018-137/2007 Onkološki inštitut Ljubljana

Številka: 018-137/2007-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata in članov Vide Kostanjevec in Jožefa Kocuvana kot članov senata ter ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Tiskarske in druge spremljajoče storitve" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Lamil podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Ljubljanska 67, Kočevje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.05.2007 soglasno

ODLOČILA

Pritožba vlagatelja z dne 30.04.2007 se kot prepozna zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.02.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Tiskarske in druge spremljajoče storitve", št. JNVV/S2-SJNZS002/07. Oddajo javnega naročila po postopku sklenitve okvirnega sporazuma na podlagi izvedenega postopka s predhodnim ugotavljanjem sposobnosti je naročnik objavil v Uradnem listu EU, št. 2007/S 40-049174 z dne 27.02.2007 in v Uradnem listu RS, št. 19/07 z dne 02.03.2007, pod št. objave Ob-5533/07. Kot je razvidno iz zapisnika o odpiranju prijav z dne 02.04.2007 je naročnik prejel 16 prijav.

Vlagatelj je dne 02.04.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem zatrjuje, da je naročnikova zahteva iz razpisne dokumentacije (pod točko 8- Preverjanje sposobnost, pod točko 6- Izpolnjevanje pogojev), kjer zahteva referenco za vsak artikel v posameznem sklopu oz. kjer zahteva, da posamezna dobava ni manjša od 5.000 EUR, diskriminatorna in da naročnik z njo krši temeljno načelo enakopravnega obravnavanja vseh ponudnikov. Vlagatelj zatrjuje, da višina zneska dobave ne more biti pokazatelj o tehnični in organizacijski usposobljenosti za izvršitev javnega razpisa. Referenca je po njegovem vezana na organizacijsko in tehnično usposobljenost ponudnika, da zagotovi kvalitetne in nemotene dobave naročniku. Vlagatelj navaja, da ima dolgoletne izkušnje v grafični dejavnosti ter da ima reference, ki potrjujejo njegovo usposobljenost za izvedbo javnega naročila za sklop 1, četudi njegova posamezna dobava ne znaša 5.000 EUR.

Naročnik je dne 11.04.2007 zahteval dopolnitev revizijskega zahtevka z dne 02.04.2007, v smislu predložitve kopije potrdila o oddani pošiljki, iz katerega bo razviden datum oddaje predmetnega zahtevka na pošto in predložitev originalnega potrdila o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku prvega odstavka 22. člena.

Vlagatelj je z dopisom z dne 13.04.2007 posredoval dopolnitev zahtevka za revizijo in sicer je posredoval potrdilo o plačilu takse v višini 417,29 EUR ter kopijo popisa oddanih pošiljk na pošto Kočevje z dne 02.04.2007.

Naročnik je z sklepom z dne 18.04.2007 zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo. V obrazložitvi svojo odločitev utemeljuje z dejstvom, da je rok za predložitev prijav in posledično rok za vložitev zahtevka za revizijo, s katerim vlagatelj izpodbija merila in pogoje, potekel 02.04.2007 ob 12.00 uri, vlagatelj pa ni uspel izkazati pravočasnosti vloženega zahtevka za revizijo, zato je njegov zahtevek kot prepozen zavrgel. Nadalje naročnik ugotavlja, da je po pregledu zahtevka za revizijo ugotovil, da je naročnik priložil le potrdilo o plačilu takse v višini 417,29 EUR, zato je vlagatelja pozval, da le-tega dopolni s predložitvijo potrdila o plačilu takse v višini kot je predpisana v zadnjem stavku prvega odstavka 22. člena ZRPJN. Naročnik ugotavlja, da vlagatelj, kljub njegovemu pozivu in pravnemu pouku, zahtevka ni pravilno dopolnil, zato je naročnik njegov zahtevek tudi iz tega razloga zavrgel.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo poimenovano "ugovor na sklep glede zahtevka za revizijo", ki jo je komisija prejela 03.05.2007. V obrazložitvi navedene vloge vlagatelj oporeka naročnikovim trditvam iz sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo z dne 18.04.2007. Vlagatelj zatrjuje, da je zahtevek za revizijo oddal pravočasno 02.04.2007 ob 8.10 uri, kar je razvidno iz Popisa oddanih pošiljk, ki šteje kot uradni dokument. Nadalje oporeka tudi naročnikovim trditvam, da je njegov zahtevek nepopoln, ker ga ni dopolnil s plačilom takse v višini 200.000,00 SIT. Vlagatelj navaja, da naročnik niti v svoji objavi v Uradnem listu RS, št. 19/07 niti v Obvestilu o naročilu-Storitve, št. 2007/ S 40-049174, ni omenil, da mora javno naročilo objaviti tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, zaradi česar se mora taksa podvojiti. Ker naročnik navedenega ni storil, naročnik meni, da mu tega "pogoja" ni treba upoštevati.

Državna revizijska komisija je dne 03.05.2007 v skladu z 21. členom ZRPJN naročnika pozvala, da ji odstopi celotno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija je dokumentacijo prejela 08.05.2007 in 09.05.2007.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Z vpogledom v sklep, z dne 18.04.2007, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v tem sklepu, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo kot prepozen in nepopoln, navedel pravilen pravni pouk (v skladu z četrtim odstavkom 12. člena in drugim odstavkom 13. členom ZRPJN) in sicer, da ima vlagatelj možnost vložiti pritožbo na Državno revizijsko komisijo v roku treh dni od prejema sklepa, v kolikor meni, da je naročnik njegov zahtevek zavrgel neupravičeno. Vlagatelj je predmetni sklep prejel 23.04.2007.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pravno varstvo v postopku revizije uveljavljal z vlogo poimenovano "ugovor na sklep" z dne 30.04.2007. Predmetno vlogo, ki jo je smiselno šteti za pritožbo, je Državna revizijska komisija prejela 03.05.2007âˆ" torej nedvomno po izteku tridnevnega roka, zato se je v tem postopku zastavilo vprašanje, ali je pritožba, z dne 30.04.2007, vložena pravočasno.

Iz predložene povratnice je razvidno, da je vlagatelj izpodbijani sklep z dne 18.04.2007 prejel 23. 04. 2007. V skladu s pravili o računanju rokov iz drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US, 90/2005 - odl. US, 43/2006 âˆ" odl. US; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, je rok za vložitev pritožbe začel teči 24. 04. 2007, iztekel pa se je 26. 04. 2007.
111. člen ZPP v drugem odstavku namreč določa: "Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan." V četrtem odstavku istega člena pa je določeno: "Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika." Državna revizijska komisija je preverila pravočasnost vložitve vloge z dne 30.04.2007 in pri tem ugotovila, da je bil zadnji dan za vložitev pritožbe četrtek 26.04.2007, ki ni bil dela prost dan, zato bi vlagatelj moral pritožbo vložiti najkasneje tega dne. V 112. členu ZPP določa, da se za vlogo vezano na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče. Če pa se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Državna revizijska komisija je z vpogledom v spisovno dokumentacijo ugotovila, da je vlagatelj predmetno vlogo poslal po pošti, in sicer iz poštnega žiga izhaja, da je bila le-ta poslana 30.04.2007 iz česar je nedvoumno razvidno, da je bila le ta vložena po poteku roka in je kot taka prepozna.

Glede na zgoraj ugotovljeno je Državna revizijska komisija skladno s prvo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevo pravno sredstvo kot prepozno zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 11.05.2007

Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Lamil podjetje za usposabljanje in zaposlovanje invalidov d.o.o., Ljubljanska 67, 1330 Kočevje;
- Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana;
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana.