018-125/2007 Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad

Številka: 018-125/2007-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata in članice mag. Nataše Jeršič ter predsednika Sama Červeka, kot članov senata ter ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Nakup službene obleke (suknjičev, hlač, kril, srajc in čevljev)" ter na podlagi zahtevka za revizijo z dne 20.03.2007, ki ga je vložil Labod konfekcija Novo Mesto d.d., Seidlova cesta 35, Novo Mesto, ki ga po pooblastilu zastopata odvetnika Igor Smolej in Sabina Smolej, Vrhovčeva ulica 7, Novo Mesto (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, šmartinska 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 11.05.2007

ODLOČILA

Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 21.03.2007 se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.11.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je bil objavljen v Uradnem glasilu Evropske skupnosti št. 2006/S 215-230530 z dne 11.11.2006 in št. 2007/S 1-000785, z dne 03.01.2007, ter v Uradnem listu RS št. 117-118/06 z dne 17.11.2006 in št. 1/07 z dne 05.01.2007.

Naročnik je dne 22.02.2007 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 403-97/2006-8, iz katere izhaja, da je najugodnejša ponudba :
- za sklop 1: ponudba Kroj d.d., Ljubljana, v znesku 292.205,66 EUR,
- za sklop 2: ponudba Labod konfekcija Novo Mesto d.d., v znesku 123.285,24 EUR,
- za sklop 3: ponudba Alpina d.d., Žiri , v znesku 145.494,64 EUR.
Vlagatelj je dne 26.02.2007 vložil vlogo poimenovano "Obvestilo v zvezi s poročilom o oddaji javnega naročila št. 430-97/2006". V vlogi vlagatelj naročnika obvešča, da ponudba ponudnika Kroj d.d., Ljubljana (v nadaljevanju izbrani ponudnik), ki je bila kot najugodnejša izbrana za sklop1, ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, in sicer po mnenju vlagatelja ne izpolnjuje zahteve, da mora imeti ponudnik poravnane vse zapadle poslovne obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe. Kot dokaz vlagatelj prilaga spisek odprtih postavk iz katerih izhaja, da izbrani ponudnik nima poravnanih vseh obveznosti do vlagatelja.

Naročnik je na navedeno vlogo vlagatelja odgovoril z dopisom z dne 08.03.2007, v katerem ugotavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil zahtevana dokazila oz. izjave iz razpisne dokumentacije (mnenje pooblaščenega revizorja, podpisano izjavo, da imajo poravnane davke, prispevke in vse druge obvezne dajatve in BON1/P), iz katerih izhaja, da izbrani ponudnik nima in ni imel neporavnanih dospelih obveznosti v zadnjih 6 mesecih, zato naročnik zaključuje, da je v konkretnem primeru potrebno postopati po načelu zaupanja.

Vlagatelj je dne 21.03.2007 vložil zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila za sklop 1- izdelava in dobava suknjičev, hlač in kril. Vlagatelj navaja, da ponudba izbranega ponudnika za sklop 1 vsebuje dokumente z neresnično vsebino, na kar je opozoril naročnika že z dopisom z dne 26.02.2007. Vlagatelj meni, da se je naročnik dolžan držati pogojev, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji in preveriti verodostojnost predloženih listin. Vlagatelj navaja, da je naročnik v svojih pogojih tudi navedel, da si pridržuje pravico preveriti, če ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve. Vlagatelj predlaga, da naročnik njegovi zahtevi za revizijo ugodi, ter ponudbo izbranega ponudnika izloči kot nepravilno, posledično pa vlagateljevo ponudbo za sklop 1 sprejme kot najugodnejšo.

Naročnik je vlagatelja z dopisom z dne 16.03.2007 pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo na način, da vlagatelj priloži potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj je zahtevek dopolnil s plačilom takse dne 29.03.2007.

Naročnik je z dopisom z dne 22.03.2007 obvestil izbranega ponudnika, da je bil v postopku oddaje javnega naročila vložen zahtevek za revizijo in ga pozval, da čimprej posreduje svoj odgovor glede neporavnanih zapadlih obveznosti, ki naj bi jih po navedbah vlagatelja izbrani ponudnik imel do vlagatelja.

Izbrani ponudnik je z dopisi z dne 22.03.2007 in z dne 26.03.2007 naročniku posredoval odgovor, da je v januarju 2007 imel dolg do vlagatelja v višini 2.058,35 EUR, glede katerega pa sta se izbrani ponudnik in vlagatelj v pobotu medsebojnih obveznosti in terjatev dne 29.01.2007 dogovorila, da se obveznosti poravnajo z plačilom v dveh obrokih, meseca februarja in marca. Izbrani ponudnik navaja, da je bil navedeni dolg v skladu z sklenjenim dogovorom oz. poravnavo tudi poravnan ter da sta vlagatelj in izbrani ponudnik s takim dogovorom obojestransko potrdila, da na dan oddaje ponudbe na predmetni razpis izbrani ponudnik do vlagatelja ni imel nikakršnih neporavnanih zapadlih obveznosti.

Naročnik je o vlagateljevem zahtevku odločil s sklepom št. 430-97/2006-23, z dne 02.04.2007, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V svoji obrazložitvi navaja, da razčiščevanje glede zapadlosti posameznih terjatev ni v pristojnosti naročnika in presega njegove pristojnosti po Zakonu o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljevanju ZJN-1). Naročnik navaja, da je izpolnjevanje pogojev s strani izbranega ponudnika preveril z dokazili, ki jih je skladno z 42. in 42.a členom ZJN-1 določala razpisna dokumentacija, torej le z predpisanimi dokazili (kot to določa 45. člen ZJN-1). Naročnik poudarja, da izpolnjevanje pogoja poravnanosti zapadlih poslovnih obveznosti, izhaja tudi iz dokazila BON-1/P, ki temelji na uradnih podatkih, v katere naročnik ne more dvomiti. Glede vlagateljevega očitka, da je naročnik v svojih pogojih navedel, da si pridržuje pravico preveriti, če ima ponudnik poravnane vse davke, prispevke in druge obvezne dajatve, pa naročnik odgovarja, da se ta navedba nanaša le na davke, prispevke in druge obvezne dajatve, o katerih se vodi uradna evidenca, na podlagi katere je ta dejstva mogoče preveriti.

Vlagatelj je dne 11.04.2007 pri naročniku vložil vlogo poimenovano "pritožba", v kateri navaja, da je stališče naročnika v sklepu št. 430-97/2006-23 z dne 02.04.2007, nepravilno. Vlagatelj navaja, da je naročnika pravočasno in pravilno obvestil o neporavnanih obveznostih, ki jih ima izbrani ponudnik do vlagatelja, zato bi naročnik moral preveriti verodostojnost in resničnost navedb izbranega ponudnika, saj je drugače dostavljanje dokazil nesmiselno. Svoje stališče utemeljuje tudi z navedbo, da si je naročnik v pogojih pridržal pravico preveriti verodostojnost priloženih dokumentov ter da ponudniki za resničnost podatkov odgovarjajo tako materialno kot kazensko. Vlagatelj predlaga, da se njegova pritožba odstopi v reševanje Državni revizijski komisiji, ki naj pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi.

Naročnik je dne 16.04.2007 Državni revizijski komisiji odstopil predmetno dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je po pregledu dokumentacije (dne 16.04.2007) naročnika zaprosila za dopolnitev dokumentacije v smislu predložitve dokazila, iz katerega je razvidno, kdaj je vlagatelj prejel sklep št. 430-97/2007-23 z dne 02.04.2007. Naročnik je zahtevano dokazilo komisiji dostavil 17.04.2007.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju (dne 19.04.2007) izbranega ponudnika pozvala, da ji dostavi dokazilo o sklenjeni poravnavi med izbranim ponudnikom in vlagateljem, glede terjatev v višini 2.058,25 EUR, katera naj bi bila sklenjena dne 29.01.2007, kot izhaja iz dopisa izbranega ponudnika z dne 22.03.2007. Izbrani ponudnik je z dopisom z dne 26.04.2007, po pooblaščencu (Odvetniška družba Mramor Sorta BiliÄ" & Holec o.p.-d.n.o., Komenskega ulica 4, Ljubljana), Državni revizijski komisiji posredoval dodatna pojasnila v zvezi z dogovorom o novi dospelosti dolga v višini 2.058,25 EUR. Kot dokaz o sklenjenem dogovoru izbrani ponudnik prilaga izjavo zakonite zastopnice podjetja Kroj, katera izjavlja, da se je dne 29.01.2007 sestala s predstavniki vlagatelja in navaja vsebino dogovora, ki je bil sklenjen med njimi, izjavo tajnice direktorice v podjetju Kroj o tem, da sta se predmetnega dne v podjetju izbranega ponudnika zglasila predstavnika vlagatelja z namenom, da se doseže dogovor o pobotu in uskladitvi dolga. Poleg navedenega izbrani ponudnik prilaga fotokopije koledarja za datum (29.01.2007), ko naj bi se predmetni sestanek zgodil, fotokopije vizitk predstavnikov vlagatelja, ki naj bi se predmetnega sestanka udeležili in izpiske realiziranih plačil vlagatelju, iz katerih je razvidno, da so bile obveznosti poravnane v dveh obrokih v mesecu februarju in marcu.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da ima vlagatelj v primeru zavrnitve njegovega zahtevka za revizijo, skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN, pravico do nadaljevanja postopka pred Državno revizijsko komisijo, o čemer mora naročnika obvestiti v roku treh dni do prejema njegove odločitve o zahtevku za revizijo. Pravni pouk, ki ga je naročnik zapisal v svoj sklep o zavrnitvi zahtevka za revizijo z dne 02.04.2007 in je vlagatelja seznanjal z možnostjo pritožbe zoper naročnikovo odločitev, nima podlage v ZRPJN in je zato napačen.
Vlagatelj je dne 11.04.2007 (tri dni po prejemu naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo) pri naročniku vložil vlogo, ki jo je poimenoval "pritožba", v kateri predlaga, da o njegovi pritožbi odloči Državna revizijska komisija in sicer tako, da razveljavi sklep naročnika št. 430-97/2006-23, z dne 02.04.2007 in ugodi njegovemu revizijskemu zahtevku.

Naročnik je z dopisom z dne 13.04.2007 komisiji posredoval dokumentacijo in zahtevek za revizijo v nadaljnjo obravnavo. Iz navedenega dopisa naročnika izhaja, da je le-ta vlagateljevo vlogo poimenovano "pritožba" smiselno obravnaval kot zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo (kljub svojemu napačnemu pravnemu pouku v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo, z dne 02.04.2007). Glede na pravno podlago iz 17. člena ZRPJN in zgoraj navedena dejstva je Državna revizijska komisija vlagateljevo vlogo poimenovano "pritožba" smiselno štela za obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo.
Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, ker ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in sicer ne izpolnjuje zahteve, da mora imeti ponudnik poravnane vse zapadle poslovne obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev, kooperantov do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe. Vlagatelj zatrjuje, da ima izbrani ponudnik do vlagatelja neporavnane zapadle obveznosti. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz spisovne dokumentacije mogoče ugotoviti, da med stranka ni spora o tem, da so predmetne terjatve obstajale v času oddaje ponudbe, temveč je med strankama spor glede dneva zapadlosti teh terjatev. Izbrani ponudnik namreč ne oporeka, da so terjatve obstajale, vendar pa zatrjuje, da je bil z vlagateljem dosežen dogovor o odlogu zapadlosti teh terjatev, ter dokazuje, da so bile le-te v skladu z s tem dogovorom tudi poravnane.

Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija v revizijskem postopku pri presoji utemeljenosti vlagateljevih navedb morala odgovoriti na vprašanje ali je naročnik pri tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika sprejel kot pravilno, ravnal v skladu z določbami ZJN-1. Državna revizijska komisija najprej navaja, da morajo tako naročniki kot ponudniki pri oddaji javnih naročil postopati v skladu s pravili, ki jih določa ZJN-1 in na njegovi podlagi sprejeti podzakonski predpisi ter v skladu z (avtonomnimi) pravili, ki jih za oddajo konkretnega javnega naročila postavi naročnik v razpisni dokumentaciji, če le-ta niso v nasprotju s prisilnimi predpisi. Naročnikova navodila iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kot tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Pri oddaji javnih naročil je namreč potrebno upoštevati, da so postopki formalni in strogi, vztrajanje pri strogih pravilih postopka pa ima določen pomen in tehtne razloge. Predvsem se želi na ta način vsem zainteresiranim ponudnikom zagotoviti v postopku enakopraven položaj in preprečiti možnost diskrecijskega odločanja naročnika in tako vnaprej preprečiti možne zlorabe.

Naročnik je v 5. točki Navodil za izdelavo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije, med drugim določil, da morajo ponudniki izpolnjevati naslednje zahteve glede finančne sposobnosti: "ponudnik mora imeti poravnane vse svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov, zapadle do dneva oddaje ponudbe na podlagi javnega razpisa javnega naročila". V VI. poglavju razpisne dokumentacije je naročnik določil pogoje za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja usposobljenosti ponudnika. V 6. točki navedenega poglavja je tako zahteval " a) podpisana in potrjena izjava ponudnika z naslednjo vsebino: Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da imamo poravnane vse zapadle poslovne obveznosti; ali b) mnenje pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih listinah izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila;". V istem poglavju pod naslovom "OPOZORILO" je naročnik navedel, da je dokument pod točko 6.b (mnenje pooblaščenega revizorja) potrebno predložiti le, če ponudba presega 50 mio SIT, v nasprotnem primeru pa ponudnik izpolni samo izjavo pod točko 6.a.
V skladu s spredaj navedeno naročnikovo zahtevo je izbrani ponudnik v svoji ponudbi priložil poročilo pooblaščenega revizorja, z dne 15.02.2007, v katerem je navedeno, da je revizor opravil postopke preveritve poravnave knjigovodsko izkazanih zapadlih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov izbranega ponudnika na dan 09.02.2007. Iz revizorskega poročila je nadalje razvidno, da je bil namen izvedenih revizijskih postopkov ugotoviti, ali so v poslovnih knjigah izbranega ponudnika izkazane zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov na dan 09.02.2007, poravnane. Revizor je zato prejel in preizkusil seznam vseh zapadlih obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov na dan 09.02.2007, ki ga je pripravil izbrani ponudnik, le-tega pa je primerjal z ustreznimi konti v glavni knjigi in preizkusil, ali so vse zapadle obveznosti s seznama na ta dan poravnane. Revizor navaja, da je pridobil tudi poslovodsko predstavitev, v kateri poslovodstvo izbranega ponudnika izjavlja, da seznam obveznosti vključuje vse obveznosti podjetja do dobaviteljev blaga, kooperantov in podizvajalcev na ta dan. Iz revizorskega poročila še izhaja, da je pri preverjanju ugotovil, da je seznam obveznosti pravilen in da je celoten znesek usklajen ter da so vse obveznosti iz seznama obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov evidentirane v poslovnih knjigah in v okviru dogovorov tudi poravnane. Iz revizorskega poročila je razvidno, da se je revizor omejil na preverjanje obstoja tistih zapadlih obveznosti, ki so izkazane v knjigovodskih evidencah, torej se revizorsko poročilo nanaša samo na knjigovodsko evidentirane obveznosti. S predložitvijo revizorskega poročila je izbrani ponudnik izpolnil naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija pripominja, da je naročnik pogoj iz 6.b točke VI. poglavja postavil po vzoru določbe 6. člena Odredbe o finančnem poslovanju proračunskih porabnikov (Uradni list RS, št. 71/99, 78/99 in 64/01, v nadaljevanju: Odredba - ta se sicer v skladu s 1. členom sicer nanaša le na izvajanje investicijskih del), ki določa: "Če znaša vrednost javnega naročila več kot 50 mio SIT, morajo naročniki v javnih naročilih v roku 30 dni po uveljavitvi odredbe vnesti v razpisne pogoje dodatne določbe, na podlagi katerih se kot nesposobne izvajalce izloči vse izvajalce, ki ne izkažejo pravočasnega poravnavanja svojih obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov s predložitvijo poročila pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po svojih knjigovodskih podatkih izkazano, da je do datuma revizorjevega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.". Predložitev revizorskega poročila je torej pogoj, ki ga v skladu z navedeno določbo Odredbe naročniki investicijskih del morajo vnesti v razpisno dokumentacijo, če vrednost javnega naročila znaša več kot 50 mio SIT. Pogoj je element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji, in je izključne narave (10. točka prvega odstavka 3. člena ZJN-1).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru izbrani ponudnik s predložitvijo revizijskega poročila z dne 15.02.2007 v celoti izpolnil zahtevo iz 5. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v povezavi z zahtevo (pogojem) iz 6. b točke VI. poglavja razpisne dokumentacije, in sicer tako, kot je bilo tam predvideno. Iz razpisne dokumentacije namreč izhaja, da se izpolnjevanje zahteve iz 5. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe dokazuje s predložitvijo dokazila iz točke 6.b točke VI. poglavja razpisne dokumentacije ("mnenje pooblaščenega revizorja, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo po knjigovodskih listinah izkazano, da je poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov do 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila"). V skladu z navedenim Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da na podlagi predloženega revizorskega poročila ni imel razloga za dvom v dejansko izpolnjevanje predmetnega pogoja s strani izbranega ponudnika in da ni bil dolžan preverjati, ali (vkljub nasprotnemu mnenju revizorja) obstajajo še druge neporavnane terjatve. Prav tako Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da pri preverjanju izpolnjevanja pogojev iz razpisne dokumentacije, naročnik lahko zahteva samo predpisana dokazila (45. člen ZJN-1) ter, da ni dolžan oz., da v njegovo pristojnost ne sodi razčiščevanje zapadlosti posameznih terjatev med vlagateljem in izbranim ponudnikom.

Državna revizijska komisija pripominja, da iz prej navedene določbe 6. člena Odredbe izhaja zahteva, da se iz postopkov oddaje javnih naročil izloči vse izvajalce, ki ne uspejo izkazati, da "pravočasno poravnavajo" svoje obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov. Namen citirane določbe torej ni varstvo posameznega dolžniško-upniškega razmerja, temveč varstvo širšega (javnega) interesa z izločanjem izvajalcev, ki ne izkazujejo "plačniške discipline" pri poravnavanju svojih obveznosti. Kot "primeren in zadosten dokaz" za to, da imajo ponudniki poravnane vse obveznosti do dobaviteljev, podizvajalcev in kooperantov, mora naročnik v skladu z 6. členom Odredbe pridobiti revizorsko poročilo, ki potrjuje, da ima ponudnik za razpisano javno naročilo "po svojih knjigovodskih podatkih" izkazano, da je do datuma revizorskega poročila, ki ne sme biti starejše od 15 dni pred dnevom oddaje ponudbe na podlagi razpisa javnega naročila, poravnal vse svoje zapadle obveznosti do dobaviteljev blaga, podizvajalcev in kooperantov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v nasprotju z določili ZJN-1, ko je ponudbo izbranega ponudnika sprejel kot pravilno in da vlagatelj ni uspel izkazati, da je zahtevek za revizijo utemeljen. Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z 2. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 11. 05. 2007
Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetnika Igor Smolej in Sabina Smolej, Vrhovčeva ulica 7, 8000 Novo Mesto,
- Ministrstvo za finance, Carinska uprava Republike Slovenije, Generalni carinski urad, šmartinska 55, 1523 Ljubljana,
- KROJ d.d., Ljubljana, Obrtniška ulica 8b, Logatec,
- Odvetniška družba Mramor Sorta BiliÄ" & Holec o.p.-d.n.o., Komenskega ulica 4, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.