018-099/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-099/2007-05

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku revizije oddaje javnega naročila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka v letu 2007, začetega na podlagi zahtevka za revizijo, z dne 05.02.2007, ki ga je vložil TRIGLAV, zdravstvena zavarovalnica, d.d., Ferrarska 10, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 12.04.2007

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila (dokument št. 430-791/2006-8 z dne 8.1.2007).

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo v višini 417,29 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev

Naročnik je s povabilom z dne 21.12.2006 ponudnike povabil k predložitvi ponudb za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka v letu 2007. Z obvestilom z dne 8.1.2007 je ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo ADRIATIC SLOVENICA, Zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je od naročnika dne 12.1.2007 zahteval dodatno obrazložitev, ki jo je naročnik izdal dne 23.1.2007.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5.2.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. Vlagatelj navaja, da je naročnik kršil merilo-najnižja cena, ki ga je postavil v razpisni dokumentaciji. V obrazložitvi je navedel, da sam ponuja najnižjo ceno zavarovanja, v katero je vključil tudi najvišji zakonsko dopustni 3% popust, zato je nemogoče, da bi ponudba izbranega ponudnika vsebovala nižjo ceno. Po mnenju vlagatelja je to mogoče le v primeru, če ponudba izbranega ponudnika ne bi bila pripravljena v skladu z zakonom, kar bi pomenilo, da je naročnik sprejel protizakonito ponudbo. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik zaokrožil trajanje zavarovanja. To pomeni podelitev nekaj dni popusta, s čimer je dejansko podeljen dodatni popust, kar je v nasprotju z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 9/92, 13/93, 9/96, 29/98, 6/99, 99/01, 60/02, 126/03, 76/05, 38/06, v nadaljevanju ZZVZZ), ki popuste omejuje na največ 3%. Takšna ponudba po njegovem mnenju predstavlja nelojalno konkurenco.

Naročnik je dne 07.02.2007 sprejel sklep št. 430-55/2007-3, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. Vlagatelj je z vlogo z dne 16.02.2007 vložil pritožbo zoper naročnikov sklep z dne 7.2.2007. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-59/07-42-620 z dne 26.02.2007 ugotovila, da je pritožba vlagatelja z dne 16.02.02007 utemeljena in je razveljavila sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo. Odločanje o stroških postopka si je komisija pridržala do odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 15.03.2007 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi naročnik opisuje le potek postopka oddaje javnega naročila in ponovno zaključuje, da je ponudba izbranega ponudnika najugodnejša.

Vlagatelj je dne 19.03.2007 naročniku sporočil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je dne 22.03.2007 Državni revizijski komisiji odstopil predmetno dokumentacijo.

Po pregledu spisovne dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da iz prejete dokumentacije ni mogoče ugotoviti, ali je bilo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo naročniku poslano pravočasno, zato je dne 03.04.2007 vlagatelja pozvala, da ji predloži dokazilo o tem, kdaj je bilo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (z dne 19.03.2007-datum na dokumentu) poslano oz. vročeno naročniku. Vlagatelj je pravočasno, v roku petih dni od prejema dopisa, Državni revizijski komisiji posredoval kopijo povratnice, iz katere je razvidno, da je bilo obvestilo naročniku poslano priporočeno po pošti dne 19.03.2007, torej pravočasno.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj sodeloval v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in da je naročnik dne 8.1.2007 sprejel odločitev o oddaji obravnavanega javnega naročila ter kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo ADRIATIC SLOVENICA, Zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper (izbrani ponudnik).

V nadaljevanju Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj dne 5.2.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je kršil merilo najnižja cena, ki ga je postavil v razpisni dokumentaciji. V obrazložitvi je navedel, da sam ponuja najnižjo ceno zavarovanja, saj ima med vsemi ponudniki na trgu najnižjo premijo, v katero je vključil tudi najvišji zakonsko dopustni 3% popust, zato je nemogoče, da bi ponudba izbranega ponudnika vsebovala nižjo ceno. Vlagatelj nadalje navaja, da je sam pripravil ponudbo v skladu z razpisno dokumentacijo in sicer je glede na to, da je bilo trajanje obdobja "ene generacije" različno (101, 102 in 103 dni), izračunal natančno dnevno premijo ter tako ponudil različne premije za vsa tri obdobja, saj bi bila mesečna premija po njegovem v tem primeru preširok pojem. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik zaokrožil trajanje zavarovanja, in sicer na tri mesece in 1/3 četrtega meseca ter na tak način podelil nekaj dni dodatnega popusta, kar pa je v nasprotju z 62.b členom ZZVZZ, ki popuste omejuje na največ 3%. Takšna ponudba po njegovem predstavlja nelojalno konkurenco. Vlagatelj naročniku očita, da je sprejel protizakonito ponudbo izbranega ponudnika, zato zahteva razveljavitev javnega razpisa ter njegovo ponovitev tako, da bodo upoštevani tako prisilni predpisi kot tudi merila in kriteriji iz razpisa.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v predmetnem postopku ponudnike povabil, da podajo ponudbe za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka v letu 2007, pri čemer je jasno navedel različno dolga obdobja v katerih se bodo vojaki usposabljali. Obdobja zavarovanja oz. usposabljanja so v trajanju od 101 do 103 dni. Po vpogledu v ponudbe in drugo dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagatelj na trgu res ponuja najnižjo zavarovalno premijo, kot to dokazuje v svojem revizijskem zahtevku (spletne strani vseh treh ponudnikov) ter, da so vsi trije ponudniki v svojih ponudbah ponudili premijo, znižano za najvišji zakonsko dopusten popust 3%. Iz priloženih ponudb je bilo ugotovljeno, da sta vlagatelj in VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Poslovna enota Ljubljana, Mala ulica 5, Ljubljana, ponudila različne premije za različno dolga zavarovalna obdobja, pri čemer sta izračunala dnevno premijo, ki sta jo pomnožila z številom dni trajanja posameznega obdobja usposabljanja. Izbrani ponudnik je za vsa obdobja ponudil isto premijo. Na podlagi dodatne obrazložitve naročnika z dne 23.01.2007 izhaja, da je izbrani ponudnik pri izračunu premije poenostavil trajanje zavarovanja in sicer je vsa obdobja zaokrožil na tri mesece in 1/3 četrtega meseca.

ZZVZZ v drugem odstavku 62.b člena določa: "Zavarovalna premija dopolnilnega zavarovanja mora biti enaka za vse zavarovance posamezne zavarovalnice, razen kadar ima zavarovalnica pri skupinskem načinu sklepanja in izvajanja zavarovanj ali v drugih primerih nižje administrativne stroške. V tem primeru lahko zavarovalnica odobri popust v višini največ tri odstotke od zavarovalne premije."
Iz citirane določbe tako jasno izhaja, da mora zavarovalnica vsem svojim zavarovancem nuditi enako zavarovalno premijo ter da lahko podeli popust, če so za podelitev le-tega izpolnjeni zakonsko določeni pogoji. Popust pa ne sme presegati zakonsko določene meje 3%.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi mesečno premijo najprej znižal za 3% zakonsko dopusten popust, nato pa je pri izračunu premije za podana obdobja usposabljanja poenostavil trajanje zavarovanja tako, da je vsa obdobja zaokrožil na tri mesece in 1/3 četrtega meseca. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tak način določanja premije za navedena obdobja neustrezen oz. neprimeren. Glede na različno dolga obdobja, ki so določena v dnevih, bi izbrani ponudnik moral izračunati dnevno premijo, na podlagi le-te in dolžine posameznega obdobja usposabljanja pa izračunati premijo za vsako obdobje posebej. S takim načinom izračuna je izbrani ponudnik dejansko podelil dodaten popust (poleg 3% zakonsko dovoljenega, ki ga je že podelil) za zavarovance, ki se bodo usposabljali v obdobjih dolgih 102 in 103 dni. S takim ravnanjem je vlagatelj očitno kršil določbo drugega odstavka 62. b člena ZZVZZ saj njegova premija ni enaka za vse njegove zavarovance, poleg tega pa je tudi presegel zakonsko določeno mejo dopustnega popusta.
Iz navedenega izhaja, da je ponudba izbranega ponudnika nezakonita, zato je naročnik kot take ne bi smel upoštevati, temveč bi jo moral kot nezakonito zavrniti oz. izločiti iz nadaljnjega postopka. Državna revizijska komisija je na podlagi zgornjih ugotovitev vlagateljevemu zahtevku za revizijo, iz katerega smiselno izhaja, da predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila, sledila in odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Vlagateljevih trditev o tem, da predstavlja ponudba izbranega ponudnika nelojalno konkurenco, Državna revizijska komisija ni mogla presojati. Državna revizijska komisija v skladu s 1. in. 4. členom ZRPJN zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, medtem ko je varstvo pred nelojalno konkurenco zagotovljeno v postopkih in pred organi, ki jih opredeljujeta Zakon o varstvu konkurence (Uradni list RS, št. 18/93, 56/99 in 110/02) oz. Zakon o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 37/04 in 99/04).
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi z dne 16.02.2007 zahteval tudi povrnitev stroškov, in sicer za plačano takso v višini 417,29 EUR. Ker ni šlo za stroške pritožbenega postopka, temveč za stroške revizijskega postopka, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, da bo o teh stroških odločeno ob obravnavi zahtevka za revizijo.

Ker je Državna revizijska komisija z odločitvijo iz 1. točke izreka tega sklepa, vlagateljevemu zahtevku ugodila, je v skladu z šestim odstavkom 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo stroški nastali v zvezi z revizijo.
Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 417,29 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 12.04.2007

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 59, Ljubljana,
- TRIGLAV, zdravstvena zavarovalnica, d.d., Ferrarska 10, Koper,
- ADRIATIC SLOVENICA, zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper,
- VZAJEMNA zdravstvena zavarovalnica, d.v.z., Poslovna enota Ljubljana, Mala ulica 5, Ljubljana,
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.