno je bilo torej potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 01.06.2007
Predsednica senata:

Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj
- Dušan Tršan, Čufarjeva 3/II, Ljubljana
- Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za sistem javnega naročanja, Beethovnova 11, Ljubljana