018-095/2007 Elektro Gorenjska, d.d.

Številka: 018-95/2007-12

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "dobava kablov 1 kV" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ELTIMA d.o.o, Ljubljana - Črnuče, šlandrova ulica 8 a, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO GORENJSKA, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ul. Mirka Vadnova 3a, Kranj (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 12.04.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08.12.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila v odprtem postopku za predmet javnega naročila dobava kablov 1 kV, št.: JN/OP-19/2006-ident 237663, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 135-136/2006, z dne 22.12.2006, pod številko objave Ob-36023/06.

Naročnik je dne 02.02.2007 izdal sklep oziroma obvestilo o oddaji javnega naročila v odprtem postopku za javno naročilo dobava kablov 1 kV, št.: JN/OP-19/2006-ident 237663, s katerim je javno naročilo oddal ponudniku KAPIS d.o.o., Novo Celje 8, Petrovče (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 14.02.2007 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo vseh ponudnikov, za katere je naročnik ugotovil, da so oddali pravilno ponudbo, kar mu je naročnik omogočil dne 16.02.2007, kot je razvidno iz zapisnika, št.: JN/OP-19/2006-ident 237663.
Vlagatelj je dne 22.02.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi sklep oziroma obvestilo o oddaji javnega naročila za dobavo kablov 1 kV št.: JN/OP-19/2006-ident 237663, z dne 02.02.2007, ter izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika in vlagatelju povrne stroške tega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe do plačila. V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj navaja, da je pri vpogledu v ponudbe drugih ponudnikov ugotovil naslednje nepravilnosti:
I. Ponudba ponudnika MR Export-Import d.o.o., Maribor:
1. Ponudnik ni spoštoval zahtev razpisne dokumentacije pod D 11, poglavja II, saj je podal neustrezno izjavo, ker ni za vsak tip blaga podal svojo izjavo o skladnosti po standardu SIST EN 17050-1:2005, zato je njegova ponudba nepravilna.
2. Ponudnik MR Export-Import d.o.o. je v ponudbi predložil tudi dve izjavi proizvajalca o skladnosti z dne 17.01.2007 in eno izjavo o skladnosti z dne 05.01.2007, ki so vse v angleškem jeziku, zato je ponudba nepravilna.
3. Ponujeno blago tip NAY2Y-J ne obstaja, ponudnik se nepravilno sklicuje na standard SIST HD 603 SI:1998, ker ta standard zahteva obvezno oznako blaga EAY2Y-J. Ponudnik in proizvajalec sta zato podala nepravilni izjavi.
4. Tehnični podatki in poročilo o tipskem preizkusu za blago A1/R se sklicuje na francoske standarde, kar je v nasprotju z zahtevami razpisne dokumentacije; ponudba posledično ni pravilna.

II. Ponudba izbranega ponudnika:
1. Izbrani ponudnik je za izpolnjevanje zahtev naročnika iz zadnjega odstavka izjave D11 ponudbi priložil certifikate o ustreznosti, izdane s strani SIQ št.: C 211-0007/07 z dne 18.01.2007, C 212-0003/05 z dne 18.01.2005 in C 211-0005/07 z dne 18.01.2007. Ker SIQ ni organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU, kot to zahteva naročnik v izjavi D11, kar je vlagatelj preveril pri Slovenski akreditaciji, Ljubljana in pri Ministrstvu za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, se navedeni certifikati ne morejo šteti za "certifikat" po prvi alinei zadnjega odstavka izjave D 11.
2. Na dveh certifikatih, ki ju je predložil izbrani ponudnik, je naveden napačen standard, zato sta ta dva certifikata nepravilna. Na certifikatih SIQ št. C 211-0007/07 in C 211-0005/07, z dne 18.01.2007, je naveden standard "SIST HD 603 S1:A2:2001", kar ni pravilno; pravilno bi se moral standard glasiti: "SIST HD 603 S1:A1:2001". Ponudba je zato nepravilna.
3. Izbrani ponudnik se je v obrazcu D 13, osnutku pogodbe, skliceval na ponudbo št.: 02/2007, z dne 19.07.2007, kar pa ni skladno s ponudbo, z dne 19.01.2007, ki jo je sicer podal, saj se sklicuje na neko drugo ponudbo. Izbrani ponudnik torej ni predložil vse zahtevane dokumentacije, zato je njegova ponudba nepopolna in s tem posledično nepravilna.
4. V specifikaciji elektromateriala je izbrani ponudnik navedel, da ponuja tip blaga EYY-J, kar ni skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, da mora biti blago skladno s standardom SIST, ki zahteva obvezno oznako NYY-J. Iz enakega razloga je nepravilen tudi certifikat SIQ št..: C 211-0005/07, z dne 18.01.2007, ki je izdan za tip blaga EYY-J in potrjuje, da je to blago skladno s standardom SIST HD 603 S1:1998 + A2:2004 in SIST HD 603 S1:2001/A2:2001, saj navedeni standard zahteva uporabo obvezne oznake NYY-J.

