018-088/2007 Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Številka: 018-88/2007-5

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št.: 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za medicinske aparature za potrebe reševalne in drugih služb: A. defibrilatorji, B. apiratorji, inhalatorji, C. kapnometer, D. pulzni oksimetri, E. spirometri, F. reanimacijski kovček ter na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 29.03.2007

ODLOČILA

1. Ugotovi se, da je naročnik s sklepom z dne 06.03.2007 vlagateljevemu zahtevku za revizijo (vloga z dne 15.02.2007) ugodil v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila št. MV32-B/11/06 z dne 11.10.2006 za sklopa A1 in A2, na razveljavitev odločitve naročnika z dne 13.02.2007 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja, ter na razveljavitev postopka za sklop F10.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 417,29 â??, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo.

3. Naročnikova zahteva za povračilo stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13.7.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti in z dopisom z dne 14.7.2006 potencialne ponudnike povabil k oddaji ponudb. Iz zapisnika o javnem odpiranju ponudb je razvidno, da je naročnik prejel štiri ponudbe. Naročnik je dne 11.10.2006 izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega je razvidno, da je kot najugodnejše ponudnike izbral: za postavke A1, A2, B3, D7, D8 in F10 ponudnika GTT GALAKSIJA d.o.o., Borova vas 30, Maribor, za postavko B5 ponudnika MEDICOP d.o.o., Obrtna 43, Murska Sobota in za postavki C6 in E9 vlagatelja. Za postavko B4 je naročnik navedel, da ni prejel nobene ponudbe. Iz obrazložitve naročnikove odločitve o oddaji naročila je še razvidno, da je vlagateljevo ponudbo v postavkah A1 in A2 zavrnil kot nepravilno, ker naj ne bi izpolnjevala zahtev iz tehnične specifikacije.

Na podlagi vlagateljeve zahteve za obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila (dopis z dne 12.10.2006) je naročnik dne 27.10.2006 izdal dokument z naslovom "obrazložena odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti", iz katerega je razvidno, da je po ponovnem pregledu ponudb ugotovil, da so vse ponudbe nepravilne, zaradi česar je preklical odločitev o oddaji naročila z dne 11.10.2006.

Vlagatelj je dne 3.11.2006 vložil zahtevek za revizijo zoper odločitev naročnika z dne 11.10.2006 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja za postavki A1 in A2 ter zoper odločitev naročnika z dne 27.10.2006 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja oz. v delu, v katerem naročnik preklicuje naročilo in ne izbere nobene ponudbe. Državna revizijska komisija je s sklepom št. 018-467/2006-42-109, z dne 12.01.2007, zahtevku za revizijo delno ugodila tako, da je razveljavila odločitev naročnika, kot je razvidna iz dokumenta "obrazložena odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti", št. MV32-B/23/06, z dne 27.10.2006, v preostalem delu je zahtevek za revizijo zavrgla kot preuranjenega ter je naročniku naložila, da mora svojo odločitev o oddaji javnega naročila št. MV32-B/11/06 z dne 11.10.2006 obrazložiti v skladu z drugim odstavkom 19. člena Uredbe o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list RS, št. 84/2004; v nadaljevanju: Uredba).

Po prejemu zgoraj navedenega sklepa Državne revizijske komisije je naročnik dne 13.02.3007 izdal dokument z naslovom "obrazložena odločitev", v katerem je pisno navedel razloge za zavrnitev vlagateljeve ponudbe v sklopu A1 in sklopu A2.

Vlagatelj je dne 15.02.2007 ponovno vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se razveljavi odločitev naročnika z dne 11.10.2006 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja za postavki A1 in A2, ter da se razveljavi odločitev naročnika z dne 27.10.2006 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja oz. v delu, v katerem naročnik preklicuje naročilo in ne izbere nobene ponudbe, ter da se razveljavi odločitev naročnika z dne 13.02.2007 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja. Vlagatelj še predlaga, da se za postavko G10 (pravilno: F10;op. Državne revizijske komisije), za katero on sam ni v celoti izpolnil zahtev, razveljavi postopek in se ga ponovi, zahteva pa tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Odločitvi naročnika z dne 11.10.2006 vlagatelj očita naslednje kršitve:
1. Naročnik ni izločil ponudbe ponudnika MEDICOP d.o.o., čeprav ni izpolnil vseh naročnikovih zahtev. Ponudnik se v izjavi o plačilnih pogojih ni opredelil v vsaki varianti posebej, v prilogi 7 pod točko 5 je zagotavljal neustrezen odzivni čas in ni navedel serviserjev.
2. Naročnik ni izločil ponudbe ponudnika SCHILLER podružnica v Sloveniji, čeprav v prilogi 7 pod točko 7 ni navedel serviserjev.
3. Naročnik tudi ni izločil ponudbe ponudnika GTT GALAKSIJA d.o.o., čeprav ni izpolnil vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.
Vlagatelj v nadaljevanju navaja, da je naročnik v obrazloženi odločitvi z dne 27.10.2006 potrdil njegove ugotovitve o nepravilnosti ponudb zgoraj navedenih ponudnikov, vendar vlagatelj istočasno zavrača vse očitke o nepravilnosti svoje ponudbe, razen očitkov, ki se nanašajo na pozicijo F10-reanimacijski kovček. Vlagatelj podaja tudi pripombe na obrazloženo odločitev z dne 13.02.2007, s katero mu je naročnik podal razloge za zavrnitev njegove ponudbe v sklopih A1 in A2. Vlagatelj meni, da naročnikova ugotovitev, da v sklopu A1 ponujeni aparat Zoll ne ustreza razpisnim pogojem zaradi zunanjih mer, ki niso kompatibilne s prostorom na motornem kolesu, ni pravilna, saj v naročnikovih zahtevah ni nobene zahteve glede kompatibilnosti s prostorom na motornem kolesu, podana je le želena dimenzija, ki je označena s cca., torej so dovoljena odstopanja, odstotek katerega naročnik ni nikjer določil. Vlagatelj meni, da je naročnik v sklopu A2 neupravičeno izločil vlagateljevo ponudbo kot neustrezno, saj:
1. ni bilo nikjer v tehničnih zahtevah določeno, da je zahtevana možnost izbora energije do360 J,
2. je vlagatelj na slovenskem opisu proizvoda navedel zahtevane podatke,
3. v razpisni dokumentaciji ni navedeno, da je za aparat v sklopu 2 točno določena garancijska doba, oz. da je enoletna garancijska doba neustrezna,
4. nikjer v merilih ni navedeno, da so očitki, ki jih naročnik navaja kot neustreznost razpisnim pogojem (podatki za potrošne materiale in letno vzdrževanje, stroški), tudi merila za izbor.
Vlagatelj je priglasil stroške, nastale z revizijo.

Naročnik je dne 06.03.2007 sprejel dokument, poimenovan "sklep o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, št.: MV32-B/11/06, z dne 11.10.2006", v katerem predmetni postopek oddaje javnega naročila male vrednosti v celoti razveljavlja. Iz obrazložitve sklepa izhaja, da naročnik vlagateljeve ponudbe v sklopu A1 ni izbral zaradi tehničnih karakteristik, saj dimenzije ponujenega aparata ne omogočajo hrambe v kovčku motornega kolesa. Glede vlagateljevih očitkov za sklop A2 naročnik navaja, da:
1. je v pogojih razpisne dokumentacije jasno zapisana možnost izbora energije do 360 J, ter v nadaljevanju pojasnjuje razloge za upravičenost postavitve te zahteve,
2. glede neskladnosti podatkov iz originalnega kataloga in slovenskega opisa o trajanju monitoringa ni šlo za očitek vlagatelju, ampak samo za opombo,
3. je glede garancijske dobe aparata šlo samo za opombo in ne očitek vlagatelju,
4. podatki o stroških niso bili izločilni kriterij niti merilo, temveč koristen podatek, ki naročniku služi za planiranje sredstev.
Glede kršitev, ki se nanašajo na obrazloženo odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti z dne 27.10.2006, naročnik ugotavlja, da so le-te brezpredmetne, saj je Državna revizijska komisija to odločitev že razveljavila, glede vlagateljeve zahteve, da se v sklopu F10 razveljavi in ponovi postopek, pa naročnik pojasni, da bo glede na to, da je v celoti razveljavil postopek javnega naročila male vrednosti, ponovil razpis tudi za sklop F10. Naročnik še pojasni, da je sklep o razveljavitvi predmetnega postopka oddaje javnega naročila sprejel zato, ker je na podlagi navajanj kršitev v zvezi z ugotovitvami pomanjkljivosti pri drugih ponudnikih v celoti preveril ustreznost ponudb vseh ponudnikov in ugotovil, da nobena od prejetih ponudb za noben sklop ni veljavna. Naročnik je priglasil stroške revizijskega postopka.

Vlagatelj je dne 07.03.2007 naročnika obvestil, da nadaljuje postopek revizije pred Državno revizijsko komisijo. V zahtevi za nadaljevanje vlagatelj podaja pripombe na odgovor naročnika z dne 06.03.2007 in navaja, da je naročnik namesto sprejete odločitve glede vloženega zahtevka za revizijo, v katerem se opredeli, ali je le-ta utemeljen ali pa neutemeljen, izdal sklep o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti. Vlagatelj še dodaja, da je naročnik v sklepu o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti zgolj predlagal Državni revizijski komisiji, da odloča o stroških, ki naj bi mu jih vlagatelj povrnil, in tega predloga ni mogoče šteti kot zahteve za povrnitev stroškov.


Po pregledu dokumentacije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, revizijskih postopkov in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. ZRPJN sicer ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar slednja nedvomno predstavlja odločitev o določenem pravovarstvenem zahtevku oz. zahtevku za pravno varstvo pravic ponudnika v postopku oddaje javnega naročila. V zahtevku za revizijo lahko vlagatelj (kot je to razvidno iz prvega odstavka 16. člena ZRPJN) postavi razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim lahko zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Naročnik na podlagi presoje utemeljenosti dejstev in dokazov, ki jih vlagatelj navede v zahtevku za revizijo, o zahtevku za revizijo odloči na način, da postopek (delno ali v celoti) razveljavi ali pa vlagateljev zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen. Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo ima v primeru ugoditve zahtevku za revizijo razveljavitveni oz. kasatorični učinek, saj se z njo razveljavi določeno pravno ravnanje v postopku oddaje javnega naročila (npr. odločitev o oddaji javnega naročila, določen del razpisne dokumentacije, celoten postopek oddaje javnega naročila itd.).

ZRPJN sicer, kot je bilo že zapisano, ne določa formalne oblike naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vendar mora slednja v skladu s smiselno uporabo pravil pravdnega postopka (peti odstavek 3. člena ZRPJN) vsebovati vse sestavine odločitve o pravovarstvenem zahtevku. V skladu s 324. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004, 10/2004; v nadaljevanju: ZPP) mora imeti pisna sodba uvod, izrek in obrazložitev ter pravni pouk o pritožbi. Smiselna uporaba 324. člena ZPP pomeni, da so v uvodu naročnikove odločitve navedeni osnovni podatki o naročniku, strankah ter predmetu javnega naročila, izrek pa obsega odločitev, s katero naročnik ugodi posameznim razveljavitvenim zahtevkom ali jih zavrne. V obrazložitvi naročnik navede zahtevke vlagatelja in njegove navedbe o dejstvih, na katera se ti zahtevki opirajo, ter dokaze in predpise, na katere je naročnik oprl svojo odločitev. Navedeno pomeni, da naročnik v izreku svoje odločitve o zahtevku za revizijo odloči tako, da odloči o razveljavitvenem (kasatoričnem) pravovarstvenem zahtevku vlagatelja, torej o tem, ali in v katerem delu bo razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik v izreku svoje odločitve ne odloča o posameznih navedbah, dejstvih ali dokazih, s katerimi vlagatelj v zahtevku za revizijo utemeljuje svoj kasatorični pravovarstveni zahtevek, temveč odloča o pravovarstvenem zahtevku samem. O dejstvih in dokazih se naročnik opredeljuje v obrazložitvi svoje odločitve, v kateri utemeljuje svojo odločitev iz izreka.

Iz vlagateljevega zahtevka za revizijo je razvidno, da je s pravovarstvenim zahtevkom zahteval 1) razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila št. MV32-B/11/06 z dne 11.10.2006 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja za sklopa A1 in A2, 2) razveljavitev odločitve naročnika z dne 13.02.2007 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja, 3) razveljavitev postopka za sklop F10, 4) razveljavitev odločitve naročnika z dne 27.10.2006 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja oz. v delu, v katerem naročnik preklicuje naročilo in ne izbere nobene ponudbe, ter 5) povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo je naročnik dne 06.03.2007 izdal "sklep o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, št.: MV32-B/11/06, z dne 11.10.2006". Čeprav vlagatelj navaja, da naročnik s tem sklepom ni sprejel odločitve glede vloženega zahtevka za revizijo, saj ni opredelil, ali je vloženi zahtevek za revizijo utemeljen ali neutemeljen, pa je iz izreka naročnikovega sklepa razvidno, da je naročnik z njim odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo. Ob upoštevanju že zapisanega, in sicer da naročnik v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN odloča o pravovarstvenem razveljavitvenem zahtevku ter da o njem odloča v izreku svoje odločitve, gre naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, kot je razvidna iz izreka sklepa z dne 06.03.2007, glede na v zahtevku za revizijo postavljen pravovarstveni zahtevek razumeti le na način, da je naročnik s sklepom razveljavil celoten postopek oddaje javnega naročila male vrednosti. To pomeni, da je s tem izrekom razveljavil tako odločitev o oddaji javnega naročila št. MV32-B/11/06 z dne 11.10.2006, ter je razveljavil postopek za sklop F10 kot tudi vse druge odločitve, sprejete v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti (torej tudi odločitev naročnika z dne 13.02.2007). Glede vlagateljevega pravovarstvenega zahtevka, ki se nanaša na razveljavitev odločitve naročnika z dne 27.10.2006, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je že naročnik v obrazložitvi svojega sklepa z dne 06.03.2007 pravilno ugotovil, da s to odločitvijo povezanih navedb v predmetnem revizijskem postopku ni mogoče obravnavati. Državna revizijska komisija je namreč v predhodnem revizijskem postopku, zaključenim s sklepom št. 018-467/2006-42-109, odločitev naročnika, kot je razvidna iz dokumenta "obrazložena odločitev o oddaji javnega naročila male vrednosti" z dne 27.10.2006, razveljavila, sklicevanje na razveljavljeno odločitev pa ni mogoča.

Na podlagi zgoraj navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s sklepom z dne 06.03.2007 razveljavil postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, s čimer je ugodil vlagateljevemu pravovarstvenemu zahtevku v delu, ki se nanaša na razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila št. MV32-B/11/06 z dne 11.10.2006 za sklopa A1 in A2, na razveljavitev odločitve naročnika z dne 13.02.2007 v delu, ki se nanaša na izločitev vlagatelja, ter na razveljavitev postopka za sklop F10.

Iz naročnikovega sklepa o razveljavitvi postopka oddaje javnega naročila male vrednosti, z dne 06.03.2007, izhaja tudi naročnikova odločitev, da "naročila ni možno oddati". V zvezi s to odločitvijo naročnika je potrebno opozoriti na to, da naročnik, ko na podlagi prvega odstavka 16. člena ZRPJN odloča o zahtevku za revizijo, ne more hkrati sprejeti tudi nove odločitve v postopku oddaje javnega naročila, s katero bodisi izbere (novega) najugodnejšega ponudnika bodisi sprejme kakšno drugo vsebinsko odločitev v skladu z predpisi javnega naročanja. Kot že povedano, lahko v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Pri tem gre za odločitev o vloženem zahtevku za revizijo, ki je sprejeta v revizijskem postopku kot postopku pravnega varstva in ki učinkuje med strankama revizijskega postopka, saj jo je naročnik v skladu z določbami ZRPJN dolžan vročiti le vlagatelju zahtevka za revizijo. Novo vsebinsko odločitev v postopku oddaje javnega naročila (npr. neoddaja naročila) pa lahko naročnik sprejme šele po zaključku revizijskega postopka, saj gre za ravnanje naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ki je v skladu z določbo prvega odstavka 11. člena ZRPJN zadržano do odločitve Državne revizijske komisije. Naročnik torej v primeru, če hkrati s sprejemom odločitve o zahtevku za revizijo sprejme tudi novo odločitev v postopku oddaje javnega naročila, krši pravilo suspenzivnosti vloženega zahtevka za revizijo. V tem primeru se hkrati postavi vprašanje zagotavljanja pravnega varstva vsem tistim aktivno legitimiranim osebam, katerim naročnik v skladu z določbami ZRPJN ni dolžan pošiljati odločitve o zahtevku za revizijo, imajo pa nedvomno pravico vložiti zahtevek za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija pripominja, da mora naročnik po končanem revizijskem postopku sprejeti novo odločitev, ki bo predstavljala odločitev v postopku oddaje naročila in zoper katero bo imel vlagatelj ponovno zagotovljeno pravno varstvo, in sicer v rokih in na način, kot ga določa ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil strošek plačane takse v višini 100.000,00 SIT, kar po veljavnem tečaju zamenjave tolarja z eurom (1 â?? = 239,640 SIT) in v skladu z Zakonom o uvedbi Eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) znaša 417,29 â??.
Iz naročnikovega sklepa z dne 06.03.2007 je razvidno, da naročnikovemu zahtevku za revizijo v stroškovnem delu ni ugodil. Ker je naročnik vlagatelju vlagateljevemu zahtevku za revizijo v preostalem delu ugodil in je razveljavil postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 22. člena ZRPJN odločila, da se vlagatelju povrnejo potrebni stroški, nastali z revizijo, v višini 417,29 â??.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 417,29 â??, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V revizijskem postopku je stroške priglasil tudi naročnik, in sicer v višini 900 â?? za porabljene delovne ure za strokovno proučitev zahtevka za revizijo in celotno razpisno dokumentacijo, za materialne stroške (stroški pisarniškega materiala, stroški pošiljanja, fotokopiranja, â??) ter pripravo sklepa o odločitvi naročnika (delo treh strokovnih delavcev v skupnem številu 40 ur, cena ure 20,6667 â??) in 900 â?? zaradi nemotenega procesa dela in zaradi nastanka strokovne škode.

Ker je naročnik je v predmetnem revizijskem postopku ugotovil, da je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, kar izhaja iz njegovega sklepa z dne 06.03.2007, s katerim je razveljavil postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, četrti odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na neutemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija zahtevo naročnika za povračilo stroškov revizijskega postopka zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).V Ljubljani, 29.03.2007

Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor, Ulica talcev 9, Maribor
- AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur
- GTT GALAKSIJA d.o.o., Borova vas 30, Maribor
- MEDICOP d.o.o., Obrtna 43, Murska Sobota
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.