018-119/2007 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-119/2007-6

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "šivalni material" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MM SURGICAL d.o.o., Galjevica 81, Ljubljana, ki ga zastopa odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki (odvetnica Mateja Galič), Barjanska cesta 3, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 26.04.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o priznanju sposobnosti za javno naročilo za "šivalni material", vsebovana v Obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 522-DS/06, z dne 28.12.2006, ter v njegovih popravkih, št. 13-DS/07, z dne 25.01.2007, št. 25-DS/07, z dne 02.02.2007 in št. 66-DS/07, z dne 01.03.2007.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.537,11 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.10.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro ponudnika za "šivalni material". Naročnik je predhodni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 106/06, z dne 13.10.2006, pod št. objave Ob-28322/06, v Uradnem listu EU, št. S 190, z dne 05.10.2006, št. obvestila 2006/S 190-201847, pa je objavil za predmetno javno naročilo predhodno informativno obvestilo. Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo po omejenem postopku objavil v Uradnem listu RS, št. 108/06, z dne 20.10.2006, pod št. objave Ob-29336/06, v Uradnem listu EU, št. S 198, z dne 17.10.2006, št. obvestila 2006/S 198-210392, pa je objavil obvestilo o naročilu za predmetno javno naročilo po omejenem postopku.

Naročnik je dne 28.12.2006 izdal obvestilo, št. 522-DS/06, o priznanju sposobnosti oziroma priznanju statusa kandidata za predmetno javno naročilo.

Naročnik je dne 25.01.2007 izdal popravek, št. 13-DS/07, obvestila o priznanju sposobnosti, ker je prišlo v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 522-DS/06, z dne 28.12.2006, v "Analizi primernosti prijavljenih vrst blaga" do napak pri določenih vrstah blaga.

Naročnik je dne 02.02.2007 izdal popravek, št. 25-DS/07, obvestila o priznanju sposobnosti, ker je prišlo v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 522-DS/06, z dne 28.12.2006, ter v popravku, št. 13-DS/07, z dne 25.01.2007, v "Analizi primernosti prijavljenih vrst blaga" do napak pri določenih vrstah blaga.

Vlagatelj je na naročnika z vlogo, z dne 14.02.2007, naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, predvsem v zvezi s priznanjem sposobnosti prijavitelju Sanolabor d.d., Ljubljana, in vlagatelju.

Naročnik je vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev obvestila, z dne 01.03.2007, o priznanju sposobnosti.

Naročnik je dne 01.03.2007 izdal popravek, št. 66-DS/07, obvestila o priznanju sposobnosti, ker je prišlo v obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 522-DS/06, z dne 28.12.2006, ter v popravkih, št. 13-DS/07, z dne 25.01.2007 in 25-DS/07, z dne 02.02.2007, v "Analizi primernosti prijavljenih vrst blaga" do napake pri določeni vrsti blaga.

Vlagatelj je dne 14.03.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, v katerem naročniku očita, da je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določila lastne razpisne dokumentacije, temeljna načela javnega naročanja, določena v ZJN-1, in sicer načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1) in načelo enakopravnosti ponudnikov (7. člen ZJN-1) ter druga določila ZJN-1, kot je to obrazloženo v nadaljevanju zahtevka za revizijo.

Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v 11. členu določil, da je za pravilnost prijave potrebno izpolniti tudi vse tehnične zahteve za vrste blaga, na katere se prijavitelj prijavlja, ter da so tehnične zahteve opredeljene v "specifikaciji zahtev naročnika" in v prilogi 5a k specifikaciji zahtev naročnika. Vlagatelj navaja, da je naročnik v 12. členu določil, da mora prijavitelj v dokumentaciji predložiti dokumente in med drugim v točki 9 navedel tudi zahtevo, da prijavitelj predloži podpisano izjavo, da ponuja blago, ki ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene v specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi 5a k specifikaciji zahtev naročnika. Nadalje vlagatelj navaja, da je v 23. členu določeno, da bo naročnik priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo predložili pravilne prijave. Pravilne prijave pa so tiste prijave, ki jih bo naročnik prejel pravočasno in bodo izpolnjevale vse zahteve iz 12. člena teh navodil. Vlagatelj dodaja, da je naročnik določil, da, ne glede na izpolnjevanje vseh ostalih kriterijev za priznanje sposobnosti naročnik le-te ne bo priznal prijaviteljem, katerih prijave ne bodo primerne (ne bodo ustrezale zahtevam iz specifikacije zahtev naročnika). Po vlagateljevih navedbah je naročnik v razpisni dokumentaciji predvidel tudi izjavo o izpolnjevanju tehničnih in kakovostnih zahtev blaga - točka 8, s podpisom katere vsak prijavitelj izjavlja, da blago ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene v specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi 5a k specifikaciji zahtev naročnika.

Vlagatelj navaja, da je naročnik v tehničnih specifikacijah, točka 5, za sklop 02 "Resorptivni sintetični šivalni material" določil zahtevano kemijsko sestavo, in sicer je :

- za artikle od zaporedne št. 2 do 14 in 17 do 19 (za idente 415731, 415456, 405876, 415774, 611492, 474908, 580198, 415405, 415723, 415499, 415421, 474916, 415413, 663689, 413500 in 413585) zahteval kemijsko sestavo lactomer 9-1;

- za artikle od zaporedne št. 58 do 147 (za idente 437751, 432059, 409375, 403202, 413526, 409227, 409243, 409405, 437697, 481360, 475467, 430781, 513903, 473910, 412546, 412562, 412341, 409472, 412503, 407356, 412252, 412317, 412619, 415804, 409464, 412597, 389960, 413020, 409403, 409421, 412279, 409448, 409430, 409359, 412376 in vse do konca do identa 475343) zahteval kemijsko sestavo poliglactin 910.

Vlagatelj opozarja, da je naročnik prijavitelju Sanolabor d.d., Ljubljana, priznal usposobljenost za artikle od zaporedne 2 do 14, 17 do 19 in 58 do 147 v sklopu 02 "Resorptivni sintetični šivalni material", čeprav kemična sestava Safila, ki ga ponuja prijavitelj Sanolabor d.d., Ljubljana, vsebuje 100% glicolid, medtem ko je v razpisni dokumentaciji zahtevana kemična sestava lactomer 9-1 oziroma poliglactin 910, ki je sestavljen iz 90% glicolida in 10% lactida.

Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v dodatni obrazložitvi obvestila, z dne 01.03.2007, o priznanju sposobnosti navedel, da je bila prijavitelju Sanolabor d.d., Ljubljana, ne glede na to, da artikli, ki jih ponuja, vsebujejo 100% glicolid, priznana sposobnost, ker artikli ustrezajo strokovnim potrebam in imajo praktično identične lastnosti kot artikli, ki jih ponuja vlagatelj.

Vlagatelj je mnenja, da je potrebno, glede na navedeno in glede na tehnične zahteve, ki so podane v razpisni dokumentaciji, ugotoviti, da je naročnik ravnal napačno, ko je prijavitelju Sanolabor d.d., Ljubljana, priznal usposobljenost za artikle od zaporedne št. 2 do 14, 17 do 19 in 58 do 147 v sklopu 02 "Resorptivni sintetični šivalni material", saj ponujeni artikli nedvomno ne izpolnjujejo vseh zahtev naročnika. Glede na to, da je naročnik izrecno zahteval točno določeno kemijsko sestavo (kemijsko sestavo 90% glicolida in 10% lactida), ni mogoče takšne zahteve v fazi ocenjevanja prijav razširjati tudi na druge kemijske sestave (100% glicolid) z obrazložitvijo, da artikli ustrezajo strokovnim potrebam in imajo praktično identične lastnosti kot zahtevani artikli. Vlagatelj in prijavitelj Johnson & Johnson d.o.o., Ljubljana, sta ponudila artikle z ustrezno kemijsko sestavo, tj. 90% glicolida in 10% lactida, kar izhaja tudi iz predloženih listin, medtem ko je prijavitelj Sanolabor d.d., Ljubljana, ponudil artikle Safil, ki so sestavljeni iz 100% glicolida, kar pa nedvomno ne ustreza zahtevam naročnika iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj navaja, da je zahteva v razpisni dokumentaciji naročnika obstajala, da jo nihče izmed prijaviteljev ni izpodbijal, zaradi česar je veljavna, naročnik pa nima nobene pravne podlage za odločitev, kakršno je navedel v dodatni obrazložitvi obvestila o priznanju sposobnosti.

