018-083/2007 Gasilska brigada Ljubljana

Številka: 018-83/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča in svetovalke Anite Kozel, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "vozilo za gašenje VG 3000/200" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Albert Ziegler Gmbh&Co. KG, Memminger Strasse 28, Giengen, Nemčija, ki ga zastopa odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28.03.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o oddaji javnega naročila za "vozilo za gašenje VG 3000/200", vsebovana v Obvestilu o oddaji naročila št. 177-10/06 z dne 13.02.2007.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.509,02 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne Â"Â"Â"Â"Â"Â"15.12.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "vozilo za gašenje VG 3000/200". Naročnik je javni razpis za predmetno javno naročilo objavil po odprtem postopku v Uradnem listu RS, št. 137-139/06, z dne 29.12.2006, pod številko objave Ob-36352/06, v Uradnem listu EU, št. S 245, z dne 23.12.2006, št. obvestila 2006/S 245-263271, pa je objavil obvestilo o naročilu za predmetno javno naročilo po odprtem postopku.
Naročnik je dne 12.02.2007 izdal Sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika, iz katerega je razvidno, da je predmetno javno naročilo oddal ponudniku Mi Star d.o.o., Brnčičeva 11, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Z obvestilom o oddaji predmetnega javnega naročila, z dne 13.02.2007, je naročnik svojo odločitev posredoval med drugim vlagatelju.

Vlagatelj je dne 16.02.2007 naročniku poslal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila (kar je naročnik storil z dopisom, z dne 19.02.2007) ter zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika (kar mu je naročnik omogočil dne 02.03.2007).

Vlagatelj je dne 02.03.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo postopka oddaje predmetnega javnega naročila, v katerem naročniku očita, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna ter da je naročnik v postopku oddaje javnega naročila naredil več napak, ki so vplivale na nepravilnost njegove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj v II. točki zahtevka za revizijo naročniku očita napačno točkovanje ponudb, saj je vlagatelj pri merilu pod točko 3.1.3 razpisne dokumentacije (letno število proizvedenih vozil za leto 2006) prejel samo 2,25 točki, izbrani ponudnik pa 6 točk. Iz tega razloga vlagatelj očita naročniku napačno ugotovitev, da je proizvajalec Rosenbauer International izbranega ponudnika v letu 2006 proizvedel 1.650 gasilskih vozil. Kot navaja vlagatelj, je naročnik na 18. strani razpisne dokumentacije v točki 1.3. izrecno zahteval, da "proizvajalec priloži originalno potrjeno izjavo o številu vseh proizvedenih gasilskih vozil v letu 2006", izbrani ponudnik pa po vlagateljevih navedbah ni predložil ustreznega potrdila o številu izdelanih vozil kot ga je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, saj je na predmetnem obrazcu v svoji ponudbi uporabil ime proizvajalca Rosenbauer in ne Rosenbauer International (uporaba blagovne znamke in ne firme proizvajalca).
Vlagatelj v okviru navedenega očitka v nadaljevanju navaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval število proizvedenih vozil proizvajalca, ne pa skupnega števila vozil, proizvedenih v vseh družbah, ki so s proizvajalcem kapitalsko povezane. Izbrani ponudnik bi po vlagateljevih navedbah moral predložiti potrdilo o številu izdelanih vozil družbe Rosenbauer International AG s sedežem v Leondingu v Avstriji, ne pa potrdila o številu izdelanih vozil za samostojna podjetja, ki po vsem svetu nastopajo pod blagovno znamko Rosenbauer. Vlagatelj nadalje pojasnjuje, da če bi naročnik upošteval realno številko izdelanih vozil proizvajalca izbranega ponudnika, bi vlagatelj dobil bistveno več točk v okviru tega merila, zaradi česar bi bila njegova ponudba izbrana kot najugodnejša. V konkretnem primeru je po vlagateljevih navedbah, zaradi nedoslednega upoštevanja meril iz objave in razpisne dokumentacije, naročnik diskriminatorno razvrstil ponudbe, s čemer je bila ponudba izbranega ponudnika neupravičeno izbrana kot najugodnejša.

V nadaljevanju zahtevka vlagatelj navaja, da je naročnik kot tehnično-kadrovski pogoj na 17. strani razpisne dokumentacije, pod točko C.1.a. zahteval, da ponudnik predloži "podatke o sklenjenih pogodbah za zadnja tri leta za gasilska vozila. Pogoj je najmanj 9 sklenjenih pogodb." Vlagatelj pojasnjuje, da naročnik ni zahteval najmanj 9 prodanih vozil, temveč 9 sklenjenih pogodb za gasilska vozila. Vlagatelj opozarja na neresničnost podatkov (naročnik naj bi z Ministrstvom za obrambo sklenil le 1 pogodbo za 6 gasilskih vozil in ne 6 pogodb za gasilska vozila), ki jih je na zahtevanem obrazcu iz razpisne dokumentacije navedel izbrani ponudnik (le-ta naj bi neresnično zapisal, da je sklenil 12 pogodb, v resnici pa jih je sklenil samo 7, zaradi česar ni izpolnil obveznega naročnikovega pogoja, da mora skleniti 9 pogodb), zato meni, da je njegova ponudba tudi v tem delu nepravilna in bi morala biti izločena.

Vlagatelj nadalje očita naročniku, da "izbrani ponudnik ni predložil izjavi bank, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije". Po navedbah vlagatelja je namreč v izjavah bank, ki ju je predložil izbrani ponudnik, zapisano, da bo "izbrani ponudnik predvidoma brez zadržkov dobil bančno garancijo ...", kar pa ne predstavlja brezpogojne izjave o pridobitvi bančnih garancij, kakor je to zahteval naročnik. Izjavi bank tudi ne vsebujeta navedbe nominalne vrednosti garancije in ne vsebujeta roka trajanja, kot je to v obrazcih iz razpisne dokumentacije zahteval naročnik.

Vlagatelj primarno predlaga razveljavitev Obvestila o oddaji naročila številka 177-10/2006 z dne 13.02.2007, s katerim je bila ponudba izbranega ponudnika ocenjena kot najugodnejša. Vlagatelj podredno predlaga razveljavitev postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj predlaga tudi povrnitev vseh stroškov revizijskega postopka po priloženem stroškovniku ter morebitne dodatno nastale stroške v postopku odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Naročnik je z dopisom, z dne 05.03.2007, vlagatelja pozval, da zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse za vložitev zahtevka, kar je vlagatelj storil dne 07.03.2007.

Naročnik je s sklepom, z dne 08.03.2007, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil ter posledično zavrnil tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa obrazloži razloge za svojo odločitev ter pojasni, da je izbrani ponudnik predložil vse dokumente na način, kot jih je zahteval v razpisni dokumentaciji in je s tem zahteve naročnika v celoti izpolnil. Naročnik nadalje ugotavlja, da je pri ocenjevanju ponudb pri merilu "Letno število proizvedenih vozil za leto 2006" enakopravno obravnaval oba ponudnika in jih povsem pravilno ocenil v skladu z merili za ocenjevanje. Naročnik tudi priznava, da je kljub manjšim nedoslednostim navajanja podatkov obeh ponudnikov ocenil, da oba razpolagata z zadostnimi tehničnimi zmogljivostmi, vendar pri ocenjevanju ni ravnal po lastni presoji, temveč v skladu z načelom enakopravnosti in sorazmernosti. Trditve vlagatelja, da izbrani ponudnik ni predložil ustreznih izjav bank, je naročnik ocenil kot brezpredmetne, saj je izbrani ponudnik priložil obe izjavi bank v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije. V nadaljevanju naročnik ugotavlja, da so vse navedbe vlagatelja neutemeljene in da v postopku predmetnega javnega naročila ni bilo kršeno temeljno načelo enakopravnosti ponudnikov.

Vlagatelj je dne 12.03.2007 naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Državna revizijska komisija je od naročnika dne 13.03.2007 prejela v odločanje vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Na podlagi vpogleda v spisovno dokumentacijo je Državna revizijska komisija uvodoma presojala vlagateljev očitek glede naročnikovega nepravilnega točkovanja pri merilu pod točko 3.1.3. (letno število proizvedenih vozil za leto 2006).
Iz spisovne dokumentacije izhaja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 11 določil v točki 3.1.3. kot t.i. podmerilo letno število proizvedenih vozil za leto 2006 - 6 točk ter dodelitev točk po formuli:
število točk ponudbe = (število proizvedenih vozil / največje število proizvedenih vozil med ponudniki) X 6 točk
Nadalje iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik na strani 17 v točki D.1. (ustrezne reference s področja predmeta javnega naročila) določil med drugim, da ponudnik reference prikaže tako, da "najprej predloži originalno(!) potrjeno potrdilo (Priloga 1), s katerim ponudnik natančno dokazuje, kdo in kje bo izdelal vozilo, v kolikor sam neposredno ne izdeluje gasilskih vozil ... Komisija bo pri ocenjevanju upoštevala reference proizvajalca vozila, navedenega v Prilogi 1.". Naročnik je v okviru citirane točke razpisne dokumentacije na strani 18 določil (podtočka 1.3.), da "proizvajalec priloži originalno potrjeno izjavo o številu vseh proizvedenih gasilskih vozil v letu 2006".
Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da je v izpolnjenem obrazcu Priloga 1 (potrdilo o proizvajalcu vozila za gašenje VG 3000/200), ki ga je določil naročnik v razpisni dokumentaciji na strani 19, kot proizvajalec naveden Rosenbauer International AG, Paschinger Strasse 90, Leonding, Avstrija. Nadaljnji vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da je le-ta v njej predložil potrdilo (v angleškem jeziku), z dne 10.01.2007, pravne osebe Rosenbauer International AG, Paschinger Strasse 90, Leonding, Avstrija, v katerem slednja potrjuje, da je Rosenbauer izdelal v letu 2006 v svetu (worldwide) 1.650 gasilskih vozil, v Avstriji 595 gasilskih vozil, ter 169 enot tank fire fighting trucks in aluminium design (AT). Državna revizijska komisija v zvezi s citiranim potrdilom proizvajalca ugotavlja (kar ugotavlja tudi vlagatelj), da iz le-tega ni razvidno, koliko gasilskih vozil je proizvedel - izdelal proizvajalec Rosenbauer International AG, Paschinger Strasse 90, Leonding, Avstrija, ki je izrecno naveden kot proizvajalec na s strani naročnika predpisanem obrazcu Priloga 1 (potrdilo o proizvajalcu vozila za gašenje VG 3000/200) v ponudbi izbranega ponudnika.
Iz naročnikovega Obvestila o oddaji naročila, z dne 13.02.3007, izhaja med drugim, da je naročnik ocenil ponudbo izbranega ponudnika po kriteriju (podmerilu) letno število proizvedenih vozil za leto 2006 - 6 točk s šestimi (točkami), pri čemer je vzel za podlago podatek, da je Rosenbauer International izbranega ponudnika, izdelal 1.650 vozil v letu 2006. Da je naročnik pri ocenjevanju po merilih upošteval citirani podatek o 1.650 vozilih, sledi tudi iz naročnikovega sklepa o zavrnitvi vlagateljevega zahtevka za revizijo, kjer naročnik argumentira, da je proizvajalec navedel skupno število 1.650 proizvedenih gasilskih vozil v letu 2006.
Državna revizijska komisija glede na navedeno ugotavlja, da je naročnik pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika ravnal v neskladju s pravili, določenimi v (lastni) razpisni dokumentaciji. Naročnik je namreč zahteval navedbo proizvajalca v Prilogi 1 (potrdilo o proizvajalcu vozila za gašenje VG 3000/200), kar je izbrani ponudnik tudi storil v svoji ponudbi (naveden je proizvajalec Rosenbauer International AG, Paschinger Strasse 90, Leonding, Avstrija). V nadaljevanju pa je izbrani ponudnik predložil tudi zahtevano potrdilo - izjavo proizvajalca Rosenbauer International AG, Paschinger Strasse 90, Leonding, Avstrija, ki je naveden na obrazcu Priloga 1, pri čemer pa iz nje (citirane izjave), glede na zgoraj navedeno dejansko stanje, ni razvidno, koliko gasilskih vozil je proizvedel citirani proizvajalec (kot pravna oseba) v letu 2006. V posledici zapisanega je naročnik pri ocenjevanju ponudbe izbranega ponudnika neutemeljeno upošteval število 1.650 proizvedenih gasilskih vozil v letu 2006, saj se ta podatek nanaša na t.i. celotno svetovno proizvodnjo Rosenbauer-ja in ne na proizvajalca, ki je naveden v ponudbi izbranega ponudnika.
V posledici gornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija sledila predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot utemeljenega.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala očitek vlagatelja glede izpolnjevanja pogoja pri izbranem ponudniku po sklenjenih pogodbah za zadnja tri leta za gasilska vozila - najmanj 9 sklenjenih pogodb.
Vpogled v razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo pokaže, da je naročnik na 17. strani le-te v točki C.1.a. kot tehnični pogoj zahteval "Podatke o sklenjenih pogodbah za zadnja tri leta (2004-2006) za gasilska vozila. Pogoj je najmanj 9 (devet) sklenjenih pogodb za gasilska vozila za omenjeno triletno obdobje.". Iz nadaljnjega vpogleda v spisovno dokumentacijo sledi, da je naročnik v dokumentu z naslovom Pojasnilo razpisne dokumentacije z dne 29.01.2007, ki sta ga prejela tudi vlagatelj in izbrani ponudnik, na vprašanje potencialnega ponudnika, ki je prosil v zvezi s točko C.1.a. na strani 17 razpisne dokumentacije za pojasnilo, v kakšni obliki morajo biti podani podatki o sklenjenih pogodbah, ter katere informacije v zvezi s pogodbami morajo biti navedene, podal odgovor, da ponudnik v skladu z razpisno dokumentacijo navede podatke za sklenjene pogodbe za gasilska vozila za zadnja tri leta (2004-2006), ter da naj ti vsebujejo samo naziv pogodbenega partnerja (kupca), datum sklenitve pogodbe in predmet pogodbe (vrsto gasilskega vozila).
Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da je slednji v le-tej predložil izjavo, v kateri izjavlja, da je v letih od 2004 do 2006 sklenil pogodbe za dobavo vozil z naslednjimi naročniki:
1. Ministrstvo za obrambo /vozilo za posredovanje pri nesrečah v predorih za GBL/
2. Ministrstvo za obrambo /vozilo za posredovanje pri nesrečah v predorih za PGE CE/
3. Ministrstvo za obrambo /vozilo za posredovanje pri nesrečah v predorih za CPV Domžale/
4. Ministrstvo za obrambo /vozilo za posredovanje pri nesrečah v predorih za PGD Postojna/
5. Ministrstvo za obrambo /vozilo za posredovanje pri nesrečah v predorih za PGD Sl. Konjice/
6. Ministrstvo za obrambo / vozilo za posredovanje pri nesrečah v predorih za GB KP/
7. PGD Slov. Bistrica /AT2/
8. GRS Kranj /večje terensko gasilsko vozilo za gašenje gozdnih požarov/
9. GB Koper /vozilo za gašenje s prahom/
10. GBL /vozilo za gašenje s prahom/
11. GB KP /avtolestev - L32/
12. CPV Domžale /avtolestev - L32/
Za vlagatelja so, glede na navedbe v zahtevku za revizijo, sporne zgolj t.i. pogodbe za dobavo vozil pod pozicijami 1 - 6 (Ministrstvo za obrambo), saj naj bi v tem primeru šlo za eno (1) pogodbo za šest (6) vozil in ne za šest (6) pogodb za gasilska vozila. Vlagatelj pojasnjuje, da naročnik ni zahteval najmanj 9 prodanih vozil, temveč 9 sklenjenih pogodb za gasilska vozila. Vlagatelj tudi pojasnjuje, da naj bi Ministrstvo za finance (tu gre za očiten lapsus, saj je imel vlagatelj, upoštevajoč preostalo vsebino njegovega zahtevka za revizijo, v mislih Ministrstvo za obrambo, kar vlagatelj kasneje potrdi tudi v vlogi o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 12.03.2007) izvedlo javno naročilo nakupa šestih gasilskih vozil s pomočjo enega javnega razpisa ter sklenilo samo eno (1) pogodbo.
Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika je razvidno, da izbrani ponudnik formalno izpolnjuje naročnikovo zahtevo iz točke C.1.a. na strani 17 razpisne dokumentacije, saj je v izjavi, v kateri izjavlja, da je v letih od 2004 do 2006 sklenil pogodbe za dobavo vozil z naslednjimi naročniki, navedel podatke o 9 pogodbenih partnerjih (kupcih), ki se nanašajo na gasilska vozila. V tem smislu ponudbo izbranega ponudnika ni mogoče označiti za nepravilno. Izbrani ponudnik je tako zadostil naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije, saj naročnik ni zahteval predložitve nobenega drugega dokazila v zvezi s številom sklenjenih pogodb za gasilska vozila za zadnja tri leta (2004 - 2006). Kot je Državna revizijska komisija že v več primerih poudarila, od ponudnika tudi ni mogoče zahtevati več, kot to od njega zahtevajo dokumenti, ki jih v postopku oddaje javnega naročila pripravi naročnik (objava javnega razpisa, razpisna dokumentacija). Ker naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da morajo ponudniki v ponudbi na kakršenkoli drug način dokazati izpolnjevanje pogoja po najmanj 9 sklenjenih pogodbah za gasilska vozila za zadnja tri leta (2004 - 2006), od izbranega ponudnika, kot sicer tudi od nobenega drugega ponudnika, ni mogoče zahtevati predložitve še drugih dokazil.
V zvezi z vlagateljevo navedbo, da podatek v zvezi s pogodbami z Ministrstvom za obrambo ni resničen, saj naj bi izbrani ponudnik sklenil z Ministrstvom za obrambo v obdobju 2004 - 2006 samo 1 pogodbo za 6 gasilskih vozil in ne 6 pogodb za gasilska vozila, velja ugotoviti, da ZJN-1 od naročnika ne zahteva, da bi moral podatke (ki jih ne gre zamenjevati z zahtevami), ki so mu jih predložili ponudniki v ponudbeni dokumentaciji, posebej preveriti. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, odločitev o tem, ali in v katerih primerih ter v kakšnem obsegu bo naročnik preverjal posamezne podatke, tako sodi v sfero naročnikove odgovornosti za lastno poslovanje, v katero pa ZJN-1 ne posega.
Vsled gornjih ugotovitev je Državna revizijska komisija predmetni očitek vlagatelja zavrnila kot neutemeljen.

Na koncu je Državna revizijska komisija presojala še zadnji očitek vlagatelja, in sicer, da izbrani ponudnik ni predložil izjavi bank, da bo izdala bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v skladu z obrazcem iz razpisne dokumentacije.
Državna revizijska komisija na osnovi vpogleda v spisovno dokumentacijo o predmetnem javnem naročilu ugotavlja, da je naročnik v II. poglavju razpisne dokumentacije - "Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe" v 10. točki (Zahteva naročnika po bančnih garancijah ali garancijah zavarovalnic) med drugim v podtočki 3. določil:
"â?? Ponudnik mora v ponudbi predložiti izjavo banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini 10% od vrednosti ponujene cene iz predloga pogodbe.".
Iz razpisne dokumentacije tudi sledi, da je naročnik v nadaljevanju omenjenega poglavja, v podtočki 4 med drugim določil:
"Ponudnik mora posredovati izjavo banke ali zavarovalnice, da bo izdala garancijo za odpravo napak v garancijskem roku v višini 5% vrednosti cene v pogodbi za čas trajanja, ki je za 1 dan daljša od ponujene garancijske dobeâ??.".
Naročnik je v razpisni dokumentaciji na koncu točke 10 II. poglavja tudi zapisal, da so izjave bank oziroma zavarovalnic priloge razpisne dokumentacije, ter da mora ponudnik predložiti izpolnjeni in potrjeni izjavi s strani banke ali zavarovalnice. Državna revizijska komisija je v skladu s tem navodilom pregledala vzorca izjav bank ali zavarovalnic (o izdaji garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter o izdaji garancije za odpravo napak v garancijskem roku), ki se nahajata v IX. poglavju razpisne dokumentacije. V zvezi s citiranima vzorcema izjav bank ali zavarovalnic Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v obeh vzorcih izjav bank ali zavarovalnic zahteval / predvidel točno navedbo temeljnih podatkov (naziv banke / zavarovalnice, kraj in datum, št. izjave, navedba ponudnika in naročnika, predmet javnega razpisa, vrsta garancije - garancija za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti oziroma garancija za odpravo napak v garancijskem roku, vrednost garancije v višini 10 oziroma 5 % od vrednosti ponudbene cene iz predloga pogodbe s prostorom za vpis tega - garancijskega zneska v EUR, čas trajanja garancije).
Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da je le-ta predložil dve izjavi banke o izdaji bančne garancije (za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ter za odpravo napak v garancijskem roku). Predložena Izjava banke o izdaji bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti vsebuje navedbo "izjavljamo, da bo naročnik garancije v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnikâ?? predvidoma brez zadržkov dobil bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti, v višini 10% pogodbene vrednosti.". Predložena Izjava banke o izdaji bančne garancije za odpravo napak v garancijskem roku pa ima zapisano naslednjo navedbo "izjavljamo, da bo naročnik garancije v primeru, da bo izbran kot najugodnejši ponudnikâ?? predvidoma brez zadržkov dobil bančno garancijo za odpravo napak v garancijskem roku, v višini 5% pogodbene vrednosti.".
Državna revizijska komisija ugotavlja, da predloženi izjavi banke izbranega ponudnika nista v skladu z zahtevami naročnika, ki jih je postavil v IX. poglavju razpisne dokumentacije, saj ne vsebujeta vseh podatkov, zahtevanih / predvidenih v obeh vzorcih izjav banke ali zavarovalnice o izdaji garancije. Citirani izjavi banke izbranega ponudnika vsebujeta besedno zvezo "predvidoma brez zadržkov", poleg tega v njih ni zapisan garancijski znesek v EUR in čas trajanja garancije, kot je le-to v razpisni dokumentaciji zahteval / predvidel naročnik.
Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je naročnik ravnal nepravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot pravilno. Naročnik bi iz omenjenih razlogov ponudbo izbranega ponudnika moral označiti za nepravilno in jo v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-1 zavrniti. Odstopanje od zahtev razpisne dokumentacije namreč pomeni, da je ponudba v skladu s 13. točko prvega odstavka 3. člena ZJN-1 nepravilna. Citirana točka namreč določa, da je pravilna tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije.
Glede na gornje ugotovitve je Državna revizijska komisija sledila predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot utemeljenega.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- strošek za takso za revizijo,
- sestava zahtevka za revizijo 3000 točk, povečano za 20% DDV,
- materialne stroške v višini 2%, povečano za 20% DDV,
- ter morebitne dodatno nastale stroške v postopku odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo.

Stranki morata v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahtevata povračilo (peti odstavek 22. člena ZRPJN). Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v konkretni zadevi t.i. "morebitnih dodatnih nastalih stroškov v postopku odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo" ni opredelil. Ker je vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom uspel, stroške pa opredelil le v delu, ki se nanašajo na plačilo revizijske takse, sestavo zahtevka za revizijo in 20% DDV ter na materialne stroške in 20% DDV, Državna revizijska komisija na temelju določil šestega odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 834,59 EUR za takso za revizijo,
- sestava zahtevka za revizijo v protivrednosti 3.000 točk (vrednost spornega predmeta predstavlja vrednost, ki jo je ponudil izbrani ponudnik) po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta (ES), št. 1086/2006, z dne 11.07.2006, o spremembi Uredbe (ES), št. 2866/98, o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (v nadaljevanju: Uredba) znaša (1 EUR = 239,640 SIT; vrednost 1 odvetniške točke je v skladu z navedenim 0,459 EUR) 1.377,00 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 1.652,40 EUR,
- v višini 2% od protivrednosti 1000 točk in 1% od protivrednosti 2000 točk za materialne stroške po veljavni Odvetniški tarifi, kar skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo znaša 18,36 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 22,03 EUR.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.509,02 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 28.03.2007

Predsednica senata:

mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Gasilska brigada Ljubljana, Vojkova cesta 19, Ljubljana
- Odvetnik Aleš Avbreht, Slomškova ulica 12a, Ljubljana
- Mi Star d.o.o., Brnčičeva 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana