018-113/2007 Splošna bolnišnica Maribor

Številka: 018-113/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča in svetovalke Anite Kozel, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "kardiokirurški medicinski potrošni material" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje MAC's Medical GmbH, Am Wassersprung 2, Laxenburg/Vienna, ki ga zastopa Sabina Lipovec, Pod vinogradi 45, Kamnica (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 18.04.2007 soglasno

ODLOČILA

Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o priznanju sposobnosti za javno naročilo za "kardiokirurški medicinski potrošni material", vsebovana v Obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 64-DS/07, z dne 01.03.2007, v delu, kjer je odločeno, da prijava vlagatelja ni pravilna in da se mu zato ne prizna sposobnost.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.10.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro ponudnika za "kardiokirurški medicinski potrošni material". Naročnik je predhodni razpis za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 112/06, z dne 03.11.2006, pod št. objave Ob-30799/06, v Uradnem listu EU, št. S 208, z dne 31.10.2006, št. obvestila 2006/S 208-221708, pa je objavil predhodno informativno obvestilo za predmetno javno naročilo. Naročnik je javni razpis po omejenem postopku za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 112/06, z dne 03.11.2006, pod št. objave Ob-30794/06, v Uradnem listu EU, št. S 208, z dne 31.10.2006, št. obvestila 2006/S 208-221889, pa je objavil obvestilo o naročilu po omejenem postopku za predmetno javno naročilo.

Naročnik je dne 01.03.2007 izdal obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma priznanju statusa kandidata za predmetno javno naročilo, pri čemer pa vlagatelju ni priznal sposobnosti, saj naj bi bila njegova prijava nepravilna, ker iz priloženega dokumenta, zahtevanega pod točko 7.1 12. člena (oziroma 22. člena), ni razvidno, da vlagatelj v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.

Vlagatelj je dne 15.03.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje javnega naročila, v katerem naročniku očita, da je po njegovem mnenju neupravičeno odločil, da vlagatelju ne prizna sposobnosti iz razloga, ki ga navaja v obvestilu o priznanju sposobnosti. Vlagatelj pojasnjuje, da taka zahteva iz 7.1 točke 12. člena razpisne dokumentacije ne izhaja, prav tako ne izhaja iz 22. člena, niti iz besedila javnega razpisa. V točki 7.1. 12. člena razpisne dokumentacije (in isto 22. člena) je po mnenju vlagatelja zahtevano za pravne osebe le, da predložijo obrazec BON-2, predložitev potrdila banke, da prijavitelj v zadnjih 6 mesecih ni imel blokiran račun, pa je zahtevana le v točki 7.2. 12 člena (in 22. člena), ki pa se nanaša le na samostojne podjetnike, ne pa tudi na pravne osebe oziroma gospodarske družbe.
Glede na navedeno je po vlagateljevem prepričanju naročnikova odločitev o priznanju sposobnosti napačna, saj vlagatelju ni bila priznana sposobnost zaradi za pravne osebe neobstoječega pogoja oziroma iz razloga, ker ni predložil dokazila, ki za pravne osebe in gospodarske družbe sploh ni bilo zahtevano. Vlagatelj pojasnjuje v zvezi z zahtevo naročnika po predložitvi obrazca BON-2, ki ga izdaja Agencija RS za javnopravne evidence in storitve, da lahko ta obrazec predložijo le pravne osebe s sedežem v Republiki Sloveniji, ter da je vlagatelj kot tuja pravna oseba s sedežem v Avstriji namesto obrazca BON-2 predložil listino, z dne 13.11.2006, ki jo je izdala avstrijska banka Volksbank Seekirchen, podružnica Volksbank Salzburg - po vlagateljevem mnenju gre za popolnoma relevanten dokument, saj vsebuje vse poglavitne podatke in informacije podobno kot v Sloveniji obrazec BON-2 - iz njega so razvidni vsi poglavitni podatki o boniteti vlagateljeve družbe.
Vlagatelj predlaga, da se sporno obvestilo o priznanju sposobnosti, št. 64-DS/07, z dne 01.03.2007, odpravi v delu, kjer je odločeno, da prijava vlagatelja ni pravilna in da se mu zato ne prizna sposobnost, ter predlaga, da se mu prizna sposobnost za dobavo blaga, ki je predmet spornega razpisa.

Naročnik je z dopisom, z dne 22.03.2007, vlagatelja pozval, da zahtevek za revizijo dopolni s predložitvijo pisnega pooblastila za zastopanje, kar je vlagatelj storil z dopisom, z dne 27.03.2007.

Naročnik je s sklepom, z dne 28.03.2007, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa se naročnik sklicuje, da je v razpisni dokumentaciji, 22. členu Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave kot enega od obveznih pogojev pod sedmo točko zahteval izpolnjevanje naslednjega pogoja:
"7.1 da je predložil BON-2; velja za pravne osebe in gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima prijavitelj:
â"˘ število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0 ali
â"˘ pri potrdilih poslovnih bank, ki vodijo njegove transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.".
Naročnik se pri obrazložitvi nadalje sklicuje, da je v razpisni dokumentaciji, 12. členu Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave navedel, da mora dokumentacija iz 6. točke 11. člena Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave vsebovati naslednje dokumente, in sicer je pod točko 7 navedeno:
"7.1 Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
7.2 Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.".
Naročnik meni glede na navedeno, da je v citiranem 12. členu navedel le vrsto dokumentov, podatkov in dokazil, ki jih je treba predložiti v prijavi, v citiranem 22. členu pa je opredelil njihovo vsebino, na osnovi katere je ugotavljal sposobnost prijaviteljev pri izpolnjevanju posameznih pogojev. Naročnik dalje argumentira svojo odločitev, da je vlagatelj v prijavi predložil dokument Obvestilo o boniteti banke Volksbank Seekirchen, iz katerega pa ni razvidno, da njegov račun v zadnjih šestih mesecih ni bil blokiran. Naročnik pojasnjuje, da je v postopku ugotavljanja sposobnosti eden od obveznih pogojev predložitev obrazca BON-2, iz katerega mora biti razvidno med drugim, da prijavitelj v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega računa, ter da je vlagatelj tuja pravna oseba, za katero pa velja določba razpisne dokumentacije v drugem odstavku 10. člena Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave, ki določa, da morajo prijavitelji s sedežem v tuji državi izpolnjevati enake pogoje kot prijavitelji s sedežem v Republiki Sloveniji. Ker na podlagi predloženega dokumenta, ki ga je predložil vlagatelj, ni izkazano izpolnjevanje prerekanega pogoja, vlagatelju ni bila priznana sposobnost za predmetno javno naročilo.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 31.03.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z vlogo, z dne 03.04.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

V obravnavanem primeru je med strankama spor (zgolj) o tem, ali je bila vlagateljeva prijava za priznanje sposobnosti utemeljeno ocenjena kot nepravilna zaradi predložitve dokumenta oziroma dokazila v prijavi, ki ga je izdala avstrijska banka Volksbank Seekirchen, podružnica Volksbank Salzburg, in ki ga je vlagatelj predložil namesto BON-2 obrazca, oziroma ali je naročnik ravnal pravilno, ko vlagatelju na podlagi predložene prijave ni priznal sposobnosti.

Državna revizijska komisija ugotavlja v zvezi s sporno zadevo, da med strankama ni spora o tem, da je vlagatelj tuja pravna oseba s sedežem v Avstriji, ter da vsled tega ni mogel predložiti obrazca BON-2. Nadalje gre ugotoviti, na podlagi naročnikovih argumentov oziroma obrazložitve v obvestilu o priznanju sposobnosti ter v sklepu, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, da je za naročnika citirani dokument sporen zgolj zato, ker naj iz njega ne bi bilo razvidno, da prijavitelj (v konkretnem primeru vlagatelj) v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranega računa.

Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje gre ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v 22. členu Navodil prijaviteljem za izdelavo prijave (v nadaljevanju: Navodilo) kot enega od obveznih pogojev pod točko 7.1 oziroma pod točko 7.2 zahteval izpolnjevanje naslednjega pogoja:
"7.1 da je predložil BON-2; velja za pravne osebe in gospodarske družbe;
7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen
transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima prijavitelj:
â"˘ število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0 ali
â"˘ pri potrdilih poslovnih bank, ki vodijo njegove transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.".

Vpogled v spisovno dokumentacijo tudi pokaže, da je naročnik v razpisni dokumentaciji v obrazcu za ocenjevanje sposobnosti prijavitelja pod zaporedno številko 12.1 in 12.2 navedel:
"12.1 pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
12.2 samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta ni bil blokiran;
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima prijavitelj:
â"˘ število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0, ali
â"˘ potrdila poslovnih bank, ki vodijo njegove transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani;".

Nadalje gre iz vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje ugotoviti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji, 12. členu Navodil navedel, da mora dokumentacija iz 6. točke predhodnega člena (torej 11. člena; opomba Državne revizijske komisije) Navodil vsebovati naslednje dokumente, in sicer je pod točko 7.1 oziroma pod točko 7.2 zahtevano:
"7.1 Pravne osebe in gospodarske družbe predložijo BON-2;
7.2 Samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran;
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.".

Zatem gre ugotoviti na osnovi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje, da je naročnik v objavi javnega razpisa v Uradnem listu RS, št. 112/06, z dne 03.11.2006, pod št. objave Ob-30794/06 (v točki III.2.2. - Poslovna in finančna sposobnost), ter v objavi obvestila o naročilu v Uradnem listu EU, št. S 208, z dne 31.10.2006, št. obvestila 2006/S 208-221889 (v točki III.2.2. - Poslovna in finančna sposobnost) zahteval oziroma navedel naslednje:
"Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: 7.1 da je predložil BON-2; velja za pravne osebe in gospodarske družbe; 7.2 da je predložil BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike.
Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.".

Na podlagi vseh zgoraj opredeljenih zahtev naročnika, Državna revizijska komisija poudarja, da naročnik v relevantni razpisni dokumentaciji, niti v relevantni objavi javnega razpisa (Uradni list RS) oziroma objavi obvestila o naročilu (Uradni list EU) ni opredelil vsebinsko, da mora obrazec BON-2 izkazovati, "da prijavitelj v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa". Sistematika zgoraj navedenih relevantnih tekstov konkretne razpisne dokumentacije oziroma objav je namreč takšna, da velja za pravne osebe in gospodarske družbe t.i. predložitev BON-2 obrazca, za samostojne podjetnike pa t.i. predložitev BON-1/SP obrazca in ustreznega števila potrdil od bank, pri katerih imajo prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran. Ugotoviti gre, da je namreč tekst z naslednjo vsebino (ne glede na to, da omenja v prvi alineji t.i. točko B obrazca BON-2):
"Dokumenti ne smejo biti starejši od 30 dni na dan določen za predložitev prijav.
Iz dokumentov mora biti razvidno, da ima prijavitelj:
â"˘ število dni neporavnanih obveznosti v preteklih 6 mesecih, vključno do dneva sestavitve obrazca iz točke B obrazca BON-2 enako 0 ali
â"˘ pri potrdilih poslovnih bank, ki vodijo njegove transakcijske račune, da le-ti v preteklih 6 mesecih niso bili blokirani.",
ki je izrecno naveden v točki 7.2 (razpisna dokumentacija, 22. člen Navodil) oziroma smiselno enako naveden v točki 12.2 (razpisna dokumentacija, obrazec za ocenjevanje sposobnosti prijavitelja), strukturiran tako, da ga ni mogoče obravnavati kot tekst, ki bi sodil k točki 7.1 (razpisna dokumentacija, 22. člen Navodil) oziroma k točki 12.1 (razpisna dokumentacija, obrazec za ocenjevanje sposobnosti prijavitelja). Za potencialnega prijavitelja, ki je pravna oseba oziroma gospodarska družba, je namreč glede na uvodni tekst točke 7.2 (razpisna dokumentacija, 22. člen Navodil) "da je predložil BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta v preteklih 6 mesecih ni bil blokiran; velja za samostojne podjetnike." oziroma glede na uvodni tekst točke 12.2 (razpisna dokumentacija, obrazec za ocenjevanje sposobnosti prijavitelja) "samostojni podjetniki predložijo BON-1/SP in ustrezno število potrdil od bank, pri katerih ima prijavljen transakcijski račun, da le-ta ni bil blokiran;" nadaljnji tekst teh dveh točk (tako kot je strukturiran na relevantnih mestih) irelevanten in ga praviloma utemeljeno ne more več zanimati (če seveda ni t.i. samostojni podjetnik). Kot ugotavlja Državna revizijska komisija, je umestitev teksta, ki sicer načeloma omenja t.i. točko B obrazca BON-2, nekonsistentna, te nekonsistentnosti pa ni mogoče razlagati v tem primeru v škodo prijavitelja (v konkretnem primeru vlagatelja).

Zatorej v konkretnem primeru ne more biti razlog za nepriznanje sposobnosti vlagatelju (ki ga navaja naročnik) na osnovi njegove prijave v predmetnem postopku oddaje, "ker iz priloženega dokumenta zahtevanega pod točko 7.1 12. člena (oziroma 22. člena) ni razvidno, da vlagatelj v preteklih 6 mesecih ni imel blokiranega transakcijskega računa.". Pri tem Državna revizijska komisija še poudarja, da tudi naročnikovo sklicevanje (v sklepu, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen) na drugi odstavek 10. člena Navodil, ki določa, "da morajo prijavitelji s sedežem v tuji državi izpolnjevati enake pogoje kot prijavitelji s sedežem v Republiki Sloveniji", ne more biti relevantno v konkretnem obravnavanem primeru. Naročnik namreč v relevantnih delih razpisne dokumentacije oziroma objav ni opredelil / nakazal, kateri podatki iz BON-2 obrazca so zanj relevantni, oziroma z drugimi besedami, kateri podatki iz le-tega bodo šteli za relevantne v smislu priznanja sposobnosti.

Državna revizijska komisija na osnovi gornjih ugotovitev poudarja, da naročnik v konkretnem primeru ni imel podlage za ocenitev vlagateljeve prijave kot nepravilne iz naslova, ki ga navaja naročnik. Vsled tega je naročnikovo obvestilo o priznanju sposobnosti oziroma priznanju statusa kandidata za predmetno javno naročilo, z dne 01.03.2007, v delu, ki se nanaša na prijavo vlagatelja, neskladno z zahtevami naročnika. Naročnik je posledično pri ocenitvi vlagateljeve prijave ravnal v nasprotju s prvim odstavkom 48. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik v prvi fazi omejenega postopka in postopka s pogajanji izbrati tiste udeležence, ki izpolnjujejo zahtevane pogoje in jih bo v drugi fazi omejenega postopka ali postopka s pogajanji kot kandidate pozval, da predložijo ponudbo oziroma predložijo ponudbo in se udeležijo pogajanj. Vlagatelju glede na navedeno (ob takšni razpisni dokumentaciji kot je v konkretnem postopku oddaje) ni mogoče očitati, da ni izpolnil pogoja, ki ga navaja naročnik kot razlog za neuvrstitev vlagatelja na listo kandidatov.

V posledici gornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu zahtevku za revizijo in je razveljavila naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti za javno naročilo za "kardiokirurški medicinski potrošni material", vsebovano v Obvestilu o priznanju sposobnosti, št. 64-DS/07, z dne 01.03.2007, v delu, kjer je odločeno, da prijava vlagatelja ni pravilna in da se mu zato ne prizna sposobnost.

V zvezi s predlogom vlagatelja, da se mu prizna sposobnost za dobavo blaga, ki je predmet spornega razpisa, Državna revizijska komisija poudarja, da ima kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil v revizijskem postopku zgolj kasatorična pooblastila (in ne reformatoričnih pooblastil), kar pomeni, da s svojim sklepom ne more nadomestiti odločitve naročnika o oddaji naročila ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila (v tem konkretnem postopku odločitve o priznanju sposobnosti), temveč je (ponovna) izdaja odločitve o oddaji naročila / priznanju sposobnosti v izključni pristojnosti naročnika.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 18.04.2007
Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
- Sabina Lipovec, Pod vinogradi 45, Kamnica,
- Salus d.d., Mašera Spasičeva ulica 10, Ljubljana,
- Thomy F.E. d.o.o., Vodnikova ulica 170, Ljubljana,
- Cardio Medical d.o.o., Ulica Bratov Učakar 102, Ljubljana,
- Auremiana d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana,
- Emporio Medical d.o.o., Prešenova 5, Ljubljana,
- Sanolabor d.d., Leskoškova 4, Ljubljana,
- Interpart d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana,
- Sind Ljubljana d.o.o., Verovškova ulica 64, Ljubljana,
- Pro-Gem d.o.o., Cesta na Brdo 85, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.