018-081/2007 Elektro Ljubljana d.d.

Številka: 018-081/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/2004, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata in članov Jožefa Kocuvana in mag. Nataše Jeršič kot članov senata ter ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Dobavo polizoliranih vodnikov (PIV) in golih vodnikov ter s.n. odvodnikov prenapetosti" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Eltima d.o.o., šlandrova ulica 8a, Ljubljana - Črnuče, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.3.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 15.02.2007 se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 92/06 dne 01.09.2006, pod št. objave Ob-24369/06 in v Uradnem listu RS, št. 96/06 dne 15.09.2006, pod št. objave Ob-25865/06 objavil oddajo javnega naročila po odprtem postopku za "Dobavo polizoliranih vodnikov (PIV) in golih vodnikov ter s.n. odvodnikov prenapetosti".

Naročnik je dne 02.11.2006 sprejel sklep, št. 2533/06-IHG, na podlagi katerega je oddal naročilo po posameznih sklopih najugodnejšim ponudnikom. Vlagatelj je dne 15.12.2006 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je zahteval razveljavitev odločitve o oddaji naročila v tretjem sklopu: s.n. odvodniki prenapetosti. Naročnik je dne 21.12.2006 izdal sklep, št. 3086/06-mag.PR/šV, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrgel. Vlagatelj je dne 28.12.2006 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo, ki je s sklepom št. 018-504/2006-41-033 z dne 09.01.2007 pritožbi vlagatelja ugodila in naročniku naložila odločanje o zahtevku za revizijo skladno s 16. členom ZRPJN.

Naročnik je na podlagi odločitve Državne revizijske komisije dne 17.01.2007 sprejel sklep, št. 101/07-IHG, s katerim je zahtevku za revizijo vlagatelja delno ugodil in razveljavil sporno odločitev o oddaji naročila v tretjem sklopu, vsebovano v sklepu z dne 02.11.2006.

Vlagatelj je dne 30.01.2007 vložil zahtevo za dodatno obrazložitev sklepa, in sicer predvsem v delu, zakaj je označil ponudbo vlagatelja za nesprejemljivo. Naročnik je dodatno obrazložitev sklepa izdal dne 12.02.2007.

Vlagatelj je dne 15.02.2007 vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev sklepa naročnika z dne 17.01.2007 ter izbor vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika. Vložitev zahtevka vlagatelj utemeljuje z dejstvom, da naj bi naročnik njegovo ponudbo napačno označil za nesprejemljivo, ker naj bi ponudbena vrednost presegala vrednost predmetnega javnega naročila. Naročnik v razpisni dokumentaciji ni navedel vrednosti javnega naročila, zaradi česar se po mnenju vlagatelja sedaj nanjo ne more sklicevati, vlagatelj pa tako ni mogel pripraviti pravilne ponudbe. Z navedenim ravnanjem naj bi naročnik kršil 23. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1).

Naročnik je dne 27.02.2007 izdal sklep, št. 125/07-IHG, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja v celoti zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da navedba ocenjene vrednosti javnega naročila ni obvezni element razpisne dokumentacije, sicer pa je vrednost razvidna iz sklepa o začetku oddaje postopka oddaje javnega naročila in imenovanju strokovne komisije z dne 11.07.2006. Naročnik še poudarja, da je naročnik dne 12.07.2007 izdal dodatno obrazložitev sklepa o delni ugoditvi zahtevka za revizijo in ne dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila.

Vlagatelj je z dopisom z dne 05.03.2007 predlagal nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo skladno s 17. členom ZRPJN.

Naročnik je z dopisom z dne 08.03.2007 zahtevek za revijo vlagatelja in celotno dokumentacijo o oddaji predmetnega javnega naročila odstopil v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 22. in 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je uvodoma ugotovila, da je naročnik na podlagi sklepa Državne revizijske komisije, št. 018-504/2006-41-033 z dne 09.01.2007, s sklepom št. 101/07-IHG z dne 17.01.2007 odločil o zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 15.12.2006 in mu delno ugodil, tako da je razveljavil sporno odločitev o oddaji naročila v tretjem sklopu, v delu, ki se nanaša na ponudnika MR EXPORT - IMPORT d.o.o., Glavni trg 17b, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ni pa ugodil zahtevku za revizijo, v delu, ki se nanaša na preostale ponudnike oziroma vlagatelja.


Državna revizijska komisija je nadalje ugotovila, da iz dokumentacije predmetnega postopka oddaje javnega naročila ni razvidno, da se je revizijski postopek, začet na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja z dne 15.12.2006, zaključil v skladu z določbami ZRPJN. Na podlagi prvega odstavka 17. člena ZRPJN mora namreč naročnik o svoji odločitvi o zahtevku za revizijo v treh dneh od sprejema odločitve obvestiti vlagatelja in ga hkrati pozvati, da mu najkasneje v treh dneh od prejema obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije, zoper katerega je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa.

Iz dokumentacije ni razvidno niti, da bi vlagatelj naročniku posredoval obvestilo o nadaljevanju revizijskega postopka, začetega na podlagi zahtevka za revizijo z dne 15.12.2006 niti, da bi naročnik izdal sklep o ustavitvi navedenega postopka revizije. Vlagatelj je v nadaljnjem postopku dne 30.01.2007 vložil le zahtevo za dodatno obrazložitev sklepa, na katero je naročnik pisno podal odgovor dne 12.02.2006 ter nato vložil nov zahtevek za revizijo dne 15.02.2007.

Na tem mestu je sicer potrebno opozoriti, da naročnik vlagatelja hkrati z obvestilom o sprejemu odločitve (sklepa) o zahtevku za revizijo (z dne 15.12.2006) ni pozval, da mu najkasneje v treh dneh od prejema navedenega obvestila pisno sporoči, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, kakor mu to nalaga prvi odstavek 17. člena ZRPJN. Naročnik je v sklepu namreč zapisal napačno pravno varstvo, da lahko ponudnik v 8 dneh vloži pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila in da od dneva prejema odločitve oziroma njene eventualne dodatne obrazložitve prične teči 10- dnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo.

Vendar pa Državna revizijska komisija poudarja, da vlagatelja v predmetnem postopku revizije zastopa pooblaščenka, ki je odvetnica, zaradi česar vlagatelja ni mogoče obravnavati kot prava neuko stranko, prav tako pa po mnenju Državne revizijske komisije ni mogoče govoriti o očitni pomoti vlagatelja, saj bi slednji moral kljub dejstvu, da ga naročnik ni ustrezno pozval k nadaljevanju postopka skladno z določili ZRPJN, vedeti, kako postopati v primeru nestrinjanja z naročnikovo odločitvijo o zahtevku za revizijo. Način postopanja je namreč zapisan v zakonu (ZRPJN), ki bi vlagatelju oziroma njegovi pooblaščenki moral biti znan. Da vlagatelj oziroma njegova pooblaščenka navedeno dejstvo poznata, potrjuje tudi obvestilo o nadaljevanju postopka z dne 05.03.2007, ki ga je vlagatelj vložil na podlagi novega zahtevka za revizijo (z dne 15.02.2007), kljub dejstvu, da je naročnik v odločitvi o zavrnitvi navedenega zahtevka za revizijo z dne 27.02.2007 ponovno zapisal enake določbe o pravnem varstvu, kakor pri prvi odločitvi (o zahtevku za revizijo z dne 15.12.2006). Kljub temu, da je torej vlagatelju pravo moralo biti znano, pa le-temu ni sledil, sledil pa ni niti določbam o pravnem varstvu, ki jih je (sicer napačno) zapisal naročnik v odločitvi (o zahtevku za revizijo z dne 15.12.2006), saj ni zahteval dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (kakor je zapisal naročnik), ampak dodatno obrazložitev sklepa o odločitvi o zahtevku za revizijo.

Naročnik bo moral skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN najprej ustrezno zaključiti revizijski postopek, začet na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja z dne 15.12.2006. Ker je naročnik s sklepom (s katerim je delno ugodil zahtevku za revizijo z dne 15.12.2006) z dne 17.01.2007 razveljavil svojo odločitev o oddaji naročila v tretjem sklopu, pomeni, da bo moral po končanem revizijskem postopku v postopku oddaje javnega naročila sprejeti novo odločitev o oddaji naročila v tretjem sklopu, o kateri bo moral skladno z 78. členom ZJN-1 obvestite vse ponudnike (tudi vlagatelja), ki bodo tako imeli možnost uveljavljati pravno varstvo v skladu z določbami ZRPJN

Državna revizijska komisija glede na vse navedeno vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 15.02.2007 kot nedopustnega zavrača, saj naročnik še ni zaključil revizijskega postopka na podlagi prvega zahtevka za revizijo vlagatelja z dne 15.12.2006, niti še ni sprejel vsebinske odločitve v postopku oddaje obravnavanega javnega naročila (glede tretjega sklopa), zoper katero bi bilo možno uveljavljati pravno varstvo v skladu s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN. Zahtevek za revizijo z dne 15.02.2007 tako nima pravnega temelja, saj vlagatelj v revizijskem postopku ne more vložiti zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika, s katero le-ta odloči o zahtevku za revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker zahtevek za revizijo ni utemeljen, je Državna revizijska komisija skladno s tretjim odstavkom 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 20.3.2007Predsednik senata:
Samo Červek, univ.dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Elektro Ljubljana d.d., Slovenska cesta 58, Ljubljana
- Odvetnica Carmen Dobnik, Likozarjeva 6, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana