018-110/2007 RS Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost

Številka: 018-110/2007-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 21. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka zbiranja ponudb za "študijo o uporabi verjetnostnih varnostnih analiz pri obvladovanju staranja" na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Enconet Consulting Ges.m.b.H, Auhofstrasse 58, 1130 Vienna, Avstrija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Železna cesta 16, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 19.4.2007

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je 24.1.2007 sprejel sklep, št. 407-5/2007/3 na podlagi 27. člena Navodil o oddaji javnih naročil male vrednosti o pričetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Dne 26.2.2007 je naročnik na podlagi Vabila k oddaji ponudbe, z dne 5.2.2007, izdal Sklep o oddaji predmetnega javnega naročila, iz katerega izhaja, da se izbere Inštitut Jožef štefan, Jamova 39, Ljubljana (v nadaljevanju izbrani ponudnik) kot najugodnejšega ponudnika.

Zoper naročnikovo odločitev je dne 5.3.2007 vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, v katerem pojasnjuje, da je naročnik v vabilu za oddajo ponudb navedel dodatne pogoje, ki jih mora ponudnik izpolnjevati. Če ponudnik naročnikovih zahtev ne bi izpolnjeval, ne bi bil upoštevan v nadaljnjem postopku. Pri tem vlagatelj navaja, da je bilo potrebno izpolnit tri specifične zahteve, od katerih sta se dve nanašali na specifične izkušnje ponudnika, tretja pa na rok dokončanja naloge. Vlagatelj ugovarja, da izbrani ponudnik ni sodeloval v pripravi ali oceni programov obvladovanja staranja. Dejstvo, da je izbrani ponudnik mogoče izvajal raziskovalne dejavnosti vključno z eksperimentalnimi aktivnostmi na področju staranja, po vlagateljevem mnenju ne dopušča zaključka, da izbrani ponudnik izpolnjuje drugi kriterij, kot ga je zahteval naročnik. Na podlagi navedenega vlagatelj zahteva, da se odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika razveljavi, ter izvedba naloge dodeli ponudniku, ki ima najnižjo ceno in izpolnjuje naročnikove zahteve.

Naročnik je dne 13.3.2007 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji med dodatne pogoje od ponudnikov zahteval predložitev seznama referenc za strokovnost na področju staranja, kar po naročnikovem mnenju kaže na to, da se kot pogoj zahteva sodelovanje pri pripravi ali oceni programa za obvladovanja staranja. Naročnik pojasnjuje, da ni izključil raziskovalnih ali eksperimentalnih dejavnosti, če so te nastale v okviru oz. za namen ocene ali priprave programa za obvladovanje staranja. Ker je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil dokaz o izpolnjevanju drugih pogojev, ga naročnik ni izločil iz postopka izbire ponudnika. Naročnik še navaja, da ni ugotovil, da bi bila katera od prispelih ponudb nepravilna, neprimerna ali nesprejemljiva, zaradi česar je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 26.3.2007, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pri tem še navaja, da dodatni pogoji zahtevani v razpisni dokumentaciji jasno opredeljujejo potrebna dokazila za strokovnost ponudnika in ne omenjajo raziskovalnih in eksperimentalnih dejavnosti. Glede na pomen izraza "ageing management program" je po vlagateljevem mnenju jasno, da raziskovalne ali eksperimentalne dejavnosti ne sodijo v zadostne reference za strokovnost. Naročnikova navajanja v sklepu, da zahtevani razpisni pogoji ne izključujejo raziskovalnih ali eksperimentalnih dejavnosti, po vlagateljevem mnenju jasno nakazujejo na spremembo pogojev razpisa po opravljeni oceni ponudb.

Naročnik je z dopisom, z dne 27.3.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 29.3.2007, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Naročnik je Državni revizijski komisiji z dne 12.4.2007 na njeno zahtevo dne 13.3.2007 posredoval dodatno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankama je v obravnavanem primeru sporno, ali ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje dodatni pogoj iz 2. točke razpisne dokumentacije, in sicer ali razpolaga z referencami za strokovnost na področju staranja.

Uvodoma Državna revizijska komisija ugotavlja, da je za oddajo predmetnega javnega naročila naročnik izbral postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, uporabo katerega pa novi Zakon o javnem naročanju (Ur. l. RS št. 128, v nadaljevanju ZJN-2) ne predvideva več, vendar pa je iz vsebine in namena predmetnega postopka mogoče ugotoviti, da je naročnik pravilno postopal po postopku zbiranja ponudb na podlagi 28. člena ZJN-2, kar je Državna revizijska komisija pri presoji predmetnega spora upoštevala. Določba 28. člena ZJN-2 namreč definira postopek zbiranja ponudb kot postopek javnega naročanja, v katerem naročnik pozove k predložitvi ponudb najmanj tri ponudnike, če je na trgu zadostno število ponudnikov, kar je naročnik v obravnavnem primeru tudi izvedel. Nadalje je postopek zbiranja ponudb brez predhodne objave namenjen zgolj javnim naročilom pod vrednostnim pragom EU. Glede na to, da je naročnik v obravnavnem primeru za izvedbo predmetnega naročila predvidel sredstva nižja od 10.000 EUR, je bila vsebinska izvedba postopka strožja od predpisanih zakonskih zahtev, navedenih v 5. odstavku 24. člena ZJN-2, po katerih naročniku v primerih javnih naročil, katerih vrednost je nižja od 10.000 EUR brez DDV za blago in storitve, ni potrebno izvesti nobenega postopka, temveč že zadostuje evidenca o oddaji javnega naročila, ki mora obsegati le navedbo predmeta in vrednost. Vendar je zakonodajalec vrednostnim pragovom predpisal le najnižjo obliko postopka, medtem ko naj bi bila zgornja meja oz. strožja izbira postopka prepuščena naročnikom(mag. Margit Čampa, mag. Franci Kodela, Sašo Matas, Igor šoltes, Tadej šular: Zakon o javnem naročanju s komentarjem, Uradni list RS d.o.o., 2007, str128). Kar pomeni, da glede na vrednost predmeta javnega naročila naročniku v obravnavanem primeru ne bi bilo potrebno voditi postopka zbiranja ponudb, vendar se za takšno strožjo obliko postopka kljub temu naročnik lahko odloči. Nadalje tudi v postopku zbiranja ponudb bo moral naročnik po novem verjetno določiti notranja pravila ali smiselno uporabiti obstoječa (Aleksij Mužina, Tomaž Vesel: Zakon o javnem naročanju in Zakon o javnem naročanju na vodnem, energetskem, transportnem področju in področju poštnih storitev s pojasnili členov, pravom EU in pravno prakso, Nebra, 2007, str 184), vsled česar je Državna revizijska komisija pri presoji predmetnega spora smiselno upoštevala naročnikova Navodila o oddaji javnih naročil male vrednosti. Upoštevaje določbo 95. člena ZJN-2, po kateri mora naročnik pisno obrazložiti in dokumentirati izbiro najugodnejše ponudbe in pri tem spoštovati temeljna načela javnega naročanja, pa je Državna revizijska komisija predmetni spor presojala tudi v okviru temeljnih načel javnega naročanja.

V obravnavanem Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v dokumentacijo oddaje javnega naročila ugotavlja, da izbrani ponudnik izpolnjuje zahteve iz 2. točke dodatnih pogojev. Naročnik je zahteval reference za strokovnost na področju staranja, pri čemer jih v nadaljevanju ni natančneje opredelil (npr. koliko referenc morajo ponudniki predložiti) temveč je zgolj opredelil zahtevo, da je ponudnik že moral sodelovati v projektih za pripravo ali oceno programov obvladovanja staranja-ageing management program. Iz navede zahteve pa ni mogoče razbrati, na kakšen način oz. kako je moral ponudnik že sodelovati pri projektih za pripravo ali oceno programov obvladovanja staranja in na kašen način so morali projekti potekati (ali zadostuje sodelovanje npr. pri mednarodnem raziskovalnem projektu na hipotetičnih primerih, ali pa se upošteva zgolj projekt na posamičnem dejanskem primeru). Iz predloženega seznama referenc izbranega ponudnika je mogoče razbrati, da slednji med drugim sodeluje pri evropskem projektu Nuclear Plant Life Prediction in da je sodeloval tudi v okviru organizacije APSA European network. Kar je mogoče tudi videti na spletni strani omenjene organizacije (http://www.energyrisks.jrc.nl/APSA/News.htm#december19), kjer je navedeno, da je izbrani ponudnik podpisnik pogodbe o sodelovanju. Na spletni strani omenjene organizacije je prav tako mogoče razbrati, da so bile v okviru projektov, ki so potekali znotraj organizacije, organizirane delovne skupine, v katerih so se opravljaje raziskave in primerjalne analize obvladovanja staranja na konkretnih primerih. Iz navedenega sledi, da je izbrani ponudnik že sodeloval pri projektih za pripravo ali oceno programov staranja in da so njegove analize potekale v okviru zahtevanih projektov. Pri tem pa Državna revizijska komisija zavrača vlagateljeve ugovore, ki se nanašajo na strokovnosti izbranega ponudnika, in sicer da raziskovalna dejavnost ni vključena v dodatne pogoje razpisne dokumentacije, in pri tem ponovno poudarja, da naročnik ni jasno opredelil pogoje razpisne dokumentacije. Samo sodelovanje v projektih za pripravo ali oceno staranja je namreč zelo široko opredeljeno in zagotovo lahko poteka na različne načine, tudi preko raziskovalne dejavnosti, vsled česar gre zaključiti, da nejasna razpisna dokumentacija ne sme iti v breme izbranega ponudnika, na podlagi česar je Državna revizijska komisija odločiti tako, kakor izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj na podlagi 22. člena ZRPJN ni zahteval povračila stroškov, zaradi česar jih Državna revizijska komisija v nadaljevanju tudi ni obravnavala.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 19.4.2007


Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Inštitut Jožef štefan, Jamova 39, Ljubljana
- Enconet Consulting Ges.m.b.H, Auhofstrasse 58, 1130 Vienna, Avstrija
- RS Ministrstvo za okolje in prostor, Uprava RS za jedrsko varnost, Železna cesta 16, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana