018-116/2007 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-116/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata in članov Jožefa Kocuvana in mag. Nataše Jeršič kot članov senata ter ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Dobavo polizoliranih vodnikov (PIV) in golih vodnikov ter s.n. odvodnikov prenapetosti" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Eltima d.o.o., šlandrova ulica 8a, Ljubljana - Črnuče, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.04.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 15.12.2006 se zavrne.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 92/06 dne 01.09.2006, pod št. objave Ob-24369/06 in v Uradnem listu RS, št. 96/06 dne 15.09.2006, pod št. objave Ob-25865/06 objavil oddajo javnega naročila po odprtem postopku za "Dobavo polizoliranih vodnikov (PIV) in golih vodnikov ter s.n. odvodnikov prenapetosti".

Naročnik je dne 02.11.2006 sprejel sklep, št. 2533/06-IHG, na podlagi katerega je oddal naročilo po posameznih sklopih najugodnejšim ponudnikom. Vlagatelj je dne 15.12.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji naročila v tretjem sklopu: s.n. odvodniki prenapetosti. Naročnik je dne 21.12.2006 izdal sklep, št. 3086/06-mag.PR/šV, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrgel. Vlagatelj je dne 28.12.2006 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, ki je s sklepom št. 018-504/2006-41-033 z dne 09.01.2007 pritožbi vlagatelja ugodila in naročniku naložila odločanje o zahtevku za revizijo skladno s 16. členom ZRPJN. Naročnik je na podlagi odločitve Državne revizijske komisije dne 17.01.2007 sprejel sklep, št. 101/07-IHG, s katerim je zahtevku za revizijo vlagatelja delno ugodil in razveljavil sporno odločitev o oddaji naročila v tretjem sklopu, vsebovano v sklepu z dne 02.11.2006.

Vlagatelj je z dopisom z dne 05.04.2007 predlagal nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo skladno s 17. členom ZRPJN.

Naročnik je z dopisom z dne 08.03.2007 zahtevek za revijo vlagatelja in celotno dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je uvodoma ugotovila, da je naročnik na podlagi sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-504/2006-41-033 z dne 09.01.2007, s sklepom št. 101/07-IHG z dne 17.01.2007 odločil o zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 15.12.2006 in mu delno ugodil, tako da je razveljavil sporno odločitev o oddaji naročila v tretjem sklopu, v delu, ki se nanaša na ponudnika MR EXPORT - IMPORT d.o.o., Glavni trg 17b, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ni pa ugodil zahtevku za revizijo, v delu, ki se nanaša na preostale ponudnike oziroma vlagatelja. Naročnik je vlagatelju tudi priznal povrnitev dela priglašenih stroškov v višini 559,98 EUR.

Med vlagateljem in naročnikom je tako ostalo odprto vprašanje iz zahtevka za revizijo, ali je naročnik utemeljeno oziroma pravilno izločil ponudbo vlagatelja kot nesprejemljivo.

Skladno z določilom 4. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04; v nadaljevanju: pravilnik) je "nesprejemljiva ponudba" tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, ki ne izpolnjuje pogojev, ki jih določi naročnik v razpisni dokumentaciji, ali ponudbena cena presega višino zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo, ali je ponujena cena nenormalno nizka glede na razmere na trgu, ponudnik pa ni mogel zadovoljivo pojasniti razlogov za tako ceno.

Element, na podlagi katerega je v skladu s predpisi o javnem naročanju potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba (ne)sprejemljiva, je torej tudi dejstvo, da ponudbena cena (ne) presega višine zagotovljenih sredstev za predmetno javno naročilo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije z dne 11.07.2006 izhaja, da je ocenjena vrednost predmetnega naročila za vse sklope v višini 64 mio SIT, ponudba vlagatelja za tretji sklop v višini 72 mio SIT, pa je tako presegla ocenjeno vrednost za celotno naročilo.

Vlagatelj kot edini argument za napačno odločitev naročnika o zavrnitvi njegove ponudbe kot nesprejemljive navaja, da bi naročnik moral navesti ocenjeno vrednost v razpisni dokumentaciji, katerega pa Državna revizijska komisija kot neutemeljenega zavrača. Kakor izhaja iz sklepa naročnika z dne 17.01.2007, naročnik meni, da ni bil dolžan navesti ocenjene vrednosti naročila v razpisni dokumentaciji, čemur Državna revizijska komisija pritrjuje. ZJN-1 namreč ne določa obveznosti naročnika, da ocenjeno vrednost objavi v razpisu oziroma določi v razpisni dokumentaciji. Določba 23. člena ZJN-1 le navaja, da vsebino razpisne dokumentacije lahko sestavljajo elementi, ki jih nadalje našteva, vendar med slednjimi ni najti navedbe ocenjene vrednosti naročila.

Državna revizijska komisija ob upoštevanju ugotovljenega zaključuje, da je zahtevek za revizijo vlagatelja v nadaljevanem delu neutemeljen in ga je potrebno zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z nadaljevanjem postopka pred Državno revizijsko komisijo zahteval tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo, v preostali višini, v kateri mu jih naročnik ni priznal. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne Â"Â"Â"Â"20.04.2007Predsednik senata:
Samo Červek, univ.dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana