018-109/2007 Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane

Številka: 018-109/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05), po predsedniku Državne revizijske komisije Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča in svetovalke Anite Kozel, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Storitve pranja in likanja", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Fin-Kom d.o.o., Efenkova 61, Velenje, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane, Tabor 10, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 05.04.2007

ODLOČILA

Predlogu naročnika za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila za "Storitve pranja in likanja", se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.03.2007 v Uradnem listu RS št. 21/07 pod št. objave Ob-5852/07 objavil Obvestilo o javnem naročilu po postopku zbiranja ponudb po predhodni objavi za javno naročilo za "Storitve pranja in likanja".

Vlagatelj je z vlogo z dne 19.03.2007 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo (pred potekom roka za sprejemanje ponudb, ki je bil določen kot 28.03.2007 do 10. ure; naročnik je zahtevek za revizijo prejel 27.03.3007), v katerem navaja določene očitke v zvezi s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi predmetno razpisno dokumentacijo ter da mu naročnik povrne stroške, nastale z revizijo, po priloženem stroškovniku skupaj zakonskimi zamudnimi obrestmi.

Naročnik je z vlogo z dne 28.03.2007 Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN predlagal, da sprejeme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila. V obrazložitvi vloge naročnik pojasnjuje škodljive posledice zadržanja, ki so po njegovem mnenju neprimerno večje kot potencialne koristi, za katere je lahko oškodovan vlagatelj. Naročnik navaja, da pogodba s sedanjim izvajalcem poteče 30.04.2007, storitev pranja in likanja pa predstavlja osnovo za opravljanje njegove dejavnosti. Naročnik meni, da v kolikor bi ostal brez izvajalca predmetnega javnega naročila (zaradi vloženega zahtevka za revizijo), ne bi mogel zagotavljati osnovnih pogojev za bivanje in delo v Domu. Naročnik navaja, da je "pranje in razkuževanje oblek, perila in posteljnine nujno potrebno, za preprečitev širitve in razvoja raznih bakterij, virusov in bolezni, ki bi lahko resno ogrozili zdravje, če ne celo življenje oskrbovancev v Domu.". Naročnik zatem pojasnjuje, da osebje v kuhinji potrebuje dnevno oprane obleke, da lahko pripravljajo hrano in pri tem izpolnjujejo standarde po HACCP sistemu in s tem varujejo oskrbovance pred morebitnimi infekcijami ali zastrupitvami s hrano. Po naročnikovem mnenju je v javnem interesu, da naročnik nadaljuje s postopkom oddaje javnega naročila, da bo lahko nemoteno in kvalitetno opravljal svojo dejavnost brez prestanka. Naročnik v nadaljevanju tudi navaja, da je po prvem pregledu zahtevka za revizijo ugotovil, da je brezpredmeten in neutemeljen. Naročnik tako v svoji vlogi zaključuje, "da je škoda, ki bi eventualno nastala vlagatelju zahtevka za revizijo zanemarljivo manjša kot škodljivih posledic zadržanja zahtevka za revizijo in s tem izpostavljanje infekcijam in okužbam varovancev v Domu, ki lahko pripeljejo do bolezni ali celo smrti posameznikov".

Po preučitvi navedb naročnika je Državna revizijska komisija naročnikov predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, zavrnila kot neutemeljen, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) med drugim določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da ZRPJN kot osnovno pravilo določa suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako praviloma ugotoviti, ali so izpolnjeni naslednji pogoji: obstajati mora dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode; pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje postopka močnejši od razlogov za zadržanje.

V predmetnem postopku Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v predlogu za sprejem sklepa o nezadržanju postopka navaja razloge, na osnovi katerih naročnik posledično ocenjuje, da bi lahko bilo v primeru prekinitve izvajanja storitev pranja in likanja (te storitve predstavljajo predmet postopka oddaje javnega naročila, v katerem je vložen zahtevek za revizijo) v skrajnem primeru ogroženo tudi življenje oskrbovancev zaradi morebitnih infekcij. Naročnik tudi navaja, da je v javnem interesu, da nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, da bo lahko nemoteno in kvalitetno opravljal svojo dejavnost brez prestanka. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da naročnik meni, da je morebitna škoda zaradi zadržanja postopka oz. suspenzivnega učinka vloženega zahtevka za revizijo mnogo večja od škode, ki bi eventualno nastala vlagatelju zahtevka za revizijo.

V obravnavanem primeru naročnik svoj predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, utemeljuje s trditvijo, da mu bo dne 30.04.2007 potekla pogodba s sedanjim izvajalcem predmetnih storitev oziroma da mora vseskozi zagotavljati kontinuiteto izvajanja predmetnih storitev. Državna revizijska komisija poudarja v zvezi s citirano trditvijo naročnika, da ima naročnik v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljnjem besedilu: ZJN-2) možnost začasno oddati predmetne storitve po drugem ustreznem postopku (ločenem postopku oddaje od postopka, ki je trenutno predmet revizije). Seveda pa Državna revizijska komisija na tem mestu izrecno poudarja, da naj bi začasno oddano javno naročilo predmetnih storitev na podlagi drugega ustreznega postopka v skladu z ZJN-2 bilo namenjeno zgolj oz. le premostitvi obdobja med iztekom sedanje pogodbe z izvajalcem predmetnih storitev do sklenitve pogodbe na podlagi že začetega postopka oddaje predmetnih storitev (v katerem je ta trenutek vložen zahtevek za revizijo). Namen sklenitve t.i. premostitvene pogodbe za nemoteno izvajanje predmetnih storitev mora biti torej premostitev obdobja po preteku pogodbe s sedanjim izvajalcem predmetnih storitev do sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem na podlagi že začetega postopka oddaje predmetnih storitev. S tovrstno t.i. začasno oddajo predmetnih storitev na podlagi drugega ustreznega postopka oddaje pa naročnik lahko prepreči tudi morebitne skrajne situacije, katerih se (sicer) upravičeno boji, in do katerih bi lahko prišlo v skrajnem primeru, če bi ostal začasno brez izvajalca predmetnih storitev v obdobju po izteku sedanje pogodbe za izvajanje predmetnih storitev.

Državna revizijska komisija v posledici zapisanega ocenjuje, da zgoraj navedena trditev naročnika (da mu bo dne 30.04.2007 potekla pogodba s sedanjim izvajalcem predmetnih storitev oziroma da mora vseskozi zagotavljati kontinuiteto izvajanja predmetnih storitev) v konkretnem primeru ne predstavlja dovolj utemeljenih razlogov za sprejem odločitve o nezadržanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik ima možnost v skladu z ZJN-2 začasno zagotoviti t.i. kontinuiteto izvajanja predmetnih storitev na podlagi drugega ustreznega postopka oddaje, ki je ločen od predmetnega postopka oddaje, v katerem je vložen revizijski zahtevek.
Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ni mogla slediti predlogu naročnika za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, zato je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 05.04.2007
Samo Červek, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Dom upokojencev Center, Tabor - Poljane, Tabor 10, Ljubljana
- Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana