018-143/2007 OBČINA RAČE - FRAM

Številka: 018-143/07-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 16. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "nabavo opreme za športno dvorano Oš Rače" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ELAN INVENTA d.o.o., Begunje 1, Begunje (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana zoper ravnanje naročnika OBČINA RAČE - FRAM, Grajski trg 14, Rače (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.05.2007 soglasno

ODLOČILA

O zahtevku za revizijo mora odločiti naročnik v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.01.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku za izbiro izvajalca za nabavo opreme za športno dvorano Oš Rače. Naročnik je javni razpis objavil v Uradnem listu RS, št. 9, z dne 02.02.2007, pod št. objave Ob-2609/07.

Naročnik je z Odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. JN-430/1-2007, z dne 27.03.2007, vse ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo podjetju UMT d.o.o., Kotnikova ulica 21, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 29.03.2007 od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila in vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ostalih ponudnikov (vlagatelj je navedel v katere dele ponudbene dokumentacije želi vpogledati).

Naročnik je vlagatelju dne 02.04.2007 posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Naročnik je vlagatelja z istim dokumentom obvestil, da lahko dne 04.04.2007 vpogleda v ponudbeno dokumentacijo.
Vlagatelj je dne 11.04.2007 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo (834,59 EUR za povrnitev plačila revizijske takse, 2000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo in vpogled v ponudbe, 2% materialnih stroškov in 20% DDV), skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi od dneva odločitve o zahtevku za revizijo do plačila.
Vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna. Kot navaja vlagatelj, je naročnik v razpisni dokumentaciji (3. točka III. poglavja) zapisal, da bo ponudnik predložil veljavne certifikate oziroma potrdila o skladnosti opreme v slovenskem jeziku. Naročnik je v dodatnih pojasnilih razpisne dokumentacije zahtevane standarde specificiral, in sicer je med drugim zahteval certifikate za naprave za gledalce (DIN 18032/5), za dvižne delilne naprave (DIN 18032/5) in za naprave za košarko (SIST EN 1270). Izbrani ponudnik ni sledil naročnikovi zahtevi po predložitvi prej navedenih standardov in je namesto slednjih predložil: izjave o zagotavljanju kakovosti in certificiranju športne opreme za košarkaško konstrukcijo - koši (EN 1270), pomične tribune (DIN 18032/5), predelne dvižne zavese (DIN 18032/4), vse izdane s strani Inštituta za varilstvo Ljubljana. Ne samo, da izbrani ni sledil prej navedeni zahtevi, še zatrjuje vlagatelj, temveč so predložene izjave tudi neresnične in zavajajoče, saj jih je izdajatelj že večkrat preklical (vlagatelj v ta namen prilaga dokument, z dne 17.05.2005 - Preklic izjav o zagotavljanju kakovosti in certificiranju športne opreme). Vlagatelj glede na navedeno zahteva, da naročnik ravna tudi v skladu z drugim odstavkom 77. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2).
Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik za svoje podizvajalce ni predložil dokazil, iz tretje alineje 4. točke poglavja III, v kateri je bilo zahtevano, da podizvajalci oziroma dobavitelji opreme enako izpolnijo pogoje za izvedbo javnega naročila.
Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik (med drugimi) navedel kot referenci dva objekta naročena s strani podjetja UČILNA d.o.o. (podjetje UČILNA d.o.o. mu je referenci za objekta šD Ribnica in SEš Kranj tudi potrdilo). Po vlagateljevemu mnenju sta obe referenci zavajajoči, saj naj bi športno dvorano v Ribnici opremilo podjetje GPG Grosuplje (v dokaz predmetne navedbe vlagatelj predlaga zaslišanje več prič in pridobitev kopije predmetne pogodbe od Občine Ribnica), Srednjo ekonomsko šolo Kranj pa naj bi v pretežni meri opremljalo podjetje Sional d.o.o. in samostojni podjetnik Jeras Ivan, s.p. (v dokaz predmetnega očitka vlagatelj prilaga Poročilo št. 0056/07-630-1).
Nadalje vlagatelj še navaja, da ponudba izbranega ponudnika tudi ne vsebuje Poročila pooblaščenega revizorja, čeprav ponudbena cena presega vrednost 50.000.000,00 SIT. Zakon ne veže pravilnosti ponudbe zgolj na zahteve iz razpisne dokumentacije, zatrjuje vlagatelj, temveč mora biti ponudba predložena tudi v skladu s predpisi, in med njimi v skladu s 6. členom Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih uporabnikov, kjer je navedeno, da naročnik kot nesposobne izloči vse ponudnike, ki ne bodo izkazali pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov s predložitvijo mnenja pooblaščenega revizorja. Takšnega mnenja, zaključuje vlagatelj, tudi ni predložilo podjetje Lesnina MG oprema.
Vlagatelj nadalje zatrjuje, da je ponudnik Lesnina MG oprema priložil dokumente (certifikate) za del opreme v nemškem jeziku, s čimer je ravnal tako v nasprotju s 7. točko III. poglavja razpisne dokumentacije, kot tudi v nasprotju z ZJN-2. Istočasno je potrebno ugotoviti, še zatrjuje vlagatelj, da so v glavah dokumentov navedeni nemški inštituti (TUV, RWTUV), sami dokumenti pa so podpisani in žigosani s strani ponudnika. Naročnik pa je tudi zahteval, še zatrjuje vlagatelj, da morajo ponudniki predložiti certifikat za vtični drog, in sicer certifikat, ki bo dokazoval, da je ponujeni izdelek skladen s SIST EN 12197. Omenjeni ponudnik je namreč v ta namen predložil dokument za ponujeni izdelek, ki naj bi izkazoval skladnost s standardom DIN 7903 in izjavo nepoznanega podjetja, (ki je nastopa niti v vlogi ponudnika niti v vlogi izvajalca ali dobavitelja), da ima ta dokument enako veljavo kot SIST EN 12197.
Vlagatelj še navaja, da je naročnik med drugim zahteval certifikate za naprave za gledalce - DIN 18032/5, dvižne delilne naprave - DIN 18032/5 in naprave za košarko - SIST EN 1270. Ponudnik Lesnina MG oprema pa je v ponudbo priložil Izjave o skladnosti za zgoraj navedene izdelke. Iz pregleda vsebine priloženih izjav, še zatrjuje vlagatelj, je razbrati, da veljajo za potrditev projekta kovinskih konstrukcij in zajemajo samo delno kontrolo izdelka in kot takšna naročniku ne jamčijo, da je proizvod varen in da je enak zahtevam iz popisa. Vlagatelj v dokaz prilaga dokument Primeri certifikatov, izdanih s strani kredibilnih in pooblaščenih institucij in prilogo 3 prevoda standarda DIN 18032/4. V nadaljevanju zahtevka za revizijo vlagatelj navaja nekatere bistvene zahteve iz standarda DIN 18032/4. Vlagatelj v zvezi s tem še zatrjuje, da so poleg kovinskih podkonstrukcij in konstrukcij za varnost pomembne tudi druge lastnosti (kot so akustične zahteve, protipožarna varnost, zahteve vezane na elektromotorje, električne mehanske zavoreâ??). Vlagatelj poudarja, da je kovinska konstrukcija le del zahtev iz navedenih standardov in da dokazilo, ki ga je predložil predmetni ponudnik ne zadošča. Poleg tega, še zatrjuje vlagatelj, pa izjava o skladnosti za projekt kovinskih konstrukcij in podkonstrukcij, že vsebinsko gledano ni certifikat, saj zakonodaja omogoča proizvajalcu oz. dobavitelju, da dokazuje varnost in skladnost proizvoda na tri načine, in sicer: s certifikati, ki jih izdajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti, z znakom skladnosti, ki jih izdajo pooblaščeni organi ali druge organizacije za nadzor kakovosti in z izjavo dobavitelja o skladnosti, ki jo podpiše dobavitelj sam.
Vlagatelj še navaja, da je naročnik v poglavju III, in sicer v 1. točki zahteval, da je ponudnik v zadnjih treh letih dobavil in opremil najmanj 3 športne objekte v skupni vrednosti 876.314,00 EUR. Podjetje Lesnina MG oprema, zatrjuje vlagatelj, je v obrazcu 7 navedlo referenco Ministrstva za šolstvo in šport za leto 2006 (ki jo je ministrstvo tudi potrdilo) v vrednosti cca 667.740,80 EUR. Vlagatelj meni, da se navedena referenca nanaša na dobavo opreme šolskega programa (stoli, mize, omare), kar predstavlja večji del poslovanja predmetnega ponudnika. Dejstvo je, zaključuje vlagatelj, da se niti iz reference niti iz priloženega potrdila ne da razbrati, da se potrjuje zgoraj citirana naročnikova zahteva (vlagatelj predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija pridobita pogodbo iz katere naj bi sporna referenca izhajala).
Vlagatelj še navaja, da podjetje Lesnina MG oprema v ponudbi ne navaja podizvajalcev oz. dobaviteljev, kljub temu, da se v večini primerov predloženi certifikati glasijo na druga podjetja. Z opisanim, zaključuje naročnik, je ponudnik ravnal tudi v nasprotju s 4. točko III. poglavja razpisne dokumentacije, v kateri je bilo zahtevano, da podizvajalci oziroma dobavitelji opreme enako izpolnijo pogoje za izvedbo javnega naročila.

Vlagatelj je dne 13.04.2007 naročniku posredoval dopis - "razširitev in dopolnitev zahtevka", v katerem je navedel, da podjetje Lesnina MG oprema tudi ni ravnalo v skladu z naročnikovo zahtevo iz 1. točke XII. člena razpisne dokumentacije, kjer je naročnik zahteval, da mora ponudnik predložiti garancijo za resnost ponudbe v višini 5.000,00 EUR. Iz predložene bančne garancije pa izhaja, da bo banka plačala samo znesek in sicer največ do zneska 5.000,00 EUR.
Vlagatelj zaključuje z ugotovitvijo, da je naročnik z zgoraj navedenim kršil načelo transparentnosti in enakopravnosti ter 41. in 77. člen ZJN-2

Naročnik je s sklepom, št JN 430/1-2007, z dne 03.05.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
V obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo naročnik najprej navaja, da je izbrani ponudnik predložil dokazila Instituta za varilstvo, da je oprema skladna s standardom DIN 18032/5. Navedba vlagatelja, da je inštitut ta potrdila preklical po mnenju naročnika ni bistvena, saj v spornem dokumentu ni določeno, da ti proizvodi ne ustrezajo navedenemu standardu. Naročnik tudi meni, da bi moral biti takšen preklic javno objavljen, saj drugače ne more biti seznanjen z navedenim dejstvom.
Naročnik dalje navaja, da je izbrani ponudnik predložil potrdila o referencah, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije in da ni imel razloga, da bi vanje podvomil. Pri tej zahtevi, še navaja naročnik, ni bistveno, ali je bil izbrani ponudnik glavni izvajalec ali podizvajalec, temveč je pomembno, kdo je opremo dejansko dobavil in vgradil. V razpisni dokumentaciji ni bila postavljena zahteva, da bi moral ponudnik biti glavni izvajalec oz. dobavitelj opreme.
Naročnik še navaja, da v razpisni dokumentaciji ni bilo določeno, da bi morali ponudniki predložiti tudi dokazila o izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije za svoje podizvajalce oz. dobavitelje, pač pa je zadostovalo, da je ponudnik izpolnil in podpisal izjavo OBR-13 in v njo navedel podizvajalce ter dejstvo, da jih je seznanil z vsebino razpisne dokumentacije.
V zvezi z vlagateljevim očitkom, da izbrani ponudnik ni predložil dokazila pooblaščenega revizorja, ker je vrednost večja od 50 MIO SIT, naročnik poudarja, da takšnega dokumenta v razpisni dokumentaciji ni zahteval.
Glede nepravilnosti ponudbe drugo uvrščenega ponudnika (podjetja Lesnina MG oprema), se naročnik ni izrekel z argumentom, da utemeljenost teh očitkov ne vpliva (več) na njegovo odločitev.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 04.05.2007, naročnika obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov za sestavo zahteve za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (v višini 50 točk).

Naročnik je dne 25.04.2007 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 16. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

V skladu z določili ZRPJN (12., 13., 16. in 17. člen) mora o zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik. V obravnavanem primeru naročnik odločitve o zahtevku za revizijo (dokument, št. JN-430/1-2007, z dne 03.05.2007 - Odločitev o oddaji javnega naročila) ni v celoti obrazložil, saj nekaterih vlagateljevih navedb iz zahtevka za revizijo sploh ni meritorno obravnaval. Vlagatelj namreč v zahtevku za revizijo zatrjuje, da tako ponudba izbranega ponudnika kot tudi ponudba drugo uvrščenega ponudnika (podjetja Lesnina MG oprema d.d., Ljubljana), ne izpolnjujeta vseh naročnikovih pogojev iz razpisne dokumentacije. Kot izhaja iz dokumentacije iz spisa se je vlagatelj, od skupno petih ponudb, ob upoštevanju meril za izbiro ponudbe, uvrstil na tretje mesto. Navedeno pomeni, da bi vlagatelj lahko izbran kot najugodnejši ponudnik v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila zgolj in samo ob ugotovitvi, da obe navedeni ponudbi (tako ponudba izbranega ponudnika kot ponudba drugouvščenega ponudnika) nista popolni v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2 (s tem v zvezi je torej povezan tudi obstoj vlagateljevega pravnega interesa - če vlagatelj ne bi oporekal popolnosti ponudbe tudi drugo uvrščenega ponudnika mu aktivne legitimacije za vodenje revizijskega postopka sploh ne bi bilo mogoče priznati).

Kot je razvidno iz dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila, se naročnik v obrazložitvi sklepa, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, ni opredelil do vseh vlagateljevih navedb. Naročnik namreč ni obravnaval oziroma se v obrazložitvi sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo ni opredelil do nobene vlagateljeve trditve, ki se nanaša na domnevno neizpolnjevanje pogojev s strani drugo uvrščenega ponudnika. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo (dokument, z dne 11.04.2007) in v dopolnitvi zahtevka za revizijo (dokument, z dne 12.04.2007) med drugim tudi očital naročniku, da drugo uvrščeni ponudnik ni izpolnil naročnikovih pogojev iz razpisne dokumentacije v kar sedmih točkah (vlagatelj je navedel, da drugo uvrščeni ponudnik: 1. ni predložil Poročila pooblaščenega revizorja, 2. da je predložil dokumente - certifikate v nemškem jeziku, 3. da je za vtični drog priložil dokument, ki naj bi izkazoval skladnost s standardom DIN 7903, naveden dokument pa ne more nadomestiti zahteve naročnika po certifikatu kot izhaja iz razpisne dokumentacije, 4. da veljajo predložene Izjave o skladnosti, ki se nanašajo na naprave za gledalce, dvižne delilne naprave in na naprave za košarko le za potrditev projekta kovinskih konstrukcij in zajemajo le delno kontrolo izdelka, 5. da se referenca Ministrstva za šolstvo in šport za leto 2006 nanaša na dobavo opreme šolskega programa, 6. da v ponudbi ni navedel podizvajalcev, kljub temu, da se predloženi certifikati glasijo na druga podjetja in 7. da garancija za resnost ponudbe ni podana v skladu z naročnikovo zahtevo), pri čemer je vlagatelj podrobno navedel tudi argumente za takšne trditve.

ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar je obrazložitev odločitve po mnenju Državne revizijske komisije potrebna iz več razlogov. Dolžnost obrazložitve izhaja iz določil Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05 in 63/05; v nadaljevanju: ZPP), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil (smiselno) uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN. V petem odstavku 3. člena ZRPJN je namreč določeno: "V reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, se glede vprašanj, ki jih ta zakon ne ureja, smiselno uporabljajo določbe zakona, ki ureja pravdni postopek." Odločitev o zahtevku za revizijo namreč pomeni odločitev o zahtevku za pravno varstvo, ob uporabi pravil o vsebini sodbe (kot tudi pravil o vsebini sklepa) pa mora organ, ki odloča o zahtevku za pravno varstvo svojo odločitev obrazložiti (za sodbo takšna zahteva izhaja iz 324. člena ZPP, za sklep pa iz 331. člena ZPP).
Da je takšna interpretacija norme 16. člena ZRPJN (da mora biti odločitev obrazložena) tudi v skladu z namenom ureditve revizije v tem zakonu, pa izhaja iz teleološke razlage 16. člena v povezavi s 17. členom ZRPJN. Naročnik namreč v primeru, če zahtevku za revizijo ne ugodi, pozove vlagatelja, da se opredeli do tega ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Takšno opredelitev pa lahko vlagatelj sprejme le na podlagi obrazloženih razlogov za naročnikovo odločitev.

Državna revizijska komisija je torej skladno z določili ZRPJN pristojna obravnavati zahtevek za revizijo šele potem, ko o njem vsebinsko odloči naročnik. Izjema velja le v primeru, ki ga urejata prvi in drugi odstavek 16. člena ZRPJN, torej v primeru, če naročnik ne sprejme odločitve o zahtevku za revizijo v roku, ki mu ga nalaga zakon (v tem primeru je torej molk organa pogoj za nastop procesne predpostavke za meritorno odločanje Državne revizijske komisije - v obravnavanem primeru pa ne gre za molk organa oziroma za izjemo iz 16. člena ZRPJN).

Glede na to, da mora v skladu s 16. členom ZRPJN o zahtevku za revizijo na formalno pravilen način odločiti naročnik (odločitev o zahtevku za revizijo mora obrazložiti), postopek pred Državno revizijsko komisijo pa se nadaljuje (šele) v primeru in po postopku iz 17. člena ZRPJN, Državna revizijska komisija odstopa predmetni zahtevek za revizijo v odločanje naročniku.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 21.05.2007Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič, univ.dipl.ekon.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
OBČINA RAČE-FRAM, Grajski trg 14, Rače,
Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana,
UMT d.o.o., Kotnikova ulica 21, Ljubljana,
Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.