018-126/2007 Občina Sevnica

Številka: 018-126/2007-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list Republike Slovenije, številka 44/05; v nadaljnjem besedilu: Poslovnik Državne revizijske komisije), po predsedniku Državne revizijske komisije Samu Červeku, ob sodelovanju višjega svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku revizije oddaje javnega naročila za "odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save - Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica", začetega na podlagi zahtevka za revizijo gospodarske družbe Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Tekavc (odvetniški kandidat doc. dr. Aleksij Mužina), Hacquetova 8, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 18.04.2007

ODLOČILA

1. Predlogu naročnika za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v delu do vključno sklenitve pogodbe o oddaji, se delno ugodi, in sicer tako, da vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 13.04.2007, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno sprejemanja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

2. O odločitvi Državne revizijske komisije mora naročnik obvestiti vse udeležene v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 07.03.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za izbiro ponudnika za "odvodnjo in čiščenje odpadnih voda v povodju Spodnje Save - Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica".

Naročnik je Predhodno informativno obvestilo za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 11/07, z dne 09.02.2007, pod št. objave Ob-3338/07, ter v Uradnem listu EU, št. S 44, z dne 03.03.2007, št. obvestila 2007/S 44-053697. Naročnik je v Uradnem listu RS št. 23/07, z dne 16.03.2007, pod št. objave Ob-6938/07 objavil za predmetno javno naročilo Obvestilo o javnem naročilu - gradnje po postopku s pogajanji, v Uradnem listu EU, št. S 52, z dne 15.03.2007, št. obvestila 2006/S 52-064241, pa je za predmetno javno naročilo objavil Obvestilo o naročilu po postopku s pogajanji.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 13.04.2007, pri naročniku vložil zahtevek za revizijo (pred potekom roka za sprejemanje ponudb, ki je bil določen kot 16.04.2007 do 11. ure; naročnik je zahtevek za revizijo prejel 16.04.3007), v katerem navaja določene očitke v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi predmetni postopek oddaje javnega naročila ter da naloži naročniku, da mu povrne vse stroške, nastale z revizijo, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločitve o zahtevku za revizijo do plačila v 15-dneh, da ne bo izvršbe.

Naročnik je z vlogo (po faksu), z dne 16.04.2007, Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN predlagal, da sprejeme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v delu do vključno sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila.
V obrazložitvi vloge naročnik pojasnjuje, da je predmetno javno naročilo sofinancirano s sredstvi ex-ISPA sklada (sedaj Kohezijskega sklada), skladno s Finančnim memorandumom št. 2002-SI-16-P-PE-008, z dne 24.01.2003, katera bodo eventualno (po odobritvi zahtevka za podaljšanje FM v Bruslju) na razpolago najdlje do 31.12.2010 (do takrat mora biti projekt zaključen in vsa sredstva izvajalcu plačana). Naročnik nadalje argumentira, da v kolikor pogodba z izvajalcem ne bo podpisana in pogodbena dela ne bodo izvedena, so ogrožena sredstva celotnega Finančnega memoranduma št. 2002-SI-16-P-PE-008, v znesku 10,2 mio EUR (sredstva Kohezijskega sklada za Posavje), ki zajemajo tudi sofinanciranje izgradnje kanalizacijskega sistema v Krškem in izgradnjo ČN in kanalizacijskega sistema v Brežicah, kjer sta pogodbi že podpisani in se dela izvajajo, saj cilji celotnega projekta Finančnega memoranduma ne bodo doseženi. Tako po navedbah naročnika niso ogrožena le sredstva proračuna Občine Sevnica, ampak tudi sredstva Kohezijskega sklada, katera bodo izgubljena za Republiko Slovenijo.
Naročnik dalje navaja, da je lansko leto, in sicer dne 04.05.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "projekt Čistilna naprava in kanalizacijski sistem Sevnica, ki obsega izgradnjo čistilne naprave s kapaciteto 9.900 PE ter kanalizacijskega sistema s pripadajočimi objekti v dolžini 10.200 m", ter da je to javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 55/06, z dne 25.05.2006, pod št. objave Ob-14669/06, in v Uradnem glasilu EU, št. S 99, z dne 26.05.2006. Naročnik zatem pojasnjuje, da je po pregledu in ocenjevanju ponudb dne 24.07.2006 poslal Obvestilo o oddaji javnega naročila (dokument št. 35300-0043/1999), s katerim je javno naročilo oddal v izvedbo podjetju STADIJ d.o.o., Postojna in podjetju Vodotehnika d.d., Zagreb, ki sta oddala skupno ponudbo, ter da so v postopku oddaje drugi ponudniki pravočasno vložili svoje zahtevke za revizijo, katerim je bilo s strani Državne revizijske komisije ugodeno, zato je naročnik spoštoval odločitev le-te.
V nadaljevanju naročnik navaja, da je z namenom pospešitve postopka oddaje javnega naročila odločil nadaljevati izbiro po postopku s pogajanji po predhodni objavi, skladno z določbami novega Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2). Naročnik zatem pojasnjuje, da je dne 10.04.2007 vlagatelj že posredoval zahtevo za pojasnilo in zahtevo za ponovitev objave, v kateri navaja, da obstoji nejasnost glede opredelitve vrste postopka, in sicer ali gre za oddajo javnega naročila prek postopka s pogajanji ali za postopek javnega naročila prek konkurenčnega dialoga. Naročnik navaja, da je vlagatelju dne 11.04.2007 posredoval pojasnilo k objavi obvestila o javnem naročilu, v katerem je navedel, da je v obeh objavah, tako v Uradnem listu RS in v Uradnem listu EU, pod točko IV.1.1. jasno navedeno, da gre za vrsto postopka s pogajanji, zato je dvom o vrsti postopka neutemeljen, zaradi česar je zavrnil zahtevo po preklicu objave predmetnega javnega naročila v Uradnem listu RS in Uradnem listu EU ter ponovni objavi obvestila o javnem naročilu. Dalje naročnik navaja, da je dne 16.04.2007 vlagatelj podal zahtevo za revizijo iz razloga kršitve transparentnosti postopka, to je 8. člena ZJN-2 ter nespoštovanja tretjega odstavka 28. člena ZJN-2 v zvezi pravil postopka s pogajanji. Naročnik navaja, da je zahtevek za revizijo nepopoln, saj ni sestavljen skladno z 12. členom ZRPJN. Naročnik se sklicuje, da ni mogoče govoriti o prima facie utemeljenosti zahtevka za revizijo, saj je v razpisni dokumentaciji jasno, na pregleden in po postopku določen način, navedel postopek izbora ponudnika ter sam postopek pogajanj.
Naročnik v zaključnem delu posebej poudarja, da je koriščenje sredstev ex-ISPA sklada (Kohezijskega sklada), s katerimi se predmetno javno naročilo sofinancira, omejeno s skrajnim rokom za koriščenje sredstev. Ob tem pa naročnik navaja še, da je skrajni rok za podpis pogodbe 04.07.2007, ter da če dela s poskusnim obratovanjem čistilne naprave ne bodo izvedena do 15.10.2010, so ogrožena sredstva celotnega Finančnega memoranduma v znesku 10,2 mio EUR (Kohezijskega sklada za Posavje).

Državna revizijska komisija je dne 17.04.2007 od naročnika (po pošti) prejela isto vlogo za izdajo sklepa o t.i. nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo, poleg tega pa še določeno dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila (sklep o začetku postopka, imenovanje komisije, kopije objav v Uradnem listu RS in EU, razpisno dokumentacijo, Finančni memorandum št. 2002-SI-16-P-PE-008 ter zahtevek za revizijo, z dne 13.04.2007).

Državna revizijska komisija je dne 17.04.2007 prejela predmetni zahtevek za revizijo še od vlagatelja (oddan je bil na pošto dne 16.04.2007 - žig na poštni ovojnici, naslovljeni na Državno revizijsko komisijo).

Državna revizijska komisija je dne 17.04.2007 prejela od naročnika (po faksu) pooblastilo naročnika, z dne 16.04.2007, "za Odvetniško pisarno Tekavc, zanjo odvetniški kandidat doc. dr. Aleksij Mužina, ki ga pooblaščam za svetovanje pri postopkih javnih naročil in postopkih revizije".


Po preučitvi navedb naročnika je Državna revizijska komisija naročnikovemu predlogu za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, delno ugodila kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako praviloma ugotoviti, ali so izpolnjeni naslednji pogoji: obstajati mora dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode; pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje postopka močnejši od razlogov za zadržanje.

V zvezi z zapisanim Državna revizijska komisija izpostavlja, da pri presoji utemeljenosti predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN ne odloča o utemeljenosti vloženega zahtevka za revizijo (ali v njem podanih revizijskih navedb), za njeno odločitev o takšnem predlogu pa so tako irelevantna tudi stališča naročnika do revizijskega zahtevka; odločanje o utemeljenosti (pred tem pa še dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo je namreč predmet ločenega - revizijskega postopka, v katerem, skladno z določili ZRPJN, najprej odloča naročnik, šele v primeru zahteve za nadaljevanje postopka revizije pred tem organom pa tudi Državna revizijska komisija. Upoštevajoč zapisano gre posebej izpostaviti tudi, da odločitev Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira njene morebitne kasnejše odločitve o utemeljenosti (dopustnosti, pravočasnosti, â??) zahtevka za revizijo, če pride do nadaljevanja revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo.

Zgoraj navedeno pa pomeni tudi, da predstavljajo podlago odločitve Državne revizijske komisije o predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN zgolj argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v prid ugoditvi takšnemu predlogu navaja (predloži) naročnik, in argumenti (dejstva, dokazi), ki jih v odgovor na predlog naročnika morebiti navaja (predloži) vlagatelj. Zgolj na podlagi teh Državna revizijska komisija opravi tudi tehtanje, kot ga predvideva drugi odstavek 11. člena ZRPJN.
Državna revizijska komisija na tem mestu izpostavlja, da Direktiva 89/665/EEC ne zahteva, da mora nacionalna zakonodaja, ki ureja pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, revizijskemu zahtevku zagotoviti ex lege suspenzivni učinek, temveč je to le-ena izmed možnosti za zagotovitev učinkovitega pravnega varstva.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v relevantne objave v Uradnem listu RS ter v Uradnem listu EU ugotavlja, da se predmetno javno naročilo sofinancira iz sredstev EU, Kohezijskega sklada, projekt št. 2002-SI-16-P-PE-008. Kot sledi iz spisovne dokumentacije o predmetnem postopku, se navedeni projekt izvaja na podlagi Finančnega memoranduma, št. 2002-SI-16-P-PE-008 (v nadaljevanju: Finančni memorandum), podpisanega med Republiko Slovenijo in Evropsko komisijo, z dne 24.01.2003, za "Wastewater Treatment of Down Stream Sava River Basin located in Brežice, Krško and Sevnica in the Republic of Slovenia". Iz Finančnega memoranduma izhaja med drugim v 4. členu, da morajo biti plačila izvedena najkasneje do 31.12.2008. Nadalje iz Finančnega memoranduma v 8. točki (indikativni delovni plan) Annex-a 1 izhaja med drugim, da se t.i. javni razpis za oddajo ponudb (Public invitation to tender) prične marca 2003 (za Brežice: marca 2004), zaključi pa maja 2003 (za Brežice: maja 2004), ter da se t.i. faza obratovanja prične januarja 2008. Smiselno enako oziroma podobno gre razbrati tudi iz Annex-a I.a (Provisional Procurement Plan) k Finančnemu memorandumu.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v svoji vlogi za izdajo sklepa o t.i. nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo navaja sicer, da bodo sredstva iz naslova Finančnega memoranduma eventualno (po odobritvi zahtevka za podaljšanje FM v Bruslju) na razpolago najdlje do 31.12.2010.

Iz zapisanega sledi, da je citirani projekt, ki je predmet predmetnega javnega naročila, glede na zaenkrat nespremenjen Finančni memorandum v precejšnji meri v zamudi (glede na v Finančnem memorandumu postavljene t.i. terminske plane, ki imajo sicer t.i. indikativni značaj).

Naročnik gradi v svoji vlogi argumentacijo za izdajo sklepa o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo sicer na izhodišču, da bodo sredstva iz naslova Finančnega memoranduma na razpolago najdlje do 31.12.2010, oziroma da morajo biti dela s poskusnim obratovanjem čistilne naprave izvedena do 15.10.2010. Nadalje naročnik izrecno poudarja v svoji vlogi za izdajo sklepa o neususpenzivnosti zahtevka za revizijo, da je skrajni rok za podpis pogodbe 04.07.2007. Državna revizijska komisija v zvezi s citiranim rokom ugotavlja, da iz predložene spisovne dokumentacije nikjer ne izhaja, da mora biti pogodba za predmetno javno naročilo podpisana najkasneje do tega roka. Na tem mestu Državna revizijska komisija v zvezi s trditvami naročnika posebej izpostavlja, da je dokazno breme izključno v njegovi (naročnikovi) pristojnosti. Zgolj zatrjevanje dejstva, da mora biti pogodba podpisana najkasneje do 04.07.2007 ne more biti v konkretnem primeru zadosten razlog za ugoditev naročnikovemu predlogu po dovolitvi nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v celoti (naročnik namreč predlaga t.i. dvig suspenzivnosti vloženega zahtevka za revizijo v delu do vključno sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila), v katerem je v tem trenutku pri naročniku vložen zahtevek za revizijo.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da javni interes za izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila nedvomno obstaja, saj se kaže v nujnosti izvedbe predmeta javnega naročila. Vendar pa je Državna revizijska komisija vsled ugotovitve, da naročnik ni dokazal / ustrezno podkrepil svoje trditve, da mora biti pogodba o oddaji predmetnega javnega naročila podpisana najkasneje 04.07.2007, in ob hkratnem upoštevanju dejstva, kot izhaja iz predhodnih izvajanj Državne revizijske komisije v tem sklepu (da je sam projekt, ki je predmet predmetnega javnega naročila, v dokajšnji zamudi glede na obstoječ in trenutno veljaven Finančni memorandum), naročnikovemu predlogu po sprejemu sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v delu do vključno sklenitve pogodbe o oddaji, delno ugodila, in sicer tako, da vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 13.04.2007, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno sprejemanja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Obenem z doslej navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, ne vpliva na koristi zadržanja za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oziroma nima posebnih škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo izvede del postopka oddaje javnega naročila, hkrati pa do pravnomočnega zaključka postopka revizije oddaje predmetnega javnega naročila, ki se vodi na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Istočasno je s prepovedjo sprejema odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila vlagatelju zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva in možnost učinkovite odprave domnevnih nezakonitosti, ki jih slednji zatrjuje v svojem zahtevku za revizijo.

Predsednik Državne revizijske komisije na podlagi petega odstavka 11. člena ZRPJN (in ob ugotovitvi izpolnjenih pogojev iz drugega odstavka 11. člena ZRPJN) predmetni sklep izdaja še pred pridobitvijo obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo iz tretjega odstavka 11. člena ZRPJN, pri čemer Državna revizijska komisija lahko po prejemu obrazloženega mnenja vlagatelja zahtevka za revizijo ali poteku tridnevnega roka iz tretjega odstavka 11. člena ZRPJN, na predlog vlagatelja ali po uradni dolžnosti spremeni ali razveljavi sklep predsednika Državne revizijske komisije iz petega odstavka tega člena (šesti odstavek 11. člena ZRPJN). Slednjo določbo gre po "Stališču Državne revizijske komisije glede 9. in 11. člena ZRPJN", sprejetem na njeni 15. in 16. občni seji, interpretirati na način, da se poseben akt (nov sklep) izda le v primeru, če se Državna revizijska komisija odloči (na podlagi predloga vlagatelja ali po uradni dolžnosti) spremeniti ali razveljaviti tako imenovano ex parte začasno odredbo (izdano po petem odstavku 11. člena ZRPJN). V nasprotnem primeru (če Državna revizijska komisija ugotovi, da ni razlogov za spremembo ex parte začasne odredbe) o morebitnem predlogu vlagatelja za spremembo sklepa Državna revizijska komisija odloči hkrati ob odločanju o utemeljenosti zahtevka za revizijo (oziroma odločanju o drugem pravnem sredstvu). Takšno razlago podpira tudi drugi odstavek 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije, po katerem lahko posamezen član ali senat po prejemu zadeve sklep predsednika Državne revizijske komisije spremeni, če po preučitvi celotne dokumentacije ugotovi, da za to obstajajo utemeljeni razlogi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 18.04.2007


Samo Červek, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Sevnica, Glavni trg 19a, Sevnica
- Odvetniška pisarna Tekavc (odvetniški kandidat doc. dr. Aleksij Mužina), Hacquetova 8, Ljubljana
- Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, Ljubljana