Po vlagateljevem mnenju je prijava ponudnika Sanolabor d.d., Ljubljana, zaradi tega neprimerna oziroma nepravilna, naročnik pa bi jo moral skladno s 1. odstavkom 76. člena ZJN-1 zavrniti. Ker je naročnik s tem očitno priviligiral prijavitelja Sanolabor d.d., Ljubljana, saj njegove prijave ni ocenjeval na način, kot bi jo v skladu z razpisno dokumentacijo moral, in kot je obravnaval ostale prijavitelje, je kršil tudi temeljna načela javnega naročanja, predvsem pa načelo enakopravnosti med ponudniki (7. člen ZJN-1) ter načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člen ZJN-1), ki prepoveduje naročniku kakršnokoli omejevanje ponudnikov.

Vlagatelj predlaga, da se razveljavi postopek pregleda in ocenjevanja prispelih prijav, vključno z obvestilom o priznanju sposobnosti oziroma priznanju statusa kandidata, št. 522-DS/06, z dne 28.12.2006, ter njegovimi popravki, št. 13-DS/07, z dne 25.01.2007, št. 25-DS/07, z dne 02.02.2007 in št. 66-DS/07, z dne 01.03.2007, za dobavo šivalnega materiala ter predlaga, da se mu povrne stroške tega revizijskega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije pa do plačila.

Naročnik je s sklepom, št. NK-14/03-07, z dne 27.03.2007, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, prav tako pa tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa navaja, da je vlagatelj za vrste blaga v skupini 2 - "Resorbtivni sintetični šivalni material" od zaporedne št. 2 do 14 in 17 do 19 ter za vrste blaga od zaporedne št. 58 do 147 prijavil vrste blaga, ki vsebujejo 90% glicolida in 10% lactida, ter da je prijavitelj Sanolabor, d.d., Leskoškova 4, Ljubljana, na navedenih identih, in sicer od zaporedne št. 2 do 14, od 17 do 19 in od 58 do 147, prijavil vrste blaga, ki vsebujejo 100% glicolida.

Naročnik nadalje v obrazložitvi citiranega sklepa navaja, da je tako vlagatelju kot tudi prijavitelju Sanolabor d.d. priznal sposobnost za prijavljene vrste blaga pod navedenimi identi, ker prijavljene vrste blaga ustrezajo strokovnim potrebam in imajo praktično identične lastnosti. Naročnik dodaja, da so prijavljene vrste obeh prijaviteljev tudi testirane in potrjene s strani naročnikove strokovne ekipe za šivalni material.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 04.04.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, pri čemer je priglasil še dodatne stroške revizijskega postopka.

Naročnik je z vlogo, z dne 10.04.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je z dopisom, št. 018-119/2007-2, z dne 16.04.2007, naročnika pozvala k odstopu relevantnih prijav prijaviteljev, podanih v predmetnem postopku oddaje.

Naročnik je zahtevane prijave Državni revizijski komisiji odstopil v prilogi treh (ločenih) dopisov, z dne 18.04.2007, ki jih je Državna revizijska komisija prejela 19.04.2007.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor o tem, ali je bila prijava za priznanje sposobnosti prijavitelja Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: prijavitelj), za artikle od zaporedne št. 2 do 14 in 17 do 19 ter za artikle od zaporedne št. 58 do 147 utemeljeno ocenjena kot pravilna iz naslova z razpisno dokumentacijo zahtevane kemijske sestave lactomer 9-1 (artikli od zaporedne št. 2 do 14 in 17 do 19) oziroma iz naslova z razpisno dokumentacijo zahtevane kemijske sestave poliglactin 910 (artikli od zaporedne št. 58 do 147), iz česar naj bi izhajala tudi kršitev prvega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 02/04; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) ter 5. in 7. člena ZJN-1, oziroma ali je naročnik ravnal pravilno, ko je prijavitelju za navedene artikle priznal sposobnost.

Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v Navodilih prijaviteljem za izdelavo prijave (v nadaljnjem besedilu: Navodila) v 11. členu določil, da mora prijavitelj za pravilnost prijave izpolniti tudi vse tehnične zahteve za vrste blaga, na katere se prijavlja, ter da so tehnične zahteve opredeljene v "Specifikaciji zahtev naročnika" in v prilogi 5.a k specifikaciji zahtev naročnika. Nadaljnji vpogled v spisovno dokumentacijo tudi pokaže, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v Navodilih v 12. členu določil, da mora dokumentacija iz 6. točke (ki jo mora med drugim predložiti prijavitelj za pravilnost prijave; opomba Državne revizijske komisije) predhodnega člena (torej 11. člena) vsebovati tudi med drugim (9. točka) izjavo, da ponuja blago, ki ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene v specifikaciji zahtev naročnika in v prilogi 5.a k specifikaciji zahtev naročnika.

Vpogled v spisovno v spisovno dokumentacijo še pokaže, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v Navodilih v prvem odstavku 23. člena določil, da bo priznal sposobnost vsem prijaviteljem, ki bodo predložili pravilne prijave, ter da so pravilne prijave tiste prijave, ki jih bo (naročnik) prejel pravočasno in bodo izpolnjevale vse zahteve iz 12. člena Navodil. Nadalje gre ugotoviti, da je naročnik v drugem odstavku 23. člena Navodil določil, da ne glede na izpolnjevanje vseh ostalih kriterijev za priznanje sposobnosti (naročnik) le-te ne bo priznal prijaviteljem, katerih prijave ne bodo primerne (ne bodo ustrezale zahtevam iz specifikacije zahtev naročnika).

Naročnik je v razpisni dokumentaciji predvidel tudi "Izjavo o izpolnjevanju tehničnih in kakovostnih zahtev blaga" (točka 8), s podpisom katere vsak prijavitelj izjavlja, da blago, na katerega se prijavlja, ustreza tehničnim in kakovostnim zahtevam, ki so opredeljene v "Specifikaciji zahtev naročnika" in v prilogi 5.a k specifikaciji zahtev naročnika.

Nadaljnji vpogled v razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v t.i. tehničnih specifikacijah, točka 5 (Specifikacija zahtev naročnika), za skupino 02 "Resorbtivni sintetični šivalni material" določil zahtevano kemijsko sestavo, in sicer je :

- za artikle od zaporedne št. 2 do 14 (za idente oziroma šifre 415731, 415456, 405876, 415774, 611492, 474908, 580198, 415405, 415723, 415499, 415421, 474916, 415413) zahteval kemijsko sestavo lactomer 9-1,

- za artikle od zaporedne št. 17 do 19 (za idente oziroma šifre 663689, 413500 in 413585) zahteval kemijsko sestavo poliglactin 910,

- za artikle od zaporedne št. 58 do 147 (za idente oziroma šifre 437751, 432059, 409375, 403202, 413526, 409227, 409243, 409405, 437697, 481360, 475467, 430781, 513903, 473910, 412546, 412562, 412341, 409472, 412503, 407356, 412252, 412317, 412619, 415804, 409464, 412597, 389960, 413020, 409403, 409421, 412279, 409448, 409430, 409359, 412376, 412392, 412864, 389978, 413062, 389986, 407348, 407291, 412627, 407313, 413011, 409367, 412287, 412821, 412635, 409146, 407330, 409219, 407305, 409154, 413089, 407321, 403156, 412775, 412767, 407216, 412473, 412554, 413038, 412244, 412961, 413518, 471640, 412988, 412902, 409235, 510211, 412899, 412848, 412481, 412406, 475335, 579718, 581178, 475327, 409456, 413003, 434230, 409189. 671053, 472549, 473804, 412708, 409391, 412520 in 475343) zahteval kemijsko sestavo poliglactin 910.

Naročnik je torej glede navedeno postavil za zgoraj citirane artikle jasno zahtevo glede kemijske sestave le-teh. Naročnik je za pravilnost prijave zahteval od prijavitelja, da mora izpolniti tudi vse tehnične zahteve za vrste blaga, na katere se prijavlja, pri čemer so tehnične zahteve opredeljene v "Specifikaciji zahtev naročnika" in v prilogi 5.a k specifikaciji zahtev naročnika (razpisna dokumentacija, Navodila, 11. člen). Naročnik je torej kot pogoj za priznanje sposobnosti opredelil (tudi) izpolnjevanje vseh tehničnih zahtev, med katere nesporno sodi v konkretnem primeru tudi zahteva po kemijski sestavi (lactomer 9-1 oziroma poliglactin 910).

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v prijavo prijavitelja ugotavlja, da je le-ta v prijavi (izpolnjena specifikacija zahtev naročnika) za skupino 02 "Resorbtivni sintetični šivalni material" pri artiklih od zaporedne št. 2 do 14 (identi oziroma šifre 415731, 415456, 405876, 415774, 611492, 474908, 580198, 415405, 415723, 415499, 415421, 474916, 415413) navedel v rubriki "Proizvajalec" "B.Braun Aesculap", v rubriki "Zaščiteno ime" pa med drugim "Safil". Zatem iz prijave prijavitelja za skupino 02 "Resorbtivni sintetični šivalni material" sledi, da je le-ta pri artiklih pod zaporedno št. 17 in 19 (identa oziroma šifri 663689, in 413585) navedel v rubriki "Proizvajalec" "B.Braun Aesculap", v rubriki "Zaščiteno ime" pa med drugim "Safil", medtem ko je pri artiklu pod zaporedno št. 18 (ident oziroma šifra 413500) pustil obe citirani rubriki prazni oziroma nevpisani. Nadalje je prijavitelj v prijavi za skupino 02 "Resorbtivni sintetični šivalni material" pri artiklih od zaporedne št. 58 do 100 (identi oziroma šifre 437751, 432059, 409375, 403202, 413526, 409227, 409243, 409405, 437697, 481360, 475467, 430781, 513903, 473910, 412546, 412562, 412341, 409472, 412503, 407356, 412252, 412317, 412619, 415804, 409464, 412597, 389960, 413020, 409403, 409421, 412279, 409448, 409430, 409359, 412376, 412392, 412864, 389978, 413062, 389986, 407348, 407291, 412627), pri artiklih od zaporedne številke 102 do 110 (identi oziroma šifre 413011, 409367, 412287, 412821, 412635, 409146, 407330, 409219, 407305), pri artiklih od zaporedne št. 112 do 127 (identi oziroma šifre 413089, 407321, 403156, 412775, 412767, 407216, 412473, 412554, 413038, 412244, 412961, 413518, 471640, 412988, 412902, 409235), pri artiklih od zaporedne št. 129 do 132 (identi oziroma šifre 412899, 412848, 412481, 412406), pri artiklih od zaporedne št. 134 do 141 (identi oziroma šifre 579718, 581178, 475327, 409456, 413003, 434230, 409189. 671053), pri artiklu pod zaporedno št. 143 (ident oziroma šifra 473804) ter pri artiklih od zaporedne št. 145 do 147 (identi oziroma šifre 409391, 412520 in 475343) navedel v rubriki "Proizvajalec" "B.Braun Aesculap", v rubriki "Zaščiteno ime" pa med drugim "Safil". Zatem gre ugotoviti, da je prijavitelj v prijavi za skupino 02 "Resorbtivni sintetični šivalni material" pri artiklih pod zaporednimi št. 101 (ident oziroma šifra 407313), 111 (ident oziroma šifra 409154), 128 (ident oziroma šifra 510211), 133 (ident oziroma šifra 475335), 142 (ident oziroma šifra 472549) ter 144 (ident oziroma šifra 412708) pustil obe citirani rubriki prazni oziroma nevpisani.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v dodatni obrazložitvi obvestila, št. 65-DS/07, z dne 01.03.2007, o priznanju sposobnosti, ki jo je vlagatelju posredoval na podlagi njegove zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o priznanju sposobnosti, navedel, da je bila prijavitelju, ne glede na to, da artikli, ki jih ponuja prijavitelj, vsebujejo 100 % glicolida, priznana sposobnost, ker artikli ustrezajo strokovnim potrebam in imajo praktično identične lastnost kot artikli, ki jih ponuja vlagatelj. Zatem Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v sklepu, št. NK-14/03-07, z dne 27.03.2007, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, navedel, da je vlagatelj za vrste blaga v skupini 02 - Resorbtivni sintetični šivalni material od zaporedne št. 2 do 14 in 17 do 19 ter za vrste blaga od zaporedne št. 58 do 147 (pri čemer naročnik navede posamične idente oziroma šifre) prijavil vrste blaga, ki vsebujejo 90 % glicolida in 10 % lactida, medtem ko je prijavitelj za citirane vrste blaga prijavil vrste blaga, ki vsebujejo 100 % glicolida, ter "da je tako vlagatelju kot tudi prijavitelju Sanolabor d.d. priznal sposobnost za prijavljene vrste blaga pod navedenimi identi, ker prijavljene vrste blaga ustrezajo strokovnim potrebam in imajo praktično identične lastnosti.".

Državna revizijska komisija glede na zgoraj navedeno ugotavlja, da torej med vlagateljem in naročnikom ni spora, da prijavitelj v skupini 02 - Resorbtivni sintetični šivalni material za vrste blaga od zaporedne št. 2 do 14 in 17 do 19 ter za vrste blaga od zaporedne št. 58 do 147 ni ponudil blaga, ki bi imelo z razpisno dokumentacijo zahtevano kemijsko sestavo (naročnik namreč zapiše v dodatni obrazložitvi obvestila, št. 65-DS/07, z dne 01.03.2007, o priznanju sposobnosti, da "ne glede na to, da artikli, ki jih ponuja prijavitelj Sanolabor d.d., Leskoškova 4, 1000 Ljubljana, vsebujejo 100 % glicolida, mu je bila priznana sposobnost, ker artikli ustrezajo strokovnim potrebam in imajo praktično identične lastnost kot artikli, ki jih ponuja vlagatelj").

V posledici vseh gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija v zaključku ugotavlja, da naročnik v konkretnem primeru ni imel ustrezne pravne podlage za priznanje sposobnosti prijavitelju za vrste blaga v skupini 02 - Resorbtivni sintetični šivalni material od zaporedne št. 2 do 14 in 17 do 19 ter za vrste blaga od zaporedne št. 58 do 147 (ki jih je seveda prijavil prijavitelj oziroma za katere je prijavitelj izpolnil Specifikacijo zahtev naročnika z navedbo proizvajalca in zaščitenega imena). Naročnik je namreč v konkretnem primeru opredelil zahteve glede blaga, ki je predmet predmetnega postopka oddaje javnega naročila, in te zahteve je zavezan (kasneje) pri pregledovanju oziroma ocenjevanju prijav tudi spoštovati. Državna revizijska komisija v konkretnem primeru ugotavlja, da je naročnik ravnal v nasprotju z določili lastne razpisne dokumentacije, s tem posledično pa tudi v nasprotju s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 ter izpeljano iz tega tudi v nasprotju s prvim odstavkom 5. člena ZJN-1 (načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki) ter prvim odstavkom 7. člena ZJN-1 (načelo enakopravnosti ponudnikov).

V posledici gornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in je razveljavila naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti za javno naročilo za "šivalni material", vsebovano v Obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 522-DS/06, z dne 28.12.2006, ter v njegovih popravkih, št. 13-DS/07, z dne 25.01.2007, št. 25-DS/07, z dne 02.02.2007 in št. 66-DS/07, z dne 01.03.2007.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:

- strošek za takso za revizijo,
- sestava zahtevka za revizijo 3.000 točk, povečano za 20% DDV,
- materialne stroške v višini 2% (vezano na zahtevek za revizijo), povečano za 20% DDV,
- sestava izjave o nadaljevanju 150 odvetniških točk, povečano za 20% DDV,
- materialne stroške v višini 2% (vezano na izjavo o nadaljevanju), povečano za 20% DDV.

Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel, Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:

- v višini 834,59 EUR za takso za revizijo,
- sestava zahtevka za revizijo v protivrednosti 3.000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta (ES), št. 1086/2006, z dne 11.07.2006, o spremembi Uredbe (ES), št. 2866/98, o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (v nadaljevanju: Uredba) znaša (1 EUR = 239,640 SIT; vrednost 1 odvetniške točke je v skladu z navedenim 0,459 EUR) 1.377,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 1.652,40 EUR,
- v višini 2% od protivrednosti 1000 točk in 1% od protivrednosti 2000 točk za materialne stroške (vezano na zahtevek za revizijo) po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo znaša 18,36 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 22,03 EUR,
- sestava izjave o nadaljevanju v protivrednosti 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo znaša 22,95 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 27,54 EUR,
- v višini 2% od protivrednosti 50 točk za materialne stroške (vezano na izjavo o nadaljevanju) po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo znaša 0,459 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 0,55 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.537,11 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 26.04.2007


Predsednica senata:

Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
- Odvetniška pisarna Miro Senica in odvetniki (odvetnica Mateja Galič), Barjanska cesta 3, Ljubljana,
- Emporio Medical d.o.o., Prešernova 5, Ljubljana,
- Gopharm d.d., Nova Gorica, Cesta 25. junija 1D, Nova Gorica,
- Sind Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana,
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
- Johnson & Johnson d.o.o., šmartinska cesta 53, Ljubljana,
- Iris Mednarodna trgovina d.o.o., Cesta v Gorice 8, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.