018-079/2007 Splošna bolnišnica Brežice

Številka: 018-79/2007-2

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju višje svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila po postopku zbiranja ponudb za "demontažo stare ter dobavo in montažo nove RTG cevi za CT aparat GE HISPEED DX/i" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje AUREMIANA d.o.o., Partizanska cesta 109, Sežana (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova ulica 20, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, Brežice (v nadaljevanju: naročnik), dne 15.03.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov revizijskega postopka se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je dne 25.01.2007 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Naročnik je istega dne z dopisom, št. PA/07-3, štiri potencialne ponudnike povabil k oddaji ponudb. Naročnik je z Obvestilom o oddaji JNMV, št. PA/07-3/3, z dne 02.02.2007, oba sodelujoča ponudnika obvestil, da je izvedbo naročila oddal podjetju Gorenje GTI, d.o.o., Partizanska 12, Velenje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).
Vlagatelj je dne 07.02.2007 zaprosil naročnika za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika, dne 12.02.2007 pa zahteval še izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila. Vlagatelju je bil vpogled v ponudbo izbranega ponudnika omogočen dne 12.02.2007. Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila posredoval vlagatelju dne 13.02.2007.

Vlagatelj je dne 19.02.2007 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna. Z opisanim, zatrjuje vlagatelj, je naročnik kršil 9. člen Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06; v nadaljevanju: ZJN-2), saj je s svojo odločitvijo neupravičeno preferiral ponudbo izbranega ponudnika.
Iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, ugotavlja vlagatelj, da bo predmetno naročilo izvedel sam, brez podizvajalcev. Predmetna CT naprava GE Hispeed DX/i za katero se nabavlja RTG cev je naprava proizvajalca GE Medical Systems. Za servis in vzdrževanje vseh naprav proizvajalca GE Medical Systems na območju Republike Slovenije, zatrjuje vlagatelj, je pooblaščen samo on. Slednje, poudarja vlagatelj, je jasno razvidno iz potrdila proizvajalca, ki je priloga zahtevka za revizijo. Na podlagi navedenega, zatrjuje vlagatelj, je potrebno zaključiti, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogoja iz četrte točke (pravilno: iz tretje točke - opomba Državne revizijske komisije) obrazca OBR-E. V navedenem obrazcu, navaja vlagatelj, je izbrani ponudnik podal izjavo, da zagotavlja servis in ponuja 24-urni odzivni čas za servisiranje ponujene opreme. Vlagatelj v zvezi s tem še navaja, da izbrani ponudnik tudi nima ustreznega znanja in kadrov, ki bi bili usposobljeni in pooblaščeni za servisiranje in vzdrževanje naprav proizvajalca GE Medical Systems. Naročnik mora zato ugotoviti, poudarja vlagatelj, da je izbrani ponudnik podal zavajajočo izjavo, saj je potrdil izpolnjevanje pogoja, ki ga ne izpolnjuje. Ker naročnik nepravilne in neprimerne ponudbe izbranega ponudnika ni zavrnil, zatrjuje vlagatelj, je kršil določbe 77., 79. in 80. člena ZJN-2.
Vlagatelj še navaja, da je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika tudi ugotovil, da ponujena naprava ne izpolnjuje zahteve naročnika iz šeste točke izjave OBR-E, da nudi garancijo za PRORATA SISTEM, in sicer skupaj najmanj 120.000 sekvenc, polna garancija najmanj 12.000 sekvenc, brez časovne omejitve. Iz priložene tehnične dokumentacije izbranega ponudnika namreč izhaja, zatrjuje vlagatelj, da je garancija za PRORATA SISTEM skupaj največ 30.000 sekvenc. Podatek iz podpisane izjave izbranega ponudnika je tako v očitnem nasprotju s podpisano izjavo, in sicer v nasprotju s šesto točko obrazca OBR-E. Vlagatelj še poudarja, da vsak nepooblaščen poseg v napravo lahko ogrozi zdravje in življenje tako pacientov kot tudi naročnikovega osebja, saj gre za tehnološko zahtevno napravo, ki jo lahko ustrezno servisirajo in vzdržujejo le strokovnjaki, ki so se za to izšolali pri proizvajalcu. Ob tem vlagatelj še opozarja, da bo v primeru škodnega dogodka naročniku lahko dokazati najmanj hudo malomarnost.
Vlagatelj zahteva in predlaga, da naročnik oz. Državna revizijska komisija odločitev naročnika razveljavi in izbere vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika. Vlagatelj zahteva tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z revizijo, in sicer plačila revizijske takse, 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka za revizijo in stroške odvetniškega zastopanja ter DDV in 3% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 23.02.2007 sprejel sklep št. PA/07-3, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. Naročnik najprej ugotavlja, da zahtevek za revizijo ni pravočasen. Naročnik navedeno utemeljuje z ugotovitvijo, da vlagatelj ni izkoristil določbe drugega in tretjega odstavka 79. člena ZJN-2. Naročnik zatrjuje, da je vlagatelj prišel v zamudo, saj v petih dneh po prejemu obvestila o oddaji naročila ni opozoril naročnika na napačno odločitev niti ni v petih dneh po prejemu obvestila vložil pri naročniku zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, v kateri bi jasno navedel, kakšno obrazložitev naj mu poda naročnik.
Naročnik zatrjuje, da se OBR-E ne nanaša na CT aparat GE HISPEED DX/i, kot zmotno trdi vlagatelj, pač pa na RTG cev. V zvezi s ponujeno opremo, zatrjuje naročnik, je izbrani ponudnik v obrazcu OBR-E izjavil, da zagotavlja servis, 24-urni odzivni čas za servisiranje ter strokovno usposobljen kader za izvajanje servisa. Zahteva naročnika je bila torej, da ponudnik zagotavlja vse našteto in ne, kot zmotno zatrjuje vlagatelj, da mora ponudnik vse našteto izvajati sam ali s podizvajalcem. Ne glede na to, zatrjuje naročnik, pa je izbrani ponudnik priložil tudi kataloge in certifikate ter izjavo proizvajalca RTG cevi DUNLEE, da vse zagotavlja sam s svojim partnerjem iz Duesseldorfa.
Naročnik še zatrjuje, da vlagatelj ni edini pooblaščeni serviser in vzdrževalec RTG cevi in aparata GE HISPEED DX/i, saj v Sloveniji ne velja kakršnakoli prostorska delitev in s tem omejevanje konkurence na področju storitev, saj za Slovenijo kot članico EU velja evropski pravni red in na njenem območju lahko storitve ponuja in izvaja katerikoli gospodarski subjekt, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije. Naročnik poudarja, da bi predmetna trditev vlagatelja tudi sicer lahko vzdržala le v času, v katerem je bil obstoječ CT aparat v garancijski dobi. Slednji, navaja naročnik, je bil nabavljen (že) leta 2000, pri čemer je garancijska doba za aparat znašala 12 mesecev, za RTG cev pa 120.000 rezov.
Naročnik zavrača tudi očitek vlagatelja, ki se nanaša na sekvence izbrane RTG cevi. Naročnik poudarja, da iz izjave proizvajalca ponujene cevi nedvomno izhaja, da je zagotovljena garancija za PRORATA SISTEM skupaj najmanj 120.000 sekvenc in polna garancija najmanj 12.000 sekvenc, brez časovne omejitve.
Naročnik navaja, da varnega obratovanja aparata ne zagotavlja pooblaščeni serviser temveč slednje preveri in ugotovi pooblaščena organizacija s prevzemnim testom. Naročnik pa je takšno preverjanje od ponudnikov zahteval tudi v razpisni dokumentaciji. Tudi sicer, zaključuje naročnik, je vsa odgovornost, ki izhaja iz naslova uporabe posameznih naprav v odnosu do pacientov, delavcev in drugih oseb, vselej in vedno na naročnikovi strani.
Naročnik še pojasnjuje, da v tem postopku nikakor ne bi mogel izbrati vlagateljeve ponudbe, saj je njegova ponudba skoraj trikrat višja od zneska, ki ga ZJN-2 predvideva za postopek zbiranja ponudb, pa tudi sicer naročnik ni pripravljen odšteti za RTG cev tako visokega zneska, saj na trgu obstajajo ustrezne RTG cevi, ki so trikrat (in celo več) cenejše od tiste, ki jo je ponudil vlagatelj.
Naročnik navaja, da je po prejemu zahtevka za revizijo, izbranega ponudnika pozval, naj predloži dokazilo ali tudi sam izpolnjuje pogoj iz 4. točke OBR-E. Izbrani ponudnik mu je v ta namen, zatrjuje naročnik, posredoval ustrezno dokazilo proizvajalca RTG cevi, iz katerega je razvidno, da je za ponujeno RTG cev pooblaščeni distributer in serviser.

Vlagatelj je naročnik z dopisom, z dne 05.03.2007 obvestil, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj navaja, da naročnik v sklepu, s katerim je njegov zahtevek za revizijo zavrnil, ni navedel, da je vlagatelju posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila. Vlagatelj navaja, da je zahtevan dokument prejel dne 14.02.2007, zahtevek za revizijo pa (pravočasno) vložil dne 19.02.2007.
Vlagatelj oporeka tudi naročnikovim ugotovitvam, da je potrebno RTG cev ločiti od aparata.
Vlagatelj nadalje navaja, da je izbrani ponudnik naknadno predložil dokazilo, iz katerega izhaja, da je pooblaščeni distributer in serviser za RTG cevi vgrajene v CT aparate proizvajalec GE, katerega proizvod je aparat GE HISPEED DX/i. S tem je izkazano, zatrjuje vlagatelj, da izbrani ponudnik servisiranja ne zagotavlja sam, pač pa bi to storitev v njegovem imenu izvedlo podjetje General Electric HeaalthCare. V tem primeru, zatrjuje vlagatelj, pa bi moral izbrani ponudnik v svoji ponudbi navesti podizvajalca, ki bo opravljal te storitve. Tudi naročnik, še navaja vlagatelj, ne zanika, da izbrani ponudnik podizvajalca za servisiranje ni navedel, temveč je to storil šele naknadno po naročnikovem pozivu. Vlagatelj ugotavlja, da je naročnik s predmetnim pozivom izbranega ponudnika pozval k nedopustnemu dopolnjevanju ponudbe, s čimer je kršil 17. točko 2. člena ZJN-2 in 78. člen ZJN-2, zato poziva Državno revizijsko komisijo naj kot prekrškovni organ ustrezno ukrepa. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov za sestavo predmetne vloge v višini 150 točk in DDV.

Naročnik je dne 07.03.2007 odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter po preučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju obrazložitve tega sklepa.

ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da se lahko zahtevek za revizijo vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja javna naročila in ZRPJN, ne določata drugače. V primeru, ko naročnik že sprejme odločitev o dodelitvi naročila, ZRPJN za vložitev zahtevka za revizijo določa desetdnevni prekluzivni rok, ki začne teči od dneva prejema odločitve o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti. Glede pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo je potrebno upoštevati tudi drugi in tretji odstavek 79. člena ZJN-2, ki določata, da teče desetdnevni prekluzivni rok za vložitev zahtevka za revizijo v primeru, ko je ponudnik vložil pisno opozorilo na odločitev naročnika oziroma ko ponudnik od naročnika zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, od dneva prejema nove odločitve o oddaji naročila (drugi odstavek 79. člena) oziroma od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (2. alineja tretjega odstavka 79. člena). V tem primeru je torej (prekluzivni) rok za vložitev zahtevka za revizijo vezan na prejem nove odločitve o oddaji naročila oziroma na prejem obrazloženega obvestila o oddaji naročila.
Oba (pet-dnevna) roka iz 79. člena ZJN-2 sta prekluzivna, kar pomeni, da vlagatelj po preteku teh rokov izgubi pravici, ki izvirata iz drugega in tretjega odstavka 79. člena ZJN-2. V primeru zamude navedenih rokov je tako potrebno kot izhodiščno točko za izračun roka za vložitev zahtevka za revizijo upoštevati dan, ko je bilo vlagatelju vročena odločitev o oddaji naročila.
Iz sklepa, s katerim je naročnik odločil o vlagateljevemu zahtevku za revizijo je mogoče razbrati, da naj bi vlagatelj prišel v zamudo, ker ni ravnal v skladu z 79. členom ZJN-2 oziroma ker v petih dneh ni opozoril naročnika na napačno odločitev in ker v zahtevi za dodatno obrazložitev odločitve ni jasno navedel o čem (mu) mora naročnik podati obrazložitev (med strankama sicer ni spora o tem, da je vlagatelj od naročnika zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve).
V zvezi s tem je potrebno opozoriti naročnika, da je postopek iz drugega odstavka 79. člena ZJN-1 potrebno razumeti predvsem kot možnost (pravico) ponudnika, da (v roku petih dni od prejema od dneva prejema obvestila o oddaji naročila) poda pisno opozorilo na odločitev naročnika bodisi zahteva dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, ne pa tudi kot njegovo dolžnost. Navedeni možnosti torej ne predstavljata procesnih predpostavk, kot si to morda zmotno predstavlja naročnik, saj lahko vlagatelj vloži tudi zahtevek za revizijo (v roku desetih dni od dneva prejema odločitve o dodelitvi naročila).
Glede naročnikove ugotovitve, da vlagatelj v zahtevi za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila ni (jasno) navedel o čem mora naročnik podati obrazložitev se je s takšno trditvijo sicer mogoče strinjati, vendar pa je obenem potrebno upoštevati, da bi ga moral naročnik v zvezi s tem, skladno z drugo alinejo tretjega 79. člena ZJN-2 pozvati k dopolnitvi, česar pa ni storil (v primeru, če vlagatelj v danem roku zahteve za izdajo dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila ne bi dopolnil, bi jo naročnik zavrgel).

Kot je razvidno iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila , je bilo v obravnavanem primeru Obvestilo o oddaji javnega naročila, št. PA/07-3/3, z dne 02.02.2007, vlagatelju vročeno dne 05.02.2007. Ker iz predložene dokumentacije o oddaji predmetnega javnega naročila ni razvidno, kdaj je vlagatelj zahteval izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (naročnik namreč v dokumentacijo ni priložil ovojnice, iz katere bi bilo razvidno, kdaj mu je vlagatelj predmetni dopis posredoval), iz navedb obeh strank v tem postopku pa je mogoče sklepati, da je bila (skladno s pravili o štetju rokov) vložena znotraj pet-dnevnega roka, je Državna revizijska komisija štela, da je bila zahteva podana pravočasno. Ob upoštevanju navedenega in ker je vlagatelj po prejemu dodatne obrazložitve odločitve pravočasno (oziroma znotraj deset-dnevnega roka) vložil zahtevek za revizijo, ga je Državna revizijska komisija v nadaljevanju obravnavala tudi po vsebini.

Jedro spora med vlagateljem in naročnikom je v tem, ali je izbrani ponudnik ravnal v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, zato je Državna revizijska komisija v nadaljevanju presojala, ali so vlagateljevi očitki v tem delu zahtevka za revizijo utemeljeni. Vlagatelj namreč zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nepopolna in da je naročnik z izbiro slednje ravnal v nasprotju z 9., 77., 79. in 80. členom ZJN-2.

Po navedbah vlagatelja naj bi bila ponudba izbranega ponudnika nepopolna zato, ker izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz 3. točke obrazca OBR-E, v kateri je naročnik od ponudnikov zahteval, da morajo zagotoviti servis, 24-urni odzivni čas za servisiranje ter strokovno usposobljen kader za izvajanje servisa za ponujeno opremo (po navedbah vlagatelja je izbrani ponudnik v zvezi s tem podal zavajajočo izjavo, saj naj bi potrdil izpolnjevanje pogoja, ki ga, kot edini pooblaščeni serviser v Republiki Sloveniji, izpolnjuje le vlagatelj, njegova ponudba pa naj bi v tem delu nepopolna tudi iz razloga, ker v ponudbo ni vpisal podizvajalca, ki (mu) bo izvajal servisiranje ponujene RTG cevi) in ker ne izpolnjuje zahteve iz 6. točke obrazca OBR-E, s katero je naročnik zahteval, da morajo ponudniki nuditi garancijo za PRORATA SISTEM skupaj najmanj 120.000 sekvenc in polno garancijo najmanj 12.000 sekvenc, brez časovne omejitve (po navedbah vlagatelja naj bi namreč iz ponudbe izbranega ponudnika izhajalo, da znaša garancija za PRORATA SISTEM, za napravo, ki jo ponuja, skupaj največ 30.000 sekvenc).

Pregled razpisne dokumentacije pokaže, da je naročnik vanjo (med drugim) vključil tudi obrazec OBR-E. Iz predmetnega obrazca izhajajo različne zahteve, ki jih je v zvezi s predmetnim javnim naročilom zahteval naročnik (le-te se nanašajo bodisi na samega ponudnika bodisi na opis predmeta obravnavanega javnega naročila ter na zagotavljanje servisiranja ponujene RTG cevi). Ponudniki so morali sporni obrazec podpisati in žigosati, s čimer so se hkrati zavezali ("pod polno pravno, materialno in odškodninsko odgovornostjo"), da izpolnjujejo vseh sedem, v obrazcu navedenih zahtev, "da so navedeni podatki resnični" in da jih bodo v primeru, "če bo naročnik to zahteval, dokazali s predložitvijo ustreznih potrdil v roku (3) treh dni po prejemu zahteve". Da bi se ponudba v obravnavanem delu štela kot popolna (v smislu 16. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-2) je torej zadoščalo da so ponudniki sporni obrazec (zgolj) podpisali in žigosali ter ga priložili v ponudbo (kar je izbrani ponudnik tudi storil). S podpisom obrazca pa so se ponudniki hkrati tudi zavezali, da izpolnjujejo vse zahteve iz le-tega, da so podatki resnični ter da jih bodo po (morebitni) zahtevi naročnika (v roku treh dni) dokazali s predložitvijo ustreznih potrdil.

V 6. točki predmetnega obrazca je naročnik postavil naslednjo zahtevo: "garancija za PRORATA SISTEM, in sicer skupaj najmanj 120.000 sekvenc, polna garancija najmanj 12.000 sekvenc, brez časovne omejitve". Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je sporno zahtevo v celoti izpolnil. Že v sami ponudbi izbranega ponudnika se namreč (kot pravilno ugotavlja tudi naročnik) nahaja izjava proizvajalca ponujene RTG cevi (Dunlee Medical Components), iz katere jasno in nedvoumno izhaja, da je predmetna zahteva v celoti izpolnjena ("Warranty for the product is 120.000 slices pro-rated. First 12.000 slices are covered by full warranty".).

V zvezi z vlagateljevim očitkom, ki se nanaša na 3. točko obrazca OBR-E, pa je naročnik ravnal v skladu z zgoraj predstavljenimi navodili iz obrazca OBR-E. Naročnik je torej izkoristil vnaprej predvideno možnost iz razpisne dokumentacije in izbranega ponudnika pozval k predložitvi ustreznega dokazila o tem, da sam (torej brez podizvajalcev) zagotavlja in izpolnjuje pogoj iz 3. točke predmetnega obrazca, pri čemer mu je izbrani ponudnik posredoval potrdilo proizvajalca ponujene cevi (DUNLEE Medical Components), da je izbrani ponudnik, in sicer do konca leta 2008, pooblaščeni distributer in serviser ponujene (in druge v potrdilu navedene) opreme. Ker je torej izbrani ponudnik, kot je razvidno iz naknadno posredovanega potrdila, za servisiranje usposobljen sam, je s tem odpadel tudi nadaljnji očitek vlagatelja, in sicer tisti, s katerim zatrjuje, da bi moral le-ta ravnati v skladu z naročnikovimi navodili iz Povabila k oddaji ponudbe, kamor je naročnik tudi zapisal, da morajo ponudniki v primeru izvedbe del s podizvajalci (v predmetna dela je naročnik vključil tudi servisiranje), le-te v ponudbi tudi predstaviti (podatke o morebitnih podizvajalcih so morali ponudniki vpisati v obrazec OBR-C - Ponudba). Naročnik torej izbranega ponudnika ni pozval k predložitvi dokumentov o podizvajalcu, ki naj bi opravljal servisiranje ponujene cevi (kot napačno navaja vlagatelj) pač pa ga je pozval k predložitvi dokazila o tem, ali je (sam) usposobljen za servisiranje le-te. Kot ugotavlja Državna revizijska komisija naročnik z opisanim v ničemer ni preferiral izbranega ponudnika, saj je v zvezi s tem ravnal v skladu z vnaprej napovedano možnostjo iz razpisne dokumentacije, kjer je jasno zapisal, da bo izpolnjevanje posameznih pogojev iz spornega obrazca, tekom oddaje predmetnega javnega naročila, lahko (kadarkoli) preveril.

Sicer pa je potrebno vlagatelja še opozoriti, da je predmet obravnavanega javnega naročila dobava RTG cevi ter da je tudi razpisna dokumentacija strukturirana tako, da se vse naročnikove zahteve iz le-te nanašajo zgolj in samo nanjo (in ne na CT aparat GE HISPEED DX/i). Ker je torej izbrani ponudnik v spornih točkah ravnal v skladu z naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, vlagatelj pa ne očita naročniku, da ponujena RTG cev ni kompatibilna z obstoječim CT aparatom (kar je tudi sicer edina zahteva iz razpisne dokumentacije, ki se vsaj posredno nanaša na obstoječ CT aparat oziroma na aparat GE HISPEED DX/i), je Državna revizijska komisija zavrnila tudi vse nadaljnje vlagateljeve očitke.

Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da vlagateljeve navedbe o nepopolnosti ponudbe izbranega ponudnika niso utemeljene, je v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.

Vlagatelj zahtevka za revizijo je v skladu z 22. členom ZRPJN zahteval povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ni ugodila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo priglašenih stroškov revizijskega postopka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

Ljubljana, 15.03.2007Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisij


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Brežice, Černelčeva cesta 15, Brežice
- Aleksandra Jurakk, Pražakova ulica 20, 1000 Ljubljana
- Gorenje GTI d.o.o., Partizanska 12, Velenje
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana