018-106/2007 Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica

Številka: 018-106/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 21. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "nabavo blaga katetri (ANL06D) za obdobje 12. mesecev" na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje SIND, Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13.a, šempeter pri Gorici(v nadaljevanju: naročnik), dne 11.4.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja po povrnitvi stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS št. 117-118 z dne 17.11.2007 pod št. objave Ob-31613/06.

Naročnik je dne 16.2.2007 sprejel odločitev o priznanju sposobnosti za JN "katetri" (ANL06D), s katero je priznal sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila enajstim ponudnikom, med njimi tudi vlagatelju. Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 26.2.2007 z dopisom od naročnika zahteval dodatno obrazložitev.

Vlagatelj je dne 19.3.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita, da je dne 20.2.2007 prejel naročnikovo odločitev o priznanju sposobnosti in da je nato na podlagi 2. odstavka 78. člena Zakona o javnem naročanju v zakonskem roku zahteval, da mu naročnik izda dodatno obrazložitev sporne odločitve. Naročnik po vlagateljevih navedbah takšne dodaten obrazložitve ni izdal, s čimer je kršil njegovo ustavno pravico do učinkovitega pravnega varstva. Ker naročnik takšne odločitve ni izdal, vlagatelj ne more pripraviti zahtevka za revizijo, saj nima vseh relevantnih pravnih informacij, s katerimi bi utemeljil svoje navedbe. Vlagatelj opozarja, da sta zaradi naročnikovega ravnanja kršeni načeli enakopravnosti ponudnikov in hitrosti postopka, saj vlagatelj ne more vložiti zahtevka za revizijo na odločitev o priznanju sposobnosti, kajti rok za vložitev zahtevka na to odločitev je že potekel. Od prejema dodatne obrazložitve pa teče rok za vložitev revizijskega zahtevka. Za samo pravico do pravnega varstva po vlagateljevih navedbah ni pomemben le rok, ampak so pomembni tudi razlogi, ki jih navede naročnik v obrazložitvi. Poleg tega je zahteva za dodatno obrazložitev napisana na 7 straneh, kar po mnenju vlagatelja ne gre spregledati. Da bi vlagatelj lahko zaščitil svoje pravice in pravne koristi predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi. Pri tem vlagatelj priglaša stroške v višini 417,29 EUR za plačilo takse in 3000 točk za zahtevek za revizijo povečano za 20% DDV.

Naročnik je dne 21.3.2007 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagateljev zahtevek, ki se nanaša na dolžnost izdaje dodatne obrazložitve o priznanju sposobnosti neutemeljen. Vlagatelju je bila v predmetnem postopku priznana sposobnost za dobavo vseh artiklov medicinskih pripomočkov, ki jih je vlagatelj prijavil v prijavi, na podlagi česar po naročnikovih navedbah vlagatelj nima statusa neizbranega ponudnika po 78. členu ZJN-1 in posledično ni aktivno legitimiran za vložitev zahteve za dodatno obrazložitev, naročnik pa ni dolžan podati dodatne obrazložitev odločitev o priznanju sposobnosti izbranemu udeležencu. Vlagatelj bi lahko po naročnikovem mnenju izkoristil možnost vpogleda v prijave ostalih prijaviteljev ter v desetdnevnem roku, ki teče od prejema odločitev o priznanju sposobnosti, vložil zahtevek za revizijo. Naročnik meni, da bi bil lahko predmetni zahtevek za revizijo prepozen, na podlagi česar ga je naročnik zavrnil. Naročnik je zavrnil tudi priglašene stroške, posebej pa je poudaril, da je vlagatelj priglasil odvetniške stroške ne upoštevajoč Odv. tarife.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 23.3.2007, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pri tem še navaja, da si naročnik napačno razlaga procesne predpostavke za vložitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj se ne strinja z naročnikovo navedbo, da bi lahko zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen, pri tem se sklicuje na podobne položaje, ko je odločala Državna revizijska komisija, in sicer 018-69/06 in 018-77/06. Prav tako vlagatelj ugovarja očitkom naročnika v zvezi z odvetniškimi stroški.

Naročnik je z dopisom, z dne 26.3.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 27.3.2007, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Pri tem naročnik še opozarja, da ne trdi, da vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo, temveč trdi zgolj to, da vlagatelj ni aktivno legitimiran zahtevati dodatne obrazložitve o odločitvi o oddaji, kar pomeni, da mu rok za vložitev revizijskega zahtevka začne teči od prejema odločitve o priznanju sposobnosti.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 2. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavnem primeru je med strankama sporno, ali je naročnik dolžan vlagatelju na njegovo zahtevo poslati dodatno obrazložitev o oddaji javnega naročila oz. priznanju sposobnosti.

Določba 2. odstavka 78. člena Zakona o javnih naročilih (UR. l. RS, št. 39/00, 102/00, 2/04, v nadaljevanju ZJN-1) določa, da ponudnik, ki ni bil izbran, lahko vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitev o oddaji javnega naročila oz. priznanju sposobnosti. Zahteva se lahko vloži v osmih dneh od dneva prejema pisnega odpravka odločitve naročnika. Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve najkasneje v 15 dneh od prejema zahteve. Obrazložitev mora vsebovati: razloge za zavrnitev njegove ponudbe in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudbe vlagatelja zahteve za dodatno obrazložitev. Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja. Določba 1. odstavka 78. člena ZJN-1 določa, da naročnik po pregledu in ocenjevanju ponudb sprejme odločitev o oddaji naročila oziroma priznanju sposobnosti. Svojo odločitev mora obrazložiti in navesti ugotovitve in razloge zanjo. O svoji odločitvi mora naročnik obvestiti ponudnike.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija na podlagi Odločitve o priznanju sposobnosti za JN "katetri", št. 200-8/06-54, z dne 16.2.2007 ugotavlja, da je naročnik priznal vlagatelju sposobnost za vse medicinske pripomočke, ki jih je vlagatelj v svoji prijavi, z dne 15.12.2006, na javnem razpisu ponudil. Glede na to, da je bil vlagatelj s svojo prijavo uspešen, mu 2. odstavek 78. člena ZJN-1 ne daje pravne podlage za zahtevo po dodatni obrazložitvi, saj ta izrecno določa:.., da lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitev o oddaji javnega naročila oz. priznanju sposobnosti..., ne pa tudi ponudnik, ki mu je bila sposobnost priznana. Na podlagi jezikovne razlage omenjene določbe zakona je namreč mogoče razbrati, da se primarna hipoteza oz. besedna zveza "ponudnik, ki ni bil izbran" nanaša tudi na ponudnika, ki mu ni bila priznana sposobnost. Seveda pa s tem takšnemu ponudniku pravica do pravnega varstva ni odvzeta, saj omenjena materialna določba ne predstavlja procesne predpostavke za vložitev zahtevka (Aleksij Mužina, Tomaž Vesel: Zakon o javnih naročilih, Primath, 2004, Ljubljana, str 677), kot to zmotno navaja vlagatelj, temveč lahko takšen ponudnik vloži zahtevek za revizijo v desetih dneh od prejema odločitev o dodelitvi javnega naročila oz. priznanju sposobnosti (1. odstavek 12. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija pri tem ni sledila vlagateljevim navedbam, češ da ta zaradi naročnikove opustitve po dodatni obrazložitvi ne more pripraviti zahtevka za revizijo, ker nima dovolj relevantnih informacij, s katerimi bi utemeljil svoje navedbe. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj prejel naročnikovo obrazloženo odločitev o priznanju sposobnosti, v kateri je slednji skladno s 1. odstavkom 78. člena ZJN-1 ustrezno obrazložil ter utemeljil razloge za priznanje sposobnosti vlagatelja in drugih ponudnikov, prav tako je imel vlagatelj na voljo možnost vpogleda v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, kar bi po oceni Državne revizijske komisije moralo zadostovati za vložitev zahtevka za revizijo zaradi morebitnih kršitev postopka oddaje javnega naročila. Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija odločila tako, kakor izhaja iz prve točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je skladno z določilom 22. člena ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo zavrnila, zato je potrebno, skladno z določilom 3. odstavka 22. člena ZRPJN, ki povrnitev potrebnih stroškov nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz druge točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 11.4.2007

Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana
- Splošna bolnišnica Dr. Franca Derganca Nova Gorica, Ulica Padlih borcev 13.a, šempeter pri Gorici
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana