018-117/2007 Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije

Številka: 018-117/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici mag. Nataši Jeršič ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča in svetovalke Anite Kozel, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "servisiranje in vzdrževanje fotokopirnih aparatov znamke Canon v lasti DURS za obdobje 2 let" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje IT biro d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, šmartinska cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.04.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je 01.02.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila št. 430-18/2007 (01111-00) z zaporedno številko za tekoče leto: JN 06/2007 VFA, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 11/07 z dne 09.02.2007, pod številko objave Ob-3380/07.

Naročnik je 08.03.2007 javno odprl predložene ponudbe, kar je dokumentiral z zapisnikom št. 430-18/2007 (01111-00). Iz zapisnika izhaja, da je naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe.

Naročnik je v dokumentu, z dne 09.03.2007, izdal "Odločitev o oddaji naročila z oznako JN 06/2007 VFA", v katerem je navedel, da je vlagateljeva ponudba nepravilna in da se javno naročilo odda ponudniku Copy Center d.o.o., Stegne 15, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je citirano odločitev prejel 13.03.2007.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo, z dne 21.03.2007, s katerim izpodbija naročnikovo odločitev, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, ker ni predložil ustreznega dokazila oziroma listine o usposobljenosti ponudnikov, kot jo je naročnik zahteval. Vlagatelj nadalje očita naročniku, da ni upošteval listin, ki jih je vlagatelj v svoji ponudbi predložil za dokazovanje usposobljenosti ponudnikov glede na pogoje v razpisni dokumentaciji, prav tako je po vlagateljevem mnenju naročnikova obrazložitev odločitve nepopolna, saj ni v ničemer pojasnil ali in zakaj ni upošteval navedenih listin. Vlagatelj nadalje trdi, da je razpisna dokumentacija diskriminatorna z vidika pridobivanja zahtevanih listin oz. vpisa na spletno stran, kot to zahteva naročnik v 2.3.3. točki razpisne dokumentacije, saj vlagatelj meni, da je "navedba pooblaščenega servisa na spletni strani družne Canon Adria d.o.o. mogoča zgolj za ponudnike, ki imajo svoj sedež registriran na območju Republike Slovenije in na tem območju opravljajo svojo dejavnost." Vlagatelj v sklopu tega očitka opozarja, da je bil s strani naročnika zaveden, da bo dokazilo predloženega tipa in izvora upoštevano kot veljavno, saj mu je član razpisne komisije naročnika v elektronskem sporočilu, z dne 27.02.2007, zagotovil, da "ponudnik lahko predloži dokazilo, da je Canonov "Authorised service partner" v kaki drugi EU državi in ne le v Sloveniji". Vlagatelj nadalje trdi, da ni nikjer v razpisni dokumentaciji navedeno kdo lahko listino, da je Canonov "Authorised service partner", izda oziroma katere listine bo naročnik štel za ustrezne glede na pogoje iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelj predlaga, da se razveljavi Odločitev o oddaji naročila z oznako 06/20007 VFA, opr. št. 430-18/2007, z dne 09.03.2007 ter ugotovi, da ponudba predlagatelja v celoti izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj je priglasil stroške postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je 04.04. 2007 sprejel sklep št. 430-18/2007 (01111-00), s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa obrazloži razloge za svojo odločitev, ob tem pa poudarja, da si v vlagatelj napačno razlaga razloge s katerimi je naročnik zavrnil ustreznost vlagateljeve izjave, ki jo je dala družba Koenig Burotechnik KG iz Nemčije, kateri je družba dala potrdilo, da je vlagatelj Canonov "Autorised service partner". Naročnik nadalje poudarja, da je vlagatelj v zvezi z navajanjem diskriminatornosti prekludiran, saj bi moral vse pomanjkljivosti in kršitve razpisne dokumentacije uveljavljati v revizijskem zahtevku vloženem do roka za oddajo ponudb. Naročnik v nadaljevanju potrjuje, da je vlagatelju dne 27.02.2007 sporočil, da razpisnih pogojev ne bo spreminjal ter da lahko "ponudnik predloži dokazilo, da je Canonov "Authorised service partner" v drugi državi EU in ne le v Sloveniji". Naročnik zavrača vlagateljev očitek, "da naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel, kdo lahko predmetno izjavo izda, saj naročnik v razpisni dokumentaciji ni dolžen navajati kje se določene listine, ki so predmet dokazovanja izpolnjevanja pogojev pridobijo, ter po kakšnem postopku" ter dodatno pojasnjuje, da vlagatelj te informacije od njega ni zahteval. Naročnik v nadaljevanju sklepa navaja dokaze, ki jih je upošteval pri presoji, ali je izjava družbe Koenig Burotechnik KG iz Nemčije, v kateri je družba zapisala, da je vlagatelj Canonov "Authorised service partner", ustrezno dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje pogoja, da je vlagatelj Canonov pooblaščeni serviser za analogne in digitalne fotokopirne stroje.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 05.04.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom št. 430-18/2007 (01111-00), z dne 10.04.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija skladno z določilom 22. člena ZRPJN ter skladno z določilom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo, da je vlagateljeva ponudba nepravilna, ker ni predložil ustreznega dokazila oziroma listine o usposobljenosti ponudnikov, kot je to naročnik zahteval, je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v točki 2.3. Dokazila za ugotavljanje usposobljenosti na strani 6 razpisne dokumentacije določil: "2.3.3. Ponudnik mora biti Canonov pooblaščeni serviser za analogne in digitalne fotokopirne stroje; DOKAZILO: ponudnik predloži kopijo listine, da je Canonov "Authorised Service Partner". Zadostuje pa tudi, da je na spletni strani podjetja Canon Adria d.o.o. vpisan med servisi pooblaščenimi za servisiranje analognih in digitalnih fotokopirnih aparatov Canon."
Državna revizijska komisija je nato vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da se izjava oz. potrdilo, z dne 15.11.2006, ki ga je vlagatelj predložil za dokazovanje usposobljenost v smislu zgoraj navedenih pogojev razpisne dokumentacije nanaša na družbo Koenig Buerotechnik KG iz Friedberga v Nemčiji. V predmetni izjavi družba Koenig Buerotechnik KG potrjuje, da je "authorised distributor and service partner of Canon" v državah EU. V nadaljevanju tudi potrjuje, da so produkti, ki jih omenjena družba dobavlja vlagatelju, originalni Canonovi produkti. Državna revizijska komisija je pri presoji ustreznosti izjave vpogledala tudi v ostalo spisovno dokumentacijo ter ugotovila, da je vlagatelj naknadno z dopisom, z dne 09.03.2007, predložil še eno izjavo kot dopolnilo k razpisni dokumentaciji (opomba: očitna pomota; popravek Državne revizijske komisije: dopolnilo k ponudbi). Naročnik je omenjeno izjavo prejel 12.03.2007 (rok za sprejemanje ponudb je bil določen do 08.03.2007 do 9.ure). Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz predmetne izjave razvidno, da družba Koenig Buerotechnik KG potrjuje, da je vlagatelj njihov "Authorized service Partner". Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v nobeni od predloženih izjav ni izkazal usposobljenosti, na način kot jo je zahteval naročnik, torej, da je ponudnik (vlagatelj) Canonov "Authorised Service Partner". V spisovni dokumentaciji prav tako ni zaslediti, da bi Canon pooblastil družbo Koenig Buerotechnik KG, da lahko v svojem imenu podaja izjave oz. potrdila glede pooblaščenih Canonovih serviserjev. Temu pritrjuje tudi dopis družbe Canon Adria d.o.o., z dne 03.03.2007, ki se nahaja v spisovni dokumentaciji, kjer Canon Adria d.o.o. izjavlja, da je "Canon Adria d.o.o. uradni predstavnik Canona na področju Slovenije in edini odgovoren za pooblaščanje Canon partnerske mreže. Podjetje Koenig Buerotechnik KG je Canon partner v Nemčiji vendar nima pravice pooblastiti partnerja v imenu Canona na področju Slovenije. To lahko naredi le uradno predstavništvo - to je Canon Adria d.o.o.. Canon Adria d.o.o. ne more jamčiti za kakovost izvedenih del, usposobljenost partnerja za izvajanje storitev, kot tudi ne za vgradnjo originalnih nadomestnih delov." Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno, saj vlagatelj svoje usposobljenosti ni dokazal na ustrezen način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.
Državna revizijska komisija v tem okviru ne more pritrditi vlagateljevemu očitku, da je naročnik izločil vlagateljevo ponudbo neutemeljeno kot nepravilno, ker ni predložil ustreznega dokazila oz. listine o usposobljenosti, zato je predmetni očitek spoznala kot neutemeljen.

Glede vlagateljevega očitka, da je naročnik podal nepopolno obrazložitev odločitve, saj ni v ničemer pojasnil ali in zakaj ni upošteval predloženih listin, je Državna revizijska komisija najprej preverila spisovno dokumentacijo. V dokumentu, z dne 09.03.2007, "Odločitev o oddaji naročila z oznako JN 06/2007 VFA" je naročnik v obrazložitvi zapisal: "Naročnik je v razpisni dokumentaciji naročila JN 06/2007 VFA zahteval, da je ponudnik Canonov pooblaščeni serviser za analogne in digitalne fotokopirne stroje. Kot dokazilo bi moral ponudnik predložiti kopijo listine, da je Canonov "Authorized Service Partner". Zadostovalo bi tudi, da bi bil na spletni strani podjetja Canon Adria d.o.o. vpisan med servisi pooblaščenimi za servisiranje analognih in digitalnih fotokopirnih aparatov Canon. Vlagatelj ni predložil listine niti ni na seznamu pooblaščenih servisov na spletni strani Canon Adria d.o.o. Naročnik je vlagateljev status preveril še pri Canon Adria d.o.o. Odgovorili so, da vlagatelj ni pooblaščen serviser Canonovih aparatov". ZJN-2 v prvem odstavku 79. člena določa, da "naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 60 dni, sprejme odločitev o oddaji naročila". Prvi odstavek omenjenega člena še določa, da mora naročnik svojo odločitev "obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo" ter da mora naročnik o svoji odločitvi "pisno obvestiti ponudnike po pošti, faksu ali z elektronskimi sredstvi." ZJN-2 od naročnika izrecno ne zahteva, da v obvestilu navede razloge za svojo odločitev. To je dolžan storiti šele na podlagi zahtevka za obrazloženo obvestilo v skladu s 3. odstavkom 79. člena ZJN-2.
Državna revizijska komisija iz tega razloga ne more pritrditi vlagateljevemu očitku, da je naročnik podal nepopolno obrazložitev, zato je predmetni očitek spoznala kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je nadalje obravnavala vlagateljev očitek, da je razpisna dokumentacija diskriminatorna z vidika pridobivanja zahtevanih listin oz. vpisa na spletno stran, kot to zahteva naročnik v 2.3.3. točki razpisne dokumentacije, saj vlagatelj meni, da je "navedba pooblaščenega servisa na spletni strani družne Canon Adria d.o.o. mogoča zgolj za ponudnike, ki imajo svoj sedež registriran na območju Republike Slovenije in na tem območju opravljajo svojo dejavnost." Vlagatelj očita, da je bil s strani naročnika zaveden, da bo dokazilo predloženega tipa in izvora upoštevano kot veljavno, saj mu je član razpisne komisije naročnika v elektronskem sporočilu, z dne 27.02.2007, zagotovil, da "ponudnik lahko predloži dokazilo, da je Canonov "Authorised Service Partner" v kaki drugi EU državi in ne le v Sloveniji". Vpogled v razpisno dokumentacijo pokaže, da je naročnik v točki 2.3.3. na strani 6 razpisne dokumentacije kot dokazilo zahteval, da "ponudnik predloži kopijo listine, da je Canonov "Authorised Service Partner". Zadostuje pa tudi, da je na spletni strani podjetja Canon Adria d.o.o. vpisan med servisi pooblaščenimi za servisiranje analognih in digitalnih fotokopirnih aparatov Canon." Državna revizijska komisija je pregledala spisovno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v elektronskem sporočilu, z dne 27.2.2007, jasno pojasnil stališča, da razpisne dokumentacije ne bo spreminjal, zakaj želi pridobiti Canonovega pooblaščenega serviserja ter da lahko ponudnik "predloži dokazilo, da je Canonov "Authorised Service Partner" v kaki drugi EU državi in ne le v Sloveniji". Naročnikova razpisna dokumentacija in pojasnilo naročnika glede izpolnjevanja domnevno spornega pogoja sta po mnenju Državne revizijske komisija jasna. Državna revizijska komisija v tem delu tudi pritrjuje naročniku, ki v sklepu, z dne 04.04.2007, pravilno ugotavlja, da so navedbe iz zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na diskriminatornost razpisne dokumentacije, z vidika petega odstavka 12. člena ZRPJN prepozne. Določila razpisne dokumentacije postanejo po poteku roka, določenega za predložitev ponudb, aksiom, saj vlagatelj po poteku tega roka ne more več navajati kršitev, ki so mu bile znane ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka. Ponudnik se z določili in vsebino razpisne dokumentacije seznani ob prejemu le-te in pripravi ponudbe, zato mora v primeru, če meni, da je posamezno določilo razpisne dokumentacije nezakonito, nesmiselno ali nejasno, vložiti zahtevek za revizijo nemudoma oz. najkasneje do preteka roka za predložitev ponudb. Poleg tega pa gre dodati, da naročnik z odgovorom, z dne 27.02.2007, ni določil diskriminatornega pogoja, saj je dopustil, da ponudnik izkaže, da je lahko "Canonov "Authorised Service Partner" v kaki drugi EU državi in ne le v Sloveniji", česar pa vlagatelj ni storil.
Državna revizijska komisija je glede na navedeno predmetni očitek spoznala kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je nadalje obravnavala vlagateljev očitek, da ni nikjer v razpisni dokumentaciji navedeno kdo lahko listino, da je Canonov "Authorised service partner", izda oziroma katere listine bo naročnik štel za ustrezne glede na pogoje iz razpisne dokumentacije.
Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo, kjer je v točki 2.3. na strani 6. (Dokazila za ugotavljanje usposobljenosti) določeno, katera potrdila oziroma pogoje bo naročnik upošteval. V točki 2.3.3. razpisne dokumentacije je naročnik določil, da "ponudnik predloži kopijo listine, da je Canonov "Authorised Service Partner". Zadostuje pa tudi, da je na spletni strani podjetja Canon Adria d.o.o. vpisan med servisi pooblaščenimi za servisiranje analognih in digitalnih fotokopirnih aparatov Canon." Državna revizijska komisija po pregledu spisovne dokumentacije ugotavlja, da vlagatelj (pred rokom za oddajo ponudb) naročniku ni postavil vprašanja, ki se nanaša na domnevno nejasnost. Ker je bil vlagatelj z določili razpisne dokumentacije seznanjen pred potekom roka za predložitev ponudb, torej pred rokom 08.03.2007 do 9. ure, bi moral v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN uveljavljati pravico do vložitve zahtevka za revizijo iz naslova predmetnega očitka najkasneje do poteka roka za predložitev ponudb, da bi bila mogoča vsebinska (meritorna) presoja v okviru predmetnega vlagateljevega očitka.
Izhajajoč iz gornjih ugotovitev Državna revizijska komisija ni mogla slediti vlagateljevemu predmetnemu očitku in ga je spoznala kot neutemeljenega.

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljeve očitke presodila kot neutemeljene, je morala posledično zavrniti tudi vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo. Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 23.04.2007


mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ministrstvo za finance, Davčna uprava Republike Slovenije, Generalni davčni urad, šmartinska cesta 55, Ljubljana
- IT biro d.o.o., Ob železnici 18, Ljubljana
- Copy Center d.o.o., Stegne 15, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana