018-101/2007 Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.

Številka: 018-101/07-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo lesenih drogov impregniranih, za sklop A: leseni drogovi (smrekovi) z zeleno impregnacijo in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.04.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo z dne 23.02.2007 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, z dne 15.02.2007.

2. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale z revizijo, v višini 417,29 â??, v 15 dneh od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je Uradnem listu RS, št. 135-136/06, z dne 22.12.2006, pod št. objave Ob-35820/06, objavil javni razpis po odprtem postopku za oddajo javnega naročila za dobavo lesenih drogov impregniranih, sklop A: leseni drogovi (smrekovi) z zeleno impregnacijo.

Naročnik je z Obvestilom o oddaji javnega naročila, z dne 15.02.2007, vlagatelja obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika v sklopu A izbral ponudnika SES d.o.o., Opekarska ulica 22, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper zgoraj navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. V zahtevku za revizijo z dne 23.02.2007 vlagatelj navaja, da je na vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika ugotovil več nepravilnosti njegove ponudbe, iz katerih izhaja, da ponudba izbranega ponudnika ni bila pravilna in popolna. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik je priložil referenco za blago, ki ni predmet razpisa, da v priloženi izjavi niso izkazane avtorske, licenčne in druge pravice izbranega ponudnika, da lahko ponuja proizvode proizvajalca Impregnacija d.o.o., da v ponudbi ni zahtevane slike stroja za perforacijo, da v ponudbi ni zahtevanega originalnega certifikata proizvajalca o izvedbi mehanskih tipskih preizkušanj lesenega impregniranega droga, ter da v ponudbi ni dokazila, da impregnacijsko sredstvo ne vsebuje kroma, ampak sta glavni sestavini bor in baker. Na podlagi navedenih kršitev vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo v celoti ugodi in ponudbo izbranega ponudnika označi kot nepravilno in nepopolno in jo izloči iz nadaljnjega postopka ocenjevanja. Vlagatelj zahteva tudi povračilo stroškov plačane takse v višini 417,29 â??.

Naročnik je dne 12.03.2007 izdal sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil. Naročnik glede vlagateljevih očitkov, podanih v zahtevku za revizijo, navaja, da je izbrani ponudnik priložil pravilno referenco za blago, da je Izjava Impregnacije d.o.o., ki jo je izdal izbrani ponudnik, za naročnika dovolj in izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval slike stroja za perforacijo niti originalnega certifikata proizvajalca o izvedbi mehanskih tipskih preskušanj lesenega impregniranega droga ter da je izbrani ponudnik k svoji ponudbi predložil Potrdilo o vpisu v register biocidnih proizvodov, ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, in Stalno dovoljenje za opravljanje dejavnosti prometa s kemikalijami in za uporabo nevarnih kemikalij, razvrščenih kot zelo strupene (T*) ali strupene (T), ki ga je izdalo Ministrstvo za zdravje, Urad RS za kemikalije, iz katerih je razvidno, da je biocidni pripravek, ki ga uporabljajo za impregnacijo, v skladu z zahtevano uredbo ES.

Vlagatelj je z dopisom, poslanim dne 16.03.2007, naročnika pravočasno obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom z dne 19.03.2007 Državni revizijski komisiji odstopil v odločanje zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu.

Po pregledu dokumentacije ter po proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je najprej preverila vlagateljevo navedbo, da je pod točko 20 v ponudbi izbranega ponudnika priložena kopija certifikata proizvajalca o izvedbi mehanskih tipskih preizkušanj lesenega impregniranega droga, katere naročnik zaradi posebne zahteve v razpisni dokumentaciji, da bodo upoštevani le veljavni dokumenti, ki bodo predloženi v originalu ali overjeni fotokopiji, ne bi smel upoštevati kot priloge v ponudbi izbranega ponudnika.

Med strankama je nesporno dejstvo, da je izbrani ponudnik svoji ponudbi priložil kopijo certifikata proizvajalca o izvedbi mehanskih tipskih preizkušanj lesenega impregniranega droga, pač pa se vlagatelj in naročnik ne sporazumeta o tem, ali je vlagatelj s priložitvijo fotokopije omenjenega certifikata izpolnil naročnikovo zahtevo glede načina priložitve zahtevanega certifikata.

Ob vpogledu v naročnikovo razpisno dokumentacijo gre ugotoviti, da je naročnik v VIII. členu Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (v nadaljevanju: Navodila), ki so del razpisne dokumentacije, določil 26 pogojev (pogoji od točke 1. do 26.), ki jih je morala ponudnikova ponudba izpolnjevati zato, da je lahko ponudnik s ponudbo sodeloval na javnem razpisu, in je med drugim še zapisal, da bodo ponudbe, katere ne bodo izpolnjevale vseh zahtevanih pogojev za udeležbo, izločene kot nepravilne. Tako je v točki 20. VIII. člena Navodil zahteval, da ponudnik predloži "â??vse zahtevane dokumente oz. dokazila o tem, da ponujeno blago ustreza zahtevanim podatkom iz obrazca Tehnična specifikacija (OBR- 30)". Z vpogledom v OBR-30 gre ugotoviti, da je naročnik kot enega od zahtevanih dokumentov, ki so jih morali ponudniki priložiti, določil "Certifikate proizvajalca o izvedbi tipskih preizkušanj v skladu z navedenimi standardi". Poleg navedenega je naročnik na prvi strani razpisne dokumentacije kot posebno zahtevo zapisal: "Upoštevani bodo le veljavni dokumenti*, ki bodo predloženi v originalu ali overjene fotokopije ter ustrezno žigosani in podpisani s strani ponudnikov. V ponudbeni dokumentaciji morajo biti dokumenti* razvrščeni po zaporedju navedenem v VIII. členu razpisne dokumentacijeâ?? *dokumenti navedeni v VIII. členu razpisne dokumentacije."
Iz zapisanega torej izhaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji jasno zapisal, da bo glede ponudbi priloženih dokumentov, navedenih v točki 20. VIII. člena Navodil (torej tudi glede spornega certifikata, ki je eden od "â??zahtevanih dokumentov oz. dokazil o tem, da ponujeno blago ustreza zahtevanim podatkom iz obrazca Tehnična specifikacija (OBR- 30)") upošteval le tiste, ki bodo predloženi v originalu ali v overjenih fotokopijah.

Iz vpogleda v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika izhaja, da slednji svoji ponudbi ni priložil originalnega certifikata proizvajalca o izvedbi tipskih preizkušanj v skladu z navedenimi standardi niti njegove overjene fotokopije, temveč je priložil samo fotokopijo certifikata "Certificate of Analysis" proizvajalca RĂĽtgers-Chemicals AG (kar med strankama niti ni sporno), zato je potrebno glede na zahtevo razpisne dokumentacije o predložitvi spornega certifikata v originalu ali v njegovi overjeni fotokopiji ugotoviti, da izbrani ponudnik slednje zahteve naročnika ni izpolnil. Ker je v postopku oddaje javnega naročila pravilna zgolj tista ponudba, za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, izbrani ponudnik pa s fotokopijo certifikata proizvajalca o izvedbi tipskih preizkušanj v skladu z navedenimi standardi, ki jo je priložil svoji ponudbi, ni izpolnil zahteve naročnika, da bo glede ponudbi priloženega certifikata upošteval le tistega, ki bo predložen v originalu ali v overjenih fotokopijah, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil kot pravilno v smislu določila 13. točke 3. člena ZJN-1. Ravnanje z nepravilno ponudbo namreč jasno izhaja iz določila prvega odstavka 76. člena ZJN-1, po katerem je dolžan naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne.

Ker je bilo potrebno zahtevku za revizijo ugoditi že zaradi zgoraj navedene ugotovitve, da je naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil določilo 76. člena ZJN-1, je Državna revizijska komisija skladno s 3. alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila (obvestilo z dne 15.02.2007) in ni meritorno presojala preostalih navedb vlagatelja, saj takšna presoja ne more več vplivati na odločitev. Državna revizijska komisija je takšno odločitev sprejela tudi v skladu z načelom hitrosti kot enim od temeljnih načel v postopkih javnega naročanja, določenim v 3. členu ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker je vlagatelj s svojim zahtevkom za revizijo uspel, Državna revizijska komisija vlagatelju kot potreben strošek v predmetnem postopku revizije priznava strošek vplačane takse v višini 417,29 â??. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti strošek plačane takse v višini 417,29 â??, v 15 dneh od prejema tega sklepa, da ne bo izvršbe.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 06.04.2007


Jožef Kocuvan, univ.dipl.prav. Član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Tehmar d.o.o., Panonska ulica 30, Maribor
- Elektro Maribor, Javno podjetje za distribucijo električne energije d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- SES d.o.o., Opekarska ulica 22, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana