018-091/2007 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-91/2007-7

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata, članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po odprtem postopku "nakup toaletne konfekcije, 1. sklop: papirnate brisačke-zloženke" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Valtex & Co. d.o.o., C. A. Bitenca 68, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.04.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.06.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Javni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS št. 60, z dne 9.6.2006, pod št. objave Ob-16210/06.

Naročnik je dne 30.01.2007 sprejel Odločitev o oddaji naročila, št. 01-204/27-06, s katero je vlagatelja obvestil, da je javno naročilo v 1. sklopu oddal ponudniku Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Po prejemu dodatne obrazložitve, z dne 16.02.2007, ter po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika, je vlagatelj dne 26.02.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je na vpogledu ugotovil, da artikli, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, ne izpolnjujejo pogojev, ki jih je naročnik predpisal v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da morajo papirnate brisače zloženke imeti gramaturo 40g/m2, na vzorcu, na katerem se je opravila meritev, pa naj bi vzorec izbranega ponudnika imel 44g/m2, v kar vlagatelj upravičeno dvomi. Vlagatelj tudi dvomi, da je število sporogenih bakterij št/g v papirnati brisački zloženki manjše od 1000, oziroma da so plesni št/dm manjše od 10, kot je bilo to zahtevano v razpisni dokumentaciji in kar izhaja iz opravljene meritve vzorcev. Nadalje vlagatelj meni, da je nesporno, da artikel izbranega ponudnika ne ustreza pri dimenzijah razprte brisače kot tudi pri dimenzijah zaprte brisače, saj je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da so dimenzije razprte brisače minimalno 23cm x 23cm, papirnata brisača zloženka izbranega ponudnika pa ima dimenzijo 22,5cm x 25cm, oz. da so dimenzije zaprte brisače 23 do 26cm x 9 do 10cm, izbrani ponudnik pa je ponudil papirnato brisačo zloženko z dimenzijami 22,5cm x 25cm oz. 22,5cm x 9cm. Vlagatelj nadaljuje, da je meritve vzorcev opravil Inštitut za celulozo in papir, ki naj bi opravljal tudi dosedanje analize izdelkov proizvajalca Paloma pri pridobivanju znaka za okolje skupnosti izdelkom iz tissue papirja in katerega izdelke je izbrani ponudnik v predmetnem javnem naročilu ponudil, zato vlagatelj dvomi, da je meritve vzorcev opravila institucija, ki bi lahko bila objektivna. Vlagatelj še naročniku očita, da mu naročnik v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila ni odgovoril na njegovo vprašanje v delu, ali artikli izbranih ponudnikov v sklopu 1 in 2 ustrezajo določilom odločbe komisije št. 2001/405/ES in 2005/084/ES in na kakšen način je naročnik ta dejstva preveril. Vlagatelj navaja, da bi moral naročnik, čeprav so morali ponudniki v svoji ponudbeni dokumentaciji predložiti zgolj notarsko overjeno izjavo, da ponujeni materiali izpolnjujejo vse pogoje in merila za pridobitev znaka za okolje skupnosti izdelkov, takšno izjavo tudi preveriti. Glede na navedeno vlagatelj meni, da ponudba izbranega ponudnika v sklopu 1 ni pravilna, saj ne izpolnjuje strokovnih zahtev iz razpisne dokumentacije, zato bi jo moral naročnik izločiti. Vlagatelj predlaga, da naročnik za sklop 1 razveljavi odločitev o oddaji naročila, št. 01-204/27-06, z dne 30.01.2007, ter dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za sklop 1, z dne 16.02.2007, ter da v sklopu 1 vlagatelja izbere kot najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je s sklepom, z dne 07.03.2007, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil originalno, notarsko overjeno izjavo, potrjeno s strani odgovorne osebe proizvajalca, da ponujeni materiali izpolnjujejo vse pogoje in merila za pridobitev znaka za okolje skupnosti izdelkov iz tissue papirja, in s tem izpolnil naročnikovo zahtevo iz razpisne dokumentacije. Tudi glede ostalih navedb vlagatelja naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v celoti izpolnil vse zahteve razpisne dokumentacije tako glede gramature papirnate brisačke zloženke kot tudi glede dimenzije razprte in zložene brisačke, kar izhaja iz podrobnega opisa vsebine ponudbe in iz predloženih vzorcev, ki jih je naročnik s ponovnim merjenjem tudi preveril. Naročnik še dodaja, da glede analize ponujenih brisačk na prisotnost sporogenih bakterij ni podvomil v ustreznost rezultatov, ki jih je opravil Inštitut za celulozo in papir, ki je pooblaščena institucija za izdelavo te vrste analiz, ter da je ista institucija izdelala zahtevano analizo ponujenega papirja tudi za vlagatelja.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12.03.2007 naročnika obvestil, da želi postopek revizije nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo, ter v obvestilu še dodal, da je bilo na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika nesporno ugotovljeno, da dimenziji razprte in zaprte brisačke ne ustrezata zahtevanim dimenzijam, vendar naročnik tega dejstva ni protokoliral na zapisnik o vpogledu ter zapisnika o vpogledu ni izročil vlagatelju. Vlagatelj nadalje navaja, da iz navedb naročnika, da je s ponovnim merjenjem preveril dimenzije predloženih vzorcev, izhaja utemeljen sum, da so bili vzorci zamenjani, saj je nemogoče, da bi pri istem vzorcu pri merjenju s strani vlagatelja oziroma naročnika prišlo do takšnih odstopanj. Vlagatelj zaradi navedenega v celoti vztraja pri svojih revizijskih navedbah ter predlaga nove dokaze, ki jih v svojem revizijskem zahtevku ni predlagal.

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da je le-ta nepopoln, saj ni vseboval potrdila o plačilu takse skladno z 22. členom ZRPJN, zato je dne 19.03.2007 z dopisom št. 018-91/2007-2 vlagatelja pisno pozvala k predložitvi le-tega. Vlagatelj je zahtevano dokazilo predložil dne 21.03.2007. Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom št. 018-91/2007-4 dne 05.04.2007 pozvala tudi k dopolnitvi dokumentacije, ki jo je naročnik dopolnil dne 10.04.2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Ob presoji vlagateljevega zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija najprej obravnavala vlagateljeve navedbe glede resničnosti podatkov o gramaturi papirnatih brisač zloženk, števila sporogenih bakterij št/g in plesni št/dm, kot izhajajo iz opravljenih meritev vzorcev, ki jih je svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik. Po mnenju vlagatelja te meritve vzorcev niso pravilne, saj jih je opravil Inštitut za celulozo in papir, ki naj bi opravljal tudi dosedanje analize izdelkov proizvajalca Paloma pri pridobivanju znaka za okolje skupnosti izdelkom iz tissue papirja in katerega izdelke je izbrani ponudnik v predmetnem javnem naročilu ponudil. Zaradi slednjega argumenta vlagatelj tudi dvomi v objektivnost Inštituta za celulozo in papir. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj obravnavane navedbe v zahtevku za revizijo oblikoval na zelo splošen način, ne da bi jih obrazložil ali konkretiziral na način, da bi jih Državna revizijska komisija lahko preverila. Glede vlagateljevega dvoma v objektivnost Inštituta za celulozo in papir Državna revizijska komisija ugotavlja, da le na podlagi vlagateljevih navedb ni mogoče ugotoviti, kako bi lahko okoliščina, da je Inštitut za celulozo in papir že predhodno opravljal analizo izdelkov proizvajalca, katerega izdelki se ponujajo v predmetnem postopku, vplivala na njegovo objektivnost v predmetnem postopku, saj vlagatelj svojega dvoma ni z ničemer konkretiziral. Podobno gre ugotoviti tudi glede vlagateljevih navedb o resničnosti podatkov o gramaturi papirnatih brisač zloženk, o številu sporogenih bakterij št/g in plesni št/dm, saj je v zahtevku za revizijo v zvezi z njimi navedel le to, da "naj bi vzorec izbranega ponudnika imel 44 g/m2, v kar vlagatelj upravičeno dvomi" in da "iz opravljenih meritev vzorca izbranega ponudnika sicer izhaja, da naj bi bilo v papirnati brisački zloženki manjše št/g sporogenih bakterij in sicer 814, v kar vlagatelj upravičeno dvomi. Prav tako dvomi, da naj bi plesni št/dm bile manjše od 10, kot to izhaja iz opravljene meritve vzorcev." Tudi v tem primeru je mogoče ugotoviti, da vlagatelj ni postavil konkretnih trditev o morebitnih kršitvah predpisov javnega naročanja, pač pa je zgolj izrazil svoj dvom v opravljene meritve vzorcev brez predložitve kakršnihkoli dokazov, ki bi ta dvom utemeljevali.

Vlagatelj tudi navaja, da je pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil, da artikel izbranega ponudnika ne ustreza pri dimenzijah razprte in zaprte brisače.
V zvezi s to navedbo Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v vlogi, z dne 12.03.2007, navajal (nove) dokaze, ki jih v zahtevku za revizijo ni predlagal, čeprav bi to moral storiti. Tako je na novo predlagal zaslišanje nekaterih oseb, ki so bile navzoče pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika in opravo analize vzorcev brisač izbranega ponudnika pri neodvisni instituciji. Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva in kršitve, ki so bile navedene, dokazi, ki so bili predlagani, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. do vključno 16. člen ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik torej odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu z 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pa pri tem ne more navajati novih dejstev ali kršitev, predlagati novih dokazov in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi, kršitvami, dokazi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Ob nasprotnem tolmačenju bi bila zaobidena določba 16. člena ZRPJN o odločanju naročnika o revizijskem zahtevku pred odločanjem Državne revizijske komisije o le-tem.
Upoštevajoč zgoraj navedene argumente Državna revizijska komisija novih dokazov, ki jih vlagatelj predlaga v svoji vlogi, z dne 12.03.2007, pa jih v svojem revizijskem zahtevku, z dne 26.02.2007, ni predlagal, ni izvedla niti jih pri odločanju v predmetni zadevi ni upoštevala.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjeval neustreznost papirnatih brisačk izbranega ponudnika z zahtevami razpisne dokumentacije, vendar za svoje trditve ni ponudil nobenih dokazov, ki bi jih potrjevale. Vlagatelj je šele v vlogi, z dne 12.03.2007, dodatno pojasnil, da je na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika izmeril dimenzijo vzorca papirnate brisače izbranega ponudnika, kjer je ugotovil, da dimenzija razprte kot tudi zaprte brisače nesporno ne ustreza zahtevanim dimenzijam.

Državna revizijska komisija je vpogledala v zapisnik o vpogledu v ponudbe, št. 01-204/31-06, z dne 22.02.2007, in ugotovila, da vlagatelj na zapisnik (ki ga je podpisal) ni podal nobenih pripomb glede dolžine izmerjenih brisačk in njihove domnevne neustreznosti glede na zahteve razpisne dokumentacije, čeprav je imel možnost to storiti. Vlagatelj zgolj trdi, da naročnik te ugotovitve na zapisnik ni protokoliral. Ne zatrjuje pa, da je morebiti to od njega to zahteval.
V skladu s pravilom o povezanosti trditvenega in dokaznega bremena, kot izhaja iz določil 7. in 212. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05, 150/05, 43/06; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, je vlagatelj tisti, ki mora dokazati resničnost svojih trditev, s katerimi utemeljuje svoj zahtevek. V predmetnem postopku dokazno breme za dejstvo, da ponujene brisačke izbranega ponudnika ne izpolnjujejo zahtev razpisne dokumentacije, nosi vlagatelj, ki to dejstvo tudi zatrjuje. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagateljev dokaz (sklicevanje na zapisnik) ne izkazuje utemeljenosti neskladja brisačk izbranega ponudnika z zahtevami razpisne dokumentacije glede dimenzij zaprte in razprte brisačke, le-te ni mogla ugotoviti in je vlagateljevo navedbo zavrnila kot neutemeljeno.
Zato glede na predstavljeno dejansko stanje Državna revizijska komisija zaključuje, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je na vpogledu ugotovil domnevne nepravilnosti v ponudbi izbranega ponudnika.

Glede vlagateljeve navedbe, da je ob zahtevi za dodatno obrazložitev naročniku postavil konkretna vprašanja, na katera mu naročnik ni odgovoril, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je obvezna vsebina dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila določena v drugem odstavku 78. člena ZJN-1, ki določa, da mora obrazložitev vsebovati razloge za zavrnitev ponudbe ter prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Kot je razvidno iz dokumenta "Dodatna obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila št. 01-204/27-06 z dne 30.01.2007", z dne 16.02.2007, je naročnik najprej zapisal, da sta tako ponudbi izbranega ponudnika in vlagatelja pravilni, primerni in sprejemljivi (torej razlogov za zavrnitev ponudbe vlagatelja (zahteve za dodatno obrazložitev) ni mogel navesti, saj je njegovo ponudbo označil kot pravilno, primerno in sprejemljivo), v nadaljevanju pa je zapisal, da je "â??Po merilu cena=100% je prejel izbrani ponudnik največje število točk, ker je ponudil najnižjo končno ponudbeno vrednost z DDV za ta sklopâ??", s čimer je pojasnil prednosti sprejete ponudbe izbranega ponudnika v razmerju do ponudbe vlagatelja. Iz navedenega zato ni mogoče ugotoviti, da je naročnik kršil drugi odstavek 78. člena ZJN-1. Pri tem je potrebno dodati, da pri dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila (še) ne gre za postopek pravnega varstva, znotraj katerega se mora naročnik pri odločanju o zahtevku za revizijo opredeliti do njemu očitanih kršitev, temveč je naročnik dolžan vlagatelju zahteve posredovati tiste informacije o postopku oddaje javnega naročila, ki jih kot obvezne določa ZJN-1.

Prav tako ni moč slediti vlagateljevim navedbam, da bi moral naročnik preveriti notarsko overjeno izjavo, da ponujeni materiali izpolnjujejo vse pogoje in merila za pridobitev znaka za okolje skupnosti izdelkov. Dolžnost naročnika je, da po odpiranju ponudb, skladno z razpisno dokumentacijo, oceni in pregleda ponudbe ter ugotovi njihovo pravilnost, primernost in sprejemljivost. Navedeno pomeni, da naročnik preveri, ali ponudbe vsebujejo vse zahtevane dokumente (velja tudi za izjave), predvidene v razpisni dokumentaciji. Pri tem je potrebno poudariti, da ima naročnik dolžnost preveriti vsebine ponudb glede na določila razpisne dokumentacije in ne mimo njenih določil. Naročnik je v postopku pregledovanja in vrednotenja ponudb sledil določilom razpisne dokumentacije in ponudbe ovrednotil glede na predložene, v razpisni dokumentaciji zahtevane izjave. Naročnik za preverjanje izjav v razpisni dokumentaciji ni določil posebnega načina, zaradi česar za njihovo preverjanje ni bil niti upravičen niti dolžan od ponudnikov zahtevati katera koli druga dokazila kot le tista, ki so bila navedena v razpisni dokumentaciji. V skladu z navedenim je Državna revizijska komisija preverila le, ali je izbrani ponudnik izpolnil zahteve naročnika glede priložitve dokazil o izpolnjevanju vseh pogojev in meril za pridobitev znaka za okolje skupnosti izdelkov, kot jih je slednji določil v razpisni dokumentaciji. Naročnik je dopisu št. 01-204/7-06 z dne 31.07.2006, v katerem je navedel popravke razpisne dokumentacije (in se šteje kot njen del), zapisal, da: "ponudniki morajo v svoji ponudbi priložiti originalno, notarsko overjeno izjavo, potrjeno s strani odgovorne osebe proizvajalca, da ponujeni material izpolnjuje vse pogoje in merila za pridobite znaka za okolje skupnosti izdelkom iz tissue papirja (odločba komisije št. 2001/405/ES Ur. l. L142, 29.05.2001 in 2005/384/ES Ul.l. 127, 20.05.2005). Kot izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, je le-ta priložil notarsko overjeno izjavo, potrjeno s strani predsednice uprave proizvajalca (družbe Paloma d.d.), v kateri je zapisano, da ponujeni izdelki na javni razpis izpolnjujejo vse pogoje in merila za pridobitev znaka za okolje skupnosti izdelkom iz tissue papirja. Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil zahtevano izjavo, kot je bila določena v razpisni dokumentaciji in s tem izpolnil zahtevo razpisne dokumentacije.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija, v skladu z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je potrebno vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega zahtevka zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 13.04.2007PREDSEDNICA SENATA:
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana
- Merkur d.d., Cesta na Okroglo 7, 4202 Naklo
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana