018-475/2006 SPLOšNA BOLNIšNICA IZOLA

Številka: 018-475/06-17

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02 in 42/04, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članu Jožefu Kocuvanu, ob sodelovanju svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo dveh kosov ventilatorjev za podporo dihanja in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SPLOšNA BOLNIšNICA IZOLA, Polje 35, Izola (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 02.04.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 06.10.2006, sprejel sklep št. 22a/BR-06, o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za nabavo dveh kosov ventilatorjev za podporo dihanja. Naročnik je dne 10.10.2006, štiri potencialne ponudnike povabil k oddaji ponudb. Naročnik je dne 06.11.2005 vse ponudnike obvestil, da je predmetno javno naročilo male vrednosti oddal v izvedbo ponudniku MEDICOTEHNA d.o.o., Zadobrovška c. 42 a, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 08.11.2006 zahteval vpogled v ponudbeno dokumentacijo vseh ponudnikov. Vpogled v ponudbeno dokumentacijo je bil vlagatelju omogočen dne 10.11.2006, o čemer je sestavljen zapisnik.
Vlagatelj je pravočasno vložil zahtevek za revizijo (dokument, z dne 15.11.2006). Vlagatelj navaja, da ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ni našel podatka, in sicer "nastavljive občutljivosti odklopa pacienta". Zaradi navedenega, zatrjuje vlagatelj, ponudba izbranega ponudnika ni pravilna, primerna in sprejemljiva.
Vlagatelj še zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ponudil kompletnega sistema, s katerim bi zagotavljal možnost uporabe ventilatorja kot transportni ventilator, pri čemer v ponudbi manjkajo jeklenke, reducirni ventili z odgovarjajočimi sklopkami in nosilec za jeklenke. Z nevključitvijo navedenih delov opreme, zaključuje vlagatelj, je izbrani ponudnik neupravičeno prikazal nižjo vrednost za ponujeno opremo.
Vlagatelj v nadaljevanju še navaja, da je naročnik v Obrazložitvi o oddaji javnega naročila male vrednosti - "Nabava dveh ventilatorjev za podporo dihanja", z dne 26.10.2006, zapisal, da njegova ponudba ni ustrezna v naslednjih točkah: 1. tlačna podpora s ciljnim dihalnim sistemom (VS), 2. nastavljivo razmerje I:E in 3. nastavljiva občutljivost odklopa pacienta. Ugotovitve naročnika, zatrjuje vlagatelj, so sporne in nekorektne, pri čemer navaja:
1. Zahtevana tlačna podpora s ciljnim dihalnim volumnom (VS): način ventilacije s ciljnim dihalnim volumnom je pri ponujenem ventilatorju možno izvajati v vseh načinih tlačne ventilacije. Izmerjen dodajan mašinski volumen pa lahko kadarkoli odčitamo v monitoriranih parametrih, ki so navedeni na priloženem prospektu (machine Volume delivered). V kolikor naročnik v zvezi s tem ni razbral ustreznost ponujenega aparata pri tej zahtevi, bi lahko vlagatelja pozval k dodatni obrazložitvi (vlagatelj v ta namen prilaga izpis iz Navodil za uporabo, kjer je opisan sporni način delovanja aparata).
2. Zahtevano nastavljivo razmerje I.E: to zahtevo vlagatelj izpolnjuje, kar izhaja iz priloženega prospekta na strani 3. Pri navedeni zahtevi, zatrjuje vlagatelj, naročnik ni natančneje definiral zahtevanega razmerja oziroma ni definiral, ali mora biti le-to direktno ali indirektno nastavljivo.
3. Zahtevana nastavljivost občutljivosti odklopa pacienta: v ponudbeni dokumentaciji vlagatelja je priložen dokument, iz katerega je razvidno, da ima ventilator zahtevano nastavljivost občutljivosti odklopa pacienta pri nastavljivih pogojih NIMV, skladno z odgovorom naročnika, z dne 18.10.2006.
Vlagatelj še navaja, da nihče izmed preostalih ponudnikov ni ponudil kompletnega sistema, s katerim bi zagotavljal možnost uporabe ventilatorja kot transportni sistem, zaradi česar je njegova ponudba dražja za 485.151,02 SIT. Navedeno pomeni, zatrjuje vlagatelj, da je njegova ponudba najugodnejša, kar bi moral naročnik pri ocenjevanju ponudb tudi upoštevati.
Vlagatelj zahteva, da naročnik popravi svojo odločitev o izbiri v prid vlagatelja in zahteva povrnitev stroškov v višini vplačane revizijske takse.

Naročnik je dne 28.11.2006 sprejel sklep št. 227/BR-06, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.
Naročnik uvodoma ugotavlja, da je v ponudbi izbranega ponudnika, in sicer v prospektu na strani 2 navedena nastavljiva občutljivost odklopa pacienta (D SENS - Disconect Sensivity, nastavljivo od 20 do 95%)
Naročnik zavrača tudi vlagateljev nadaljnji očitek in navaja, da ni izrecno zahteval uporabe ventilatorja kot transportnega ventilatorja znotraj bolnišnice, ampak zgolj možnost takšne uporabe. Iz opisanega razloga, navaja naročnik, v svojih specifikacijah tudi ni posebej navedel časa delovanja med transportom in načina preskrbe s plini. Zaradi navedenega, zatrjuje naročnik, ponudba izbranega ponudnika iz razloga, ker ni ponudil navedenih delov opreme, ni nepravilna.
Naročnik še ugotavlja, da so v ponudbeni dokumentaciji vlagatelja navedeni: načini ventilacije: A/C, SIMV, CPAP/PSV, NPPV in tipi vdihov: APRV/BiPhasic, Volume, Pressure, PRVC. Med tipi vdihov, ugotavlja naročnik, so med drugim našteti tudi tlačno regulirani, volumsko kontrolirani vdihi (PRVC), pri katerih se tlak med vdihom spreminja glede na doseganje ciljnega dihalnega volumna. Ta tip ventilacije, zatrjuje naročnik, velja za kontrolirane vdihe. V izpisu Navodil za uporabo, ki jih je priložil vlagatelj, še ugotavlja naročnik, so omenjeni tlačno kontrolirani vdihi, iz priložene dokumentacije in pojasnila pa ni razvidno, da ponujeni aparat omogoča tudi spontane vdihe, pri katerih se višina tlačne podpore spreminja v odvisnosti od doseganja nastavljenega ciljnega dihalnega volumna pri predhodnih vdihih (tlačno podporo s ciljnim dihalnim volumnom - Volume Support).
Naročnik se v nadaljevanju strinja z vlagateljem v tem, da v razpisni dokumentaciji ni navedel zahteve po neposredni ali po posredni nastavljivosti in posledično ugotavlja, da s strani vlagatelja ponujeni aparat zahtevo po nastavljivem razmerju vdih-izdih izpolnjuje.
Naročnik na koncu zavrača vlagateljev zadnji očitek (to je očitek, ki se nanaša na zahtevo po nastavljivi občutljivosti odklopa pacienta) z obrazložitvijo, da je v priloženem prospektu med alarmi sicer naveden alarm za odklop pacienta (Circuit Disconnectet), iz prospekta pa ni razvidna (tudi) nastavljivost.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 29.11.2006, na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 04.12.2006 odstopil vso dokumentacijo. Državna revizijska komisija je dne 07.12.2006 od naročnika zahtevala še dodatno dokumentacijo, ki ji jo je naročnik odstopil dne 11.12.2006.

Državna revizijska komisija je (dne 14.12.2006) v cilju ugotovitve pravilnega dejanskega stanja v predmetni zadevi na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN za strokovno mnenje zaprosila Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Komisijo za fakultetna izvedenska mnenja, Vrazov trg 2 Ljubljana (v nadaljevanju: Komisija). Državna revizijska komisija je Komisijo imenovala s sklepom št. 018-475/06-44-3820, z dne 14.12.2006. Z istim sklepom je Državna revizijska komisija od vlagatelja zahtevala, da v roku 3 dni od prejema sklepa založi predujem za izvedbo dokaza s strokovnjakom, in sicer znesek v višini 100.000,00 SIT. Vlagatelj je znesek nakazal dne 18.12.2006.

Državna revizijska komisija je mnenje Komisije prejela dne 23.03.2007 in ga še istega dne posredovala obema strankama ter ju istočasna pozvala naj podata svoja stališča najkasneje v roku 3 (treh) dni od prejema le-tega.

Naročnik stališč na prejeto strokovno mnenje Državni revizijski komisiji ni posredoval.
Vlagatelj je po prejemu strokovnega mnenja v dopisu, z dne 29.03.2007, ponovno navedel, da AVEA ventilator izpolnjuje obe sporni tehnični zahtevi.
Zahteva naročnika se glasi, ugotavlja vlagatelj, "... spontano s tlačno podporo in celim dihalnim volumnom...". Naročnik je, nadaljuje vlagatelj, verjetno želel zapisati "in ciljnim dihalnim volumnom". Dokaz o izpolnjevanju navedene zahteve, zatrjuje vlagatelj, izhaja iz v ponudbo predloženih Navodil z uporabo. Ponujeni aparat ima možnost naslednjo nastavitev parametrov dihanja:
Način dihanja: PSV (pressure support Ventilation) - dihanje s tlačno podporo na osnovi "Demand Breaths", kar pomeni sprožanje s strani pacienta oziroma spontano dihanje - 70. stran Navodila za uporabo.
Napredne nastavitve (advanced settings): Machine Volume - avtomatsko doda manjkajoči volumen do doseganja nastavljenega ciljnega volumna (92. stran Navodila za uporabo).
V kolikor izklopiš/izbereš navedene nastavitve je rezultat natančno zahtevan način dihanja "spontano in ciljnim dihalnim volumnom".
V zvezi s predmetno tehnično zahtevo vlagatelj še dodaja, da je Komisija v strokovnem mnenju sama dodala še "(VS)" in v nadaljevanju uporabljala dikcijo "volumska podpora", ki pa v razpisni dokumentaciji ni bila navedena.

Vlagatelj še poudarja, da dokaz o izpolnjevanju zahteve "nastavljiva občutljivost odklopa pacienta" ("aparat naj prepozna pri nastavljivih pogojih NIMV dopustno puščanje od odklopa bolnika") izhaja iz Navodil za uporabo.
Low Peak Pressure alarm nastavljiv od 3 do 99 cm H2O (stran 115)
Low PEEP Pressure alarm nastavljiv od 0 do 60 cm (stran 116)
Odklop pacienta povzroči spuščanje plina kar rezultira v padcu tlaka. Z nastavitvijo alarma za tlak je tako zagotovljeno pravočasno alarmiranje v primeru odklopa pacienta. Če je vklopljena nastavitev "Leak compensation" bo aparat do neke mere sam rešil puščanje, v kolikor pa je puščanje večje bo prišlo do zgoraj navedenega alarma. V primeru odklopa sistema (cevja) od ventilatorja ali od pacienta se sproži alarm "Circuit disconect (Navodilo str. 119 in 120).
Vlagatelj še navaja, da v naročnikovih zahtevah ni bilo nikjer navedeno kako naj se na aparatu nastavi alarm za odklop pacienta (ni definirana enota, ni definirana fizikalna karakteristika), zato je po njegovem mnenju Komisija povzela pravilno rešitev in v mnenju ni dopustila možnosti, da aparat AVEA registrira odklop pacienta ter ima možnost nastavitve nivoja občutljivosti za tak alarm.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika ter ob upoštevanju prejetega strokovnega mnenja, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je njegova ponudba pravilna ter da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna. Iz zahtevka za revizijo namreč izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo izločil iz treh razlogov oziroma zaradi neizpolnjevanja treh tehničnih zahtev, eno izmed njih pa po navedbah vlagatelja ne izpolnjuje niti izbrani ponudnik. Vlagatelj tudi zatrjuje, da je od vseh ponudnikov edino on ponudil kompletni sistem, s katerim zagotavlja možnost uporabe ventilatorja kot transportnega ventilatorja in da je zgolj zaradi tega njegova ponudbena cena višja od cene izbranega ponudnika, ponudba slednjega pa tudi iz obravnavanega razloga ni pravilna.

Iz Obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila male vrednosti - "Nabava dveh ventilatorjev za podporo dihanja" (oziroma iz primerjalne tabele, ki je priloga k le-tej), z dne 26.10.2006, izhaja, da je bila vlagateljeva ponudba zavrnjena, ker aparata, ki ju ponuja v celoti ne izpolnjujeta dveh pogojev, in sicer: "nastavljive občutljivosti odklopa pacienta" ter "tlačne podpore s ciljnim dihalnim volumnom (VS)" in iz razloga, ker aparata, delno ne izpolnjujeta pogoja "nastavljivo razmerje I.E".

Ker med strankama v tem postopku ni več spora o tem, ali vlagateljeva ponudba oziroma s strani slednjega ponujeni aparat izpolnjuje zahtevo po nastavljivem razmerju vdih-izdih -"nastavljivo razmerje I.E" (naročnik je namreč v sklepu, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo zapisal, da je vlagateljeva ponudba v tem delu pravilna oziroma predložena v skladu z njegovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije), Državna revizijska komisija predmetnega očitka ni presojala oziroma ni ugotavljala, ali je, s strani vlagatelja ponujena oprema, v zvezi s tem tehnično ustrezna.

Naročnik je v Specifikaciji zahtev naročnika (št. 22/BR-06, z dne 10.10.2006) zahteval od ponudnikov, da mora ponujena oprema omogočati med drugim tudi funkcijo "nastavljiva občutljivost odklopa pacienta". Nadalje je naročnik, na vprašanje enega izmed ponudnikov, ki se je glasilo: "V povabilu k oddaji ponudbe št. 22/BR-06, z dne 10.10.2006, je v obrazcu F (Specifikacija zahtev naročnika) tudi zahteva po nastavljivi občutljivosti odklopa pacienta. Prosimo za natančnejšo obrazložitev te pozicije." odgovoril: "Aparat naj prepozna pri nastavljivih pogojih NIMV dopustno puščanje od odklopa bolnika".
Državna revizijska komisija se je pri presoji predmetnega vlagateljevega očitka oprla na pridobljeno strokovno mnenje. Državna revizijska komisija v celoti sprejema vse ugotovitve Komisije, ki jih je zapisala v zvezi z izpolnjevanjem sporne zahteve. Mnenje Komisije je namreč rezultat strokovne preučitve obstoječe razpisne in ponudbene dokumentacije oziroma primerjave ponujene opreme z zahtevo iz razpisne dokumentacije (in z naročnikovimi dodatnimi pojasnili v zvezi z le-to) ter temelji na strokovnem znanju s področja predmetnega javnega naročila. Kot hkrati ugotavlja Državna revizijska komisija daje strokovno mnenje jasen odgovor o tem, ali je vlagateljeva ponudba v spornem segmentu pripravljena v skladu z relevantno točko iz razpisne dokumentacije. Kot je razvidno iz priloženega strokovnega mnenja, ponujena oprema ne odgovarja sporni tehnični zahtevi iz razpisne dokumentacije.
Komisija je v strokovnem mnenju zapisala, da "nastavljiva občutljivost odklopa pacienta predstavlja alarmni sistem za kontrolo puščanja dihalnega volumna (npr. NIV). Na aparatu, je možna nastavitev alarmnih limitov dovoljene izgube (% izgube) dovajanega volumna. Na ta način kontroliramo puščanje v dovoljenih mejah, saj ob višji izgubi od nastavljene, ventilator alarmira. Iz priloženega prospekta vlagatelja ni razvidna nastavljivost, kakor tudi ni podatka, da bi Avea ventilator imel vgrajen ustrezen alarmni sistem, ki bi prepoznal pri nastavljivih pogojih NIMV dopustno puščanje od odklopa bolnika. V priloženem prospektu za Avea ventilator je opisano dopustno puščanje od odklopa bolnika in tudi umetno zračna kompenzacija, med alarmi je naveden alarm za odklop pacienta (Cirrcuit Disconect), ni pa razvidna nastavljivost. Komisija je svoje mnenje zaključila z ugotovitvijo, da "Avea ventilator ne izpolnjuje tehnične zahteve v točki nastavljiva občutljivost odklopa pacienta".

Državna revizijska komisija v zvezi s tem še dodaja, da je bila predmetna zahteva očitno zapisana dovolj jasno, saj sta jo od štirih, pravilno ponudila dva ponudnika.

Kar se tiče druge tehnične zahteve, zaradi neizpolnitve katere je bila vlagateljeva ponudba zavrnjena, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je tudi vlagatelj sam v zahtevku za revizijo (med drugim) zatrjeval, da ponujena ventilatorja izpolnjujeta (tudi) zahtevo po "tlačni podpori s ciljnim dihalnim volumnom (VS)" (Komisija torej ni, kot navaja vlagatelj, "sama dodala še (VS) in v nadaljevanju uporabljala dikcijo volumska podpora", saj tako iz Obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila male vrednosti - "Nabava dveh ventilatorjev za podporo dihanja", z dne 26.10.2006, kot tudi iz zahtevka za revizijo in iz sklepa, s katerim je naročnik odločil o zahtevku za revizijo izhaja prav takšna dikcija sporne zahteve). Iz navedenega razloga jo čudi njegovo zatrjevanje v Pripombah na strokovnem mnenju (dopis, z dne 29.03.2007), kjer šele po prejemu strokovnega mnenja (torej šele po prejemu strokovnega mnenja iz katerega izhaja, da ponujen ventilator ravno tako ne izpolnjuje tehnične zahteve "tlačne podpore s ciljnim dihalnim volumnom (VS)") ugotavlja, da navedena zahteva v razpisni dokumentaciji ni jasno zapisana in da (VS) - volumska podpora ni bila navedena že v zahtevah naročnika). Ker pa je vlagateljeva ponudba, kot izhaja iz strokovnega mnenja (oz. iz zgornje obrazložitve), nedvomno nepravilna (že) iz razloga, ker ne izpolnjuje zahteve po "nastavljivi občutljivosti odklopa pacienta" (kar pomeni, da tudi ponovna presoja predmetnega očitka s strani Komisije tozadevno ne bi imela več nikakršnega vpliva), Državna revizijska komisija, upoštevajoč načelo hitrosti v revizijskem postopku - prvi odstavek 23. člena ZRPJN (kot izhaja iz zgornje obrazložitve je Državna revizijska komisija čakala na predmetno strokovno mnenje več kot tri mesece), v zvezi s tem ni ponovno angažirala Komisije oziroma jo v zvezi z vlagateljevimi pripombami ni zaprosila za dodatna pojasnila.

Ravnanje s ponudbami, ki ne ustrezajo vsem zahtevam iz razpisne dokumentacije v notranjem predpisu naročnika o oddaji javnih naročil male vrednosti (Navodilo o načinu oddaje javnega naročila male vrednosti, z dne 21.03.2005), ni posebej urejeno, zato ga je potrebno presojati na podlagi splošnih pravil Zakona o javnih naročilih - Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju ZJN-1 (iz 2. člena naročnikovega notranjega predpisa med drugim izhaja, da mora naročnik pri oddaji javnih naročil male vrednosti ravnati v skladu z ZJN-1 oziroma v skladu z drugimi predpisi, ki urejajo javna naročila).

Ob zgoraj opisanem dejanskem stanju je tako potrebno pritrditi naročniku v tem, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavati kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1. ZJN-1 izrecno določa, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije (13. točka 3. člena ZJN-1). Obvezno ravnanje naročnika v zvezi s ponudbo, ki ni pravilna, pa jasno izhaja iz prvega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določa, da mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso pravilne.

Vlagatelj tudi očita naročniku, da izbrani ponudnik ni ponudil funkcije "nastavljiva občutljivost odklopa pacienta" (torej funkcije, zaradi neizpolnitve katere je bila zavrnjena tudi njegova ponudba) ter hkrati navaja, da izbrani ponudnik ni ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo "možnost uporabe kot transportnega ventilatorja znotraj bolnišnice". Zgolj ob dejstvu, ker naj bi bilo neizpolnjevanje iste točke razpisne dokumentacije skupno obema ponudnikoma oziroma, ker je bilo neizpolnjevanje slednje razlog za zavrnitev vlagateljeve ponudbe, je Državna revizijska komisija, upoštevaje načelo enakopravnosti (7. člen ZJN-1), v nadaljevanju presojala tudi oba očitka, ki se nanašata na (ne)pravilnost ponudbe izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija je v zvezi s tem najprej ugotavljala, ali je izbrani ponudnik ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz 7. alineje Specifikacije zahtev naročnika ("nastavljiva občutljivost odklopa pacienta"). Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da njegova ponudba v obravnavanem segmentu ni nepravilna. Pregled slednje namreč pokaže, da je le-ta ponudil funkcijo "nastavljive občutljivosti odklopa pacienta". Slednja namreč izhaja (kot je pravilno ugotovil tudi naročnik) iz (v ponudbo) priloženega prospekta "840 TM Ventilator System (Innovative Technology, Breathtaking Performance), kjer je na 2. strani (Features & Specifications) pod naslovom Apnea Ventilation navedena nastavljiva občutljivost odklopa pacienta (D SENS - Disconect Sensivity, nastavljivo od 20% do 95%). Ker izpolnjevanje sporne zahteve jasno izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, je bilo potrebno vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo zavrniti.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala, ali je ponudba izbranega ponudnika pravilna. Vlagatelj v zvezi s tem najprej očita naročniku, da izbrani ponudnik ni ponudil funkcije "nastavljiva občutljivost odklopa pacienta" (torej funkcije, zaradi neizpolnjevanja katere je bila zavrnjena tudi vlagateljeva ponudba) ter hkrati navaja, da izbrani ponudnik ni ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo "možnost uporabe kot transportnega ventilatorja znotraj bolnišnice", saj ni ponudil tudi jeklenk, reducirnih ventilov z odgovarjajočimi sklopkami in nosilca za jeklenke.

Državna revizijska komisija je v zvezi s tem najprej ugotavljala, ali je izbrani ponudnik ravnal v skladu z naročnikovo zahtevo iz 7. alineje Specifikacije zahtev naročnika, ki se glasi "nastavljiva občutljivost odklopa pacienta". Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da njegova ponudba v obravnavanem segmentu ni nepravilna. Pregled slednje namreč pokaže, da je le-ta ponudil funkcijo "nastavljive občutljivosti odklopa pacienta". Slednja namreč izhaja (kot je pravilno ugotovil tudi naročnik) iz (v ponudbo) priloženega prospekta "840 TM Ventilator System (Innovative Technology, Breathtaking Performance), kjer je na 2. strani (Features & Specifications) pod naslovom Apnea Ventilation navedena nastavljiva občutljivost odklopa pacienta (D SENS - Disconect Sensivity, nastavljivo od 20% do 95%). Ker izpolnjevanje sporne zahteve jasno izhaja iz ponudbe izbranega ponudnika, je bilo potrebno vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo zavrniti.

Vlagatelj očita naročniku tudi, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna iz razloga, ker naj bi izbrani ponudnik ne ravnal v skladu z naročnikovo tehnično specifikacijo v delu, v katerem je od ponudnikov zahteval, da mora ponujena oprema (med drugim) imeti "možnost uporabe kot transportni ventilator znotraj bolnišnice". Naročnik je v zvezi s tem na vprašanje enega izmed ponudnikov, ki se je glasilo: "Ali to pomeni, da mora imeti ventilator vgrajen kompresor za zajem zraka iz okolice in hkrati tudi možnost priključitve na centralni sistem komprimiranega zraka"" odgovoril: "Zahtevana je možnost uporabe kot transportni ventilator znotraj bolnišnice, tehnična rešitev te možnosti pa je lahko različna (med transportom je verjetno težko zagotoviti priklop na centralni sistem komprimiranega zraka)". Iz zgoraj citirane zahteve (in iz dodatnih pojasnil) je mogoče razbrati, da bo naročnik razpisana ventilatorja uporabljal tudi kot transportni aparat znotraj bolnišnice ter hkrati, da je tehnične rešitve v zvezi s tem prepustil ponudnikom. Ker niti iz predstavljenega dela razpisne dokumentacije niti iz dodatnih pojasnil ne izhaja, da bi morali ponudniki v ta namen ponuditi tudi dodatno opremo (vlagatelj zatrjuje, da bi morali ponudniki v zvezi s tem ponuditi jeklenke, reducirne ventile z odgovarjajočimi sklopkami in nosilec za jeklenke), ponudbe izbranega ponudnika iz obravnavanega razloga ni mogoče označiti kot nepravilno. Pregled vseh štirih ponudb pokaže, da so razpisno dokumentacijo v spornem segmenu na naveden način (torej na način, da je potrebno v zvezi s predmetno zahtevo zgolj omogočiti možnost, da se ponujena ventilatorja lahko uporabljata tudi kot transportna ventilatorja znotraj bolnišnice in ne tudi, da je potrebno z zahtevano možnostjo ponuditi tudi še vso dodatno opremo) razumeli vsi ponudniki, razen vlagatelja, ki je edini, poleg obeh ventilatorjev, ponudil tudi dodatno opremo (jeklenke, reducirni ventili z odgovarjajočimi sklopkami, nosilec za jeklenke). Kot je namreč Državna revizijska komisija zapisala že večkrat, od ponudnika v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več, kot je od njega zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju se ugotovitev naročnika, da vlagateljeva ponudba ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije in da je ni mogoče obravnavanti kot pravilno ponudbo v smislu določil ZJN-1, izkaže kot pravilna in zakonita.

Ob upoštevanju vseh zapisanih ugotovitev je Državna revizijska komisija na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo (za povrnitev vplačila revizijske takse).
Skladno z določili tretjega odstavka 22. člena ZRPJN mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Ker vlagatelj z revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 02.04.2007Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- AMS MEDING d.o.o., Ljubljanska cesta 6a, šentjur
- SPLOšNA BOLNIšNICA IZOLA, Polje 35, Izola
- MEDICOTEHNA d.o.o., Zadobrovška c. 42 a, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana