018-008/2007 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-008/2007-9

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana, kot predsednika senata, ter predsednika Sama Červeka in članice Sonje Drozdek šinko, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "nakup diagnostičnega materiala" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ROCHE, farmacevtska družba, d.o.o., Vodovodna cesta 109, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 23.03.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 01.12.2006, se ugodi, in sicer tako, da se razveljavi razpisna dokumentacija postopka oddaje javnega naročila "nakup diagnostičnega materiala", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 114-115, z dne 10.11.2006, pod številko objave Ob-31412/06, ter v Uradnem listu EU, št. S 211, z dne 07.11.2006, pod številko objave 226117, v delu, v katerem je v le-tej kot preiskava "Troponin" dopuščena zgolj preiskava "Troponin I".

V preostalem delu se vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 01.12.2006, zavrne kot neutemeljen.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2.509,02 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 26.10.2006 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Javni razpis, pod opisom "nakup diagnostičnega materiala", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 114-115, z dne 10.11.2006, pod številko objave Ob-31412/06, ter v Uradnem listu EU, št. S 211, z dne 07.11.2006, pod številko objave 226117.
Dne 01.12.2006, pred potekom roka za oddajo ponudb, je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V zahtevku navaja, da je razpisna dokumentacija postopka oddaje javnega naročila sama s seboj v nasprotju, je nejasna in dopušča različne razlage. Naročnik je z odgovorom na vprašanje ponudnika, z dne 20.11.2006, obenem zavrnil možnost sodelovanja v postopku s preiskavo "Troponin T", s čemer je vlagatelju onemogočeno sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj meni, da je predmetni "razpis" v nasprotju z določbami Zakona o javnih naročilih (Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), naročnik pa je v le-tem kršil temeljna načela javnega naročanja.
V nadaljevanju svojega revizijskega zahtevka vlagatelj pojasnjuje, da ne more podati zahtevane izjave o strinjanju s strokovnimi zahtevami naročnika in pogoji, navedenimi v razpisni dokumentaciji, saj se izrazi med seboj ne ujemajo. V delu razpisne dokumentacije je tako navedeno, da gre za preiskavo "Troponin", brez izrecne oznake "I", medtem ko je na dveh drugih mestih razpisne dokumentacije navedena preiskava "Troponin I". Razpisna dokumentacija je po mnenju vlagatelja nejasna in v nasprotju sama s seboj, postopek oddaje naročila pa nepregleden.
Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik s tem, ko je za preiskavo "Troponin" določil "Troponin I", kršil načelo enakopravnosti ponudnikov, saj ne obstaja noben strokovno utemeljen razlog, da v konkretnem primeru ni ustrezna tudi preiskava "Troponin T". S takšnim ravnanjem je naročnik dal prednost posameznim ponudnikom, že vnaprej pa je izločil vlagatelja, ki izvaja zgolj preiskavo "Troponin T". Vlagatelj na tem mestu prilaga dopis Roche Diagnostics, z dne 23.11.2006, ki naj bi dokazoval navedeno, izpostavlja pa tudi, da preiskava "Troponin T" izpolnjuje pogoje smernic National Academic for Clinical Biochemistry (NACB) in je v skladu tako s priporočili International Federation for Clinical Chemistry (IFCC), kot smernicam za obravnavo akutnega miokardnega infarkta, nestabilne angine pektoris ter akutnega koronarnega sindroma. Preiskava "Troponin T" izpolnjuje tudi vse strokovne zahteve za preiskavo "Troponin", določene v razpisu (vlagatelj ob tem prilaga spisek referenc- strokovne literature, ki naj bi predstavljala osnove za omenjene trditve). Vlagatelj dalje zatrjuje, da v Sloveniji ni praksa, da bi se uporabljala zgolj preiskava "Troponin I", pri čemer primeroma navaja podatke o uporabi posameznih preiskav v letu 2006 (po ustanovah). Vlagatelj ugotavlja, da je uporaba posameznih preiskav po splošnih bolnišnicah na področju Republike Slovenije porazdeljena, pri čemer navaja katera bolnišnica uporablja katero preiskavo. Vlagatelj izpostavlja, da je naročnikov razpis, po njegovih podatkih, edini v katerem naročnik ob dejstvu, da zahteva od ponudnika tudi brezplačno avtomatiziran laboratorijski sistem, ozko in brez strokovnih podlag izrecno zahteva preiskavo "Troponin T". Vlagatelj v dokaz navedenega predlaga pridobitev mnenja izvedenca.
Kot slednje vlagatelj izpostavlja, da je naročnikova odločitev, da le preiskava "Troponin I" ustreza strokovnim zahtevam razpisa, v nasprotju z določbo prvega odstavka 32. člena ZJN-1; do sedaj še nobena raziskava namreč ni podala dokazov, ki bi eno preiskavo izključevala oziroma dajala eni preiskavi izključno prednost. Vlagatelj se ob tem ponovno sklicuje na dopis Roche Diagnostics, navaja pa tudi, da je preiskava "Troponin T" edina preiskava "Troponin", ki ima odobritev U.S. Food and Drug Administration (FDA) za uporabo pri oceni tveganja kardiovaskularne ogroženosti bolnikov z ledvičnimi boleznimi. Vlagatelj dalje opozarja na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-005/2006, ki je za odločitev o kršitvi določbe 32. člena ZJN-1 predvidela test z vprašanjem, ali je glede na naravo in predmet javnega naročila zahtevana specifikacija edina, ki lahko zadosti naročnikovim potrebam. Glede na to, da očitno ne more biti sporno, da se z obema preiskavama lahko doseže zahtevane rezultate naročnikovih preiskav, je po vlagateljevem mnenju nedvomno jasno, da je naročnikova odločitev, da je edino preiskava "Troponin I" ustrezna, v nasprotju z 32. členom ZJN-1. Vlagatelj ob tem opozarja še, da je predmet razpisa nakup diagnostičnega materiala za preiskave, ki se bodo izvajale s pomočjo ASL (avtomatiziranega laboratorijskega sistema), pri čemer iz predloga pogodbe izhaja, da je ponudnik dolžan zagotoviti brezplačno uporabo optimalnega števila sodobnih analizatorjev, ki ustrezajo zahtevam iz razpisne dokumentacije. Ker se posamezna preiskava "Troponin I" ali "Troponin T" izvaja s tehnološko različnimi analizatorji, katere pa mora brezplačno zagotoviti ponudnik, je še toliko bolj nerazumljiva zahteva naročnika po izvajanju zgolj preiskave "Troponin I"; takšna naročnikova zahteva bi bila smiselna le v primeru, če bi bila predmet razpisa le nabava diagnostičnih sredstev, ki so potrebna za delovanje že obstoječih analizatorjev, ne pa tudi v primeru, ko je potrebno zagotoviti tudi nove analizatorje. Naročnikova odločitev, da le preiskava "Troponin I" zadošča merilom, je v nasprotju z načelom zagotavljanja konkurence med ponudniki, saj razpis omejuje potencialne ponudnike z uporabo pravil, ki so diskriminatorna in v nasprotju z znanstvenimi spoznanji. Predmetne tehnične specifikacije postavljajo vlagatelja iz neobjektivnih razlogov v slabši položaj, to pa pomeni, da zanje ni objektivno upravičenih razlogov in so v skladu z 32. členom ZJN-1 prepovedane.
Iz navedenih razlogov vlagatelj predlaga, da se njegovemu revizijskemu zahtevku ugodi in se predmetni razpis spremeni tako, da je predmet le-tega preiskava "Troponin", ki vključuje tudi preiskavo "Troponin T", podredno pa, da se revizijskemu zahtevku ugodi in se predmetni razpis razveljavi. Vlagatelj predlaga tudi, da se naročniku naloži plačilo stroškov tega postopka, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj slednje priglaša v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), za sestavo zahtevka za revizijo, povečano za 2% materialnih stroškov in 20% DDV. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, nastalih s plačilom takse za revizijski postopek, in sicer v višini 200.000,00 SIT.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 20.12.2006, s katerim je le-tega v celoti zavrnil, ravno tako pa je naročnik zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.
V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je v razpisni dokumentaciji predmet razpisa opredeljen zelo jasno, in sicer kot "Troponin I", zgolj na enem mestu, pod naslovom "Informacija številka 2", ki se nanaša na seznam preiskav, ki jih trenutno izvaja naročnik v drugem delu dneva- od 12. ure dalje, pa je navedena preiskava "S- Troponin", ki je namenjena ponudnikom za lažje razumevanje razpisne dokumentacije in za pripravo pravilne ponudbe. Predmet razpisa je nedvoumno nakup diagnostičnega materiala za preiskavo "Troponin I", ki jo izvaja naročnik v svojem zdravstvenem procesu. Poleg tega pa je na vprašanje enega od ponudnikov, ali je mogoče pod to preiskavo ponuditi "Troponin T", z dopisom z dne 20.11.2006 odgovorjeno negativno. Naročnik dalje navaja, da se strinja z vlagateljem, da preiskavo "Troponin T" izvajajo v številnih zdravstvenih ustanovah po svetu in tudi v nekaterih slovenskih javnih zdravstvenih zavodih in da verjetno ustreza tudi vsem pogojem v zahtevku navedenih institucij in njihovim smernicam. Naročnik pa ob tem poudarja, da je predmet razpisa diagnostični material oziroma reagenti, ki so vezani na določeno vrsto preiskave, ki jo izvaja naročnik; pri tem gre poudariti, da ni mogoče govoriti samo o vrsti preiskave "Troponin", ki bi bila skupen generičen pojem za vse preiskave s to oznako, temveč da se navedene preiskave, tako "Troponin I" in "Troponin T", medsebojno razlikujejo in da gre v konkretnem primeru za vrednotenje dveh različnih bioloških formul. Ne gre torej za identično preiskavo, naročnik pa bi moral, v kolikor bi sledil vlagateljevim zahtevam, dopustiti možnost variantne ponudbe, ki pa v tem razpisu ni dovoljena. Naročnik meni, da poseganje v strokovne odločitve naročnika in konkretnih uporabnikov glede same vrste preiskave, na katero se navezuje reagent, ki je predmet razpisa, ni dopustno in ni v pristojnosti vlagatelja, temveč je pristojnost za strokovno izbiro ustrezne vrste preiskav, na katere se posledično navezuje razpisani material, v izključni pristojnosti zdravstveno usposobljenih strokovnjakov posameznega zdravstvenega zavoda. Tako je naročnik med leti 1999 in 2001 izvedel obširno vrednotenje preiskav, in sicer konkretno "Troponin I" in "Troponin T", pri bolnikih z različnimi bolezenskimi stanji. Vrednotenje je bilo izvedeno v sodelovanju laboratorija, klinik in strokovnega vodstva celotnega Kliničnega centra, rezultat le-tega pa je pisni dogovor o uporabi preiskave "Troponin I", s katerim naročnik sledi vsem mednarodnim priporočilom. Naročnik ob tem dodaja še, da je proizvajalec za diagnostične materiale oziroma reagente za preiskavo "Troponin T" izključno vlagateljeva firma, in sicer Roche Diagnostics, pri čemer se logično izpostavlja pomislek osamljenega položaja enega proizvajalca. Proizvajalcev reagentov in diagnostičnih sredstev, ki so se usmerili v preiskavo "Troponin I" je veliko število in med njimi obstaja močna konkurenca. Preiskava "Troponin I" se mednarodno standardizira z uporabo referenčnih standardov; razvoj in standardizacija strokovnega področja pa sta odvisna od obsega vloženih sredstev v raziskave, kjer ima preiskava "Troponin I" veliko prednost. V dokaz navedenega naročnik prilaga strokovna članka "Cardiac troponin I for detection of myocardial injury" in "Toward standardization of Cardiac Troponin Iâ??" ter dopis naročniku, poimenovan kot "Strokovna obrazložitev prednosti kvanitativnega določanja troponina pri bolnikih z akutnimi koronarnimi sindromi", in pisno stališče, oba podana s strani prof. dr. Marka Noč, dr. med.

Z vlogo, z dne 03.01.2007, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo.

V prilogi dopisa, z dne 04.01.2007, je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Z vlogo, z dne 10.01.2007, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 15.01.2007, je vlagatelj na slednjo naslovil "Odgovor na sklep naročnika". V vlogi dodatno pojasnjuje svoja stališča v zadevi, prilaga pa tudi nove dokaze, ki jih v svojem revizijskem zahtevku ni predlagal. Vlagatelj obenem priglaša tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za sestavo omenjene vloge.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. in 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v svoji vlogi "Odgovor na sklep naročnika", z dne 10.01.2007, navajal tudi dokaze, ki jih v svojem revizijskem zahtevku, z dne 01.12.2006, ni navajal. Tako je na novo navajal (in tudi predložil) dokaze:
- članek prof. dr. Marko Noč, dr. med., z dne 09.05.2003; "Klinična pot za akutni koronarni sistem v KC Ljubljana";
- članek prof. dr. Marko Noč, dr. med., in ostalih, z dne 13.03.2002; "Klinična pot za akutni koronarni sistem v KC Ljubljana- Predlog priporočil za obravnavo v Sloveniji";
- "Akutni koronarni sistem v Sloveniji; smernice za obravnavo" (Društvo Iatros);
- Članek Mauro Panteghini; "Role and importance of biochemical markers in clinical cardiology" (str. 1189).

Državna revizijska komisija je že v več svojih odločitvah (tako npr. v zadevi številka 018-411/2006) opozorila, da podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo tvorijo le tista dejstva in kršitve, ki so bile navedene, dokazi, ki so bili predlagani, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom, ki ga določajo 13. do vključno 16. člen ZRPJN. Do tega trenutka morajo biti podane vse procesne predpostavke za dopustnost zahteve za revizijo, po tem trenutku pa se presoja tudi utemeljenost vlagateljeve zahteve za revizijo. Naročnik torej odloči o zahtevku za revizijo ex nunc, v kolikor vlagatelj ni zadovoljen z odločitvijo naročnika, pa lahko, v skladu z 17. členom ZRPJN, zahteva nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj pa pri tem ne more navajati novih dejstev ali kršitev, predlagati novih dokazov in postavljati novih zahtevkov, saj s temi dejstvi, kršitvami, dokazi in zahtevki ni bil seznanjen naročnik, ko je sprejel svojo odločitev, in o njih zato tudi ni mogel odločati. Citirano pravilo udejanja eno izmed temeljnih načel revizije postopkov javnega naročanja - načelo hitrosti, in velja tako za vložitev zahtevka kot tudi za morebitno dopolnitev zahtevka. Ob nasprotnem tolmačenju bi bila zaobidena določba 16. člena ZRPJN o odločanju naročnika o revizijskem zahtevku pred odločanjem Državne revizijske komisije o le-tem.

Upoštevajoč zgoraj navedene argumente Državna revizijska komisija novih dokazov, ki jih vlagatelj predlaga v svoji vlogi, z dne 10.01.2007, pa jih v svojem revizijskem zahtevku, z dne 01.12.2006, ni predlagal, ni izvedla niti jih pri odločanju v predmetni zadevi ni upoštevala.


V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala utemeljenost vlagateljevega revizijskega zahtevka.

V svojem revizijskem zahtevku vlagatelj najprej zatrjuje, da je razpisna dokumentacija predmetnega postopka oddaje javnega naročila v nasprotju sama s seboj; v nekaterih delih le-te naj bi bila namreč omenjena preiskava "Troponin", v drugih delih pa "Troponin I". Državna revizijska komisija ugotavlja, da s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja niso utemeljene.

Z vpogledom v razpisno dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik, kot pravilno navaja vlagatelj, na straneh 16 in 17 razpisne dokumentacije kot preiskavo, na katero naj bi se nanašal predmet javnega naročila, navedel "S- Troponin", na straneh 24 in 41 razpisne dokumentacije pa preiskavo "Troponin I".

Ob zapisanem pa gre ugotoviti tudi, da je naročnik v odgovor na vprašanje enega izmed ponudnikov, ali se pod preiskavo "Troponin" lahko ponudi preiskavo "Troponin T", z dokumentom z dne 20.11.2006 odgovoril negativno.

Upoštevajoč zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je nejasnost (neskladnost) razpisne dokumentacije glede ustreznosti (dopuščenosti) preiskave "Troponin T" prvotno sicer obstajala, a je bila z naročnikovim pojasnilom razpisne dokumentacije, podanim v obliki odgovora na zastavljeno vprašanje enega od potencialnih ponudnikov (dokument z dne 20.11.2006), odpravljena. Izhajajoč iz omenjenega odgovora je namreč jasno, da naročnik v predmetnem postopku oddaje javnega naročila preiskave "Troponin T" ne šteje kot ustrezno (dopustno) preiskavo "Troponin". S tem povezane revizijske navedbe vlagatelja niso utemeljene.

V nadaljevanju revizijskega zahtevka vlagatelj zatrjuje, da bi moral naročnik pri preiskavi "Troponin" poleg preiskave "Troponin I" dopustiti tudi preiskavo "Troponin T", saj naj za odločitev o uporabi zgolj prvo omenjene preiskave ne bi obstajala nobena strokovno utemeljena razlaga.

Iz določil prvega odstavka 32. člena ZJN-1, ki se v konkretnem postopku uporablja na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06), izhaja, da naročnik ne sme uporabiti ali navajati takšnih tehničnih specifikacij, ki omenjajo blago, storitev ali gradnjo določene izdelave, izvora ali določenega postopka izvedbe, če bi s takim navajanjem dajal prednost določenim ponudnikom ali jih s takim navajanjem neupravičeno izločil. Iz določil drugega odstavka 32. člena ZJN-1 pa dalje izhaja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ne sme zapisati določila, ki bi pomenilo prednost ali izključitev po prejšnjem odstavku, razen če predmet javnega naročila takšno določilo opravičuje. Naročnik ne sme navajati posameznih blagovnih znamk, patentov, tipov ali posebnih izvorov ali izdelave.

Prvi odstavek 32. člena ZJN-1 torej preprečuje oziroma prepoveduje naročniku določiti takšne tehnične specifikacije, ki bi posamezne ponudnike ali več ponudnikov v odnosu do ostalih potencialnih ponudnikov postavljale neupravičeno oziroma iz neobjektivnih razlogov v boljši oziroma ugodnejši položaj. Takšna določba pomeni tudi zagotovitev načela zagotavljanja konkurence med ponudniki kot enega od temeljnih načel javnega naročanja (5. člen ZJN-1). Navedena določba apriori ne prepoveduje posameznih določenih konkretnih tehničnih specifikacij, prepoveduje pa uporabo takšnih, za katere ni objektivno upravičenih razlogov.

V konkretni zadevi je naročnik, kot že navedeno, pod preiskavo "Troponin" dopustil zgolj preiskavo "Troponin I", ne pa tudi preiskave "Troponin T", za kar naj, po mnenju vlagatelja, ne bi obstajali strokovno utemeljeni razlogi.

Ker je Državna revizijska komisija ocenila, da ne razpolaga s strokovnimi znanji, potrebnimi za presojo s tem povezanih revizijskih navedb vlagatelja, je s sklepom št. 018-008/2007-44-194, z dne 23.01.2007, za izdelavo strokovnega mnenja določila Univerzo v Ljubljani, Medicinsko fakulteto, Komisijo za fakultetna izvedenska mnenja (v nadaljevanju: strokovnjak).

Strokovnjak je svoje strokovno mnenje podal v dokumentu, z dne 19.02.2007 (prejetem dne 26.02.2007), v katerem je na vprašanji, "ali sta preiskavi Troponin I in Troponin T glede klinične uporabnosti enakovredni" ter "ali preiskavi Troponin I in Troponin T nudita diagnostično enakovredne rezultate" podal naslednji odgovor:

"Na osnovi priložene dokumentacije (člankov v strokovnih revijah in mnenj strokovnih organizacij) je sklepati, da je merjenje troponina I ali troponina T priporočeno pri diagnosticiranju in zdravljenju akutnega koronarnega sindroma. V literaturi je veliko člankov, ki opisujejo oba testa.

Tako v Sloveniji kot tudi v svetu se na različnih oddelkih uporabljata tako troponin I kot troponin T. V zadnjem času se vse več kardioloških in intenzivističnih služb odloča za uvajanje troponina I, vendar pravih dokazov o prednosti troponina I pred troponinom T ni. Zaenkrat tako stališče zagovarjajo tudi mednarodna združenja s področja kardiologije.

Zaključek: Preiskavi Troponin I in Troponin T sta glede klinične uporabnosti enakovredni in nudita diagnostično enakovredne rezultate.".
Strokovno mnenje je bilo dne 06.03.2007 posredovano naročniku in vlagatelju (oba sta ga prejela dne 07.03.2007); noben od njiju pripomb na mnenje ni podal.

Izhajajoč iz navedb obeh strank, izvedbe predlaganih dokazov in upoštevajoč pridobljeno strokovno mnenje Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik za svojo odločitev o nedopustitvi preiskave "Troponin T" kot preiskave "Troponin" ni uspel izkazati objektivno upravičenih razlogov.

Državna revizijska komisija pojasnjuje, da je naročnik upravičen sam določiti predmet javnega naročila in zahteve glede le-tega; ker pa vsaka tehnična ali druga zahteva potencialne ponudnike diferencira na tiste, ki takšno zahtevo izpolnjujejo in tiste, ki jo ne, s tem pa določa tudi krog potencialnih ponudnikov, mora biti za svoje zahteve naročnik zmožen izkazati objektivno upravičene razloge; v kolikor slednjih ne uspe izkazati, naročnikova zahteva ponudnikov ne zgolj diferencira, temveč jih tudi diskriminira (ustvarja torej objektivno neupravičeno razlikovanje med njimi), takšna zahteva pa ni skladna z načelom enakopravnosti med ponudniki (5. člen ZJN-1), kot tudi ne z eno od konkretizacij tega načela, ki je podana v 32. členu ZJN-1.

Državna revizijska komisija tako izpostavlja, da naročnik sicer navaja, da gre pri "Troponinu I" ter "Troponinu T" za vrednotenje dveh različnih bioloških formul ter da ne gre za identično preiskavo, pri čemer pa ne izkazuje v čem je razlika med klinično ali diagnostično uporabnostjo teh reagentov (preiskav), kot tudi ne, zakaj naj preiskava "Troponin T" za namene, za katere se preiskava "Troponin" sicer uporablja, ne bi bila ustrezna. Zgolj pavšalno utemeljena odločitev o tem, da bo uporabljal le eno izmed razpoložljivih preiskav "Troponin", drugih pa pač ne (naročnik se sicer sklicuje na "obširno vrednotenje preiskav", katerega obstoj, potek in vsebine pa ne izkazuje), ne predstavlja zahtevanega izkaza objektivno upravičenih razlogov za zavrnitev preiskave "Troponin T". V nasprotju z zapisanim gre ugotoviti, da je pridobljeno strokovno mnenje, skladno z vlagateljevimi revizijskimi navedbami, kot že navedeno pokazalo, da sta "preiskavi Troponin I in Troponin T /sta/ glede klinične uporabnosti enakovredni in nudita diagnostično enakovredne rezultate".

Dalje gre pojasniti, da naročnik v okviru predmeta javnega naročila, sledeč razpisni dokumentaciji in skladno z argumenti vlagatelja, ne naroča zgolj reagentov za določene preiskave, temveč od ponudnikov zahteva tudi zagotovitev "brezplačne uporabe optimalnega števila novih, sodobnih analizatorjev, v skladu s pogoji, ki jih zahteva razpisna in ponudbena dokumentacija", servis in vzdrževanje dobavljenega analizatorja, "strokovno postavitev in zagon" le-tega, kot tudi "šolanje vsaj dveh laboratorijskih delavcev za delo na analizatorjuâ??". Naročnik torej ne naroča zgolj reagentov za že obstoječe naprave ASL- avtomatizirani laboratorijski sistem ali druge naprave (oziroma tega ne zatrjuje), katerim bi moral morebiti prilagoditi odločitev o reagentih, ki jih naroča, temveč zahteva tudi brezplačno dobavo "optimalnega" števila novih ASL.

Kot slednje pa gre ugotoviti tudi, da vlagatelj od naročnika ne zahteva, da se namesto dopuščene preiskave "Troponin I" dopusti zgolj preiskava "Troponin T", temveč zahteva le, da se kot preiskavo "Troponin" dopusti obe omenjeni preiskavi. Upoštevajoč navedeno je s strani naročnika zatrjevana okoliščina, da je proizvajalec za reagente za preiskavo "Troponin T" zgolj matična firma vlagatelja, v celoti brezpredmetna, saj v ničemer negativno ne vpliva na potencialni krog ponudnikov predmeta javnega naročila (tega celo širi).

Upoštevajoč zgoraj navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati neskladje razpisne dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila s 5. in 32. členom ZJN-1, in sicer v delu, v katerem je v le-tej kot preiskava "Troponin" dopuščena zgolj preiskava "Troponin I".

Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 3. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku, z dne 01.12.2006, ugodila, in sicer tako, da je razpisno dokumentacijo postopka oddaje javnega naročila "nakup diagnostičnega materiala", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 114-115, z dne 10.11.2006, pod številko objave Ob-31412/06, ter v Uradnem listu EU, št. S 211, z dne 07.11.2006, pod številko objave 226117, v zgoraj opredeljenem delu razveljavila. V preostalem je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom uspel, zato mu je naročnik dolžan povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Vlagatelj v revizijski postopek priglaša naslednje stroške:
- za sestavo zahtevka za revizijo- stroške v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV,
- za materialne stroške- stroške v višini 2% od zgoraj navedene protivrednosti, povečano za 20% DDV,
- za takso za revizijski postopek- stroške v višini 200.000,00 SIT (kar po Zakonu o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) znaša 834,59 EUR),
- za sestavo vloge "Odgovor na sklep naročnika", z dne 10.01.2007- stroške v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV.

Vlagatelj zahteva povrnitev navedenih stroškov z zakonskimi zamudnimi obrestmi "od dne izdaje odločbe do plačilaâ??".

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, vlagatelju priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- za sestavo zahtevka za revizijo- stroške v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV,
- za materialne stroške- stroške v višini 2% od protivrednosti 1000 po Odvetniški tarifi ter 1% od presežka (2000 točk), skupaj tako v protivrednosti 40 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV,
- za takso za revizijski postopek- stroške v višini 834,59 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava presežka nad priznanimi materialnimi stroški, saj za priznanje le-tega podlage v Odvetniški tarifi ni najti, kot tudi ne priglašenih stroškov za sestavo vloge "Odgovor na sklep naročnika", z dne 10.01.2007, saj teh stroškov ne ocenjuje kot potrebne. Državna revizijska komisija vlagatelju ni sledila tudi pri predlaganem pričetku teka zakonskih zamudnih obresti na priznane stroške, saj za upoštevanje takšnega predloga podlage ni najti.

O morebitnih ostalih stroških revizijskega postopka, ki v postopek niso bili priglašeni (tako npr. za plačilo predujma za delo strokovnjaka), Državna revizijska komisija ni odločala.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti potrebne stroške, nastale v zvezi z revizijo, v skupni višini 2.509,02 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 23.03.2007Predsednik senata:
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.,
Član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana,
- Odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5/VII, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.