018-098/2007 Občina Žalec

Številka: 018-098/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "zavarovanje premoženja Občine Žalec" ter na podlagi zahtevka za revizijo z dne 19.02.2007 in obvestila o nadaljevanju postopka z dne 15.03.2007, ki ju je vložila Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Celje, Mariborska cesta 1, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec (v nadaljevanju: naročnik), dne 03.04.2007

ODLOČILA

Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, kot izhaja iz vloge "zahtevek za revizijo" z dne 19.02.2007 in vloge "nadaljevanje postopka zahtevka za revizijo javnega naročila do vrednosti 40.000 EUR: zavarovanje premoženja Občine Žalec 2007" z dne 15.03.2007, se kot prepozna zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je dne 17.01.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. S povabilom k oddaji ponudb z dne 23.01.2007 je naročnik k oddaji ponudb povabil tri potencialne ponudnike.

Naročnik je 31.01.2007 sprejel odločitev o oddaji javnega naročila št. 403-6-0003/2007, iz katere izhaja, da je izbral ponudbo ponudnika Zavarovalnice Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor.

Vlagatelj je dne 01.02.2007 vložil vlogo, poimenovano "pritožba na odločitev oddaje javnega naročila za zavarovanje premoženja Občine Žalec", ki jo je naročnik prejel 01.02.2007 (prejem potrjen na dokumentu). V tej vlogi vlagatelj navaja, da je naročnik pri merilu "čas potreben za izplačilo odškodnine", nepravilno upošteval postavko vlagatelja "čas potreben za izplačilo odškodnine 6 dni". Vlagatelj od naročnika zahteva, da upošteva pritožbo ter ponovi postopek izbire najugodnejšega ponudnika.

Naročnik je na navedeno vlogo vlagatelja odgovoril z dopisom z dne 07. 02. 2007, ki ga je vlagatelj prejel istega dne. Naročnik v predmetnem dopisu navaja, da vlagatelj v nasprotju z ostalimi ponudniki ni definiral oz. omejil od katerega dogodka se šteje čas potreben za izplačilo, zato njegove pritožbe ne more upoštevati. Vlagatelja naročnik nadalje napotuje, da nadaljuje postopek pri Državni revizijski komisiji v skladu z ZRPJN.
Vlagatelj je dne 19.02.2007 vložil vlogo "zahtevek za revizijo", v katerem revizijskemu organu predlaga, da njegovemu zahtevku ugodi ter v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila. V obrazložitvi vlagatelj navaja, da naročnik merila "čas potreben za izplačilo odškodnine", ni pravilno upošteval oziroma, da bi naročnik moral zahtevati dodatno obrazložitev od vseh ponudnikov. Naročnik slednjega ni storil, zato po mnenju vlagatelja ponudbe med seboj niso primerljive.

Naročnik je 15.03.2007 prejel vlogo vlagatelja poimenovano "nadaljevanje postopka zahtevka za revizijo javnega naročila do vrednosti 40.000 EUR: zavarovanje premoženja Občine Žalec 2007", s katero naročnika obvešča da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Naročnik je dne 19.03.2007 Državni revizijski komisiji odstopil predmetno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj sodeloval v postopku oddaje obravnavanega javnega naročila z zbiranjem ponudb in da je naročnik sprejel odločitev o oddaji javnega naročila 31. 01. 2007. Iz naročnikove spisne dokumentacije je tudi razvidno, da je vlagatelj vložil vlogo "pritožba na odločitev oddaje javnega naročila za zavarovanje premoženja Občine Žalec" z dne 01. 02. 2007.

ZRPJN in Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2) ne poznata možnosti vlaganja pritožbe na sprejeto odločitev naročnika o oddaji javnega naročila.

79. člen ZJN-2 glede sprejete odločitve naročnika vlagatelju daje dve možnosti ravnanja in sicer v drugem odstavku določa: "Na pisno opozorilo ponudnika na odločitev naročnika, vloženo v petih dneh od dneva prejema obvestila o oddaji naročila, lahko naročnik po predhodni ugotovitvi utemeljenosti svojo odločitev spremeni in sprejme novo, skladno določbi prejšnjega odstavka. Od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo.".
V tretjem odstavku pa daje možnost zahtevanja dodatne obrazložitve : "V kolikor odločitev o oddaji naročila ne vsebuje razlogov za zavrnitev ponudbe ponudnika, ki ni bil izbran in prednosti sprejete ponudbe v razmerju do ponudnika, ki ni bil izbran, lahko ponudnik, ki ni bil izbran, vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri mora jasno navesti o čem mora naročnik podati obrazložitev. Zahteva se lahko vloži v petih dneh od dneva prejema odločitve naročnika. â??Naročnik mora poslati ponudniku dodatno obrazložitev odločitve oziroma zavrženje zahteve v petih dneh. Od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila teče rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z zakonom, ki ureja revizijo postopkov javnega naročanja.".

ZRPJN v 12. členu določa kdaj in na kakšen način je možno uveljavljati pravno varstvo v postopku javnega naročanja ter obvezne sestavine, ki jih mora vsebovati zahtevek za revizijo: "Zahtevek za revizijo se lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ta zakon, ne določata drugače. Po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti je rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Zahtevek za revizijo mora biti obrazložen. Vlagatelj mora vložiti zahtevek za revizijo pri naročniku. Naročnik mora kopijo zahtevka za revizijo v treh dneh od prejema posredovati izbranemu ponudniku. S kopijo zahtevka za revizijo vlagatelj obvesti tudi ministrstvo, pristojno za finance. Zahtevek za revizijo se vroči po pošti priporočeno s povratnico ali v elektronski obliki, če je overjen s kvalificiranim potrdilom.
Vlagatelj mora v zahtevku za revizijo navesti:
1. naziv vlagatelja zahtevka za revizijo in kontaktno osebo,
2. naziv naročnika,
3. javno naročilo oziroma odločitev o dodelitvi naročila ali o priznanju sposobnosti,
4. kršitve,
5. dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo,
6. potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona.

Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa: "Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo.". Iz navedenega izhaja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo lahko postavi razveljavitveni (kasatorični) zahtevek, s katerim zahteva razveljavitev postopka oddaje javnega naročila v določenem delu ali v celoti. Vlagatelj v revizijskem zahtevku zahteva odpravo kršitev storjenih v postopku oddaje javnega naročila, naročnik pa z odločitvijo o revizijskem zahtevku meritorno odloči o očitanih kršitvah postopka.

Državna revizijska komisija na tem mestu pripominja, da vlagatelj v svoji vlogi poimenovani "pritožba", z dne 01.02.2007, od naročnika ne zahteva dodatnih obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila temveč ponovitev postopka izbire, zato take vloge ni mogoče šteti kot zahtevo za dodatno obrazložitev.
Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da vlagatelj v navedeni vlogi izrecno navaja kršitve naročnika v postopku sprejemanja odločitve o oddaji javnega naročila ter zahteva odpravo le teh oz. ponovitev postopka izbire najugodnejšega ponudnika, zato take vložnikove vloge ni mogoče obravnavati zgolj kot pisno opozorilo naročniku (drugi odstavek 79. členaZRPJN). Vlagatelj v navedeni vlogi z dne 01.02.2007 nedvoumno postavlja svoj razveljavitveni (kasatorični) zahtevek oz. uveljavlja pravno varstvo, zato je tako vlogo po vsebini (ne glede na morebitne formalne pomanjkljivosti) potrebno šteti kot zahtevek za revizijo v skladu z zgoraj navedenimi določbami ZRPJN.

Posledično (glede na zgoraj ugotovljeno) je potrebno šteti dopis naročnika z dne 07.02.2007 za odločitev o zahtevku za revizijo. Naročnik pojasnjuje razloge za svojo odločitev ter ugotavlja, da vlagateljeve "pritožbe" ni mogoče upoštevati. Naročnik tako meritorno odloči o razveljavitvenem zahtevku vlagatelja (zavrne "pritožbo" vlagatelja). Naročnik vlagatelja v svoji odločitvi tudi poučuje, da je postopek mogoče nadaljevati pri Državni revizijski komisiji v skladu z ZRPJN. Predmetni dopis je vlagatelj prejel 07.02.2007.

ZRPJN v 17. členu določa, da mora naročnik o svoji odločitvi o zahtevku za revizijo v treh dneh od sprejema obvestiti vlagatelja zahtevka za revizijo in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dne 19.02.2007 prejel vlagateljevo vlogo, poimenovano "zahtevek za revizijo", ki jo je glede na zgornje ugotovitve Državne revizijske komisije potrebno šteti za obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, dne 15.03.2007 pa je prejel vlogo "nadaljevanje postopka zahtevka za revizijo javnega naročila do vrednosti 40.000 EUR: zavarovanje premoženja Občine Žalec 2007". Vlagatelj je obe vlogi vložil po poteku tri dnevnega roka iz 17. člena ZRPJN, zato je Državna revizijska komisija v skladu prvo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN njegovo obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, zavrgla kot prepozno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 03. 04. 2007Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Zavarovalnica Triglav d.d., Območna enota Celje, Mariborska cesta 1, Celje,
- Občina Žalec, Ul. Savinjske čete 5, Žalec
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.