018-103/2007 Onkološki inštitut Ljubljana

Številka: 018-103/2007-10

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) in 165. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, predsednika Sama Červeka kot člana senata in članice Vide Kostanjevec kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za poslovni najem PET/CT skenerja z računalniškim sistemom in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Auremiana, d. o. o., Partizanska 109, Sežana, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) 2. 4. 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 9. 11. 2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez objave.

Naročnik je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, kot je razvidna iz obvestila o izidu javnega naročila št. JNVV 010/06 PR z dne 13. 2. 2007, da javno naročilo odda ponudniku Gorenje GTI, d. o. o., Partizanska 12, Velenje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper prej navedeno odločitev o oddaji javnega naročila je vlagatelj po prejemu dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila št. JNVV 010/06 PR z dne 27. 2. 2007 vložil zahtevek za revizijo z dne 9. 3. 2007, ki ga je naročnik prejel 12. 3. 2007. Vlagatelj je predlagal naročniku, da zahtevku za revizijo ugodi in postopek oddaje javnega naročila delno ali v celoti razveljavi, na podlagi meril opravi novo ocenjevanje ponudb in sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je priglasil tudi stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zatrjeval, da tako ponudbo izbranega ponudnika kot ponudba drugega sodelujočega ponudnika ne izpolnjujeta podanih zahtev naročnika, v delu glede dodatnih ocenjevalnih kriterijev pa sta bili ti ponudbi ocenjevani in ocenjeni napačno.

Naročnik je s pozivom z dne 13. 3. 2007 vlagatelja skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN pozval, naj dopolni zahtevek za revizijo "z originalnim potrdilom o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku 1. odstavka 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja". Vlagatelj je ta poziv prejel 14. 3. 2007 (razvidno iz povratnice).

Vlagatelj je kot prilogo k dopisu z dne 15. 3. 2007 naročniku priporočeno po pošti poslal originalno dokazilo k zahtevku za revizijo že predloženega dokazila o vplačilu takse.

Naročnik je s sklepom z dne 19. 3. 2007 zahtevek za revizijo kot nepopoln zavrgel. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelja pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o vplačani taksi v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku prvega odstavka 22. člena ZRPJN, vendar vlagatelj tega ni storil. Naročnik pojasnjuje svojo dolžnost objaviti izid javnega naročila v Uradnem glasilu Evropski skupnosti (70. člen Zakon o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1)). Naročnik se v zvezi z odločitvijo o zavrženju zahtevka za revizijo sklicuje tudi na preverjanje podatkov na Ministrstvu za finance in sklep Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-069/2007.

Vlagatelj je 23. 3. 2007 priporočeno po pošti poslal pritožbo z dne 23. 2. 2007, v njej pa predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in razveljavi sklep z dne 19. 3. 2007, naročniku pa naloži, da sprejme zahtevek za revizijo v obravnavo. Vlagatelj navaja, da je na naročnikov poziv na dopolnitev zahtevka za revizijo glede na to, da je zahtevku za revizijo predložil kopijo potrdila o plačilu takse, naročniku v zahtevanem roku poslal originalno potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj opisuje vsebino naročnikovega sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo in ugotavlja, da je naročnik v obrazložitvi sklepa na dveh mestih navedel, "tokrat drugače kot v pozivu z na drugem mestu povzetega besedila dopisa z navadno in poudarjeno pisavo" pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo. Vlagatelj ugotavlja, da naročnik kot argumentacijo za svojo odločitev navaja tri kriterije za presojo obveznosti plačila podvojene takse, ki jim vlagatelj sicer ne oporeka, vendar poudarja, da jih naročnik v konkretnem primeru ne tolmači na pravilen način. Vlagatelj navaja, da ne razpolga z nikakršnimi podatki o ocenjeni vrednosti javnega naročila. Vlagatelj nadalje navaja, da je naročnika zaprosil za predložitev sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, vendar je naročnik njegovo prošnjo zavrnil. Vlagatelj to dokazuje z zaslišanjem T. K., V. M., D. K. in pooblaščenca Silvana Jakina. Vlagatelj navaja, da iz razpisne dokumentacije ne izhaja ocenjena vrednost, naročnik pa vlagatelja ni pozval na doplačilo manjkajoče takse. Vlagatelj navaja, da je zahtevek za revizijo dopolnil v treh dneh po prejemu zahteve za dopolnitev zahtevka za revizijo, svoje ravnanje pa šteje za korektno in pravilno tako na znana dejstva glede (ne)objave naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti kot glede na dejstvo, da naročnik ni določil ter ponudnikov in vlagatelja ni seznanil z vrednostjo javnega naročila, iz katere bi izhajala obveznost objave in posledično plačilo podvojene takse. Vlagatelj tudi navaja, da je naročnik v svojem pozivu k dopolnitvi zahtevka za revizijo poudaril, da naj ponudnik dopolni zahtevek za revizijo z originalnim potrdilom takse, zaradi česar je v konkretnem primeru, ko je vlagatelj zahtevku za revizijo predložil kopijo potrdila o plačilu takse, šlo sklepati, da naročnik zahteva, da ponudnik predloži originalno potrdilo o plačilu takse. Vlagatelj navaja, da na podlagi razpoložljive dokumentacije o javnem naročilu ob vsej potrebni skrbnosti nikakor ni mogel sklepati, da je naročnik dolžan objaviti javno naročilo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, saj iz ničesar ni bilo mogoče razbrati, kakšna je ocenjena vrednost javnega naročila, in tako razen splošnega sklicevanja na zadnji stavek prvega odstavka 22. člena ZRPJN ni imel nikakršnega elementa, ki bi odkazoval in utemeljeval plačilo dvojne takse. Vlagatelj v nadaljevanju tudi pojasnjuje, da je naročnikovo sklicevanje in opiranje na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-069/2007 v konkretnem primeru neutemljeno, saj ugotavlja posamezne razlike v dejanskem stanju. Vlagatelj zaključuje, da je ravnal utemeljeno in korektno, česar pa ne more trditi za naročnikovo ravnanje, saj jih ocenjuje kot poskus zavestnega zavajanja in spravljanja v zmoto ponudnikov in vlagatelja. Vlagatelj je priglasil tudi stroške pritožbenega postopka.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom št. 018-103/2007-2 z dne 27. 3. 2007 pozvala, naj ji odstopi dokumentacijo. Naročnik je dokumentacijo odstopil kot prilogo k dopisu z dne 29. 3. 2007.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor o tem, ali je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo, ker naj bi ga vlagatelj ne dopolnil pravilno.

V skladu s 6. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN mora vlagatelj "v zahtevku za revizijo navesti potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona". Prvi odstavek 22. člena ZRPJN določa: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji." Znesek takse v primeru postopkov oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, v skladu z 22. členom ZRPJN tako znaša 200.000 tolarjev za blago in storitve ter 400.000 tolarjev za gradnje. V četrtem odstavku 12. člena ZRPJN je določeno: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena (tj. tretjega odstavka 12. člena ZRPJN; op. Državne revizijske komisije), nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.", v prvem odstavku 16. člena ZRPJN pa med drugim: "Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo."

Glede na to, da je bil s 1. 1. 2007 v Republiki Sloveniji kot valuta uveden euro (Odločba Sveta 495/2006 z dne 11. julija 2006 v skladu s členom 122 (2) Pogodbe o uvedbi enotne valute v Sloveniji 1. januarja 2007 (UL L št. 195 z dne 15. julija 2006, str. 25)) ter da je treba upoštevati tudi določbe Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006), ki določajo preračunavanje tolarskih zneskov v eure, in tečaj zamenjave tolarja z eurom (1 euro = 239,64 tolarjev), določen z Uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro, znašajo zneski za takso iz 22. člena ZRPJN 417,29 eurov (100.000 tolarjev), 834,59 eurov (200.000 tolarjev) in 1.669,17 eurov (400.000 tolarjev).

Kot izhaja iz 12. člena ZRPJN, je ena izmed procesnih predpostavk za vsebinsko (meritorno) odločanje naročnika o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN (slednji sicer tudi govori o naročnikovem preverjanju, to pa se nanaša na ugotavljanje, ali so podane procesne predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo) navedba potrdila o vplačilu takse v višini, kot je določena v 22. členu ZRPJN. Iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN je razviden tudi postopek pred naročnikom, če slednji ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih podatkov, določenih v tretjem odstavku 12. člena ZRPJN. Četrti odstavek 12. člena ZRPJN pa določa tudi tridnevni rok za dopolnitev nepopolnega zahtevka za revizijo. Ta rok je prekluziven, kar pomeni, da po njegovem preteku ni mogoče več uveljavljati pravice.

Državna revizijska komisija je vpogledala v zahtevek za revizijo in ugotovila, da je vlagatelj v njem predložil tudi dokazilo o vplačilu takse (fotokopija izpiska "pregled prometa", natisnjen 9. 3. 2007 ob 9.17 ter potrjen (opremljen) s podpisom in štampiljko vlagatelja âˆ" pravne osebe), in sicer takse v višini 417,30 eurov.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je naročnik izvedel postopek oddaje javnega naročila po postopku s pogajanji brez predhodne objave (4. točka prvega odstavka 20. člena ZJN-1). Kot že samo ime postopka pove, v primeru uporabe te vrste postopka oddaje javnega naročila naročnik ne objavi javnega razpisa (68. člen ZJN-1). Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji označil, da oddaja javno naročilo storitve (gl. točko 4.1 Navodil ponudnikom, stran 2/9). Iz točke 2) IX. člena (Trajanje pogodbe) Splošnega dela pogodbe (Obrazec A-9) je razvidno, da se "najem /se/ sklene za obdobje 60 mesecev". V skladu z 2. točko prvega odstavka 27. člena ZJN-1 se "osnova za izračun ocenjene vrednosti naročila določi na naslednji način: ... v primeru nakupa na obroke, najemne ali zakupne pogodbe ali pogodbe o leasingu za določeno obdobje 12 mesecev ali manj, se upošteva celotna vrednost pogodbe za ves čas njenega trajanja, če pa čas presega 12 mesecev, pa njena celotna vrednost vključuje vrednost za prvih 12 mesecev in vrednost za preostali čas do poteka pogodbe". Navedeno poenostavljeno pomeni, da je v obravnavanem primeru pri določitvi ocenjene vrednosti javnega naročila naročnik moral upoštevati celotno vrednost pogodbe za 60 mesecev. Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 9. 11. 2006, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik ocenil vrednost javnega naročila kot 600.000.000 tolarjev brez DDV, ta vrednost pa presega vrednost iz 95. člena ZJN-1 (kot sicer Direktive 2004/18/ES), zaradi česar mora naročnik "objaviti javno naročilo za storitve v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti" (dikcija iz uvodnega stavka 95. člena ZJN-1). Čeprav v postopku s pogajanji brez predhodne objave (tudi nad pragovi za objave v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti) naročnik ne objavi javnega razpisa, pa mora naročnik objaviti obvestilo o oddaji naročila (70. člen ZJN-1). Obvestilo o oddaji naročila je ena izmed vrst objav (3. točka prvega odstavka 66. člena ZJN-1). Upoštevajoč navedeno je izkazano, da mora naročnik objaviti javno naročilo v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, zaradi česar je bilo treba v zahtevku za revizijo navesti potrdilo o vplačilu takse v višini 834,59 eurov.

V zvezi z objavo javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti pa velja tudi poudariti, da se predložitev potrdila o vplačilu takse v višini, skladni z 22. členom ZRPJN, ne veže na dejansko objavo javnega naročila (in torej dejstvo, da je oziroma bo naročnik javno naročilo res objavil), ampak na primere, ko tako naročnikovo dolžnostno ravnanje na podlagi zakona obstaja.

Ker zahtevek za revizijo ni vseboval vseh podatkov v smislu tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagatelja skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Iz vpogleda v spisno dokumentacijo je razvidno, da ima vlagatelj pooblaščenca (odvetnika), zato je naročnik ravnal v skladu s prvim odstavkom 137. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, ko je poziv z dne 13. 3. 2007 vročil pooblaščencu. Vlagatelj je k pritožbi sicer tudi predložil fotokopijo kuverte, naslovljene na pooblaščenca. Iz vpogleda v povratnico je razvidno, da je vlagatelj (oziroma pooblaščenec) poziv z dne 13. 3. 2007 prejel 14. 3. 2007. Iz vpogleda v poziv z dne 13. 3. 2007 je razvidno, da je naročnik skladno z ZRPJN določil rok za dopolnitev zahtevka za revizijo tri dni, da je specificiral, naj vlagatelj dopolni zahtevek za revizijo "z originalnim potrdilom o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku 1. odstavka 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja", in da je vlagatelja opozoril na posledice nepravočasne dopolnitve zahtevka za revizijo. Iz posredovanih podatkov vlagatelju Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik zadostil zahtevam četrtega odstavka 12. člena ZRPJN in da je s postavitvijo zahteve po predložitvi "original potrdila o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku 1. odstavka 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja" (poudarila Državna revizijska komisija) vlagateljevemu pooblaščencu tudi jasno predstavil, kaj mora vsebovati dopolnitev zahtevka za revizijo.

Iz vpogleda v posredovano dopolnitev zahtevka za revizijo je razvidno, da je vlagatelj naročniku posredoval dokazilo o vplačilu takse (izpisek "pregled prometa", natisnjen 14. 3. 2007 ob 10.29 ter potrjen (opremljen) s podpisom in štampiljko banke kot tudi opremljen z datumom "14.03.07"), in sicer takse v višini 417,30 eurov. Iz predloženega dokazila je tudi razvidno, da podpis in štampiljka banke nista fotokopirana (original). Naročnik je kljub temu, da je iz "posredovanih dokumentov vlagatelja očitno, da gre le za eno plačilo in ne morebiti za dve polovični plačili takse v istim sklicem", dejansko stanje preveril še na Ministrstvu za finance, kjer so potrdili, da so prejeli le eno plačilo, in sicer v višini 417,30 eurov. Naročnik navedeno dokazuje z uradnim zaznamkom z dne 19. 3. 2007. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v pritožbi ne zatrjuje, da s predloženimi dokazili izkazuje dvakratnega vplačila takse v istem znesku. Tudi Državna revizijska komisija je preverila dejansko stanje na Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, in sicer 29. 3. 2007, ter dobila podatek, da imajo na Ministrstvu za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije evidentirano eno vplačilo takse vlagatelja za obravnavani postopek revizije, in sicer v višini 417,30 eurov. Iz posredovane dopolnitve je tako nesporno razvidno, da vlagatelj ni izkazal, da je v skladu z zahtevo iz 6. točke tretjega odstavka 12. člena ZRPJN "v zahtevku za revizijo navedel potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona" in da niso izpolnjene vse procesne predpostavke za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo. Glede na ugotovljeno dejansko stanje ZRPJN v četrtem odstavku 12. člena naročniku nalaga izdajo sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, zaradi česar Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot nepopoln.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v pozivu z dne 13. 3. 2007 res poudaril zgolj besedilo "z originalnim potrdilom o plačilu takse", vendar je kot nesporno razvidno, da se besedilo poziva z dne 13. 3. 2007 za besedo "takse" nadaljuje, in sicer opredeljuje višino takse. Iz nadaljevanja besedila je razvidno, da je naročnik odkazal na upoštevanje zadnjega stavka prvega odstavka 22. člena ZRPJN, ta pa govori ravno o taksah v primeru postopkov oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Vlagateljevi argumentaciji, da je glede na to, da je v zahtevku za revizijo predložil kopijo potrdila o plačilu takse, šlo sklepati, da ponudnik predloži originalno potrdilo o plačilu takse, ne da bi ob tem upošteval tudi nadaljevanja za spornim delom poziva z dne 13. 3. 2007, tako ni mogoče slediti. Vlagatelj v obravnavanem primeru zahtevka za revizijo ni dopolnil v skladu s pozivom z dne 13. 3. 2007. Vlagateljevo sklicevanje na zavajanje in spravljanje v zmoto je po oceni Državne revizijske komisije tudi neutemeljeno. Državna revizijska komisija ugotavlja, da je podani poziv z dne 13. 3. 2007 kratek in v spornem delu dovolj jasen, da osebi s pravno izobrazbo ne more pomeniti (pretiranih) težav v njegovem razumevanju. Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da vlagatelja zastopa celo kvalificirani pooblaščenec (odvetnik), zaradi česar je sklicevanje na zavajanje in spravljanje v zmoto toliko bolj neutemeljeno, še bolj pa zaradi tega, ker je bil pooblaščenec nesporno aktiven tudi med samim postopkom oddaje javnega naročila (gl. pooblastilo z dne 9. 1. 2007 za pogajanja 10. 1. 2007; zvočni zapis teh pogajanj, kjer je na dolžini 00:00:32 predstavljen pooblaščenec) in ne šele v fazi revizije. Ob tem Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je iz dodatne obrazložitve izida javnega naročila z dne 27. 2. 2007 razvidno, da je naročnik vlagatelja seznanil, da "ponujena cena mesečnega najema izbranega ponudnika znaša 44.908,55 EUR". Državna revizijska komisija ocenjuje, da, čeprav je res, da je za vplačilo takse iz 22. člena ZRPJN relevantna zgolj ocenjena vrednost javnega naročila in da se ponudbene vrednosti glasijo zgolj na mesečne vrednosti, in kljub temu, da vlagatelj ni razpolagal z ocenjeno vrednostjo javnega naročila kljub zaprosilu za pridobitev ocenjene vrednosti (zvočni zapis pogajanj z dne 10. 1. 2007 od 01:19:35 naprej; ker se je Državna revizijska komisija s temi dejstvi seznanila, predlagano zaslišanje T. K., V. M., D. K. in pooblaščenca ni bilo potrebno), pa bi ob upoštevanju, da je iz zvočnega zapisa razvidno, da je naročnik navedel, da bo izvedel toliko krogov pogajanj, da bo ponudbena cena znašala manj, kot znaša limit (zvočni zapis pogajanj z dne 10. 1. 2007 od 01:21:00 naprej), bi ponudbena cena izbranega ponudnika iz dodatne obrazložitve izida javnega naročila z dne 27. 2. 2007 (kot sicer lastna ponudbena cena, ki je bila višja od cene izbranega ponudnika) v tem primeru vlagatelju morala služiti kot več kot zadosten opomnik glede višine potrebne takse in razumevanja poziva z dne 13. 3. 2007, saj je iz pritožbe razvidno, da vlagatelj določbe ZJN-1 o določanju vrednosti javnega naročila tudi pozna in se nanje sklicuje ("čl. 26. do 30."). Namreč, pri ugotavljanju ocenjene vrednosti javnega naročila po 2. točki prvega odstavka 27. člena ZJN-1 je treba upoštevati celotno vrednost pogodbe za 60 mesecev, "same ponudbene vrednosti, glaseče celo na mesečne zneske", pa v zmnožku z razpisanim obdobjem ponujajo zneske, ki so pri izbranemu ponudniku (kot sicer vlagatelju in drugemu sodelujočemu ponudniku) več kot desetkrat višje od praga za objavo javnega naročila v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti.

Iz ugotovljenega dejanskega stanja je razvidno, da vlagatelj zahtevane dopolnitve zahtevka za revizijo znotraj tridnevnega prekluzivnega roka iz ZRPJN ni opravil in z njo ni seznanil naročnika, zaradi česar Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot nepopoln.

Na podlagi prej navedenega je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval tudi povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo. Ker 22. člen ZRPJN govori le o stroških postopka, nastalih z revizijo (tj. stroškov, vezanih na zahtevek za revizijo), se v tem primeru skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo določbe ZPP. Ker je Državna revizijska komisija pritožbo zavrnila kot neutemeljeno, je skladno s prvim odstavkom 165. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi s pritožbo, in na podlagi prvega odstavka 154. člena ZPP v povezavi petim odstavkom 3. člena ZRPJN zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 2. 4. 2007

Predsednica senata
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Onkološki inštitut Ljubljana, Zaloška 2, 1000 Ljubljana,
- odvetnik Silvan Jakin, Čufarjeva 15, 1000 Ljubljana,
- Gorenje GTI, d. o. o., Partizanska 12, 3320 Velenje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.