018-090/2007 Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij

Številka: 018-090/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata in članov Vide Kostanjevec in Jožefa Kocuvana kot članov senata ter ob sodelovanju svetovalke Sonje Marušič v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Dobavo čistil" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Inter Koop d.o.o, Ulica heroja šaranoviča 34, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad, Tivolska cesta 42, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.03.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožba se zavrže kot prepozna.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je 15. 11. 2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila "Dobava čistil", št. 2020-B-2006-13. Oddajo javnega naročila po odprtem postopku je naročnik objavil v Uradnem listu EU, št. 2006/S 221-237266 in v Uradnem listu RS, št. 120-121/06 dne 24.11.2006, pod št. objave Ob-32826/06.

Naročnik je dne 10.01.2007 sprejel odločitev, na podlagi katere je oddal naročilo ponudniku Sij d.o.o., Domžale, katerega ponudbo je ocenil kot edino pravilno ponudbo.
Po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila je vlagatelj zaprosil za dodatno obrazložitev oz. za vpogled v dokumentacijo. Z dopisom z dne 22.01.2007 je naročnik vlagatelju posredoval delni ponudbeni predračun izbranega ponudnika.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo (z dne 05.02.2007), s katerim je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila za dobavo čistil, in povrnitev priglašenih stroškov nastalih v zvezi z revizijo. Vlagatelj v obrazložitvi svojega zahtevka navaja, da je na podlagi pregleda dodatno pridobljene dokumentacije ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna.

Svoj zahtevek oz. svojo aktivno legitimacijo vlagatelj utemeljuje z navedbo, da je naročnik ponudbo izbranega vlagatelja napačno ocenil kot pravilno. V kolikor bi naročnik tudi ponudbo izbranega ponudnika pravilno ocenil kot nepravilno, bi bile vse predložene ponudbe nepravilne in ne bi bil izbran nobeden od ponudnikov. Po mnenju vlagatelja bi moral naročnik v skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno in postopek oddaje javnega naročila ponoviti, kar pomeni, da bi vlagatelj lahko ponovno enakopravno sodeloval v postopku oddaje javnega naročila.

Naročnik je dne 27. 02. 2007 izdal sklep, št. 430-17/2006-120, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel, zahtevo za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, pa zavrnil. V obrazložitvi svojo odločite utemeljuje z dejstvom, da vlagatelj ni aktivno legitimiran za vložitev zahtevka za revizijo. Nadalje naročnik ugotavlja, da je vlagateljeva ponudba nepravilna in nesprejemljiva, česar pa vlagatelj v svojem zahtevku niti ne prereka. Po mnenju naročnika vlagatelj argumentirano in s predložitvijo dokazil izpodbija le izpolnjevanje v razpisni dokumentaciji zahtevane lastnosti šestih artiklov, pri tem pa še dodaja, da iz delnih cenikov, ki jih vlagatelj prilaga ne izhaja, da ponudnik ni ponudil artiklov kot jih zahteva naročnik, temveč je iz teh cenikov razviden le delni asortima proizvajalca zadevnih artiklov. Po mnenju naročnika so zatrjevane kršitve takšne narave, da ne bi utegnile vplivati na pravni položaj vlagatelja in mu ne bi mogle povzročiti škode.

Vlagatelj je na naročnika naslovil pritožbo, z dne 08. 03. 2007, ki jo je naročnik prejel 09.03. 2007. Vlagatelj v pritožbi predlaga, da državna revizijska komisija pritožbi ugodi in izpodbijani sklep naročnika razveljavi ter naročniku naloži povrnitev priglašenih stroškov pritožbenega postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Vlagatelj v pritožbi vztraja pri tem, da je izkazal aktivno legitimacijo ter da je naročnik zmotno ugotovil, da je ponudba izbranega ponudnika pravilna.

Naročnik je Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo kot prilogo dopisu, št. 430-17/2006/15, z dne 09.03. 2007.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljeva pritožba prepozna, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz določil drugega odstavka 13. člena ZRPJN izhaja, da se v primeru, če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. V kolikor vlagatelj meni, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel neupravičeno, pa lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.

Z vpogledom v sklep, z dne 27.02.2007, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v sklepu, s katerim je zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo, navedel napačen pravni pouk. Naročnik je namreč v pravnem pouku navedel, da ima vlagatelj možnost vložiti pritožbo v roku treh dni od prejema sklepa pri Upravi Republike Slovenije za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad, Tivolska 42, Ljubljana, o pritožbi pa bo odločala Državna revizijska komisija, namesto da bi ga v skladu z zgoraj opredeljeno pravno podlago in zavrženjem zahtevka za revizijo zaradi domnevnega pomanjkanja aktivne legitimacije poučil, da lahko v treh dneh od prejema tega sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.

Vlagatelj pa je pravno varstvo v postopku revizije uveljavljal tako, da je pritožbo, v nasprotju z določilom drugega odstavka 13. člena ZRPJN, vložil pri naročniku. Pritožba je bila torej poslana pravočasno, z dne 08.03.2007, vendar nepristojnemu organu (naročniku). Istega dne se je iztekel rok za vložitev pritožbe na Državno revizijsko komisijo kot na pristojni organ (torej tri dni od prejema sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj prejel dne 05.03.2007). Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo prejela dne 15.03.2007, ko ji je naročnik odstopil pritožbo skupaj s preostalo dokumentacijo predmetnega postopka oddaje javnega naročila, torej po izteku roka, na katerega je bila pritožba vezana, se je v tem postopku revizije zastavilo vprašanje, ali je pritožba, z dne 08.03.2007, vložena pravočasno.

Iz predložene povratnice je razvidno, da je vlagatelj izpodbijani sklep prejel 05. 03. 2007. V skladu s pravili o računanju rokov iz drugega odstavka 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US, 90/2005 - odl. US, 43/2006 âˆ" odl. US; v nadaljevanju: ZPP) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, je rok za vložitev pritožbe začel teči 06. 03. 2007, iztekel pa se je 08. 03. 2007. Naročnik je pritožbo prejel 09. 03. 2007, Državna revizijska komisija pa 15. 03. 2007 âˆ" torej nedvomno po izteku tridnevnega roka iz drugega odstavka 13. člena ZRPJN.

Ob tako ugotovljenem dejanskem stanju je Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala, ali so izpolnjeni pogoji za uporabo instituta nevednosti vložnika ali očitne pomote iz šestega odstavka 112. člena ZPP, ki določa: "Če je bila vloga, ki je vezana na rok, izročena ali poslana nepristojnemu sodišču pred iztekom roka, pa prispe k pristojnemu sodišču po izteku roka, se šteje, da je bila pravočasno vložena, če je mogoče vložitev pri nepristojnem sodišču pripisati nevednosti vložnika, ki nima pooblaščenca iz tretjega odstavka 86. člena oziroma iz tretjega odstavka 87. člena tega zakona, ali očitni pomoti vložnika."

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelja v predmetnem postopku revizije zastopa odvetnik, zato ga ni mogoče obravnavati kot prava neuko stranko, prav tako pa po mnenju Državne revizijske komisije ni mogoče govoriti o očitni pomoti vložnika, saj je bil slednji (vlagatelj) kljub napačnemu pravnemu pouku v sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo kot prava uka stranka seznanjen, kako mora postopati v primeru njegovega nestrinjanja z naročnikovim sklepom. Kljub temu, da je vlagatelju pravo znano, pa le-temu ni sledil, saj je
iz vlagateljeve pritožbe razvidno, da je vlagatelj pritožbo vložil pri naročniku in jo tudi izrecno naslovil na naročnika, ob tem pa se celo izrecno sklicuje na drugi odstavek 13. člena ZRPJN. Vlagatelj v pritožbi tudi predlaga Državni revizijski komisiji, da pritožbi ugodi, kar jasno kaže na to, da je vlagatelj seznanjen s tem kdo je pristojni organ za odločanje o pritožbi. Pritožba je bila v obravnavanem primeru torej napačno naslovljena in napačno vložena, take napake pa ni mogoče opredeliti kot očitno pomoto v smislu šestega odstavka 112. člena ZPP. Vlagateljeve pritožbe, z dne 08. 03. 2007, zato ni mogoče šteti kot pravočasno niti na podlagi šestega odstavka 112. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija skladno s prvo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN vlagateljevo pravno sredstvo kot prepozno zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval tudi povrnitev priglašenih stroškov pritožbenega postopka z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe do plačila. Stroškov v pritožbi ni opredelil oz. specificiral.

Državna revizijska komisija je vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi s pritožbo zavrnila kot neutemeljeno. Prvi odstavek 165. člena ZPP določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Državna revizijska komisija je pritožbo vlagatelja zavrgla, zato njegova zahteva za povrnitev stroškov, nastalih s pritožbo, ni utemeljena.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 22.03.2007Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Generalni urad, Tivolska cesta 42, Ljubljana;
- Odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, Ljubljana;
- Sij d.o.o., podjetje za proizvodnjo in ekonomske storitve z marketingom, Krumperška ulica 11, Domžale;
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana;
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.