018-070/2007 Občina Izola

Številka: 018 - 70 / 2007 - 3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Sonji Drozdek-šinko, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila male vrednosti za nalogo "Podpora pri vodenju in koordinaciji izdelave nove generacije prostorskih aktov občine in programa opremljanja zemljišč za gradnjo" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba PROARC, d. o. o., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 13. marca 2007

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 27. decembra 2006 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 05. oktobra 2006 izdal "s k l e n i l a: o oddaji javnega naročila" številka "(št. arhivskega spisa): 3505-13/2006", iz katerega v točki 1. izhaja: "Prične se s postopki oddaje javnega naročila manjše vrednosti"â??, dne 10. oktobra 2006 pa povabila k oddaji ponudb (vsa od njih nosijo številko 3503-13/2006). Na predmetno javno naročilo male vrednosti so ponudbe oddale naslednje gospodarske družbe:
- INVESTBIRO KOPER, d. d., Trg Brolo 12, 6000 Koper,
- vlagatelj,
- PLAN INVEST, d. o. o., Portorož, Ulica Božidarja Jakca 9, 6320 Portorož,
- BIRO OBALA, d. o. o., Ulica Stare pošte 3, 6000 Koper
(v nadaljnjem besedilu: ponudniki).

Dne 28. novembra 2006 je naročnik izdal "O B V E S T I L O O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" ter "SKLEP O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", oba številka 3505-13/2006, pri čemer iz slednjega izhaja, da se "za nalogo: Podpora pri vodenju in koordinaciji izdelave nove generacije prostorskih aktov občine in programa opremljanja zemljišč za gradnjo"â?? â??"kot najugodnejšega ponudnika izbere:
- BIRO OBALA D.O.O.." (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila). Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila prejel dne 06. decembra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene vročilnice.

Vlagatelj je dne 07. decembra 2006 izdal, na naročnika naslovil in priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila male vrednosti. Naročnik je dne 12. decembra 2006 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila številka 3505-13/2006, ki jo je vlagatelj prejel dne 14. decembra 2006 (v nadaljnjem besedilu: dodatna obrazložitev odločitve o oddaji naročila).

Vlagatelj je dne 27. decembra 2006 izdal, na naročnika naslovil in priporočeno s povratnico na pošto oddal zahtevek za revizijo predmetnega javnega naročila male vrednosti, ki ga je naročnik prejel dan kasneje (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V zahtevku za revizijo vlagatelj navaja, da zahtevek za revizijo vlaga "zaradi napačne in nepopolne ugotovitve dejanskega stanja o popolnosti ponudbe izbranega vlagatelja" (pravilno: izbranega ponudnika; opomba Državne revizijske komisije) ter predlaga "naročniku, da razveljavi obvestilo o oddaji javnega naročila manjše vrednosti"â?? â??"št. 3503-13/2006 z dne 28.11.2006 ter po upoštevanju navedb v"â?? â??"zahtevku za revizijo sprejme kot najugodnejšega ponudnika vlagatelja in njemu odda predmetno javno naročilo.". Vlagatelj obenem "od naročnika zahteva povračilo stroškov plačane takse v višini 100.000,00 SIT". V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj:
- (uvodoma) povzema dotedanji potek postopka oddaje javnega naročila;
- meni, da je naročnik sprejel napačno odločitev, saj je izbral ponudnika, ki je dal zavajajoče podatke. Izbrani ponudnik je po zatrjevanju vlagatelja v ponudbo kot osebo, zaposleno pri ponudniku, navedel gospoda I. G., po preveritvi določenih referenc pa je vlagatelj ugotovil, da omenjeni gospod ne izpolnjuje pogojev iz razpisne dokumentacije;
- navaja, da je v razpisni dokumentaciji ("v točki 7. točke V.1.") navedeno, da ima ponudnik zaposleno osebo, ki bo sposobna izvesti nalogo. V skladu z Zakonom o urejanju prostora je po navedbah vlagatelja določeno, da so pogoji za opravljanje del iz razpisne dokumentacije povezani s pogoji za projektiranje arhitekture in krajinske arhitekture in da izpolnjuje pogoje iz zakona, ki ureja graditve objektov. V skladu z Zakonom o graditvi objektov (Uradni list Republike Slovenije številka 110/2002, 97/2003 - odločba Ustavnega sodišča, 41/2004 - ZVO-1, 45/2004, 47/2004, 62/2004 - odločba Ustavnega sodišča, 92/2005 - ZJC-B, 93/2005 - ZVMS, 111/2005 - odločba Ustavnega sodišča in 120/2006 - odločba Ustavnega sodišča; ZGO-1) pa lahko sodeluje pri delih iz razpisne dokumentacije oseba s končano strokovno izobrazbo na področju projektiranja, česar pa zaposleni pri izbranem ponudniku ne izpolnjuje. Gospod I. G. je po zatrjevanju vlagatelja v ponudbi izbranega ponudnika navedel določene reference, ki pa so lažne, saj je omenjena oseba pri navedenih referencah sodeloval kot študent, brez končane strokovne izobrazbe in del ni opravljal samostojno, ampak je pri navedenih projektih samo pomožno sodeloval;
- spričo v prejšnjih dveh alineah navedenega meni, da je naročnik pri izbiri izbranega ponudnika odločitev oprl na zavajajoče in lažne izjave izbranega ponudnika in mu pri ocenjevanju meril dodelil 10 točk za točko 7. izdelava programov opremljanja za kompleksna območja občine.

Naročnik je dne 03. januarja 2007 izdal "Poziv za dopolnitev zahtevka za revizijo javnega naročila" številka 3505-13/2006 in sicer s potrdilom o vplačilu takse iz 22. člena ZRPJN in dokazi, s katerimi se kršitve dokazujejo. Vlagatelj je omenjeni poziv prejel dne 04. januarja 2007, kar izhaja iz naročnikove vročilnice, dne 08. januarja 2007 pa je priporočeno na pošto oddal "Dopolnitev zahtevka za revizijo", izdano dne 04. januarja 2007.

Naročnik je dne 16. januarja 2007 izdal sklep številka 3505-13/2006, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v predmetnem javnem naročilu male vrednosti za nalogo "Podpora pri vodenju in koordinaciji izdelave nove generacije prostorskih aktov občine in programa opremljanja zemljišč za gradnjo" zavrgel (v nadaljnjem besedilu: sklep o zavrženju zahtevka za revizijo). Naročnik je zavrženje vlagateljevega zahtevka za revizijo utemeljil na način, da â??"dopis podjetja Investbiro Koper d.d., ki ga je vlagatelj dostavil kot dokazilo o kršitvi in na katerega se sklicuje podani zahtevek za revizijo, ne more šteti kot dokaz, s katerim se kršitve dokazujejo po določilih"â?? 3. odstavka 12. člena ZRPJN, v nadaljevanju pa dodal, da je, ker vlagatelj "kljub pozivu za dopolnitev ni dostavil vseh, v 3. odstavku 12. člena ZRPJN zahtevanih vsebin"â??, â??"na podlagi 4. odstavka 12. člena ZRPJN zahtevek za revizijo kot nepopoln, v celoti, zavrgel.". Vlagatelj je navedeni sklep o zavrženju zahtevka za revizijo prejel dne 19. januarja 2007, dne 22. januarja 2007 pa je priporočeno na pošto oddal pritožbo, poimenovano "PRITOŽBA ZOPET SKLEP šT. 3505-13/2006 Z DNE 16.01.2007 O ZAVRŽENJU ZAHTEVKA ZA REVIZIJO", izdano dne 22. januarja 2007 (v nadaljnjem besedilu: pritožba).

Državna revizijska komisija je dne 31. januarja 2007 izdala sklep številka 018-035/07-42-0345, s katerim je vlagateljevi pritožbi ugodila in razveljavila naročnikov sklep o zavrženju zahtevka za revizijo, naročniku pa naložila, da mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

Naročnik je dne 15. februarja 2007 izdal sklep številka 3505-13/2006, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo glede povrnitve stroškov, nastalih v zvezi z revizijo (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik
- navaja, da vlagatelj ni priložil dokazila, da je izjava gospoda I. G. glede del, ki jih je opravljal pri podjetju LUZ, d. d., lažna oziroma zavajajoča. Vlagatelj je namreč kot dokaz za njegove trditve po zatrjevanju naročnika predložil izjavo podjetja Investbiro Koper, d. d., v katerem je navedeno, da je zaposleni pri njih opravljal dela in naloge preko študentskega servisa in da nima končane ustrezne izobrazbe;
- navedbe vlagatelja v celoti zavrača kot neutemeljene in poudarja, da je v razpisni dokumentaciji pri opisu referenc navedel, da se bodo upoštevale tiste, ki bodo izkazovale izkušnje oziroma sodelovanje pri izdelavi razpisanih nalog, ne pa, da mora zaposleni izpolnjevati kakršenkoli pogoj glede stopnje izobrazbe;
- trdi, da vlagatelj izpodbija referenco zaposlenega pri izbranem ponudniku z izjavo in dokazilom, ki sploh ni bilo predmet nobene zahteve iz razpisne dokumentacije. Dostavljeni dopis podjetja Investbiro Koper, d. d., po prepričanju naročnika ne more šteti kot dokaz, saj vlagatelj ni izkazal, da gospod I. G. ni opravljal del in nalog pri podjetju LUZ, d. d., kar je štelo za referenco pri izboru najugodnejšega ponudnika.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 19. februarja 2007, kar izhaja iz naročnikove vročilnice, vlagatelj pa je dne 20. februarja 2007 na pošto oddal sporočilo "Nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", izdano istega dne.

Naročnik je z dopisom "Odstop dokumentacije", "Zveza: Javno naročilo male vrednosti občine Izola" "vaša št. 018-035/07", številka 3505-13/2006, izdanim dne 22. februarja 2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji.

Naročnik je dne 12. marca 2007 po elektronski pošti Državni revizijski komisiji na njeno zaprosilo posredoval tudi "PRAVILNIK O NAČINU ODDAJE JAVNIH NAROČIL MANJšE VREDNOSTI IN O EVIDENTIRANJU NAROČIL VEČJE VREDNOSTI" (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik o načinu oddaje javnih naročil male vrednosti).

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom in drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list Republike Slovenije številka 128/2006; ZJN-2) izhaja, da se postopki oddaje javnih naročil, za katere so bila obvestila o javnem naročilu objavljena pred začetkom uporabe tega zakona, izvedejo po dosedanjih predpisih. Skladno z navedenim je Državna revizijska komisija pri odločanju o konkretnem postopku oddaje javnega naročila upoštevala določbe dosedanjih predpisov, torej določbe Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000, 102/2000 - popravek in 2/2004 - v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) (v obsegu, ki izhaja iz naslednjega odstavka obrazložitve tega sklepa) in njegovih podzakonskih predpisov.

Državna revizijska komisija nadalje izpostavlja, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (prvi odstavek 124. člena ZJN-1). Če je torej vrednost konkretnega javnega naročila nižja od vrednostnega praga, določenega z zakonom, se naročilo ne odda po splošnih pravilih ZJN-1, ampak po pogojih, določenih v poglavju "3.5. Oddaja naročila male vrednosti" ZJN-1. Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov oziroma ta razmerja ureja le toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. Ob zapisanem pa je potrebno opozoriti tudi, da je naročnik ne glede na to, ali vodi postopek oddaje javnega naročila ali pa postopek oddaje javnega naročila male vrednosti, dolžan spoštovati temeljna načela javnega naročanja, kot so opredeljena v 4. do 7. členu ZJN-1, to je načelo gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev, načelo zagotavljanja konkurence med ponudniki, načelo transparentnosti porabe javnih sredstev ter načelo enakopravnosti ponudnikov. Zapisano izhaja iz prvega odstavka 125. člena ZJN-1, ki določa, da "naročnik za oddajo naročil male vrednosti s svojim notranjim aktom določi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela tega zakona" (torej temeljna načela ZJN-1). Iz navedenega izhaja, da se dopustnost naročnikovih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti preverja v okviru sprejetega naročnikovega notranjega akta (in na njegovi podlagi sprejete razpisne dokumentacije), usklajenost naročnikovih ravnanj z določbami ZJN-1 pa je mogoče preverjati le v obsegu spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz naročnikove razpisne dokumentacije pod podpoglavjem "V.1. Naročnik bo priznal usposobljenost in sposobnost ponudnika na osnovi izpolnjevanja naslednjih pogojev:" poglavja "V. OSTALA DOLOČILA" na strani "4 /12" (v nadaljnjem besedilu: podpoglavje V.1.)
- iz točke 7. prvega odstavka izhaja, da bo naročnik priznal usposobljenost in sposobnost ponudnika na osnovi izpolnjevanja pogoja, "da izpolnjuje formalne delovne in tehnične pogoje, ima pooblastila, profesionalne in tehnične zmožnosti za izvedbo naloge",
- iz točke 8. prvega odstavka izhaja, da bo naročnik priznal usposobljenost in sposobnost ponudnika na osnovi izpolnjevanja pogoja, da "ima izkušnje pri opravljanju tovrstne dejavnosti in zaposleno osebo, ki bo sposobna izvesti nalogo",
- iz drugega odstavka izhaja, da mora za dokazovanje izpolnjevanja pogojev ponudnik predložiti podpisano izjavo (priloga 3, 3a), pri čemer se priloga 3 nanaša na izjave ponudnika o izpolnjevanju pogojev, priloga 3a pa na izjave podizvajalca o izpolnjevanju pogojev.

Državna revizijska komisija je nadalje ob vpogledu v naročnikovo razpisno dokumentacijo ugotovila tudi, da je naročnik pod podpoglavjem "V.2. Izločitveni faktorji" poglavja "V. OSTALA DOLOČILA" na strani "5 /12" v peti alinei zapisal, da bo izločil iz postopka ponudbo ponudnika v primeru, "če je dal zavajajoče podatke ali lažne izjave glede zahtev".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja "V razpisni dokumentaciji je bilo v točki 7. točke V.1. navedeno, da ima ponudnik zaposleno osebo, ki bo sposobna izvesti nalogo", pri čemer se vlagatelj sklicuje na točko 7. točke V.1. (točko 7. prvega odstavka podpoglavja V.1.). Ker je po vsebini vlagateljevih navedb razumeti, da vlagatelj v njih naročniku očita kršitev razpisne dokumentacije v povezavi z 8. točko prvega odstavka podpoglavja V.1. in ne 7. točko (vlagatelj namreč navaja, da â??"je bilo v točki 7. točke V.1. navedeno, da ima ponudnik zaposleno osebo, ki bo sposobna izvesti nalogo", navedena vsebina pa, kot doslej zapisano, izhaja iz 8. točke), je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo obravnavala v skladu z izpostavljenim zaključkom.

V povezavi z navedenim je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbo ponudnika BIRO OBALA, d. o. o., Koper (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik), ter ugotovila, da je izbrani ponudnik v ponudbo predložil podpisano, žigosano in datirano prilogo številka 3 "IZJAVA PONUDNIKA: o izpolnjevanju pogojev" (v nadaljnjem besedilu: priloga številka 3). Iz priloge številka 3 izhaja tudi izjava "Imamo izkušnje in reference pri opravljanju tovrstne dejavnosti in zaposlene, ki bodo sposobni izvesti nalogo.", s katero izbrani ponudnik, skladno z določbo drugega odstavka podpoglavja V.1. ("Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev mora ponudnik predložiti podpisano izjavo"â?? â??"priloga 3"â??), dokazuje izpolnjevanje pogoja iz točke 8. prvega odstavka podpoglavja V.1., pa tudi zagotavlja: "Navedeni podatki so resnični in smo jih, če bo naročnik to zahteval, pripravljeni dokazati s predložitvijo ustreznih potrdil. Strinjamo se, da jih naročnik lahko pridobi sam.".

Državna revizijska komisija ob zapisanem ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da gospod I. G. (morebiti) ni zaposlen pri izbranem ponudniku, temveč zatrjuje le, "da omenjeni gospod, ki naj bi bil zaposlen pri izbranem ponudniku ne izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije". Državna revizijska komisija kot poseben, neodvisen in samostojen državni organ nadzora nad zakonitostjo postopkov oddaje javnih naročil zagotavlja pravno varstvo ponudnikov v vseh stopnjah postopkov oddaje javnih naročil (prvi odstavek 4. člena ZRPJN) in v skladu z drugim odstavkom 19. člena ZRPJN odloča v mejah zahtevka za revizijo. Skladno z zapisanim Državna revizijska komisija ni mogla ugotoviti, da izbrani ponudnik s podpisom, žigosanjem in datiranjem priloge številka 3 ne bi izpolnil pogoja iz točke 8. prvega odstavka podpoglavja V.1., vlagatelj pa ni uspel dokazati nasprotnega, čeprav je dokazno breme na njem. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se pogoj iz točke 8. prvega odstavka podpoglavja V.1. sestoji iz dveh elementov, to je, da ima (ponudnik): 1. izkušnje pri opravljanju tovrstne dejavnosti in 2. zaposleno osebo, ki bo sposobna izvesti nalogo, pri čemer pa vlagatelj niti ne zatrjuje, da
- bi izbrani ponudnik (in ne le gospod I. G.; poudarila Državna revizijska komisija) ne imel izkušenj pri opravljanju tovrstne dejavnosti,
- izbrani ponudnik ne bi imel zaposlene osebe, ki bo sposobna izvesti nalogo.
Nasprotno. Vlagatelj v dokumentu "Reference", izdanem s strani družbe INVESTBIRO KOPER, d. d., Trg Brolo 12, 6000 Koper (v nadaljnjem besedilu: "dokument reference"), ki ga je priložil v dokaz svojih navedb, celo potrjuje izpolnjevanje (obeh elementov) spornega pogoja s strani izbranega ponudnika:
a) vlagatelj ne zatrjuje, da izbrani ponudnik ne bi imel zaposlene osebe, ki bo sposobna izvesti nalogo, kar pomeni, da navedeno dejstvo med strankama sploh ni sporno;
b) iz "dokumenta reference" je namreč nesporno razvidno, da gospod I. G. ima izkušnje pri opravljanju tovrstne dejavnosti, saj iz njega izhaja: "Med študijem, kakor tudi po prenehanju statusa rednega študenta smo g. G. (okrajšala Državna revizijska komisija) v našem podjetju omogočali delo preko študentske napotnice, vendar dela na projektih, ki jih navajate ni opravljal samostojno"â?? â??"in je pri navedenih projektih sodeloval samo kot pomožna delovna sila osebam, ki so omenjena dela opravljali.". Podobno izhaja tudi iz vlagateljevega zahtevka za revizijo, v katerem je vlagatelj na tretji strani navedel, da je â??"omenjeni gospod (navedba se nanaša na gospoda G.; smiselno navezala Državna revizijska komisija) pri navedenih referencah sodeloval kot študent, brez končane strokovne izobrazbe in del ni opravljal samostojno, ampak samo pomožno sodeloval pri navedenih projektih"â?? Vse izpostavljeno potrjuje izkušnje gospoda I. G. (pa tudi ponudnika) pri opravljanju tovrstne dejavnosti.
Državna revizijska komisija poudarja, da je naročnik v spornem pogoju postavil le zahtevo po izkušnjah pri opravljanju tovrstne dejavnosti, ne pa zahteve po samostojnem opravljanju dejavnosti oziroma zahteve po (doslednem) izpolnjevanju vseh določb zakonov, ki jih v zahtevku za revizijo navaja vlagatelj (zlasti glede izobrazbe). Državna revizijska komisija je že v več svojih sklepih odločila, da naročnik od ponudnikov v fazi ocenjevanja ponudb ni upravičen zahtevati izpolnjevanja zahtev, ki jih vnaprej ni izrecno in nedvoumno zapisal v razpisno dokumentacijo in/ali da od ponudnikov v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več (ali drugače) kot je od njih terjala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija.

Državna revizijska komisija v povezavi z doslej zapisanim izpostavlja tretji odstavek 12. člena ZRPJN, ki v 4. in 5. točki tretjega odstavka določa, da mora vlagatelj v zahtevku za revizijo med drugim navesti kršitve ter podati dejstva in dokaze, s katerimi se kršitve dokazujejo. Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni izkazal, da izbrani ponudnik ni izpolnil pogoja iz točke 8. prvega odstavka podpoglavja V.1., zato je, upoštevajoč pravila o trditvenem in dokaznem bremenu (215. člen ZPP, katerega določbe se skladno s petim odstavkom 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, uporabljajo smiselno), obravnavani vlagateljev očitek zavrnila.

Vlagatelj v nadaljevanju zahtevka za revizijo zatrjuje, da je gospod G. v ponudbi izbranega ponudnika navedel določene reference, ki so lažne in zavajajoče, naročnik pa je pri ocenjevanju meril izbranemu ponudniku dodelil 10 točk za točko 7. izdelava programov opremljanja za kompleksna območja občine, čeprav bi moral po mnenju vlagatelja ugotoviti zavajajoče podatke in izbranega ponudnika izločiti. V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji pod podpoglavjem "V.4. Merila, obvestilo o oddaji in podpis pogodbe" poglavja "V. OSTALA DOLOČILA" na strani "5 /12" zapisal, da bodo pri ugotavljanju in ocenjevanju sposobnosti ponudnikov upoštevana merila "izkušnje zaposlene osebe na istovrstnih in podobnih nalogah", v tabeli meril pa dodal: "Merila" "izkušnje in izkazano sodelovanje oz vodenje na projektih" "max točke" "10". Pod 8. alineo je naročnik v zadnjem okencu pregledne tabele še dodal: "točkovanje: vsak ponudnik, ki bo izkazal, da zaposluje osebo z izkušnjami za izdelavo navedenih nalog, prejme vse točke
Opomba: pri zgoraj navedenih projektih vrednotena izdelava oz. sodelovanje pri izdelavi pomeni poznavanje postopkov zakonodaje s področja razpisne naloge."

Iz odločitve o oddaji naročila (na tretji strani pregledne tabele) in dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila nadalje izhaja, da je vlagatelj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti prejel 115 točk, izbrani ponudnik pa 120 točk, pri čemer pri spornem merilu "7. izdelava programov opremljanja za kompleksna območja občine" vlagatelj točk ni prejel, izbrani ponudnik pa je prejel 10 točk. Državna revizijska komisija ugotavlja, da so morali ponudniki pri merilu "7. izdelava programov opremljanja za kompleksna območja občine", če so želeli pridobiti 10 točk, izkazati izkušnje in sodelovanje oziroma vodenje na izpostavljenem projektu izdelava programov opremljanja za kompleksna območja občine. Skladno z navedenim pri izpostavljenem merilu zadostuje za pridobitev 10 točk (torej vseh točk pod navedenim merilom) že izkazano sodelovanje oziroma že izkazane izkušnje pri izpostavljenem projektu izdelava programov opremljanja za kompleksna območja občine, ne pa zgolj samostojno opravljanje del, kakor to zmotno zatrjuje vlagatelj. Ker torej
- vlagatelj že sam priznava, da je gospod I. G. sodeloval pri navedenih projektih (v zahtevku za revizijo namreč na tretji strani v drugem odstavku v povezavi z gospodom I. G. navaja: â??"pri navedenih referencah sodeloval kot študent"â?? in â??"del ni opravljal samostojno, ampak je pomožno sodeloval pri navedenih projektih"â??),
- vlagatelj ne izpodbija tega, da izbrani ponudnik ne zaposluje oseb z izkušnjami za izdelavo navedenih nalog,
- pri ..."navedenih projektih vrednotena izdelava oz. sodelovanje pri izdelavi"â?? â??"pomeni poznavanje postopkov in zakonodaje s področja razpisne naloge" (naročnikova razpisna dokumentacija na strani "5 /12"),
- vlagatelj izbranemu ponudniku morebitnega nepoznavanja postopkov in zakonodaje s področja razpisne naloge niti ne očita,
Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ko izbranega ponudnika ni izločil iz postopka oddaje javnega naročila iz razloga, ker naj bi predložil zavajajoče in lažne izjave izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija ugotavlja, da se naročnikova določba, po kateri bo izločil ponudnika v primeru, "če je dal zavajajoče podatke ali lažne izjave glede zahtev", nanaša na izpolnjevanje pogojev, ne pa na reference, ki so jih ponudniki prilagali z namenom izkazovanja izpolnjevanja meril, saj
- je citirana določba umeščena pod poglavje "V.2. Izločitveni faktorji",
- se citirana določba nanaša na zahteve razpisne dokumentacije (zaključek napravljen na podlagi besedne zveze â??"glede zahtev").

Državna revizijska komisija skladno z zapisanim ugotavlja, da naročnik ni postavil nobene določbe, po kateri bo iz postopka izločil ponudbo, če bo ponudnik v njej dal zavajajoče podatke ali lažne izjave glede predloženih referenc, temveč je navedeno le: "Za vse reference pod točkami od 2. do 8. je treba priložiti telefonsko številko, kjer lahko naročnik preveri resničnost podatkov". Iz pregleda razpisne dokumentacije je razvidno, da bi bila tako v primeru morebitnih podanih zavajajočih podatkov ali lažnih izjav v takšnem primeru posledica le v tem, da ponudnik ne more dobiti točk v skladu s postavljenim merilom. Ker pa je med vlagateljem in naročnikom nesporno, da je gospod I. G. sodeloval pri navedenih projektih (v zahtevku za revizijo vlagatelj namreč na tretji strani v drugem odstavku v povezavi z gospodom I. G. navaja: â??"pri navedenih referencah sodeloval kot študent"â?? in â??"del ni opravljal samostojno, ampak je pomožno sodeloval pri navedenih projektih"â??), dejstvo izkušenj in izkazanega sodelovanja na projektu izdelava programov opremljanja za kompleksna območja občine pa v skladu z razpisno dokumentacijo zadostuje za dodelitev 10 točk, Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni ravnal v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ko je izbranemu ponudniku pod spornim merilom dodelil 10 točk, zato je vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu neutemeljen. Poleg tega Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj kot dokaz, s katerim zatrjuje naročnikove kršitve in s katerim je dopolnil zahtevek za revizijo, predlaga "dokument reference", izdan s strani družbe INVESTBIRO KOPER, d. d., Trg Brolo 12, 6000 Koper, pa čeprav je iz referenc izbranega ponudnika (za gospoda I. G.) razvidno, da se lahko reference za izdelavo programov opremljanja za kompleksna območja občine preverijo pri družbi "LUZ Ljubljanski urbanistični zavod, d.d., Verovškova 64, 1000 Ljubljana, g. Marko Fatur, univ.dipl.inž.grad"â?? Na izpostavljeno dejstvo pravilno opozarja že naročnik, ki je v zadnjem stavku odločitve o zahtevku za revizijo na strani 3 zapisal: "Dopis podjetja Investbiro Koper d.d., ki ga je vlagatelj dostavil kot dokazilo o kršitvi in na katerega se sklicuje podani zahtevek za revizijo, se ne more šteti kot dokaz, saj vlagatelj ni izkazal, da g. G. (okrajšala Državna revizijska komisija) ni opravljal del in nalog pri podjetju LUZ d.d., kar je štelo za referenco pri izboru najugodnejšega ponudnika.". Vlagatelj torej s predloženim dokazom tako dejansko ni izkazal, da gospod G. ni opravljal del in nalog pri podjetju LUZ, d. d., Ljubljana.

Državna revizijska komisija ob doslej zapisanem še dodaja, da tudi ni mogoče slediti vlagateljevi trditvi, da bi naročnik moral po popolni preučitvi ponudbe izbranega ponudnika ugotoviti zavajajoče podatke in lažne izjave glede zahtev iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija v povezavi z navedenim vlagatelja opozarja, da naročnikov Pravilnik o načinu oddaje javnih naročil male vrednosti (sicer pa tudi ZJN-1) od naročnika ne zahteva, da bi moral podatke (ki jih ne gre zamenjevati z zahtevami), ki so mu jih predložili ponudniki v ponudbeni dokumentaciji, posebej preveriti. Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v več svojih odločitvah, odločitev o tem, ali in v katerih primerih ter v kakšnem obsegu bo naročnik preverjal posamezne podatke, sodi v sfero naročnikove odgovornosti za lastno poslovanje.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo â??"od naročnika zahteva"â?? tudi â??"povračilo stroškov plačane takse v višini 100.000,00 SIT".

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 13. marca 2007


Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Občina Izola, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola
- PROARC, d. o. o., Kidričeva 9a, 5000 Nova Gorica
- BIRO OBALA, d. o. o., Ulica stare pošte 3, 6000 Koper
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana