018-105/2007 Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o.

Številka: 018-105/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/2007 - ZRPJN-UPB4; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek šinko in ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za oddajo storitve "Projektiranje rešitev odvajanja odpadnih voda v Občini šentjur, Mestni občini Kranj in Občini Medvode" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Ekološko svetovanje, projektiranje - inženiring, Rebernik Goran s.p., Pot na Kamenšak 2, Lenart v Slovenskih goricah (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 06.04.2007.

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 01.03.2007 se delno ugodi, tako da se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 1/417 z dne 20.02.2007.

V preostalem delu se zahtevek za revizijo zavrne.


2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 417,29 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 20.12.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje obravnavanega javnega naročila po odprtem postopku, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 137-139/2006 z dne 29.12.2006, pod številko objave Ob-36397/06.

Naročnik je dne 20.02.2007 sprejel Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. 1/417, na podlagi katerega je predmetno javno naročilo oddal ponudniku Segis d.o.o., Tržaška cesta 50a, Postojna (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 01.03.2007 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev obvestila naročnika o oddaji naročila z dne 20.02.2007 ter oddajo naročila vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku. Vlagatelj očita naročniku kršitev določb Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj navaja, da naročnik ni preveril reference za čistilno napravo šentilj jug pri izdajatelju reference, temveč pri podjetju Nigrad d.d., poleg tega tudi ne drži ugotovitev naročnika, da naj bi bil učinek čiščenja navedene čistilne naprave pod zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi, saj izdajatelj reference navaja, da je objekt zgrajen in izpusti iz čistilne naprave zadostujejo vsem pogojem. Naročnik po mnenju vlagatelja ni enakopravno obravnaval ponudnikov, saj je pri vlagatelju reference preveril pri kontaktnih osebah, medtem ko je eno izmed referenc izbranega ponudnika preveril le po internetu.

Naročnik je dne 19.03.2007 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja in zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, zavrnil. Naročnik v obrazložitvi sklepa pojasnjuje, da je sporno referenco vlagatelja preveril pri upravljavcu čistilne naprave, kar je po mnenju naročnika logično in pravilno, saj je edino upravljavec tisti, ki ve, ali čistilna naprava deluje, za priznanje reference pa je bistveno, da čistilne naprave delujejo skladno z zakonskimi zahtevami. Sicer pa je naročnik pridobil tudi "poročilo o obratovalnem monitoringu za komunalno čistilno napravo za leto 2005, čistilna naprava šentilj-jug", ki tudi potrjuje ugotovitve naročnika. Naročnik v nadaljevanju še poudarja, da se vlagatelj očitno strinja z drugimi ugotovljenimi nepravilnostmi njegove ponudbe. Naročnik pa kot neutemeljenega zavrača očitek vlagatelja, da naj bi kršil načelo enakopravnosti ponudnikov, ker naj bi pri izbranem ponudniku nekatere reference preverjal preko interneta, nekaterih pa naj ne bi preverjal, saj bi moral vlagatelj navedeno kršitev dokazati. Prav tako je neutemeljena trditev vlagatelja, da je naročnik z izbiro ponudbe izbranega ponudnika podražil izvedbo predmetnega javnega naročila, saj so bile reference zahtevane kot pogoj, ki ga vlagatelj ni izpolnil in je posledično njegovo ponudbo potrebno izločiti.

Vlagatelj je z dopisom z dne 21.03.2007 naročnika obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom z dne 26.03.2007 Državni revizijski komisiji odstopil zahtevek za revizijo in celotno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 23. člena in 22. členom ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru je med naročnikom in vlagateljem kot temeljno sporno vprašanje pravilnosti ponudbe vlagatelja v delu, ki se nanaša na reference, katere je naročnik zahteval kot izločitveni pogoj.

V skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" opredeljena kot "tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". Podobno je (skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo - Uradni list RS, št. 33/04), ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

"Pogoj" je v skladu z 10. točko 3. člena ZJN-1 element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave. V skladu z 41. členom ZJN-1 mora naročnik v objavi javnega razpisa in razpisni dokumentaciji navesti pogoje, ki jih mora v času oddaje ponudbe izpolnjevati ponudnik, da lahko sodeluje v postopku. Pri tem so v prvem in tretjem odstavku 42. člena ZJN-1 navedeni obvezni pogoji, torej pogoji, ki jih naročnik mora navesti v razpisni dokumentaciji, v 42.a členu ZJN-1 pa ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji, katerih raven lahko naročnik določa v obsegu, ki je potreben in sorazmeren z naravo, vsebino, namenom in obsegom javnega naročila. V okviru slednjih lahko naročnik od ponudnikov zahteva tudi seznam najpomembnejših dobav ali storitev v zadnjih treh letih oziroma gradenj v petih letih, skupaj s potrdili o dobro opravljenem delu, z vrednostmi in datumi izvedbe. Naročnik mora skladno s prvim odstavkom 42.a člena ZJN-1 iz postopka izločiti ponudbo ponudnika, ki ne dokaže, da ne razpolaga z zadostnimi tehničnimi in kadrovskimi zmogljivostmi.

Naročnik je v točki 3 razpisne dokumentacije "Podatki o obvezni vsebini ponudbene dokumentacije" navedel obvezno dokumentacijo, katero mora vsebovati ponudba, da bo pravilna in popolna. Kot Prilogo 9 je v točki b naročnik navedel: "Navedite vrednost izvedenih del referenčnih objektov, ki so bili izvedeni na osnovi dokumentacije, ki ste jo izdelali sami ali drugi predstavniki skupine ponudnikov ali vaši podizvajalci, v zadnjih petih (5) letih, katerih iztoki so v skladu z zakonsko določenimi mejnimi vrednostmi." Naročnik je v nadaljevanju še zapisal: "Za vsa dela navedite ime objekta, leto izvedbe, fizični obseg del (celotna naprava, mehanska stopnja, biološka stopnja, ipd.), vrednost izvedenih del v EUR, naslov investitorja ter ime in priimek kontaktne osebe upravljavca. Ponudnik delujoče referenčne objekte dokazuje z izjavami o referenčnih objektih, ki so izvedeni na osnovi njegove dokumentacije. Ponudnik dokazuje referenčne objekte v prilogi 9 razpisne dokumentacije. V kolikor ponudnik ali njegov podizvajalec nima referenc o delujočih čistilnih napravah velikosti nad 2000 enot, bo izločen iz nadaljnje obravnave." Naročnik je v Dodatnem pojasnilu razpisne dokumentacije z dne 17.01.2007 dodatno pojasnil, da ponudniki v tabeli 9b navedejo vrednost izvedenih del (zgrajenih) referenčnih objektov, ki so bili izvedeni (zgrajeni) in da morajo biti izjave o referenčnih objektih podpisane s strani investitorjev.

Po vpogledu v ponudbo vlagatelja izhaja, da je le-ta v Prilogi 9b navedel tri referenčne objekte in za vsakega predložil referenčne izjave oziroma potrdila, podpisana s strani investitorjev, s čimer je zadostil formalnim zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Kakor izhaja iz obrazložitve obvestila o oddaji naročila z dne 20.02.2007, pa naj bi naročnik pred odločitvijo ponovno preveril obvezno vsebino ponudbene dokumentacije, pri čemer naj bi ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje referenčnega pogoja. Naročnik naj bi dne 07.02.2007 po telefonu preveril reference vlagatelja in ugotovil, da za naročnika niso sprejemljive, zaradi česar je njegovo ponudbo zavrnil. Naročnik naj bi v nadaljevanju preveril tudi ostale ponudbe in ugotovil, da je najugodnejšo ponudbo predložil izbrani ponudnik, katera naj bi bila pravilna, saj v celoti sledi zahtevam iz razpisne dokumentacije.

Po vpogledu v prilogo k obvestilu o oddaji naročila (zaznamek o preveritvi referenc) izhaja, da naj bi naročnik vse reference vlagatelja preveril po telefonu, in sicer za ČN Logatec dne 07.02.2007, pri g. Igorju Petku, Komunala Logatec, za ČN Lenart dne 07.02.2007, pri g. Vinku Krambergerju in za ČN šentilj jug dne 13.02.2007, pri g. Silvu Repu, Nigrad d.d. V zaznamku je nadalje navedeno, da naj bi naročnik reference izbranega ponudnika preveril za ČN Pazin dne 13.02.2007 preko interneta in za ČN Trebnje dne 19.02.2007 po telefonu.

V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne (prvi odstavek 76. člena ZJN-1) ter po opravljenem ocenjevanju ponudb izbere najugodnejšo ponudbo (drugi odstavek 76. člena ZJN-1). Iz navedenih določb izhaja, da mora naročnik pred odločitvijo pregledati pravilnost vseh ponudb, zaradi česar ima pravico tudi preveriti vsebino predloženih dokazil. Vendar pa pri takšnem ravnanju ne sme razlikovati posamezne ponudnike, saj je po 7. členu ZJN-1 dolžan zagotavljati enakopravnost ponudnikov v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ugotavlja, da iz posredovane dokumentacije ni razvidno, da bi naročnik pred odločitvijo preveril ustreznost predloženih referenc za vse ponudnike, ki so predložili ponudbe. Naročnik naj bi preveril le reference vlagatelja in izbranega ponudnika, pri čemer pa iz zaznamka izhaja le, da naj bi reference vlagatelja preveril po telefonu (naročnik navede kontaktne osebe), medtem ko naj bi eno referenco izbranega ponudnika preveril po telefonu (naročnik ne navede kontaktne osebe), drugo pa naj bi preveril po internetu (naročnik ne pojasni, kje in kako).

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik z ravnanjem iz prejšnjega odstavka v predmetnem postopku oddaje javnega naročila kršil načelo enakopravnosti ponudnikov skladno s 7. členom ZJN-1, saj ni preveril vsebine predloženih referenčnih izjav pri vseh ponudnikih oziroma jih je preverjal na različne načine. Državna revizijska komisija poleg navedenega poudarja, da preveritev vsebine referenčnih izjav zgolj po telefonu oziroma internetu ne more predstavljati zadostnega in prepričljivega dokaza, da bi bile predložene izjave dejansko ne/ustrezne. Oba ponudnika sta namreč v postopku predložila zahtevana pisna dokazila, ki naj bi bila verodostojna, kolikor pa je naročnik dvomil v resničnost njihove vsebine, pa bi jih moral preveriti na ustrezen način, s katerimi bi nedvomno dokazal, da so dokazila neresnična oziroma navajajo drugačno stanje od dejanskega.

Zaradi navedenega je potrebno zahtevku za revizijo vlagatelja ugoditi in razveljaviti sporno odločitev o oddaji javnega naročila z dne 20.02.2007.

Državna revizijska komisija nadalje vlagatelja opozarja, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatična pooblastila. Navedeno pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da zahtevek za revizijo bodisi zavrže ali zavrne bodisi zahtevku ugodi tako da postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitve v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka tako zgolj preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v rokah naročnika (Mužina, Aleksij: Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, Odin 2002, str. 309). Na podlagi navedenega je bilo zato potrebno zahtevek za revizijo vlagatelja v delu, v katerem zahteva, da Državna revizijska komisija v skladu z merili za izbor izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika ter mu odda razpisana dela.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v predmetnem postopku priglasil stroške za takso za revizijo v višini 417,29 EUR ter vse ostale stroške, nastale z revizijo.

Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN priznava vlagatelju stroške za revizijo v višini 417.29 EUR za takso. Ker vlagatelj ostalih stroškov, nastalih z revizijo ni opredelil, Državna revizijska komisija drugih stroškov vlagatelju ne priznava.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 06.04.2007.

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Komunala Kranj, javno podjetje d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 1, Kranj,
- Ekološko svetovanje, projektiranje - inženiring, Rebernik Goran s.p., Pot na Kamenšak 2, Lenart v Slovenskih goricah,
- Segis d.o.o., Tržaška cesta 50a, Postojna,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.