018-089/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-89/2007-4 P O P R A V N I

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 328. člena Zakona o pravdnem postopku naročanja (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/2007 - ZRPJN-UPB4; v nadaljevanju: ZRPJN) po predsednici senata Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo splošne in pisarniške opreme, serijske splošne opreme, splošne medicinske opreme ter specialne medicinske opreme za objekta D in E za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani 1. faza z nakupom na finančni leasing za obdobje sedem let (7) - sklopa 2 in 3, v zvezi s sklepom Državne revizijske komisije št. 018-89/2007-2, dne 3. 4. 2007

ODLOČILA

Sklep Državne revizijske komisije št. 018-89/2007-2 z dne 28. 3. 2007 se popravi tako, da se v podatkih "V Ljubljani, 28. 3. 2006" na strani 13 popravi letnica 2006 z letnico 2007.

Sklep Državne revizijske komisije št. 018-89/2007-2 z dne 28. 3. 2007 se v prej navedenem delu sedaj pravilno glasi "V Ljubljani, 28. 3. 2007".

Obrazložitev

Državna revizijska komisija je v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo in montažo splošne in pisarniške opreme, serijske splošne opreme, splošne medicinske opreme ter specialne medicinske opreme za objekta D in E za dokončanje gradnje in opremljanja objektov D in E Onkološkega inštituta v Ljubljani 1. faza z nakupom na finančni leasing za obdobje sedem let (7) - sklopa 2 in 3, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SKB Leasing, d. o. o., Slovenska 54, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12/I, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova ulica 5, Ljubljana, 28. 3. 2007 sprejela sklep št. 018-89/2007-2.

Iz 328. člena ZPP, ki se v revizijskem postopku uporablja na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da lahko predsednik senata kadarkoli popravi napake v imenih in številkah ter druge očitne pisne in računske pomote, pomanjkljivosti glede oblike in neskladnosti prepisa sodbe z izvirnikom. O popravi se izda poseben sklep, ki se zapiše na koncu izvirnika, strankam pa se vroči prepis sklepa.

Ker je pri izdaji sklepa Državne revizijske komisije št. 018-89/2007-2 z dne 28. 3. 2007 v navedbi letnice na strani 13 prišlo do očitne pisne pomote, saj je v datumu pri podatkih "V Ljubljani, 28. 3. 2006" zapisana letnica 2006 in ne 2007 (ki je sicer že pravilno navedena v uvodu sklepa), Državna revizijska komisija na podlagi določb ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN in z namenom odprave ugotovljene pomote v prej navedenem sklepu Državne revizijske komisije izdaja ta popravni sklep.

S tem je odločitev iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 3. 4. 2007


Predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, štefanova 5, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Zdenko Verstovšek, štefanova 12/I, 1000 Ljubljana,
- Bank Austria Creditanstalt Leasing, d. o. o., šmartinska 140, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.