III. Ponudba ponudnika Telma Trade d.o.o., Trzin:
1. Izjava o skladnosti proizvajalca ni v skladu z zahtevanim obrazcem SIST EN 1750-1:2005, ker se nanaša na dva različna tipa blaga, kar ni pravilno, saj je po tem standardu treba za vsak tip blaga podati svojo izjavo o skladnosti. Navedeno je določeno v 1. delu "Splošne zahteve", str. 2, kar je potrdil tudi SIST Slovenski inštitut za standardizacijo.
2. Ponudba ni pravilna, ker ne izpolnjuje zahtev, določenih v zadnjem odstavku izjave D 11. Med izjavo proizvajalca o skladnosti in poročili o tipskem preizkusu je neskladje, ker se posamezni dokumenti sklicujejo na različne proizvajalce in s tem na različno blago.
3. Poročila o tipskem preizkusu so nepravilna. Poročilo o tipskem preizkusu Prakab Pražska Kabelovna s.a. ne navaja proizvajalca SKW - Avstrija in navaja standard OVE K-23/1998-11, ki je avstrijski standard. Poročilo o tipskem preizkusu se nanaša na blago, ki ni skladen s ponujenim, saj ponudnik ponuja blago tip E-AY2Y-J, ne pa tipa E-XAY2Y-J.
4. Certifikat št. C 211-0045/06, z dne 23.10.2006, je izdal SIQ, ki ni organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU.
5. Poročilo o tipskem preizkusu št.: 2003-54, z dne 12.12.2003, se sklicuje na avstrijske standarde, kar je v nasprotju z zahtevami naročnika, zato je ponudba nepravilna.
6. Ponudnik na vzorcu pogodbe (obrazec D 13) ni popravil besedila 4.in 5. člena, ki ga je naročnik spremenil v odgovoru na vprašanja potencialnih ponudnikov, dne 17.01.2007, ter je navedel, da naj se tekst popravi.

Vlagatelj je zahteval naslednje povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo: sestava zahtevka za revizijo 3000 odvetniških točk, posvet s stranko 200 odvetniških točk, taksa, administrativni stroški 2 % od seštevka odvetniških storitev, 20 % DDV od seštevka odvetniških storitev.

Naročnik je s sklepom, št.: JN/OP-19/2006-ident 237663, z dne 08.03.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen in posledično zavrnil tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. V obrazložitvi sklepa naročnik glede očitanih nepravilnosti vsake od ponudb navaja naslednje:
I Ponudba ponudnika MR Export-Import d.o.o., Maribor:
1. Glede očitka vlagatelja, da ponudba ponudnika MR Export-Import d.o.o ni pravilna, ker ni za vsak tip blaga podal svoje izjave o skladnosti po standardu SIST EN 17050-1:2005, naročnik navaja, da standard SIST EN 17050-1:2005 v 5. poglavju določa: "Če je izjava o skladnosti dana za skupino proizvodov istega tipa, mora pokrivati vsak posamezni proizvod v skupini" (prevod naročnika). Naročnik meni, da predloženi prevod vlagatelja ni pravilen. O tem je bilo pridobljeno tudi mnenje slovenskega inštituta za meroslovje, ki je pojasnil da prevod, ki je bil posredovan vlagatelju, ni uradni prevod in ga ni mogoče šteti za dokazovanje v revizijskem postopku. Predmetni standard namreč ni bil nikoli preveden v slovenski jezik, zato velja le besedilo v originalnem - angleškem jeziku. Ponudnik je zato priložil pravilno izjavo o skladnosti. Izjava npr. za kabel tipa NAY2Y-J pokriva vse posamezne prereze vodnikov za ta tip kabla.

2. Naročnik je zahteval, da ponudnik predloži izjavo proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti po obrazcu SIST EN 17050-1:2005 z zahtevanimi standardi. Ker je ponudnik podal pravilne izjave o skladnosti dobavitelja, so izjave o skladnosti proizvajalca nepotrebne za pravilnost ponudbe in jih naročnik ni upošteval.

3. Glede ne/pravilnosti izjav naročnik navaja, da črki v oznaki tipa kabla N oziroma E, ki sta pred oznako kabla, nimata vpliva na karakteristiko kabla, saj pomeni E - energetski kabel in N - kabel, ki je skladen z določeno sekcijo v SIST-u. Naročnik je mnenja, da je izjava o skladnosti ponudnika, kjer je ponujen proizvod tip NAY2Y-J, povsem skladen s SIST HD 603 S1:1998, saj je po tehničnih karakteristikah povsem v skladu s standardom SIST. Črkovna oznaka N pa je začasna in nima vpliva na karakteristiko kabla. O tem je bilo pridobljeno mnenje SIQ, ki pojasnjuje, da standard navaja začasno (provisional) oznako NYY, kjer črka N pomeni "cable according to this specification". Takšna oznaka se prav tako uporablja v EU.

4. Francoski standard NF C 33-209, ki se nahaja v tipskih preizkusih, je skladen s harmoniziranim standardom HD 626 S1:/A2:2002-6A, torej ustreza zahtevi naročnika po skladnosti s HD standardi.

II. Ponudba izbranega ponudnika:
1. Glede navedbe vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, ker je predložil certifikate, ki jih je izdal SIQ, ki ni organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU, kot to zahteva naročnik v izjavi D11, naročnik navaja, da je SIQ naveden v seznamu priglašenih organov za ugotavljanje skladnosti, ki ga je vlagatelj priložil zahtevku za revizijo in ga je pridobil na spletnih straneh Ministrstva za gospodarstvo. Obseg priglasitve je skladen z evropsko direktivo Low voltage equipment (LVD) št. 73/23/EEC, ki zajema tudi kable napetosti 1 kV. Da pa je SIQ priglašen tudi v EU je dokaz: LIST OF BODIES NOTIFIED UNDER DIRECTIVE: 73/23/EEC Low voltage directive, kjer je naveden pod ident št. 1304. Obseg, za katerega je priglašen, sta article 8 in article 9.
Naročnik dodaja, da je v odgovoru na vprašanje potencialnega ponudnika, dne 16.01.2007, pojasnil, da je SIQ pristojen organ za ugotavljanje skladnosti. S tem je naročnik potrdil, da bo certifikate, izdane s strani SIQ, štel kot veljavne.

2. Naročnik zavrača tudi navedbo vlagatelja, da je na dveh certifikatih naveden napačen standard, saj standard z oznako SIST HD 603 S1:2001/A2:2001 sploh ne obstaja, zato je evidentno, da je to tiskarska napaka, na katero je bil opozorjen tudi SIQ in je napako potrdil in kasneje odpravil. Po preveritvi te oznake na Slovenskem inštitutu za standardizacijo je bilo ugotovljeno, da tudi oznaka SIST HD 603 S1: 2001/A1:2001 ni pravilna. Pravilna oznaka je SIST HD 603 S1:1998/A1:2001. To napako bo Slovenski inštitut za standardizacijo popravil na njihovih naslednjih sporočilih.

3. Vlagateljev očitek, da se je izbrani ponudnik na obrazcu D13, osnutku pogodbe, skliceval na ponudbo št. 02/2007, z dne 19.07.2007, kar ni skladno s ponudbo z dne 19.01.2007, naročnik zavrača kot neutemeljen, saj gre za tiskarsko napako ponudnika, ki na vsebino ponudbe nima vpliva. Naročnik je napako štel kot očitno pisno pomoto in jo je odpravil v skladu z Zakonom o javnih naročilih, saj ne vpliva na pravilnost ponudbe.

4. Revizijsko navedbo vlagatelja, da tip kabla EYY-J ni v skladu s standardom SIST, naročnik zavrača, saj črki v oznaki tipa kabla N oziroma E nimata vpliva na karakteristiko kabla, ker pomeni E - energetski kabel, N - (začasna oznaka) kabel, ki je skladen z določeno sekcijo v SIST-u. V oddelku Part 3 section 3A je navedena oznaka kabla s prvo črko "E", v sekciji 3G pa s prvo črko "N". Naročnik je mnenja, da je izjava o skladnosti ponudnika, kjer je ponujen proizvod tip: EYY-J, povsem skladen s SIST HD 603 S1:1998, saj je po tehničnih karakteristikah povsem v skladu s SIST-om. Črkovna oznaka N pa je začasna in nima vpliva na karakteristiko kabla.

III. Ponudba ponudnika Telma Trade d.o.o., Trzin:
1. Glede očitka vlagatelja, da izjava o skladnosti proizvajalca ni v skladu z zahtevanim obrazcem SIST EN 17050-1:2005, naročnik navaja, da standard SIST EN 17050-1:2005 v 5. poglavju določa: "Če je izjava o skladnosti dana za skupino proizvodov istega tipa, mora pokrivati vsak posamezni proizvod v skupini" (prevod naročnika) in meni, da predloženi prevod vlagatelja ni pravilen. Če je ponudnik podal izjavo za proizvoda npr. za kabel tipa N1XD9-AR in kabel N1XD4-AR, potem ta izjava pokriva vse posamezne prereze vodnikov za ta dva tipa kabla.

2. Glede domnevnega neskladja med izjavo proizvajalca o skladnosti in poročili o tipskem preizkusu, ker se posamezni dokumenti sklicujejo na različne proizvajalce in s tem na različno blago, naročnik navaja, da je prvotni naziv proizvajalca MKM (Magyar Kabel Muvek), ki se navaja na vseh dokumentih. Ponudnik je ponudil blago, ki je proizvedeno v MKM (kasneje Pirelli MKM, kasneje Prysmian MKM). Vsi reporti so tako ustrezni, saj se sklicujejo na podružnico oz. enoto družbe s sedežem v Budimpešti.

3. Ponudnik je za kable po tehnični specifikaciji iz razpisa za točke 1. do 6. priložil cerifikat SIQ, ki je povsem primeren in verodostojen in izpolnjuje zahtevo naročnika iz obrazca D 11. Priloženo poročilo o tipskem preizkusu od Prakab Pražska Kabelovna s.a. št. 2003-54 zato ni potrebno in ga naročnik ni upošteval.

4. Izpodbijani certifikat št. C 211-0045/06, z dne 23.10.2006, ki ga je izdal SIQ, ki po zatrjevanju vlagatelja ni organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v EU, je pravilen, saj je SIQ na seznamu priglašenih organov za ugotavljanje skladnosti pri Ministrstvu za gospodarstvo.

5. Ker je ponudnik za kable po tehnični specifikaciji iz razpisa za točke od 1 do 6 priložil certifikat SIQ, za katerega naročnik meni, da je verodostojen, priloženo potrdilo o tipskem preizkusu od Prakab Pražska Kabelovna s.a. št. 2003-54, ki ima navedene avstrijske OVE standarde, ni potrebno in ga naročnik ni upošteval, saj je ponudnik že s predložitvijo certifikata SIQ izpolnil obveznost iz D 11.

6. Glede domnevne nepravilnosti ponudbe, ker ponudnik ni popravil besedila 4. in 5. člena vzorca pogodbe, naročnik navaja, da je ponudnik podal izjavo pod D 1, da se strinja s pogoji iz razpisne dokumentacije, za resnost ponudbe pa je priložil tudi garancijo. Ponudnik je s tem sprejel vse spremembe in pojasnila naročnika ter v skladu z njimi pripravil pravilno ponudbo.

Vlagatelj je dne 14.03.2007 (dokument z dne 12.03.2007) pisno obvestil naročnika, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj se v dopisu v celoti sklicuje na svoje navedbe, podane v zahtevku za revizijo ter ponovno navaja nekatere očitke, zaradi katerih so po njegovem mnenju ponudbe nepravilne.

Naročnik je z dopisom, št.: JN/OP-19/2006-ident 237663, z dne 15.03.2007, odstopil Državni revizijski komisiji v odločanje zahtevek za revizijo z dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je dne 26.03.2007 skladno z drugim odstavkom 21. člena ZRPJN zahtevala od naročnika dodatna pojasnila, ki jih je prejela dne 03.04.2007. Skladno s tretjim odstavkom 21 člena ZRPJN je Državna revizijska komisija zaprosila za pojasnila Slovensko akreditacijo, Ljubljana in Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg, Ljubljana, dne 03.04.2007 pa je zaprosila za pojasnila še Slovenski inštitut za standardizacijo, Ljubljana. Državna revizijska komisija je pojasnila Slovenske akreditacije prejela dne 03.04.2007, pojasnila Ministrstva za gospodarstvo dne 06.04.2007 ter pojasnila Slovenskega inštituta za standardizacijo dne 10.04.2007.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika ter dodatnih pojasnil je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pri preveritvi utemeljenosti zahtevka za revizijo najprej obravnavala tiste revizijske navedbe vlagatelja, ki se nanašajo na ponudbo izbranega ponudnika in s katerimi vlagatelj zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna.

V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo, da je izbrani ponudnik za izpolnjevanje zahtev naročnika iz obrazca D11 ponudbi priložil certifikate o ustreznosti, izdane s strani SIQ, ki ni organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v Evropski uniji, kot to zahteva naročnik, je Državna revizijska komisija vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v II. poglavju "Obrazci, izjave ter drugi dokumenti ponudnika" zapisal, da morajo ponudniki obvezno priložiti vse zahtevane dokumente in izjave. V točki b) II. poglavja razpisne dokumentacije je naročnik določil, da je za izpolnjevanje kadrovskih in tehničnih pogojev potrebno izpolniti in potrditi oziroma predložiti obrazec D 11 - izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev. V zadnjem odstavku obrazca D 11 je naročnik določil naslednje:
"Ponudnik mora za ves ponujeni material priložiti k izjavi :
- Certifikat o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikaciji, ki je izdan po organu za ugotavljanje skladnosti, priznanemu v EU
ALI
- IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja O SKLADNOSTI po obrazcu SIST EN 17050-1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupine artiklov) blaga po priloženi tehnični specifikaciji.".

Državna revizijska komisija je pri pregledu ponudbe izbranega ponudnika ugotovila, da je le-ta ponudbi priložil izpolnjeno, podpisano in žigosano izjavo ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev - obrazec D 11 ter priložil certifikate, ki jih je izdal Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Tržaška 2, Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: SIQ): C 211 - 0007/07 z dne 18.01.2007, C 212 - 0003/05 z dne 18.01.2005 in C 211 - 0005/07 z dne 18.01.2007.

Ker je za pooblaščanje organov za ugotavljanje skladnosti s predmetnega področja pristojno Ministrstvo za gospodarstvo, kot navaja v odgovoru Državni revizijski komisiji Slovenska akreditacija, iz pojasnila tega ministrstva sledi:
"- Nizkonapetostni kabli oziroma njihova ustreznost so predmet zahtev evropske direktive o nizkonapetostni opremi (LVD). Standardi, ki jih navajate, so na seznamu harmoniziranih standardov, katerih uporaba ustvarja domnevo o skladnosti proizvodov z zahtevami LVD in na podlagi katerih proizvajalec izda izjavo o skladnosti in na proizvod namesti oznako CE.
- SIQ - Slovenski institut za kakovost in meroslovje je organ, določen za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti električne opreme v skladu s pravilnikom o električni opremi, ki je namenjena uporabi znotraj določenih napetostnih mej (UL. RS, št.27/04), torej z zakonodajo, ki prenaša zahteve LVD v slovenski pravni red. SIQ ima status priglašenega organa pri Evropski komisiji (Notified Body).
- Navedena zakonodaja ne zahteva dokazil v obliki "certifikata o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikaciji, ki je izdan pri organu za ugotavljanje skladnosti, priznanem v EU". Certificiranje kablov ni regulirano s strani zakonodajalca in temelji na prostovoljni odločitvi. Certifikat, izdan s strani neodvisne institucije pa lahko daje dodatno zaupanje v certificiran proizvod, tako proizvajalcem kot tudi kupcem oziroma uporabnikom.".

Iz zgoraj citiranega pojasnila Ministrstva za gospodarstvo je jasno razvidno, da je SIQ organ, določen za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti električne opreme, skladno z evropsko direktivo LVD, ki zajema tudi kable napetosti 1 kV ter da ima SIQ status priglašenega organa pri Evropski komisiji. Ministrstvo za gospodarstvo je tudi pojasnilo, da na podlagi veljavne zakonodaje ni potrebna predložitev certifikata o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikaciji, ki je izdan po organu za ugotavljanje skladnosti, priznanemu v EU, vendar se naročnik za predložitev tega dokazila lahko prostovoljno odloči. Naročnik je, kot je razvidno iz njegove razpisne dokumentacije, zahteval predložitev navedenega certifikata, zaradi nejasnosti glede pristojnega organa za ugotavljanje skladnosti, priznanega v EU, pa je podal tudi pojasnilo potencialnim ponudnikom. Naročnik je namreč v fazi priprave ponudb v skladu s tretjim odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000, 102/2000, 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1), v "odgovorih na vprašanja kandidatov v zvezi z javnim naročilom za dobavo kablov 1 kV, objavljenem v Ur. l. RS, št. 135-136, 22.12.2006, objava 3602306", št.: JN/OP-19/2006-ident 237663, z dne 16.01.2007, ki jih je posredoval vsem potencialnim ponudnikom, ki so dvignili razpisno dokumentacijo, na vprašanje potencialnega ponudnika:
"V izjavi ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev (D11) je v prvi alineji 3. odstavka navedeno, da je potrebno izjavi priložiti "certifikat o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikaciji, ki je izdan pri organu za ugotavljanje skladnosti, priznanem v EU".
Na podlagi vašega odgovora smo pri javnem zavodu Slovenska akreditacija poskusili dobiti odgovor na naše vprašanje, vendar so nam sporočili, da ne vodijo seznamov o slovenskih organih za ugotavljanje skladnosti, priznanih v EU.
Zato vas ponovno prosimo, da nam sporočite ali štejete Slovenski inštitut za kakovost in meroslovje, Tržaška cesta 2, Ljubljana, za organ, ki je za ugotavljanje skladnosti priznan v EU ali ne""
podal pod točko 2. naslednji odgovor:
"Akreditacija je uradno priznanje usposobljenosti za opravljanje določenih dejavnosti. Za naročnika je merodajen in ustrezen vsak certifikat izdan od certifikacijskega organa, ki je dobil akreditacijo za certificiranje proizvodov in storitev pri Slovenski akreditaciji (SA) oziroma združenju EA - European co-operation for Accreditacion in je na seznamu certifikacijskih organov. Ker je SA članica združenja EA, ki združuje vse akreditacijske organizacije evropskih držav, so tudi vsi certifikacijski preizkuševalni in kontrolni organi, akreditirani pri njej, priznani tudi v EU. SIQ je na seznamu certificiranih organov.".

Iz odgovora naročnika na vprašanje, ali šteje naročnik SIQ za organ, ki je za ugotavljanje skladnosti priznan v EU, je razvidno, da je naročnik odgovoril, da je SIQ na seznamu certificiranih organov in da torej šteje SIQ za pristojen organ za ugotavljanje skladnosti, iz česar sledi, da bo certifikate, izdane s strani tega organa, upošteval kot verodostojne in pravilne. Navedeni odgovor naročnika je v smislu tretjega odstavka 25. člena ZJN-1 treba šteti kot dodatno pojasnilo razpisne dokumentacije in s tem kot sestavni del razpisne dokumentacije.

Izbrani ponudnik je sledil navodilom naročnika iz razpisne dokumentacije ter je svoji ponudbi priložil certifikate, ki jih je izdal SIQ. Vlagateljevi revizijski navedbi, da se s strani izbranega ponudnika predložene certifikate ne more šteti za cerifikate po prvi alinei zadnjega odstavka obrazca D 11, zato ni mogoče pritrditi, saj je izbrani ponudnik predložil certifikate v skladu z razpisno dokumentacijo. Ponudbe izbranega ponudnika zaradi te vlagateljeve revizijske navedbe v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 ni mogoče označiti za nepravilno, saj je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija pa poudarja, da je vlagateljeva revizijska navedba, da SIQ pri Slovenski akreditaciji ni akreditiran kot certifikacijski organ za certificiranje 1 kV energetskih kablov, v smislu določila petega odstavka 12. člena ZRPJN, prepozna. Ker je naročnik v svojem odgovoru na vprašanje potencialnega ponudnika, z dne 16.01.2007, zapisal, da je SIQ na seznamu certificiranih organov pri Slovenski akreditaciji, je bil vlagatelj s to dopolnitvijo razpisne dokumentacije seznanjen pred rokom za oddajo ponudb, ki se je iztekel dne 22.01.2007. Ponudnik ima namreč v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN pravico vložiti zahtevek za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, razen če ZJN-1 in ta zakon ne določata drugače. Ponudnik lahko torej glede razpisnih pogojev, kriterijev za ocenjevanje ponudb in drugih elementov razpisne dokumentacije ter zoper vsako ravnanje naročnika, pravočasno vloži zahtevek za revizijo in v revizijskem postopku (če se njegovi očitki izkažejo za utemeljene) doseže odpravo nepravilnih ali nezakonitih določil razpisne dokumentacije. Ker se zainteresirani ponudnik z razpisnimi pogoji in vsebino razpisne dokumentacije, vključno z njenimi dopolnili, seznani že ob objavi javnega razpisa in dvigu, dopolnitvi ter pregledu razpisne dokumentacije, skuša ZRPJN preprečiti situacije, ko ponudnik ob pregledu sicer opazi sporna oziroma domnevno nezakonita določila razpisne dokumentacije, vendar zoper njih ne reagira takoj, ker pričakuje ugoden izid, zahtevek za revizijo pa vloži šele potem, ko se postopek oddaje javnega naročila zanj ne konča ugodno. Peti odstavek 12. člena ZRPJN zato določa, da vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, pa kljub temu ni vložil zahtevka za revizijo že pred potekom roka, določenega za predložitev ponudb oziroma prijav, razen v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem trenutkom. Vlagateljevi očitki, da SIQ ni akreditiran kot certifikacijski organ za certificiranje 1 kV kablov pri Slovenski akreditaciji, so zato prepozni, saj je bil vlagatelj z vsebino razpisne dokumentacije in dodatnimi pojasnili naročnika kot njenim sestavnim delom seznanjen pred rokom, na katerega je vezan prekluzivni učinek petega odstavka 12. člena ZRPJN, to pa je rok za oddajo ponudb. Navedeno pomeni, da vlagatelj po roku, določenem za predložitev ponudb oziroma prijav, ne more vložiti zahtevka za revizijo glede elementov, ki jih je v objavi javnega razpisa ali v razpisni dokumentaciji oziroma dodatnih pojasnilih navedel naročnik. Določila javnega razpisa in vsebine razpisne dokumentacije postanejo po tem trenutku aksiom, možnost njihovega izpodbijanja pa je prekludirana - meritorna presoja revizijskih navedb glede vsebine razpisne dokumentacije namreč v tej fazi postopka ni več mogoča.


Državna revizijska komisija glede na ugotovljeno dejansko stanje povzema, da vlagatelj ni izkazal utemeljenosti svoje revizijske navedbe, zato je v tem delu zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost vlagateljeve revizijske navedbe, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker je na dveh certifikatih naveden napačen standard in sicer SIST HD 603 S1:A2:2001 namesto SIST HD 603 S1:A1:2001.

Iz vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika je razvidno, da je izbrani ponudnik predložil certifikat št.: C 211-0007/07, kjer je naveden standard SIST HD 603 S1:2001/A2:2001 ter certifikat št.: C 211-0005/07, kjer je prav tako naveden standard SIST HD 603 S1:2001/A2:2001; oba certifikata je izdal SIQ, datirana dne 18.01.2007. Državna revizijska komisija je iz spletne strani Slovenskega inštituta za standardizacijo preverila, da standard SIST HD 603 S1:2001/A2:2001 ne obstaja, iz česar je možno povzeti, da je pri izdaji navedenih standardov s strani SIQ nastala pisna napaka, saj bi se navedba standardov na obeh s strani izbranega ponudnika predloženih certifikatov morala glasiti SIST HD 603 S1:2001/A1:2001, kot je zahteval naročnik v specifikaciji elektromateriala, ki je sestavni del razpisne dokumentacije (III. poglavje). Iz listinske dokumentacije in dodatnih pojasnil naročnika pa je tudi razvidno, da je SIQ navedeno prepisno napako takoj odpravil. Državna revizijska komisija zato tehnične napake, ki jo je storil SIQ pri izdaji certifikatov izbranemu ponudniku, ni štela kot nepravilnost predloženih certifikatov, saj na navedeno napako izdajatelja teh certifikatov izbrani ponudnik ni imel vpliva. Poleg tega je povsem evidentno, da navedena tehnična napaka ni imela nobenih vsebinskih učinkov, saj, kot je bilo zgoraj ugotovljeno, standard SIST HD 603 S1:2001/A2:2001 ne obstaja, zato napačno navedbo standarda ni mogoče razumeti tako, da bi se certifikat nanašal na drug standard, ki ga naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval.

Državna revizijska komisija pa je preverila tudi navedbo naročnika v sklepu, s katerim je le-ta zavrnil zahtevek za revizijo, da tudi oznaka SIST HD 603 S1:2001/A1:2001, ki jo je naročnik navedel v razpisni dokumentaciji, specifikaciji elektromateriala, ni pravilna ter da je pravilna oznaka SIST HD 603 S1:1998/A1:2001. Naročnik je v dodatnih pojasnilih navedel, da je v času priprave razpisne dokumentacije iz spletne strani Slovenskega inštituta za standardizacijo povzel tudi standard z oznako SIST HD 603 S1:2001/A1:2001 ter kot dokazilo priložil izpisek iz spletne strani. Iz spisne dokumentacije, dopisa SIQ naročniku, z dne 02.02.2007, pa izhaja, da je oznaka SIST HD 603 S1:2001/A1:2001 napačna (tipkarska napaka SIST-a) ter da je pravilna oznaka SIST HD 603 S1:1998/A1:2001. Napačno navedbo standarda na spletni strani Slovenskega inštituta za standardizacijo dokazuje tudi korespondenca po elektronski pošti med SIQ in Slovenskim inštitutom za standardizacijo v času od januarja do marca 2007, ki je prav tako priložena spisni dokumentaciji. Ker so se ponudbe pripravljale in oddajale v času, ko predmetna napaka še ni bila ugotovljena, tudi na certifikatih, ki jih je izdal SIQ, ni bila navedena pravilna oznaka standarda SIST HD 603 S1:1998/A1:2001, zato je to dejstvo treba obravnavati kot tehnično napako, ki je ni zakrivil izbrani ponudnik.

Slovenski inštitut za standardizacijo je Državni revizijski komisiji posredoval pojasnilo, iz katerega je prav tako razvidno, da je bil standard SIST HD 603 S1:2001/A1:2001 napačno objavljen ter da je na to napako opozoril SIQ, pravilen naslov standarda pa se glasi SIST HD 603 S1:1998/A1:2001. Popravek je bil objavljen v Objavah k Sporočilom 2007/2 na spletni strani tega inštituta. Slovenski inštitut za standardizacijo je poudaril, da standard SIST HD 603 S1:2001/A1:2001 ne obstaja, veljaven standard je: standard SIST HD 603 S1:1998/A1:2001 Distribucijski kabli za naznačeno napetost 0,6/1 kV Distribution cables of rated voltage 0,6/1 kV.

Državna revizijska komisija je, upoštevaje zgoraj navedena dejstva, očitek vlagatelja, da je izbrani ponudnik predložil dva certifikata, na katerih je bil naveden napačen standard, zaradi česar sta ta dva certifikata nepravilna, zavrnila kot neutemeljen, saj je ugotovila, da napake ni zagrešil izbrani ponudnik. Ta napaka pa tudi ni imela nobenega vpliva na predmet ponudbe, zato se ne more šteti v škodo izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija je zato kot neutemeljeno zavrnila vlagateljevo revizijsko navedbo v tem delu zahtevka za revizijo o nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika.

Očitek vlagatelja, da se je izbrani ponudnik na obrazcu D 13, osnutek pogodbe, v prvem členu skliceval na ponudbo št. 02/2007 z dne 19.07.2007, kar pa ni skladno s ponudbo z dne 19.01.2007, ki jo je sicer podal ter da je zato njegova ponudba nepravilna, Državna revizijska komisija ocenjuje kot neutemeljen. Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je namreč razvidno, da je le-ta v okviru ponudbene dokumentacije predložil vzorec pogodbe - obrazec D 13. V 1. členu vzorca pogodbe (Uvodna določba) je zapisano:
"Pogodbeni stranki ugotavljata:
- da je bil dobavitelj izbran kot najugodnejši ponudnik v ODPRTEM postopku za izvedbo dobave elektromateriala in opreme (v nadaljevanju: material) na podlagi ponudbe št. 02/2007, z dne 19.07.2007 in sklepa iz obvestila o oddaji naročila z dne â??â??â??â??.. .".

V 3. členu vzorca pogodbe je izbrani ponudnik vpisal ponudbeno vrednost, identično vrednosti v ponudbenem predračunu št. 02/2007/JN - obrazec D 14 z dne 19.01.2007, v 15. členu pa je navedel, da je sestavni del te pogodbe tudi:
"- razpisna dokumentacija naročnika, št. JN/OP-19/2006-ident 237663, z dne 11/12-2006,
- ponudbena dokumentacija ponudnika - dobavitelja, št. 02/2007/JN, z dne 19.01.2007.". Izbrani ponudnik je vzorec pogodbe datiral z dne 19.01.2007 ter ga podpisal in žigosal.

Iz primerjave datumov, navedenih na ponudbi ter priloženih ponudbenih dokumentih in datumov, navedenih v vzorcu pogodbe, je razvidno, da je v 1. členu vzorca pogodbe nastala očitna prepisna napaka. Ponudba, kot tudi predloženi ponudbeni dokumenti, ki jih je izdal izbrani ponudnik: Pooblastilo, Izjava ponudnika o seznanjenosti in soglasju z razpisno dokumentacijo - obrazec D 1, Izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev - obrazec D 11, Izjava ponudnika o strokovni, kakovostni in pravočasni izvedbi posla, â?? - obrazec D 12, Vzorec pogodbe - obrazec D 13, Ponudbeni predračun št. 02/2007/JN - obrazec D 14, so datirani z dne 19.01.2007. Napačno naveden datum v 1. členu vzorca pogodbe ("07" namesto "01") je očitna prepisna napaka, iz katere ni mogoče zaključiti, da se je izbrani ponudnik s tem skliceval na neko drugo ponudbo, saj je v 15. členu vzorca pogodbe zapisal, da je sestavni del te pogodbe ponudbena dokumentacija št. 02/2007/JN, z dne 19.01.2007 ter vso ponudbeno dokumentacijo tako tudi datiral. Pisna pomota v 1. členu vzorcu pogodbe pa nima nobene povezave z drugim postopkom, kot to očita vlagatelj, saj se izbrani ponudnik v vzorcu pogodbe ni mogel sklicevati na neko bodočo, imaginarno ponudbo. Pomotoma naveden datum tudi nima nobenega vpliva na vsebino ponudbe, saj se je izbrani ponudnik v vseh relevantnih ponudbenih dokumentih skliceval na ponudbo št. 02/2007/JN, ponudba pa je datirana dne 19.01.2007.

Državna revizijska komisija je, upoštevaje dejstvo, da prepisna napaka v 1. členu vzorca pogodbe ne dokazuje, da se izbrani ponudnik sklicuje na neko drugo ponudbo, ta pomota pa tudi nima nobenega vpliva na vsebino ponudbe, zaradi česar bi bilo treba ponudbo označiti kot nepravilno, zahtevek za revizijo v tem delu zavrnila kot neutemeljen.

V zvezi s preveritvijo utemeljenosti revizijske navedbe vlagatelja, da je izbrani ponudnik ponudil kabel tip EYY-J, kar ni skladno z zahtevami razpisne dokumentacije, saj bi moral ponuditi kabel z oznako NYY-J, ter da je iz enakega razloga nepravilen tudi certifikat št. C 211-0005/07 z dne 18.01.2007, je Državna revizijska komisija zaprosila za dodatno pojasnilo in dokazilo naročnika ter Slovenski inštitut za standardizacijo. Iz dodatnega pojasnila naročnika izhaja, da so oznake kablov, ki so bile navedene v tehnični specifikaciji naročnika (NYY-J), skladne s standardi VDE 0271 in 0298, kjer prva črka oznake N pomeni "temelji na VDE normah". SIST standardi, ki so navedeni v tehnični specifikaciji naročnika, ne vsebujejo seznama oznak za določanje kablov, tako kot to določajo VDE norme. Zato se pri uporabi teh uporabljajo VDE norme. Črka N v SIST HD 603 S1:1998/A1:2001/A2:2004 pomeni "kabel skladno s specifikacijo" določeno v SIST-u. Črka E pa v zgoraj navedenem SIST-u pomeni "energetski močnostni kabel". Iz navedenega jasno izhaja, da ta prva črka oznake kabla (N in E) ne vpliva na konstrukcijske lastnosti kablov.

Naročnik je kot dokazilo za svoje navedbe dostavil izvleček standarda SIST HD 603 S1:1998/A1:2001/A2:2004 Part 3 Section A in Part 3 Section G. Tabelo za določanje tipa kablov iz standarda SIST HD 603 S1:1998 je posredoval tudi Slovenski inštitut za standardizacijo. Iz izvlečka navedenega standarda Part 3 Section A je razvidno, da je navedeni kabel s črko E - Energy Power Cables (energetski močnostni kabel), izdelan v skladu s standardom. Iz izpisa istega standarda, Part 3, Section G, kabel s črko N - Cable according to this specification (kabel skladno s specifikacijo), izhaja, da se obe črki uporabljata v predmetnem standardu, gre pa za različne Parte (dele). Iz izpiskov navedenega standarda tako za kabel s črko E - Part 3 Section A kot za kabel s črko N - Part 3 Section G, je razvidno, da imata enake karakteristike: Copper conductor (no abbreviation), Y - PVC insulation, Y - PVC sheath.

Pri proučitvi vlagateljeve navedbe, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker je le-ta ponudil tip blaga EYY-J namesto NYY-J, pa je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik v pojasnilih razpisne dokumentacije "Odgovori na vprašanja kandidatov v zvezi z javnim naročilom za dobavo kablov 1 kV, objavljenem v Ur. l. št. 135-136, 22/12-2006, objava 3602306", št.: JN/OP-19/2006-ident 237663, z dne 12.01.2007, v tretjem odstavku odgovora pod točko 4. navedel naslednje: "Začetne označbe kablov s črkami N oziroma E ne vplivajo na konstrukcijo kabla.". Naročnik je s tem pojasnilom, ki ga je skladno s tretjim odstavkom 25. člena ZJN-1 šteti kot sestavni del razpisne dokumentacije, dopustil, da ponudniki predložijo zahtevano blago bodisi z oznako N ali E. Glede na navedeno dopolnitev razpisne dokumentacije je potrebno ugotoviti, da je izbrani ponudnik sledil naročnikovim navodilom iz razpisne dokumentacije, zato je v smislu 13. točke 3. člena ZJN-1 njegovo ponudbo treba šteti kot pravilno. Ker pa je bil tudi vlagatelj seznanjen z navedeno dopolnitvijo razpisne dokumentacije, je skladno s petim odstavkom 12. člena ZRPJN njegova revizijska navedba, da tip blaga EYY-J ni skladen z zahtevami iz razpisne dokumentacije, tudi prepozna.

Državna revizijska komisija je po presoji vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na ponudbo izbranega ponudnika, ugotovila, da vlagatelj ni izkazal utemeljenosti teh navedb, zato je zahtevek za revizijo skladno z drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

Ker je Državna revizijska komisija pri presoji utemeljenosti zahtevka za revizijo zahtevek v delu, ki se nanaša na ponudbo izbranega ponudnika, zavrnila, ostalih vlagateljevih revizijskih navedb glede nepravilnosti ponudb drugih ponudnikov, upoštevaje načelo hitrosti in načelo učinkovitosti (2. in 4. točka prvega odstavka 3. člena ZRPJN), ki sta temeljni načeli v revizijskih postopkih, ni obravnavala, saj je ne/pravilnost teh ponudb za predmetni postopek oddaje javnega naročila brezpredmetna

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov revizijskega postopka.

Državna revizijska komisija pa zgolj v pojasnilo dodaja, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo predložil dokazilo o plačilu takse v višini 418 eurov, iz tega dokazila pa je razvidno, da ga je vlagatelj plačal za revizijo postopka oddaje javnega naročila za dobavo kablov 20 kV (torej drug postopek revizije), vendar zoper istega naročnika. Ker je Državna revizijska komisija prejela v pristojno odločanje tudi vlagateljev zahtevek za revizijo v postopku oddaje javnega naročila za dobavo kablov 20 kV zoper istega naročnika, je vpogledala v dokazilo v tem drugem zahtevku za revizijo in ugotovila, da je vlagatelj dokazili napačno (navzkrižno) priložil zahtevkoma za revizijo. Državna revizijska komisija pa je tudi pri Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije ugotovila, da je vlagatelj zoper istega naročnika vplačal dve taksi, zato od vlagatelja ni zahtevala dodatnih pojasnil.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, dne 12.04.2007Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- ELEKTRO GORENJSKA, javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj
- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana
- KAPIS d.o.o., Novo Celje 8, Petrovče
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana