018-145/2007 Elektro Slovenija d.o.o.

Številka: 018-145/07-10

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata ter članic Drozdek šinko Sonje in mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "sklop A: montaža OPGW na DV 110 kV Kope r- Buje in DV 2x 110 kV Koper - Lucija- Izola ter izdelava in montaža SM 35 in sklop B: montaža OPGW na DV 220 kV Cirkovc- Žerjavinec in izdelava in montaža SM 198", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MAP-TRADE d.o.o., špindlerjeva 2c, Slovenska Bistrica, ki ga zastopa odvetnica Mojca Veljkovič, Ljubljanska ulica 42, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.05.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 16/07, z dne 23.02.2007, pod št. objave Ob-4614/07.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. 829/9/MK/9/2007/02, z dne 23.04.2007, vse ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo v obeh sklopih oddal v izvedbo podjetju ELEKTROSERVISI, d.d., Dobrave 6, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 08.05.2007). Vlagatelj uvodoma ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji navedel, da je eden izmed pogojev za sodelovanje tudi obvezen ogled obeh tras, in sicer tako za ponudnike kot tudi za njihove podizvajalce. Vlagatelj navaja, da je za izvedbo ogleda pridobil pisno pooblastilo svojega podizvajalca, to je družbe Energomontaže A.D. Beograd, z dne 28.03.2007, št. 01-1053, podpisano s strani njegovega zakonitega zastopnika. Iz predmetnega pooblastila, zatrjuje vlagatelj, izhaja, da je pooblaščenec družba Map-Trade d.o.o., pooblaščena s strani pooblastilodajalca - podizvajalca za izvedbo ogleda trase. Tako se je dne 29.03.2007 s strani podjetja Map-Trade d.o.o ogleda udeležil Mladen Nestorovič in dne 03.04.2007 Boštjan Mithans, oba pa sta predstavniku naročnika predložila tudi pisno pooblastilo podizvajalca. Vlagatelj še navaja, da sta mu bili izdani pisni potrdili o ogledu, ki ju je izdal naročnik, tako za ogled dne 29.03.2007 kot tudi za ogled dne 03.04.2007.
Kot zatrjuje vlagatelj, naročnik tako ni upošteval predloženega pooblastila, ki ga je ob upoštevanju določil 69., 70. in 74. člena Obligacijskega zakonika predložil vlagatelj, kljub temu, da je bil z njim seznanjen. Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da je ob upoštevanju navedenega, izpolnjeval vse razpisne pogoje in da ga je naročnik zaradi napačne in nepopolne uporabe materialnega prava neutemeljeno izločil. Z opisanim je naročnik kršil načelo enakopravne obravnave ponudnikov, v posledici navedenega pa tudi načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti, saj je zaradi navedenih nedoslednosti izbral ponudnika, katerega ponudba je glede na edino merilo najnižja cena, manj ugodna od vlagateljeve ponudbe.
Vlagatelj predlaga razveljavitev celotnega postopka oddaje predmetnega javnega naročila in zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo (834,59 EUR iz naslova plačane revizijske takse, 100 odvetniških točk za konferenco s stranko, 250 točk za pregled listin in študij zadeve, 2500 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 20 odvetniških točk za administrativne stroške in 20% DDV).

Naročnik je s sklepom, št. JN 430/1-2007, z dne 03.05.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.
V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik najprej poudarja, da je zahteval obvezen ogled vseh treh daljnovodov, ki so predmet obravnavanega javnega naročila, in sicer tako za ponudnike kot tudi za njihove podizvajalce. Naročnik navaja, da gre v obravnavanem primeru za pomemben pogoj, saj morajo biti izvajalci temeljito seznanjeni z lastnostmi objektov, s terenom okoli njih, razmerami in z vso spremljajočo problematiko pri razpisani montaži (delo ponoči, kratek rok zaradi omejenosti izklopov daljnovoda ipdâ??), kar vse pomembno vpliva na realno predvidevanje dinamike del pri sestavi ponudbe, še bolj pa pri njihovi realizaciji. Naročnik še navaja, da so se s strani ostalih ponudnikov obeh ogledov udeležili vsaj dva do trije predstavniki, tako s strani ponudnikov kot tudi s strani njihovih podizvajalcev. S strani podjetja Map-Trade d.o.o., zatrjuje naročnik, je bila udeležba sledeča: ogleda dne 29.03.2007 se je udeležil g. Mladen Nestrovič, ki ni predložil nobenih pooblastil, dne 03.04.2007 pa se je na sestanku v RTP Cirkovce zglasil g. Boštjan Mithans, ki je predložil pooblastilo podjetja Map-Trade d.o.o. (to je pooblastilo o tem, da se bo slednji udeležil ogleda). Naročnik navaja, da je g. Boštjanu Mithansu tudi vnaprej izdal potrdilo o ogledu. Ko pa so predstavniki naročnika in predstavniki vseh ostalih ponudnikov odšli na ogled, zatrjuje naročnik, pa g. Boštjana Mithansa ni bilo več. Tako se je vlagatelj, zatrjuje naročnik, v resnici udeležil le ogleda objekta za sklop A, za sklop B pa ne. Naročnik še navaja, da je sicer vlagatelju izdal potrdilo, da se je udeležil obeh ogledov, vendar pa hkrati tudi ugotavlja, da potrdilo ne zadošča, saj je naročniku znano, da se enega ogleda ni udeležil (kar lahko potrdijo tudi vsi preostali, ki so ogledu prisostvovali).
Naročnik še navaja, da bi se moral ogledov udeležiti tudi predstavnik vlagateljevega podizvajalca in zatrjuje, da vlagateljeve navedbe o priloženih pooblastilih podizvajalca, niso resnične. Slednje, zatrjuje naročnik, ravno tako lahko potrdijo vsi pristojni na obeh ogledih. Na ta način, zaključuje naročnik, vlagatelj ni izpolnil enega bistvenih pogojev razpisanega javnega naročila.

Naročnik je dne 10.05.2007, na Državno revizijsko komisijo vložil predlog za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, in sicer za sklop A (Državna revizijska komisija je predmetni dokument prejela dne 15.05.2007).

Državna revizijska komisija je dne 16.05.2007 pozvala naročnika naj ji odstopi dodatna dokazila v zvezi s posredovanim predlogom za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija je dne 18.05.2007 prejela vlagateljevo mnenje na predlog naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 18.05.2007, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je zahtevano dodatno dokumentacijo v zvezi s podanim predlogom po 11. členu ZRPJN, skupaj z zahtevkom za revizijo in dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, dne 22.05.2007, odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 16. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama v tem postopku spor v tem, ali je vlagatelj izpolnil pogoj, ki ga je naročnik zapisal v prvo alinejo 3. točke Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe (Pogoji za sodelovanje). Kot namreč izhaja iz odločitve o oddaji javnega naročila (dokument, z dne 23.04.2007), je bila vlagateljeva ponudba zavrnjena iz razloga, ker "se je ponudnik Map-Trade d.o.o. ogleda za sklop A udeležil brez podizvajalca, za sklop B pa se ogleda ni udeležil niti ponudnik niti podizvajalec".

Naročnik je pogoje za sodelovanje zapisal v 3. točki Navodila ponudniku za izdelavo ponudbe. V prvo alinejo predmetnega navodila je naročnik zapisal:
"Ogled tras je za ponudnike in njihove podizvajalce obvezen.
Ogled tras DV 110 kV Koper - Buje in DV 2x110 kV Koper-Lucija-Izola bo dne 29.03.2007, zborno mesto je RTP Koper, ob 9 uri.
Ogled trase DV 220 kV Cirkovce-Žerjavinec bo dne 03.04.2007, zborno mesto je RTP Cirkovce ob 10 uri".

Iz zgoraj citirane zahteve izhaja, da so se morali ponudniki in njihovi (morebitni) podizvajalci pred potekom roka za oddajo ponudb udeležiti dveh, s strani naročnika organiziranih ogledov. V okviru obeh ogledov so si morali ponudniki in njihovi podizvajalci ogledati vse tri trase daljnovodov, ki so predmet obravnavanega postopka oddaje javnega naročila (kot izhaja iz razpisne dokumentacije je predmet obravnavanega javnega naročila montaža zaščitne vrvi z vgrajenimi optičnimi kabli, vključno s pripadajočim obešalnim, spojnim materialom in kabelskimi spojkami na treh daljnovodih: 1. DV 110 kV Koper-Buje, 2. DV 2x110 kV Koper-Izola-Lucija in 3. DV kV Cirkovce-Žerjavinec ter vključuje tudi zamenjavi dveh nosilnih stebrov z napenjalnima: na končni točki trase DV 110 kV Koper-Buje na slovenski strani državne meje na SM35 in na DV 220 kV Cirkovce-Žerjavinec pred državno mejo na SM198). Ponudniki in njihovi (morebitni) podizvajalci so si morali ogledati dve trasi daljnovodov, in sicer DV 110 kV Koper-Buje in DV 2x110 kV Koper-Izola-Lucija dne 29.03.2007, traso DV kV Cirkovce-Žerjavinec pa dne 03.04.2007.

Dejansko stanje v zvezi z očitkom, ki se nanaša na ogled zgoraj navedenih tras, s strani vlagateljevih podizvajalcev ni sporno. Obe stranki sta si soglasni v tem, da vlagatelj v okviru svoje ponudbe nastopa s podizvajalcem, to je s podjetjem Energomontaža a.d., Bul. Kralja Aleksandra 79, Beograd. Ravno tako sta si naročnik in vlagatelj edina v tem, da predstavnik vlagateljevega podizvajalca ni bil prisoten pri nobenem izmed obeh organiziranih ogledov. Vlagatelj namreč priznava, da na ogledih ni bil prisoten predstavnik njegovega podizvajalca pač pa zatrjuje, da se je po pooblastilu zakonitega zastopnika podizvajalca (to je direktorja podjetja Energomontaža a.d., Bul. Kralja Aleksandra 79, Beograd) ogledov udeležil sam.
Državna revizijska komisija je morala v postopku revizije ugotoviti, ali je naročnik ob opisanem dejanskem stanju ravnal pravilno in v skladu z zakonom s tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev (Uradni list RS, št.128/06; v nadaljevanju: ZJNVETPS) v 17. točki 2. člena (Definicije pojmov) določa, da je "popolna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna, formalno popolna, sprejemljiva, pravilna in primerna. "Neprimerna ponudba" pa je tista ponudba, ki ne vsebuje pogojev, vezanih na vsebino predmeta javnega naročila in zato ne odgovarja v celoti zahtevam naročnika, določenim v razpisni dokumentaciji (21. točka 2. člena ZJNVETPS).

Zahteve v objavi javnega razpisa in v razpisni dokumentaciji določi naročnik. Pravila javnega naročanja predpisujejo določena izhodišča v zvezi z zahtevami, konkretne pogoje pa oblikuje naročnik, upoštevaje pri tem tako značilnosti posameznega postopka oddaje javnega naročila kot tudi specifiko posameznega predmeta javnega naročila. Vprašanje popolnosti posamezne ponudbe je torej potrebno presojati zlasti na osnovi zahtev, ki jih določi naročnik v razpisni dokumentaciji. Če posamezni ponudnik meni, da zahteva ni določena v skladu s pravili javnega naročanja, ima pravico vložiti zahtevek za revizijo, ki pa mora biti vložen pravočasno, to je še pred potekom roka za oddajo ponudb. Po poteku le-tega (torej tudi v obravnavanem primeru) vsebinska presoja zahtev iz razpisne dokumentacije ni več dopustna, zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le (še) preveri, ali ponudnik izpolnjuje zahtevo na način, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

Sporno zahtevo je potrebno uvrstiti med pogoje, ki se nanašajo na samo vsebino predmeta obravnavanega javnega naročila. Kot je ocenil naročnik (navedeno izhaja iz konteksta celotne razpisne dokumentacije in iz sklepa, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen) gre za pomemben pogoj, s katerim si je zagotovil, da bodo vsi tisti, ki bodo razpisana dela neposredno izvajali, temeljito seznanjeni (tudi) z dejanskimi razmerami na terenu, takšen ogled pa naj bi predstavljal tudi eno izmed pomembnih osnov (poleg same razpisne dokumentacije oz. projekta za razpis) za pripravo vseh elementov ponudbe, torej za pripravo ponudbe, ki bo vključevala vse specifične vidike razpisanega javnega naročila. Razpisna dokumentacija namreč vsebuje vrsto zahtev, ki kažejo na izredno zahtevno in hkrati specifično izvedbo predmetnega javnega naročila. Dela bodo namreč odvisna od izklopov daljnovodov in bodo lahko potekala le v času, kadar bo elektroenergetska situacija takšne izklope dovoljevala, dela na DV 2X110 kV Koper - Lucija bodo potekala izklučno v nočnem času, dela pa se bodo po potrebi izvajala tudi ob sobotah in nedeljah. Izvajalci bodo morali bližnje infrastrukturne objekte v času poteka del (v času demontaže obstoječe zaščitne vrvi oziroma ob montaži OPGW) primerno zavarovati, pri čemer bodo morali upoštevati pomembnost posameznega objekta (npr. železniška proga - lokalna cesta), prometnost objekta, obstoječo oddaljenost od objekta ali preklop (NN ali VN). Vse navedeno pa pogojuje tudi izdelavo različnih varnostnih ukrepov (kot npr. začasno ustavitev prometa, izdelavo podestov, ureditev obvozov, začasne odklope...). Iz zgoraj opisanih razlogov je torej naročnik ponudnike in njihove (morebitne) podizvajalce povabil na dva obvezna ogleda.
Ker se vlagatelj ni odzval na jasno postavljeno zahtevo iz razpisne dokumentacije in se nobenega izmed obeh ogledov ni udeležil tudi njegov podizvajalec sam (to je predstavnik podjetja Energomontaža a.d., Bul. Kralja Aleksandra 79, Beograd), je bila njegova ponudba upravičeno izločena. Navedeno pomeni, da sporni pogoj ne bi bil izpolnjen niti v primeru, če bi naročnik prejel obe pooblastili podizvajalca, na kateri se sklicuje vlagatelj, in s katerima naj bi za ogled pooblastil kar vlagatelja samega (iz obravnavanega razloga Državna revizijska komisija ni ugotavljala, kar je sicer med strankama v tem postopku tudi sporno, ali je vlagatelj naročniku predmetni pooblastili sploh predložil).

Ob vsem zgoraj zapisanem je potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagatelj ni izpolnil pogoja iz 3. točke Navodila za izdelavo ponudbe in da njegove ponudbe ni mogoče obravnavati kot primerno (in posledično popolno) ponudbo v smislu določil ZJNVETPS. Ker ugotovljena pomanjkljivost tudi ni takšne narave, da bi jo bilo mogoče odpraviti/sanirati s pomočjo postopka predvidenega v prvem odstavku 82. člena ZJNVETPS (Dopustne dopolnitve ponudbe), jo je bil naročnik, na podlagi prvega odstavka 84. člena ZJNVETPS, dolžan izločiti.

Ob vsem navedenem Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s tem, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz obravnavanega postopka oddaje predmetnega javnega naročila, ni ravnal v nasprotju z zakonom in določili razpisne dokumentacije ter da vlagateljeva trditev o tem, da je njegova ponudba primerna (in popolna), ni utemeljena.

Ker je Državna revizijska komisija na tej točki presoje revizijskih navedb ugotovila, da morebitna utemeljenost ostalih vlagateljevih navedb, ne more več vplivati na drugačno odločitev Državne revizijske komisije v tem postopku revizije o slednjih, upoštevaje temeljna načela iz 3. člena ZRPJN, predvsem načelo hitrosti, in interes naročnika, da Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo odloči čim prej, ni odločala. Morebitne ugotovitve Državne revizijske komisije v zvezi z ostalimi vlagateljevimi navedbami namreč ne bi bile več relevantne za ta postopek, saj ne bi mogle v ničemer spremeniti zgornjih ugotovitev. Ker je vlagateljeva ponudba neprimerna (in s tem nepopolna) že iz razloga, ker se ogledov ni udeležil njegov podizvajalec, Državna revizijska komisija ni ugotavljala, ali je bil vlagatelj (torej podjetje Map-Trade d.o.o., Slovenska Bistrica) prisoten (tudi) na ogledu trase DV kV Cirkovce-Žerjavinec (sklop B obravanavanega javnega naročila). Ker je naročnik vlagatelju izdal potrdili za oba opravljena ogleda, bi namreč lahko ugotovitev o tem, ali je vlagatelj opravil ogled tudi za sklop B (in ni, kot zatrjuje naročnik, prišel zgolj po potrdilo, ki mu ga je naročnik izdal še pred ogledom trase DV kV Cirkovce-Žerjavinec) presojala le skozi pridobitev dodatnih pojasnil od preostalih, na ogledu prisotnih ponudnikov (in njihovih podizvajalcev), kar pa bi, ob upoštevanju zgoraj ugotovljenega, pomenilo zgolj nepotrebno zavlačevanja predmetnega revizijskega postopka.

Naročnik je v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN Državni revizijski komisiji predlagal sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila. Iz enakih razlogov, ki so navedeni v predhodnjem odstavku (torej ob upoštevanju načela hitrosti in ob interesu naročnika, da Državna revizijska komisija o zahtevku za revizijo nemudoma odloči), Državna revizijska komisija tudi ni odločala o naročnikovem predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, pač pa je vsebinsko obravnavala zahtevek za revizijo. Na navedeno pa je vplivalo tudi dejstvo, da je Državna revizijska komisija zahtevano dodatno dokumentacijo v zvezi z odstopljenim predlogom po 11. členu ZRPJN prejela šele istočasno z zahtevkom za revizijo in z vso ostalo dokumentacijo (čeprav je Državna revizijska komisija od naročnika dokazila v zvezi s predmetnim predlogom zahtevala že 16.05.2007, pa jih je prejela šele 22.05.2007).

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo (834,59 EUR iz naslova plačane revizijske takse, 100 odvetniških točk za konferenco s stranko, 250 točk za pregled listin in študij zadeve, 2500 točk za sestavo zahtevka za revizijo, 20 odvetniških točk za administrativne stroške in 20% DDV).
Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Ker vlagatelj z revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 28.05.2007Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
Elektro Slovenija d.o.o., Hajdrihova 2, Ljubljana
odvetnica Mojca Veljkovič, Ljubljanska ulica 42, Maribor
ELEKTROSERVISI, d.d., Dobrave 6, Trzin
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.