018-082/2007 Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d.

Številka: 018-82/2007-4

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 26/2007 - ZRPJN-UPB4; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, članice mag. Nataše Jeršič kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila za dobavo kablov 20 kV enožilni in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Eltima, d. o. o., šlandrova ulica 8a, Ljubljana - Črnuče, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Carmen Dobnik Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj (v nadaljevanju: naročnik) 2. 4. 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila št. JN/OP-20/2006-ident 237662 z dne 8. 12. 2007, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 135-136/2006 z dne 22. 12. 2006, pod številko objave Ob-36022/06.

Naročnik je sprejel odločitev, kot izhaja iz sklepa oziroma obvestila št. JN/OP-20/2006-ident 237662 z dne 2. 2. 2007, da naročilo odda ponudniku Telma Trade, d. o. o., Motnica 13, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Na vlagateljevo zahtevo z dne 14. 2. 2007 je naročnik 16. 2. 2007 vlagatelju omogočil vpogled v ponudbe, potek vpogleda pa je dokumentiral z zapisnikom št. JN/OP-20/2006-ident 237662.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 21. 2. 2007, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi sklep oziroma obvestilo št. JN/OP-20/2006-ident 237662 z dne 2. 2. 2007 in izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika, vlagatelju pa tudi povrne stroške postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila.

Vlagatelj navaja, da izbrani ponudnik ni spoštoval zahtev iz obrazca D 11 iz II. poglavja razpisne dokumentacije, saj je namesto zahtevanih dokazil predložil neustrezen certifikat in tudi ni predložil drugih ustreznih dokumentov, saj se ti nanašajo na drugačno blago od tistega, ki ga ponuja. Vlagatelj izbranemu ponudniku tudi očita, da ni popravil besedila 4. in 5. člena na vzorcu pogodbe (obrazec D 13) ter sklicevanja na standard na obrazcu specifikacija elektromateriala. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik kot prilogo ponudbenem predračunu (obrazec D 14) priložil tehnične podatke za ponujeno blago, vendar se ti tehnični podatki nanašajo na drugo blago od tistega, ki ga zahteva naročnik.

Naročnik je sprejel odločitev, kot izhaja iz sklepa št. JN/OP-20/2006-ident 237662 z dne 5. 3. 2007, da se zahtevek za revizijo zavrne kot neutemeljen, naročnik pa je zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik navaja, da spornega certifikata ni upošteval kot certifikat iz izjave iz obrazca D 11, saj je izbrani ponudnik predložil druge ustrezne dokumente, sporni certifikat pa je torej bil predložen le kot neobvezen dokument. Naročnik meni, da so vsi test reporti ustrezni, saj se sklicujejo na podružnico oziroma enoto družbe s sedežem na Madžarskem. Naročnik nadalje pojasnjuje, da je izbrani ponudnik podal izjavo iz obrazca D 1, da se strinja s pogoji iz razpisne dokumentacije, za resnost ponudbe pa je predložil tudi bančno garancijo, kot tudi vse pravilno izpolnjene dokumente. S tem pa je sprejel vse spremembe in pojasnila ter v skladu z njimi pripravil pravilno ponudbo. Naročnik ob tem tudi pojasnjuje, da pojasnilo z dne 17. 1. 2007 ni dovolj natančno (precizno), zaradi česar ga ni mogoče šteti v škodo izbranemu ponudniku. Naročnik zaključuje, da je izbrani ponudnik predložil tehnične podatke, ki jih ni zahteval, zaradi česar so ti le neobvezna dokumentacija, ki je tudi označena kot informativna.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 7. 3. 2007 obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. JN/OP-20/2006-ident 237662 z dne 9. 3. 2007 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Državna revizijska komisija je vlagatelja s sklepom št. 018-082/2007-2 z dne 19. 3. 2007 v skladu s prvim odstavkom 21. člena ZRPJN v povezavi s 112. členom ZJN-1 pozvala, naj dopolni zahtevek za revizijo s potrdilom o vplačilu takse v višini, skladni z 22. členom ZRPJN (834,59 eurov upoštevajoč Odločbo Sveta 495/2006 z dne 11. julija 2006 v skladu s členom 122 (2) Pogodbe o uvedbi enotne valute v Sloveniji 1. januarja 2007 (UL L št. 195 z dne 15. julija 2006, str. 25), določbe Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006), ki določajo preračunavanje tolarskih zneskov v eure, in tečaj zamenjave tolarja z eurom (1 euro = 239,64 tolarjev), določen z Uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro). Državna revizijska komisija je dopolnitev zahtevka za revizijo prejela 27. 3. 2006.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor o tem, ali je naročnik ponudbo izbranega ponudnika upravičeno spoznal za pravilno in jo izbral.

V skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" opredeljena kot "tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo, da izbrani ponudnik ni spoštoval zahtev iz obrazca D 11 iz II. poglavja razpisne dokumentacije (stran 26 razpisne dokumentacije), saj je namesto zahtevanih dokazil predložil certifikat o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi, ki ga je izdal Elektroinštitut Milan Vidmar, ki pa ni organ za ugotavljanje skladnosti, priznan v Evropski uniji, je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v navedenem obrazcu (izjava ponudnika o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev) med drugim določil:
"Ponudnik mora za ves ponujeni material priložiti k izjavi:
- Certifikat o ustreznosti ponujenih proizvodov s standardi in predpisi, navedenimi v tehnični specifikaciji, ki je izdan pri organu za ugotavljanje skladnosti, priznanemu v EU
ali
- IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja O SKLADNOSTI po obrazcu SIST EN 17050-1:2005 z zahtevanimi standardi, navedenimi v tehnični specifikaciji naročnika in predpisi skupaj s poročili o tipskih preizkusih na vzorcih tipov (skupine artiklov) blaga po priloženi tehnični specifikaciji."

Naročnik je z dodatnimi pojasnili št. JN/OP-20/2006-ident 237662 z dne 17. 1. 2007 na vprašanje enega izmed potencialnih ponudnikov o tem, ali "šteje Elektroinštitut Milan Vidmar za organ, ki je za ugotavljanje skladnosti priznan v EU ali ne" odgovoril, da Elektroinštitut Milan Vidmar "ni na seznamu certificiranih organov".

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil izpolnjeno in potrjeno izjavo iz obrazca D 11, za njo pa je v ponudbo vložil:
1. lastno izjavo z dne 22. 1. 2007, da v skladu z zahtevami razpisa, razpolaga s prostori, ki omogočajo skladiščenje najmanj 10 % količine razpisanega materiala,
2. register osnovnih sredstev,
3. certifikat o odobritvi tipa merila št. 662-01-18/2005/6 z dne 12. 7. 2006,
4. izjavo proizvajalca o skladnosti (v skladu z zahtevami ISO/IEC 17050-1) z dne 18. 1. 2007,
5. lastno izjavo z dne 22. 1. 2007, da v skladu z zahtevami razpisa ponujeni kabli izpolnjujejo vse zahtevane standarde,
6. izjavo z dne 19. 10. 2007 (datum je očitno napačen; op. Državne revizijske komisije), ki jo je dal Prysmian MKM âˆ" Hungarian Cable Works Ltd., da so kabli skladni z zahtevami iz razpisne dokumentacije,
7. PrĂĽfbericht (Test Report) št. 958403-5230-0276/46154 z dne 18. 8. 2004 za artikel Pirelli MKM 2004 NA2XS(F)2Y 1Ă"150RM/25 12/20Kv VDE 0276 0962 m,
8. strokovno mnenje o ustreznosti za srednjenapetostni kabel N2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y, NA2XS(F)2Y in NA2XS(FL)2Y št. Ing. MJ/2158/05 z dne 8. 7. 2005, ki ga je izdal Elektroinštitut Milan Vidmar.

Vlagatelj navaja, da se sporno dokazilo, ki ga je izdal Elektroinštitut Milan Vidmar (dokazilo iz 8. točke prejšnjega odstavka obrazložitve te odločitve), ne more šteti za certifikat po prvi alinei zadnjega stavka izjave D 11. Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi v primeru, da sporno dokazilo ne more šteti za ustrezno dokazilo v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije, vlagatelj ne oporeka temu, da bi katero izmed preostalih sedmih prej navedenih dokazil (zlasti dokazilo iz 7. točke prejšnjega odstavka obrazložitve te odločitve), ki jih je izbrani ponudnik vložil za izjavo iz obrazca D 11, ne zadostilo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Naročnik je namreč v zadnjem odstavku obrazca D 11 podal alternativno (argument: veznik ali) zahtevo glede predložitve dokazila. Glede na navedeno in upoštevajoč dejstvo, da razpisna dokumentacija ne vsebuje nobene omejevalne določbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da v konkretnem primeru zgolj predložitev spornega "dokazila" (ne da bi vlagatelj hkrati oporekal tudi oziroma še neustreznosti drugih dokazil iz ponudbe izbranega ponudnika) ne more vplivati na opredelitev ponudbe izbranega ponudnika kot nepravilne. Namreč, ni mogoče označiti kot nepravilno ponudbo tisto ponudbo, ki vsebuje več dokumentov od tistih, ki jih je zahteval naročnik.

Sicer pa Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, pojasnil, da spornega dokazila, ki ga je izdal Elektroinštitut Milan Vidmar, pri ugotavljanju pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika ni upošteval kot certifikat v skladu z zahtevo iz razpisne dokumentacije, izbrani ponudnik pa je sicer predložil tudi druge ustrezne dokumente (izjavo proizvajalca o skladnosti skupaj s poročili o tipskih preizkusih št. 958403-5230-0276/46154 z dne 18. 8. 2004).

Vlagatelj nadalje navaja, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi predložil dokumente, ki so med seboj neskladni, saj se posamezni dokumenti sklicujejo na različne proizvajalce in s tem na različno blago. Vlagatelj se sklicuje na:
1. izjavo proizvajalca Prysmian MKM Cable Works Ltd., Budimpešta, Madžarska o skladnosti (v skladu z zahtevami ISO/IEC 17050-1) št. 1/2007 z dne 18. 1. 2007 za srednjenapetostne kable NA2XS(F)2Y 12/20 kV,
2. preskusno poročilo (PrĂĽfbericht, Test Report) št. 958403-5230-0276/46154 z dne 18. 8. 2004 za artikel Pirelli MKM 2004 NA2XS(F)2Y 1Ă"150RM/25 12/20Kv VDE 0276 0962 m, proizvajalca MKM Magyar Kábel MĹ"vek, Balassagyarmat, Madžarska,
3. strokovno mnenje o ustreznosti za srednjenapetostni kabel N2XS(F)2Y, N2XS(FL)2Y, NA2XS(F)2Y in NA2XS(FL)2Y proizvajalca MKM Pirelli Group, proizvajalna enota MKM Magyar Kábel MĹ"vek, Balassagyarmat, Madžarska št. Ing. MJ/2158/05 z dne 8. 7. 2005, ki ga je izdal Elektroinštitut Milan Vidmar,
4. specifikacije elektromateriala (III. poglavje razpisne dokumentacije), v katerih je izbrani ponudnik opredelil, da ponuja kable NA2XS(F)2Y proizvajalca Prysmian (vlagatelj tudi navaja, da se v specifikacijah elektromateriala pojavlja proizvajalec Prysmian MKM Cable Works Ltd., Budimpešta, Madžarska).

Iz vpogleda v zgoraj navedene dokumente je razvidno, da vsi omenjajo kable NA2XS(F)2Y, hkrati pa je tudi razvidno, da se kot njihov proizvajalec pojavljajo subjekti, katerih firma je na prvi pogled res različna. Državna revizijska komisija pa nadalje tudi ugotavlja, da se v vseh teh dokumentih pojavlja tudi kratica MKM (Magyar Kábel MĹ"vek).

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, pojasnil, da izbrani ponudnik "zastopa principal, ki je na svetovnem trgu prisoten že dalj časa in je bil v tem času podvržen lastniškim spremembam". Pri pregledu naročnikove spisne dokumentacije je Državna revizijska komisija tudi zasledila pojasnilo izbranega ponudnika z dne 26. 2. 2007, ki mu je ta predožil izvod dopisa z dne 3. 10. 2005. Iz tega dopisa je razvidno, da sta v njegovi glavi navedba in logotip družbe Prysmian Cables & Systems, v nogi podatki za "Prysmian Cables and Systems, MKM Hungarian Cable Works Co. Ltd.", podpisnik tega dopisa pa je Zoltán Bercsek "Export Manager, Prysmian Cables and Systems, MKM Hungarian Cable Works Co. Ltd." Navedeni dopis je opremljen tudi z žigom z vsebino: "MKM HUNGARIAN CABLE WORKS Co. Ltd., H-1116 Budapest, Barazda u. 38". Iz slednjega dopisa je med drugim razvidno, da je (smiselno v prevodu iz angleškega jezika upoštevajoč Veliki angleško-slovenski slovar avtorjev Antona Grada, Ružene škerlj in Nade Vitorovič, DZS, 1997; op. Državne revizijske komisije) "28. julija Goldman Sachs zaključil s pridobivanjem podjetij Pirelli Cables and Systems po vsem svetu" (v originalu: On July 28th, Goldman Sachs completed the acquisition of the Pirelli Cables and Systems business worldwide.), da se je "s 1. 10. 2005 proces prehoda na Prysmian Cables and Systems uspešno zaključil" (v originalu: ... from October 1, 2005 the process of transition to Prysmian Cables and Systems has been successfully concluded.) in da "novo ime in blagovna znamka ..." (v originalu: The new name and brand ...).

Državna revizijska komisija je navedbe v prej navedenem dopisu preverila na spletni strani http://www.prysmian.com/en_42/cs/about_us/our_history_en.jhtml"s1=25800003&s2=25800013&s3=33400006, kjer je opisana zgodovina družbe Prysmian. Iz podatkov s te spletne strani je razvidno, da (smiselno v prevodu iz angleškega jezika upoštevajoč Veliki angleško-slovenski slovar avtorjev Antona Grada, Ružene škerlj in Nade Vitorovič, DZS, 1997; op. Državne revizijske komisije) ima Prysmian svoje korenine v skupini Pirelli (v originalu: Prysmian's history is rooted in the Pirelli Group.), da družbi Prysmian pripisujejo neposredno nasledstvo prestižne linije skupine Pirelli (v originalu: Technological know-how, a capacity for research and innovation, managerial expertise and a focus on human resources have always been the key elements in the competitiveness of the Pirelli Group, along with its strict Code of Ethics and an internationally recognised Corporate Governance system. Prysmian is a direct descendant of this prestigious line.), iz slike, podatkov v in po tej sliki (vsi s te iste spletne strani) pa je razvidno, da je Prysmian nastal leta 2005 po tem, ko je skupina Goldman Sachs odkupila vso dejavnost v zvezi s kabli od družbe Pirelli (v originalu: 2005 âˆ" Prysmian S.p.A, indirectly controlled by the The Goldman Sachs Group, Inc., acquired from Pirelli & C. S.p.A and some of its subsidiaries the shareholdings and business that make up the Pirelli Group's Cables and Systems Division. Prysmian Cables and Systems was formed: a name that evokes the idea of the light, analysis, brilliance and perfection of the geometrical shape âˆ" synonymous with excellence, research and reliability.). Državna revizijska komisija je pri ogledu spletnih strani družbe Prysmian vpogledala tudi v zemljevid, objavljen na spletni strani http://www.prysmian.com/en_42/cs/about_us/images/mappa_impianti_it.gif, in ugotovila, da so v njem prikazane proizvodne zmogljivosti družbe Prysmian na dan 31. 12. 2006. Iz tega zemljevida izhaja, da ima družba Prysmian proizvodne zmogljivosti tudi v madžarskem kraju Balassagyarmat. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je iz podatkov s spletne strani http://www.hu.prysmian.com/en_HU/cs/contactus/contact_energy.jhtml"countryId=4900008 nedvomno razvidno, da je z družbo Prysmian povezana tudi družba Prysmian MKM Magyar Kábel MĹ"vek RT, Barázda u. 38, Budimpešta, Madžarska.

Upoštevajoč prej zapisano Državna revizijska komisija ugotavlja, da je kljub na prvi pogled res različnim firmam proizvajalcev (pri katerih pa je sicer mogoče ugotoviti sledljivost kratice MKM [Magyar Kábel MĹ"vek; upoštevajoč madžarsko-angleški slovar s spletne strani http://dict.sztaki.hu/dict_search.php"start=1&F=0&L=ENG:HUN:EngHunDict&O=ENG&F=0&flash=on pomeni to v prevodu Hungarian Cable Works âˆ" besedilo oziroma del besedila, ki se pojavlja v firmah v nekaterih dokumentih, ki jih je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi]), izkazano, da je proizvajalec (družba) Prysmian naslednik družbe Pirelli, zaradi česar Državna revizijska komisija tudi ocenjuje, da ni mogoče sprejeti takšnega stališča, kot ga želi uveljaviti vlagatelj. Državna revizijska komisija tako ocenjuje, da ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče zavrniti kot nepravilne, ker je izbrani ponudnik predložil preskusno poročilo št. 958403-5230-0276/46154 z dne 18. 8. 2004, ki se nanaša na artikel Pirelli MKM 2004 NA2XS(F)2Y 1Ă"150RM/25 12/20Kv VDE 0276 0962 m, proizvajalca MKM Magyar Kábel MĹ"vek, Balassagyarmat, Madžarska. Ob tem Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je blagovna znamka (oziroma družba) Prysmian nastala šele oktobra leta 2005, zaradi česar preskusno poročilo št. 958403-5230-0276/46154 z dne 18. 8. 2004 in strokovno mnenje št. Ing. MJ/2158/05 z dne 8. 7. 2005, ki ga je izdal Elektroinštitut Milan Vidmar, nista mogla navajati podatkov blagovne znamke (oziroma družbe) Prysmian, saj slednja v trenutku izdaje teh dokumentov še ni obstajala.

Državna revizijska komisija tako povzema, da vlagatelj ni izkazal utemeljenosti revizijskih navedb v tem delu zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju presojala utemeljenost vlagateljevih revizijskih navedb, ki se nanašajo na opustitve izbranega ponudnika v zvezi s pogodbo in specifikacijo elektromateriala. Vlagatelj namreč navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker ta ni popravil besedila 4. in 5. člena pogodbe ter sklica na standard na obrazcu specifikacije elektromateriala.

Državna revizijska komisija je vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v 5. točki I. poglavja Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (stran 4 razpisne dokumentacije) med drugim zapisal (poudaril in podčrtal že naročnik):
"5. Splošna navodila glede ponudbe âˆ" pogoji za udeležbo

...
Ponudnik prejme na CD-ju določene dele razpisne dokumentacije, kar omogoča hitrejše in lažje pripravljanje ponudbene dokumentacije.

PONUDNIKU NI DOVOLJENO SPREMINJANJE ALI POPRAVLJANJE PREDLOŽENEGA TEKSTA!

Naročnik priporoča, da CD z izpolnjenimi podatki (pogodba in specifikacija) ponudnik VRNE skupaj s pisno ponudbo v nadaljnjo uporabo naročniku.

... Ponudnik, ki bi samovoljno posegal v predloženi tekst razpisne dokumentacije, bo izločen iz nadajnje obravnave. Če pa bi se to ugotovilo po podpisu pogodbe, velja tisto, kar je bilo določeno v razpisni dokumentaciji, izdelani s strani naročnika.

Od ponudnika se pričakuje, da bo skrbno pregledal celotno razpisno dokumentacijo in podal popolno ponudbo. Neizpolnitev vseh zahtev iz razpisne dokumentacije pa pomeni, da se ponudba izloči iz postopka nadaljnje obravnave."

Naročnik je v točki d) II. poglavja Obrazci, izjave ter drugi dokumenti ponudnika (stran 12 razpisne dokumentacije) določil:
"d) VZOREC POGODBE âˆ" D13:
Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa priloženi vzorec pogodbe. Pogodba se bo z izbranim ponudnikom sklenila za CELOTO. V pogodbi je potrebno parafirati vse strani pogodbe, s čimer ponudnik potrjuje, da se strinja z vzorcem pogodbe. Kjer so puščena prazna mesta, se le-ta izpolnijo z manjkajočimi podatki. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave."

Naročnik je v točki e) II. poglavja Obrazci, izjave ter drugi dokumenti ponudnika (stran 13 razpisne dokumentacije) določil:
"e) PONUDBENI PREDRAČUN âˆ" D14:
Ponudnik izpolni, podpiše in žigosa priloženi obrazec ponudba ter ga priloži ponudbeni dokumentaciji. V nasprotnem primeru bo ponudba izločena iz nadaljnje obravnave."

Iz zahtev razpisne dokumentacije je izrecno razvidno, da ponudnikom razpisne dokumentacije ni bilo dovoljeno spreminjati ali popravljati, poleg tega pa so morali izpolniti vsa mesta, kjer je to naročnik predvidel. Iz vpogleda v 4. in 5. člen vzorca pogodbe izhaja, da so morali ponudniki glede na zahteve razpisne dokumentacije v ta člena vpisati zgolj podatek o skrbniku pogodbe (tretji odstavek 4. člena vzorca pogodbe), v specifikaciji elektromateriala pa je bilo predvidenih več rubrik za vnos podatkov.

Naročnik je v dopisu z dne 12. 1. 2007, s katerim je posredoval svoje odgovore na vprašanja potencialnih ponudnikov, v odgovoru na 4. vprašanje pojasnil, da je "v III. poglavju z naslovom Specifikacija elektromateriala prišlo do napake, ker se standard pravilno glasi ''SIST HD 620 S1:1998/A2:2004''", v odgovoru na 5c. vprašanje pa zapisal, da se "črta 2. odstavek 4. člena v vzorcu pogodbe na str. 29 razpisne dokumentacije".

Naročnik je z dopisom z dne 17. 1. 2007, s katerim je posredoval svoje odgovore na vprašanja potencialnih ponudnikov, v 5. odgovoru na vprašanje:
"Glede na zahtevo iz razpisne dokumentacije, da ponudniku ni dovoljeno spreminjanje ali popravljanje predloženega teksta nas zanima na kakšen način upoštevamo popravke iz prejšnjih pojasnil, na primer:
- vaš odgovor: V III. poglavju z naslovom Specifikacija elektromateriala je prišlo do napake, ker se standard pravilno glasi ''SIST HD 620 S1:1998/A2:2004''.
- vaš odgovor: Črta se 2. odstavek 4. člena v vzorcu pogodbe na str. 29 razpisne dokumentacije.
Ali je potrebno popraviti tekst v razpisni dokumentaciji""
zapisal: "Da, tekst naj se popravi v skladu z odgovori oz. pojasnili naročnika."

Naročnik je 17. 1. 2007 posredoval potencialnim ponudnikom tudi "spremembo odgovora na 4. vprašanje z dne 17/1-2007 v zvezi z javnim naročilom za dobavo kablov 20 kV enožilni, objavljenim v Ur. l. št. 135âˆ"136, 22/12-2006, objava 36022/06", v kateri je obrazložil: "Pri odgovoru na 4. vprašanje se doda za tekstom ''načelo gospodarnosti'' naslednje besedilo: "Ker pa se naročnik zaveda resnosti ponudb in sklenjenih pogodb, dopušča, da količine navedene v specifikaciji RD odstopajo 20% pod in nad določenimi. V ta namen se zadnji stavek petega člena pogodbe spremeni, tako da se glasi: ''Količine posameznih postavk, navedenih v specifikaciji, so ocenjene in lahko odstopajo navzgor ali navzdol do največ 20%.''" Smiselno temu se prilagodijo vse določbe RD, ki govorijo o količini predmeta javnega naročila."

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da:
- 4. člen vzorca pogodbe vsebuje drugi odstavek, ki ga je naročnik že sam z odgovorom v dopisu z dne 12. 1. 2007 črtal,
- 5. člen vzorca pogodbe ne vsebuje teksta, ki bi vseboval tudi elemente iz dopisa z dne 17. 1. 2007,
- v specifikaciji elektromateriala je naveden standard SIST HD 620 S1:1998/A2:2003 in ne pravilno glaseči SIST HD 620 S1:1998/A2:2004, kot ga je naročnik navedel v dopisu z dne 12. 1. 2007.

Državna revizijska komisija najprej izključuje dolžnost izbranega ponudnika "popravljati" besedilo 5. člena vzorca pogodbe. Namreč, naročnik je v vsebino 5. člena vzorca pogodbe posegel s "spremembo odgovora na 4. vprašanje z dne 17/1-2007 v zvezi z javnim naročilom za dobavo kablov 20 kV enožilni, objavljenim v Ur. l. št. 135âˆ"136, 22/12-2006, objava 36022/06" z dne 17. 1. 2007, že sam naziv tega dokumenta (Sprememba odgovora ...) pa jasno kaže na to, da ga je naročnik sprejel (lahko le) za podanimi odgovori z dne 17. 1. 2007 (sicer do kakršnekoli spremembe odgovora na 4. vprašanje ne bi moglo priti). Iz vsebine odgovora na 5. vprašanje iz dopisa z dne 17. 1. 2007 je razvidno, da se ta nanaša le na tista pojasnila, ki izhajajo iz dopisa z dne 12. 1. 2007, oziroma da ureja zgolj tiste primere, ki so nastali pred podajo spremembe odgovora. Iz vprašanja, na katerega je naročnik s tem dokumentom odgovoril, pa je tudi razvidno, da je eden izmed potencialnih ponudnikov spraševal le glede "popravkov iz prejšnjih pojasnil" (poudarila Državna revizijska komisija). Iz vpogleda v dopis z dne 12. 1. 2007 je razvidno, da je naročnik v odgovoru na 5.b vprašanje podal le pojasnilo oziroma svoje stališče do navedb potencialnega ponudnika, ki je postavil vprašanje, naročnik pa sočasno s tem ni hkrati posegel v samo vsebino (določbe 5. člena) razpisne dokumentacije. Iz dopisa z dne 17. 1. 2007 (Odgovori na vprašanja â??) je nadalje tudi razvidno, da je naročnik glede sporne vsebine svojega odgovora z dne 12. 1. 2007 le ponovno pojasnil (Naročnik ponovno pojasnjuje, da â??) svoje predhodno stališče in ravno tako ni z ničimer posegel v samo vsebino razpisne dokumentacije. Iz navedenega izhaja, da naročnik ni izvedel nikakršnih popravkov vsebine razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija pa nadalje tudi ugotavlja, da v "Spremembi odgovora ..." (dopis z dne 17. 1. 2007) naročnik od potencialnih ponudnikov ni zahteval (kot obveznost) nikakršnega popravljanja (ali spreminjanja) vsebine vzorca pogodbe. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz "Spremembe odgovora ..." (dopis z dne 17. 1. 2007) razvidno zgolj to, da se spremeni vsebina 5. člena vzorca pogodbe in se temu smiselno prilagodijo vse določbe razpisne dokumentacije, iz tega besedila pa ne izhaja nobena dolžnost potencialnih ponudnikov popravljati vsebino razpisne dokumentacije. Vlagateljeva revizijska navedba je v tem delu torej neutemeljena.

Državna revizijska komisija kot neutemeljene ocenjuje tudi vlagateljeve revizijske navedbe, s katerimi vlagatelj utemeljuje, da bi moral izbrani ponudnik glede na podan odgovor na 5. vprašanje v dopisu z dne 17. 1. 2007 popraviti besedilo 4. člena vzorca pogodbe in sklica na standard v specifikaciji elektromateriala.

Kot že zapisano, je iz 5. točke I. poglavja Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe (stran 4 razpisne dokumentacije) nesporno razvidno, da naročnik ponudnikom ni dovolil nikakršnega posega v tekst razpisne dokumentacije. Iz zapisane omejitve je mogoče ugotoviti, da je edini subjekt, ki lahko tudi samovoljno poseže v tekst razpisne dokumentacije, ne da "bo izločen iz nadaljnje obravnave", naročnik. Le naročnik je torej tisti subjekt, čigar ravnanja imajo glede posegov v tekst razpisne dokumentacije, konstitutivno naravo. Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da že naročnikova izjava iz dopisa z dne 12. 1. 2007, s katero je popravil lastno napako v sklicu na standard v specifikaciji elektromateriala, pomeni takšen popravek teksta razpisne dokumentacije, da je naknadno popravljanje tega sklica ponudnikom le še deklaratorne narave in za ponudnike sicer kot tako brezpredmetno, zaradi česar ni relevantno, da izbrani ponudnik ni še sam popravil številke v letnici spornega standarda navkljub domnevni obveznosti, ki naj bi izhajala iz dopisa z dne 17. 1. 2007. Ravno tako je mogoče smiselno enako ugotoviti za črtanje drugega odstavka 4. člena vzorca pogodbe. Že naročnikova izjava, da se ta odstavek črta, ustvarja učinke v razmerju do potencialnih ponudnikov, ponudnikovo črtanje pa bi bilo le deklaratorne narave.

Vlagatelj tudi navaja, da je izbrani ponudnik kot prilogo k ponudbenem predračunu (obrazec D14) priložil tehnične podatke za blago z oznako NA2XS(FL)2Y, kar poraja dvom o tem, katero blago je ponudil, saj je naročnik zahteval blago z oznako NA2XS(F)2Y. Vlagatelj tako meni, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker je iz tehničnih podatkov razvidno, da izbrani ponudnik ponuja neustrezno blago.

Državna revizijska komisija je vpogledala v III. poglavje (specifikacija elektromateriala) in ugotovila, da je naročnik v tabeli "kabli 20 kV enožilni" v rubriki "zahtevani material oziroma oprema" predvidel tri vrste kablov, vse z oznako NA2XS(F)2Y.

Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je razvidno, da je izbrani ponudnik v tabeli iz III. poglavja v rubriki "Navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga" pri vseh treh razpisanih vrstah kablov navedel oznako NA2XS(F)2Y in s tem v celoti zadostil naročnikovim zahtevam glede vrste blaga. To dejstvo priznava tudi vlagatelj, ko v zahtevku za revizijo navaja "kljub temu, da sicer izbrani ponudnik v specifikaciji elektromateriala navaja tip blaga, ki ga je zahteval naročnik". Državna revizijska komisija ob tem tudi ugotavlja, da naročnik ni zahteval, da morajo ponudniki za specifikacijo elektromateriala v svoji ponudbi predložiti tudi morebitne tehnične podatke o ponujenem blagu, na tako določbo razpisne dokumentacije ali pojasnil pa se ne sklicuje niti vlagatelj, zaradi česar se sporni dokumenti ne morejo šteti kot relevantni, ne glede na dejstvo, da navajajo tehnične podatke o drugem blagu, kot je tisto, ki ga je naročnik razpisal in so ga morali ponudniki ponuditi. Ob tem pa Državna revizijska komisija sicer tudi ugotavlja, da nekateri izmed drugih dokumentov, ki jih je izbrani ponudnik predložil ponudbi, navajajo razpisano blago, tj. kable z oznako NA2XS(F)2Y (npr. preskusno poročilo (PrĂĽfbericht, Test Report) št. 958403-5230-0276/46154 z dne 18. 8. 2004 za artikel Pirelli MKM 2004 NA2XS(F)2Y 1Ă"150RM/25 12/20Kv VDE 0276 0962 m, proizvajalca MKM Magyar Kábel MĹ"vek, Balassagyarmat, Madžarska). Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da tudi navedena vlagateljeva revizijska navedba ni utemeljena.

Po presoji vseh vlagateljevih revizijskih navedb Državna revizijska komisija povzema, da vlagatelj ni izkazal neskladja naročnikovega ravnanja v postopku oddaje naročila z določbami ZJN-1. Glede na navedeno je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je kot neutemeljeno zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Zgolj v pojasnilo Državna revizijska komisija dodaja, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo predložil dokazilo o plačilu takse v višini 418 eurov, iz tega dokazila pa je razvidno, da ga je vlagatelj vplačal za revizijo postopka oddaje naročila za dobavo kablov 1 kV (torej drugi postopek revizije), vendar zoper istega naročnika. Ker je Državna revizijska komisija še pred odpremo poziva na dopolnitev zahtevka za revizijo v pristojno reševanje prejela (tj. 16. 3. 2007) tudi vlagateljev zahtevek za revizijo v postopku oddaje naročila za dobavo kablov 1 kV zoper istega naročnika, je vpogledala v dokazilo v tem drugem zahtevku za revizijo in ugotovila, da je vlagatelj dokazili napačno (navzkrižno) predložil zahtevkoma za revizijo. Državna revizijska komisija je 26. 3. 2007 tudi opravila poizvedbe pri Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, koncesije in gospodarske javne službe glede tega, ali je vlagatelj vplačal zgolj eno takso ali pa dve taksi. Glede na to, da je Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, koncesije in gospodarske javne službe potrdil plačilo dveh taks vlagatelja zoper istega naročnika, Državna revizijska komisija od vlagatelja ni zahtevala dodatnih pojasnil, saj je že sama razčistila nejasno dejansko stanje.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 2. 4. 2007

predsednica senata
Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Gorenjska, javno podjetje za distribucijo električne energije, d. d., Ulica Mirka Vadnova 3a, 4000 Kranj,
- odvetnica Carmen Dobnik Likozarjeva 6, 1000 Ljubljana,
- Telma Trade, d. o. o., Motnica 13, 1236 Trzin,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.