018-056/2007 Elektro Gorenjska d.d.

Številka: 018-56/07-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, članice Sonje Drozdek šinko in predsednika Sama Červeka kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "dobavo kabelskega pribora 1 in 20 kV po sklopih" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje ELTIMA d.o.o., šlandrova ulica 8a, Ljubljana - Črnuče, ki ga zastopa odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.03.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05.09.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "dobavo kabelskega pribora 1 in 20 kV po sklopih". Naročnik je javni razpis po odprtem postopku za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 96/06, z dne 15.09.2006, pod št. objave Ob-25576/06, razdeljeno v 3 sklope, in sicer na sklop 1 - kabelski pribor 1 kV, sklop 2 - kabelski pribor - končniki in spojke 20 kV in sklop 3 - kabelski pribor - adapterji 20 kV.

Naročnik je s Sklepom oz. obvestilom o oddaji javnega naročila za 2. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/239101, z dne 20.12.2006, sklop 2 oddal ponudniku Merkur d.d., C. na Okroglo 7, Naklo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo, z dne 05.01.2007, na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila za sklop 2. Naročnik je vlagatelju posredoval obrazloženo obvestilo, z dne 09.01.2007, o oddaji javnega naročila za sklop 2.

Zoper sklep naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 22.01.2007.

Vlagatelj najprej navaja splošne pomanjkljivosti pri vseh ponudbah, in sicer:
- 16. točka I. poglavja Razpisne dokumentacije je zahtevala, da mora ponudnik podati ceno za vsako zaključeno celoto v EUR in v SIT. Vsi ponudniki razen vlagatelja so imeli cene podane le v SIT in ne v EUR. Ker ponudniki s tem niso spoštovali naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, so njihove ponudbe nepravilne že iz tega razloga.
- 5. točka I. poglavja Razpisne dokumentacije je zahtevala, da mora ponudnik podpisati in žigosati vse dokumente v ponudbi. Vsi ponudniki razen vlagatelja pa niso podpisali in žigosali vseh dokumentov, ampak so pozabili podpisati in žigosati tipska poročila, ki so bila priložena izjavi D11. Zato so njihove ponudbe nepravilne tudi iz tega razloga.
- V 34. točki I. poglavja Razpisne dokumentacije je naročnik navedel, da za vse sodelujoče velja, da so dokumenti in izjave, ki jih morajo izpolniti ali predložiti ponudniki, obvezne in morajo biti v celoti priložene ponudbi ponudnika, sicer se bo njihova ponudba štela kot nepravilna. V II. poglavju je bila pod D11 zahtevana izjava o izpolnjevanju kadrovskih in tehničnih pogojev. V zadnjem odstavku navedene izjave je naročnik navedel, da mora ponudnik za ves ponujeni material priložiti k izjavi tudi:
â"˘ STROKOVNO MNENJE neodvisne institucije o skladnosti proizvoda z zahtevanimi standardi in predpisi, ali
â"˘ CERTIFIKAT o ustreznosti proizvoda s standardi in predpisi, ali
â"˘ IZJAVO proizvajalca ali dobavitelja o SKLADNOSTI po obrazcu SIST EN 45014 z zahtevanimi predpisi in standardi skupaj s poročili o tipskih preizkusih za vse ponujene tipe blaga.
Vlagatelj pojasnjuje, da je naročnik v III. poglavju Razpisne dokumentacije, Specifikacija elektromateriala, navedel, da zahteva standard SIST HD 628 S1:1998 in SIST HD 629.1S1:1998 (opomba vlagatelja: korigirano z naknadnim pojasnilom naročnika) in ni nikjer določil, da se lahko uporabi tudi kakšen drug standard (npr. DIN VDE ali podobno).
Vlagatelj pojasnjuje, da ponudniki niso spoštovali teh zahtev ampak so podali neustrezne izjave o skladnosti, ki se niso nanašale na vse ponujene tipe blaga oz. niso predložili vseh poročil o tipskih preizkusih, kot bo to obrazloženo v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatem navaja očitke v zvezi s posamično ponudbo ponudnikov, ki so sodelovali v predmetnem postopku oddaje javnega naročila za sklop 2.

Glede ponudbe izbranega ponudnika navaja vlagatelj naslednje:
- V svoji ponudbi je izbrani ponudnik predložil izjavo proizvajalca Sud Kabel v angleškem jeziku in slovenskem prevodu, pri tem pa se navedena izjava ne sklicuje na SIST standarde, ampak se sklicuje na standarde DIN VDE. Izbrani ponudnik je sicer na samo izjavo dopisal, da je to harmonizirani standard HD, vendar navedeno ni skladno z zahtevo naročnika.
- Izbrani ponudnik ni predložil poročila o tipskem preizkusu za tip blaga MS/SEV 24, ki ga ponuja pod zap. št. 11 do 13. Ponudnik je v tem delu sicer predložil izjavo, da naj bi se poročilo o tipskem preizkusu za SEV 24 nanašalo tudi na MS/SEV 24, vendar navedeno prvič ni skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in drugič ponudnik za takšno izjavo ni predložil nobenega dokazila. Iz poročila o tipskem preizkusu za SEV 24 je namreč razvidno, da se slednje nanaša le na tip blaga SEV 24 in na nobenega drugega.
- Vlagatelj je pri pregledu kataloga proizvajalca SUD kabel ugotovil, da slednji tipa blaga MS/SEV 24 sploh ne ponuja in ga ni v njihovem katalogu izdelkov.
- Vlagatelj poleg tega še opozarja, da je izbrani ponudnik predložil k izjavi o skladnosti tudi poročila o tipskih preizkusih, ki se enako kot izjava ne sklicujejo na standarde SIST ampak na DIN VDE.
- Izbrani ponudnik je s svojo ponudbo za vsako posamezno zahtevano opremo ponudil le družino blaga, ne pa konkretnega tipa blaga, ki je ustrezen zahtevam naročnika. Z navedenim se je ponudnik želel izogniti obveznosti, ki jih je naročnik zahteval z izjavo D11. V primeru, da bi ponudnik za vsako zaporedno številko v specifikaciji elektromateriala podal točen konkreten tip blaga, ki se nanaša na zahteve, bi to pomenilo, da bi moral ta konkreten tip blaga navesti v izjavi o skladnosti in zanj tudi predložiti poročilo tipskem preizkusu.

Nadalje vlagatelj v zahtevku za revizijo podrobneje obrazloži očitke v zvezi z nepravilnostjo ponudb preostalih ponudnikov.

Glede ponudbe ponudnika MR Export - Import d.o.o. navaja vlagatelj naslednje:
- ne vsebuje poročila o tipskih preizkusih za ponujeno blago kabelski končnik T - ITK 24-1, ki ga je naročnik zahteval z izjavo D11,
- ne vsebuje poročila o tipskih preizkusih za ponujeno blago kabelski končnik T - OTK 24-1, ki ga je naročnik zahteval z izjavo D11,
- ne vsebuje izjave o skladnosti dobavitelja ali proizvajalca za kabelske tulce in kabelske čevlje proizvajalca GPH, ki jo je naročnik zahteval z izjavo D11,
- ne vsebuje poročila o tipskih preizkusih za kabelske tulce in kabelske čevlje proizvajalca GPH, ki ga je naročnik zahteval z izjavo D 11,
- poročilo o tipskem preizkusu KEMA, z dne 23.05.2005, za tip blaga T - ITK 224 ne vsebuje žiga osebe, ki je podala poročilo, sklicuje se na standarde CENELEC HD in ne na zahtevane SIST, poleg tega pa na prvi strani navaja blago T - ITK 224, na drugi strani pa T - OTK 224,
- poročilo o tipskem preizkušanju, št. 2005-03, z dne 28.02.2005, za GPH ne navaja tipov blaga, za katera je narejeno, ampak navaja, da gre za vezne tulce za aluminijasti vodnik 240 mm2, tako da ni razvidno na katero blago, ki ga ponuja ponudnik, naj bi se to poročilo nanašalo.

Glede ponudbe ponudnika C & G d.o.o. navaja vlagatelj naslednje:
- predložena izjava proizvajalca ali dobavitelja o skladnosti ni v skladu z zahtevanim obrazcem SIST EN 45014, ker nima naslova "izjava o skladnosti", kot ga zahteva ta obrazec, in ker je funkcija na izjavi navedena v angleščini in ne v slovenščini, kot to zahteva razpisna dokumentacija,
- poleg tega v navedeni izjavi niso popisani vsi tipi blaga, ki jih ponuja ponudnik, in sicer manjkata naslednja tipa blaga: QSG 2000 93AP611-1 in QS 2000 93AP620-1,
- navedeni izjavi je ponudnik priložil poročila o tipskih preizkusih, ki pa se ne nanašajo na blago, ki ga ponuja ponudnik s svojo ponudbo, ampak na neko drugo blago - tako ponudnik za blago, ki ga ponuja, ni predložil poročil o tipskih preizkusih,
- vlagatelj je pri vpogledu v katalog proizvajalca 3M, ki ga je predložil ponudnik, tudi ugotovil, da kabelski končniki iz kataloga ne vsebujejo kabelskih čevljev, kar pomeni, da ponudnik s sklicevanjem na tip kabelskega končnika ni ponudil tudi s tem s strani naročnika zahtevanega kabelskega čevlja, ampak bi moral ponudnik dodatno navesti še tip blaga - kabelski čevelj - temu ustrezno bi moral ponudnik tudi navesti te tipe blaga (kabelske čevlje) tudi v izjavi o skladnosti ter zanje predložiti poročila o tipskih preizkusih,
- enako kot v predhodni alineji je tudi s kabelskimi tulci pri kabelskih spojkah, ker tipi blaga, ki jih ponuja ponudnik, predstavljajo le "golo" kabelsko spojko brez kabelskega tulca,
- poleg tega vlagatelj še opozarja, da se priložena poročila o tipskih preizkusih sklicujejo na standarde DIN VDE in CENELEC, ne pa na slovenski standard SIST.

Glede ponudbe ponudnika VEL KABEL d.o.o. navaja vlagatelj naslednje:
- v svoji ponudbi ni navajal točnega tipa blaga ampak le družino izdelkov ter na koncu specifikacije še navedel, da mora naročnik pri naročilu navesti tip ponujenega blaga in tip kabla in presek vodnika,
- izjavi D11 je ponudnik priložil svojo izjavo o skladnosti, ki pa je pomanjkljiva in ni skladna z zahtevami naročnika po tem, da mora ponudnik predložiti IZJAVO O SKLADNOSTI PO OBRAZCU SIST EN 45014 - navedeni obrazec zahteva, da izjava o skladnosti vsebuje ime in priimek ter funkcijo odgovorne osebe, kar pa izjava ponudnika ne vsebuje,
- ponudnik je poleg zgoraj navedene izjave o skladnosti ponudnika predložil tudi izjavo o skladnosti proizvajalca, ki pa prav tako ni ustrezna zahtevam naročnika - izjava proizvajalca namreč ni podana po obrazcu SIST EN 45014, ker manjka na njej ime podpisnika izjave in njegov žig ter ker se izjava ne sklicuje na zahtevane standarde SIST ampak na DIN VDE,
- ponudnik svoji ponudbi ni predložil poročila o tipskem preizkusu za tip blaga JS 24-3E - navedeni tip je naveden v izjavi o skladnosti, tej izjavi pa ni priloženo poročilo o tipskem preizkusu,
- na strani 57 poročila o tipskih preizkusih IPH, št. 1447.0059.3.086, z dne 10.09.2003, je navedeno, da kabelski končniki ne vsebujejo kabelskih čevljev - navedeno je razvidno tudi iz kataloga proizvajalca blaga, ki ga ponuja ponudnik, saj je ponudnik ponudil le skupine blaga, ki pa ne vsebujejo poleg tudi kabelskih čevljev pri končnikih oz. kabelskih tulcev pri spojkah - šele tip blaga TI 24 26 302 54 vsebuje tudi ustrezni kabelski čevelj, ne pa tip blaga TI 24,
- enako je razvidno iz poročila o tipskem preizkusu IPH za kabelski končnik TO 24,
- enaka zgodba se ponovi tudi pri kabelskih spojkah,
- priložena poročila o tipskih preizkusih (test report) imajo vsa enake pomanjkljivosti, in sicer na njih ni razvidno ime odgovorne osebe, manjka žig organa, ki je izvajal preizkuse in poleg tega se ne sklicujejo na zahtevane standarde SIST.

Vlagatelj v zaključku zahtevka za revizijo navaja, da ponudba vlagatelja s sklepom naročnika ni bila izbrana za najugodnejšo, je pa iz istega sklepa razvidno, da je bila popolna in pravilna. V kolikor bi naročnik ravnal skladno z zakonom in ponudbe ostalih ponudnikov kot nepravilne zavrnil, bi bil vlagatelj edini ponudnik z veljavno ponudbo, ki bi morala biti kot najugodnejša v predmetnem javnem naročilu za 2. sklop tudi izbrana. Glede na vse navedeno je razvidno, da je naročnik ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ko ni zavrnil ponudb vseh preostalih ponudnikov, razen vlagateljeve, kot nepravilnih in izbral vlagatelja kot tistega, ki izpolnjuje vse zahtevane pogoje in je podal najugodnejšo ponudbo.

Vlagatelj naročniku predlaga, da razveljavi obrazloženo obvestilo o oddaji javnega naročila za sklop 2, št. JN/OP-04/2006-ident 222655, z dne 09.01.2007, ter izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika in vlagatelju povrne stroške tega postopka skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila.

Naročnik je s sklepom, št. JN/OP-04/2006-ident 222655 238569, z dne 05.02.2007, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen, ter posledično tudi vlagateljevo zahtevo po povračilu stroškov zavrnil kot neutemeljeno. Naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa podrobneje obrazloži razloge za svojo odločitev.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 11.02.2007, naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. JN/OP-04/2006-ident 222655, z dne 15.02.2007, ki ga je slednja prejela istega dne, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

V razpisni dokumentaciji je naročnik v I. poglavju (Navodilo ponudnikom za izdelavo ponudbe) v točki 27. Merila določil med drugim, da bo izbrana tista ponudba, ki bo za celoto (za posamezen sklop) na podlagi ovrednotene specifikacije vsebovala najvišje skupno število točk.

V skladu s Sklepom oz. obvestilom o oddaji javnega naročila za 2. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/239101, z dne 20.12.2006, je za sklop 2 zbrala največje skupno število točk ponudba izbranega ponudnika (97,50 točk).

Državna revizijska komisija je zato najprej obravnavala očitke vlagatelja v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika za sklop 2.

Državna revizijska komisija je uvodoma presojala očitke vlagatelja glede ponudbe izbranega ponudnika iz sklopa očitkov vlagatelja, ki se nanašajo na splošne pomanjkljivosti pri vseh ponudbah.

Najprej je Državna revizijska komisija obravnavala prvi očitek vlagatelja, in sicer, da je 16. točka I. poglavja Razpisne dokumentacije zahtevala, da mora ponudnik podati ceno za vsako zaključeno celoto v EUR in v SIT, ter da so vsi ponudniki razen vlagatelja imeli cene podane le v SIT in ne v EUR, s čemer ponudniki niso spoštovali naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije, posledično pa so njihove ponudbe nepravilne že iz tega razloga.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v 16. točki I. poglavja določil med drugim, da mora biti ponudbena cena za vsako tehnično zaključeno celoto izražena v tolarjih (SIT) in v evrih (EUR). Razpisna dokumentacija tudi vsebuje obrazec D14 (ponudbeni predračun), ki zajema 1., 2. in 3. sklop predmetnega javnega naročila. Za sklop 2 je naročnik predvidel postavki Skupaj ponudbena vrednost (z DDV) za valuto SIT in valuto EUR. Zatem razpisna dokumentacija določa v poglavju III. (Specifikacija elektromateriala) popis sklopa 2, ki ima naslednje stolpce, vezane na vrednost: vrednost brez DDV za eno enoto, vrednost brez DDV za vso količino ter vrednost z DDV za eno enoto (brez navedbe valute). Na koncu citiranega popisa je naročnik predvidel alineje brez DDV, ....% DDV in SKUPAJ (prav tako brez navedbe valute).
Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da je le-ta navedel na obrazcu D14 (ponudbeni predračun št. 404-06-3A/1342) za sklop 2 skupaj ponudbeno vrednost z DDV v valuti SIT in v valuti EUR. Nadalje je izbrani ponudnik v prilogi obrazca D14 - tabeli za sklop 2 v treh stolpcih, ki se nanašajo na vrednost, navedel zneske za posamezne zaporedne številke specifikacije brez navedbe vrednosti v EUR, prav tako pa je navedel na koncu citirane tabele skupni znesek za sklop 2 (brez DDV, 20 % DDV in SKUPAJ) brez navedbe vrednosti v EUR.
Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnikova razpisna dokumentacija v delu, ki se nanaša na tabelo za sklop 2, v treh stolpcih v zvezi z vrednostjo nejasna, saj ne daje jasnega napotila, da je potrebno vpisovati pri posamezni zaporedni številki tabele tudi zneske v EUR. Prav tako je točka 16. I. poglavja razpisne dokumentacije, ki navaja med drugim, da mora biti ponudbena cena za vsako tehnično zaključeno celoto izražena v tolarjih (SIT) in v evrih (EUR), nejasna, saj ne daje jasnega odgovora, kaj predstavlja v konkretnem primeru tehnično zaključeno celoto. Tovrstne nejasnosti razpisne dokumentacije ni mogoče tolmačiti v škodo ponudnikov (in posledično tudi izbranega ponudnika). Izbrani ponudnik je na obrazcu D14 navedel za sklop 2 vrednost v SIT in EUR, prav tako pa je v specifikaciji - tabeli za sklop 2 navedel zneske brez navedbe v EUR, vendar pa ta tabela, ki jo je predvidel naročnik, ne zahteva izrecno vpisa zneskov v EUR.
V posledici gornjih ugotovitev torej ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker le-ta ni podal cen za vsako zaključeno celoto v EUR in v SIT.

Zatem je Državna revizijska komisija obravnavala drugi očitek vlagatelja, in sicer, da je 5. točka I. poglavja Razpisne dokumentacije zahtevala, da mora ponudnik podpisati in žigosati vse dokumente v ponudbi. Vsi ponudniki razen vlagatelja pa niso podpisali in žigosali vseh dokumentov ampak so pozabili podpisati in žigosati tipska poročila, ki so bila priložena izjavi D11. Zato so njihove ponudbe nepravilne tudi iz tega razloga.
Naročnik je v razpisni dokumentaciji v 5. točki I. poglavja določil med drugim, da mora ponudba, ki jo predloži ponudnik, vsebovati vse zahtevane in ustrezno potrjene (podpisane oz. žigosane) dokumente. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s citirano točko ni zahteval, da morajo biti vsi dokumenti ustrezno potrjeni (podpisani oz. žigosani) s strani ponudnika. V konkretnem primeru tipska poročila niso dokument od ponudnika, temveč od druge osebe, ki je tipski preizkus opravila.
Vsled zapisanega torej ni mogoče pritrditi vlagatelju, da je ponudba izbranega ponudnika nepravilna, ker naj le-ta ne bi podpisal in žigosal tipskih poročil, ki so bila priložena izjavi D11 - tega mu namreč tudi ni bilo potrebno storiti, ker razpisna dokumentacija tega tudi ni zahtevala.

V zvezi s tretjim očitkom vlagatelja, ki se nanaša na predložitev neustrezne izjave o skladnosti (ker naj se le-te ne bi nanašale na vse ponujene tipe blaga), oziroma na nepredložitev vseh poročil o tipskih preizkusih, Državna revizijska komisija ugotavlja, glede na vlagateljev pristavek "kot bo obrazloženo v nadaljevanju" v petem odstavku na tretji (3.) strani zahtevka za revizijo, da je očitek splošen oziroma ga je mogoče obravnavati šele, izhajajoč iz konkretnih očitkov (ki jih vlagatelj navaja v nadaljevanju zahtevka za revizijo) v zvezi s posameznimi ponudbami, ki so bile predložene v konkretnem postopku oddaje predmetnega javnega naročila za sklop 2.

V nadaljevanju je torej Državna revizijska komisija presojala očitke vlagatelja glede ponudbe izbranega ponudnika iz sklopa očitkov vlagatelja, ki se nanašajo konkretno na domnevne pomanjkljivosti ponudbe izbranega ponudnika.

Najprej je Državna revizijska komisija obravnavala prvi očitek vlagatelja, da je izbrani ponudnik predložil izjavo proizvajalca Sud Kabel v angleškem jeziku in slovenskem prevodu, pri tem pa se navedena izjava ne sklicuje na SIST standarde, ampak se sklicuje na standarde DIN VDE.
Državna revizijska komisija ugotavlja na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, da gre v primeru zgoraj navedene izjave proizvajalca Sud Kabel o skladnosti za t.i. ne-slovensko pravno osebo. Glede na navedeno je popolnoma razumljivo, da se slednja ne sklicuje na standarde t.i. skupine SIST, temveč na izvorne oziroma matične / osnovne standarde.
Vsled zapisanega ponudba izbranega ponudnika za sklop 2 ne more biti označena kot nepravilna iz razloga, ki ga navaja vlagatelj v okviru predmetnega očitka.

Zatem je Državna revizijska komisija obravnavala drugi očitek vlagatelja, da izbrani ponudnik ni predložil poročila o tipskem preizkusu za tip blaga MS/SEV 24, ki ga ponuja pod zap. št. 11 do 13. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik v tem delu sicer predložil izjavo, da naj bi se poročilo o tipskem preizkusu za SEV 24 nanašalo tudi na MS/SEV 24, vendar navedeno prvič ni skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije in drugič ponudnik za takšno izjavo ni predložil nobenega dokazila. Iz poročila o tipskem preizkusu za SEV 24 je namreč razvidno, da se slednje nanaša le na tip blaga SEV 24 in na nobenega drugega.
Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da je le-ta navedel v prilogi obrazca D14 (ponudbeni predračun št. 404-06-3A/1342) v tabeli za sklop 2 pod pozicijami št. 11 do 13 (kabelska spojka) kot tip blaga "MS/SEV 24". Nadalje iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da je slednji predložil Test Report No 9876/E, Universität Fridericiana (TH) Karlsruhe, z dne 18.12.1998, ki se nanaša na testni predmet (Test object) "SEV 24". Navedeni Test Report ima v naslovu na prvi strani zapisano Type Acceptance Test of Joints for Single Core Cables SEV 24, kar pomeni v prevodu med drugim, da se nanaša na kabelske spojke za enožilne kable (... Joints for Single Core Cables ...). Zatem iz ponudbe izbranega ponudnika sledi, da je slednji predložil tudi izjavo o skladnosti (v angleškem jeziku in prevod le-te) proizvajalca SĹ"dkabel GmbH, Nemčija, z dne 13.10.2006, v kateri slednji pojasnjuje, da je izdelek z imenom MS/SEV 24 popolnoma enak pribor kot SEV 24, ter da je edina razlika, da je MS/SEV 24 za XLPE izolirane 3-žilne kable, zaradi česar ni potrebno izvajati ločenih tipskih testov za MS/SEV 24. S citirano izjavo proizvajalec SĹ"dkabel GmbH, Nemčija, tudi potrjuje, da je tipski test (Test Report) za SEV 24 prav tako veljaven za MS/SEV 24.
Glede na navedeno je izbrani ponudnik po mnenju Državne revizijske komisije v zadostni meri pojasnil naročniku, da Test Report No 9876/E, Universität Fridericiana (TH) Karlsruhe, z dne 18.12.1998, ki se nanaša na testni predmet (Test object) "SEV 24", "pokriva" tudi izdelek MS/SEV 24.
Glede na navedeno gre ugotoviti, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi s predložitvijo poročila o tipskem preizkusu za tip blaga SEV 24 v povezavi z izjavo o skladnosti (v kateri proizvajalec SĹ"dkabel GmbH, Nemčija, pojasnjuje relacijo med SEV 24 in MS/SEV 24), "pokril" blago, ki ga ponuja pod zap. št. 11 do 13, zato je predmetni očitek vlagatelja Državna revizijska komisija zavrnila kot neutemeljen.
V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala tretji očitek vlagatelja v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika, in sicer, da je (vlagatelj) pri pregledu kataloga proizvajalca SUD kabel ugotovil, da slednji tipa blaga MS/SEV 24 sploh ne ponuja in ga ni v njihovem katalogu izdelkov.
V zvezi s tem očitkom Državna revizijska komisija poudarja, da zgolj njegova (vlagateljeva) ugotovitev (ki naj bi domnevno izhajala iz kataloga proizvajalca), da proizvajalec SĹ"dkabel GmbH tipa blaga MS/SEV 24 ne ponuja in ga ni v njihovem katalogu izdelkov, ne more biti relevantna. Splošno sklicevanje vlagatelja, da tega blaga ni v katalogu proizvajalca, ne more predstavljati v konkretnem primeru nepravilnosti ponudbe izbranega ponudnika. Da nekega blaga ni v katalogu določenega proizvajalca namreč ne more pomeniti npr. t.i. nedobavljivosti tega blaga ipd.
Vsled zapisanega je Državna revizijska komisija predmetni očitek vlagatelja zavrnila kot neutemeljen.

Nadalje je Državna revizijska komisija obravnavala četrti očitek vlagatelja v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika, in sicer, da vlagatelj poleg tega (gornjih očitkov, opomba Državne revizijske komisije) še opozarja, da je izbrani ponudnik predložil k izjavi o skladnosti tudi poročila o tipskih preizkusih, ki se enako kot izjava, ne sklicujejo na standarde SIST ampak na DIN VDE.
Državna revizijska komisija ugotavlja na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, da gre v primeru Test Report-ov za t.i. ne-slovenske pravne osebe. Glede na navedeno je popolnoma razumljivo, da se slednje ne sklicujejo na standarde t.i. skupine SIST, temveč na izvorne oziroma matične / osnovne standarde. Vsled tega ponudba izbranega ponudnika za sklop 2 ne more biti označena kot nepravilna iz razloga, ki ga navaja vlagatelj v predmetnem očitku (ker se Test Report-i ne sklicujejo na standarde SIST).

Na koncu je Državna revizijska komisija obravnavala še peti očitek vlagatelja v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika, in sicer, da je slednji s svojo ponudbo za vsako posamezno zahtevano opremo ponudil le družino blaga, ne pa konkretnega tipa blaga, ki je ustrezen zahtevam naročnika. Z navedenim naj bi se izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja želel izogniti obveznosti, ki jih je naročnik zahteval z izjavo D11. Vlagatelj pojasnjuje, da bi v primeru, da bi izbrani ponudnik za vsako zaporedno številko v specifikaciji elektromateriala podal točen konkreten tip blaga, ki se nanaša na zahteve, to pomenilo, da bi moral ta konkreten tip blaga navesti v izjavi o skladnosti in zanj tudi predložiti poročilo tipskem preizkusu.
Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je naročnik v III. poglavju slednje v tabeli za sklop 2 v prvi vrstici pete kolone zapisal tekst "Navedba tipa in proizvajalca ponujenega blaga". Vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pokaže, da je slednji navedel v peti koloni tabele za sklop 2 v vsaki vrstici določeno blago ("SEI 24" za pozicije številka 1 do 4 ter 14 in 15, "SEHDF 20.2" za poziciji številka 5 in 7, "SEF 24" za poziciji številka 6 in 8, "SEV 24" za pozicije številka 9, 10 in 16 ter "MS/SEV 24" za pozicije številka 11 do 13). Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji nikjer ni podrobneje opredelil pojma tip blaga, zato iz tega vidika zahteve po navedbi tipa ni mogoče razlagati strožje in v škodo ponudnika, ki je ustrezno rubriko tabele za sklop 2 za navedbo tipa ponujenega blaga tudi izpolnil. Vsled zapisanega torej ni mogoče pritrditi vlagatelju, da naj bi se izbrani ponudnik z domnevno spornim navajanjem tipov blaga želel izogniti obveznosti(m), ki jo (jih) je naročnik zahteval z izjavo D11 (navajanju t.i. "konkretnega" tipa blaga v izjavi o skladnosti in predložitvi poročila o tipskem preizkusu za posamičen t.i. "konkretni" tip blaga, kot meni vlagatelj).
Državna revizijska komisija na podlagi zgoraj navedenega ugotavlja, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop 2 v luči predmetnega očitka skladna z zahtevo naročnika v razpisni dokumentaciji in zatorej ne more biti iz tega razloga nepravilna.
Glede na navedeno Državna revizijska komisija ni mogla slediti predmetnemu očitku vlagatelja in ga je presodila kot neutemeljenega.

Glede na vse gornje ugotovitve v zvezi s ponudbo izbranega ponudnika za sklop 2 gre torej zaključiti, da njegove ponudbe ni mogoče šteti kot nepravilne za sklop 2.

V skladu s Sklepom oz. obvestilom o oddaji javnega naročila za 2. sklop predmetnega javnega naročila, št. JN/OP-04/2006-Ident 222655/239101, z dne 20.12.2006, je za sklop 2 zbrala drugo največje skupno število točk ponudba ponudnika VEL KABEL d.o.o. (90,65 točk), tretje največje skupno število točk ponudba ponudnika C & G d.o.o. (79,16 točk), četrto največje skupno število točk ponudba ponudnika MR Export - Import d.o.o. (58,01 točk), peto največje skupno število točk oziroma najmanjše skupno število točk pa ponudba vlagatelja (33,66 točk). Vsled tega dejstva je presoja pravilnosti / nepravilnosti ponudb preostalih ponudnikov za sklop 2, ki jih napada vlagatelj v zahtevku za revizijo, nepotrebna. Odločitev naročnika o oddaji za sklop 2 torej ostaja posledično nespremenjena.

Glede na vse navedeno je bilo torej potrebno vlagateljev zahtevek za revizijo zavrniti kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Glede na to, da je Državna revizijska komisija zavrnila vlagateljev zahtevek za revizijo kot neutemeljen, je posledično, skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN, morala zavrniti tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 22.03.2007
Predsednik senata:

Jožef Kocuvan, univ.dipl.ekon.
Član Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Gorenjska d.d., Ulica Mirka Vadnova 3a, Kranj,
- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana,
- Merkur d.d., C. na Okroglo 7, Naklo,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.