018-066/2007 Zdravstveni dom Ljubljana

Številka: 018-66/2007-3

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Nataše Jeršič kot predsednice senata, ter članice Vide Kostanjevec in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Njives Prelog, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za nakup "mamografskega aparata s PACS in RIS sistemom" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo 1. podjetje Braintec d.o.o., Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana(v nadaljevanju prvi vlagatelj), 2. podjetje Simens d.o.o., Bratislavska 5, Ljubljana ki ga zastopa odvetnik Luka Podjed, Puharjeva 3, Ljubljana (v nadaljevanju drugi vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana (v nadaljevanju naročnik), dne 12.3.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevku prvega vlagatelja se ugodi in razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v odločitvi o oddaji naročila, št. JR-10/2006, z dne 17.1.2007

2. Zahtevku drugega vlagatelja se ugodi in razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v odločitvi o oddaji naročila, št. JR-10/2006, z dne 17.1.2007.

3. Naročnik je prvemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 862.13 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

4. Naročnik je drugemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2225.36 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za nakup "mamografskega aparata s PACS in RIS sistemom" objavil v Uradnem listu RS, št. 106, z dne 13.10.2006, pod številko objave Ob-28736. Dne 17.1.2007 je sprejel odločitev o oddaji javnega naročila, in sicer da se za prvi sklop izbira ne opravi, drugi sklop pa se odda ponudniku Interexport d.o.o. (v nadaljevanju izbrani ponudnik) Pri tem je naročnik ponudbo prvega in drugega vlagatelja kot nepravilno zavrnil.

Zoper omenjeno odločitev je prvi vlagatelj dne 26.1.2007 vložil zahtevek za revizijo zoper prvi sklop, v katerem pojasnjuje, da je v njegovi ponudbi na strani 33/93 opisana specifikacija ponujene opreme v skladu z zahtevami 2.3. točke iz razpisne dokumentacije. Pri tem vlagatelj opozarja na 2.3. točko razpisne dokumentacije, iz katere izhaja, da v kolikor izpolnjevanje posameznih zahtev iz razpisne dokumentacije ne bo razvidno iz priloge 2/1, ponudnik le te lahko dokaže tudi z ogledom ponujene opreme, medtem ko pretežen del izpolnjevanja zahtev mora biti razviden iz priloge 2/1. Vlagatelj pri tem naročniku očita, da slednji navedene možnosti ogleda ni izkoristil, temveč mu je 27.12.2006 poslal zgolj zahtevo za dodatna pojasnila oz. prospekte, iz katerih naj bi bilo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema ustreza minimalnim tehničnim zahtevam. Vlagatelj ja na omenjeno zahtevo sicer odgovoril, pri čemer pa ga v nadaljevanju naročnik v dodatnih zahtevah v zvezi s sporno računalniško opremo na dodatna pojasnila ni več pozival. Vlagatelj je zato sklepal, da so bile specifikacije sporne računalniške opreme naročniku tudi razčiščene. Na podlagi navedenega vlagatelj meni, da njegova ponudba in ponujena oprema ustrezata razpisnim zahtevam in v nadaljevanju predlaga, da se odpravi odločitev o oddaji javnega naročila in da se javno naročilo odda vlagatelju kot edinemu ponudniku, ki je oddal popolno ponudbo.

Zoper omenjeno odločitev glede prvega sklopa je drugi vlagatelj 29.1.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem vlagatelj ugotavlja, da specifikacije ponujene opreme v prilogi 2/1 ponudbe, kjer so navedene lastnosti monitorskega sistema za ponujeni diagnostični postaji Syngo MammoReport, v celoti ustrezajo naročnikovim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Pri tem naročnika opozarja, da je na 14. strani razpisne dokumentacije postavljena zahteva po maksimalni svetlosti monitorja najmanj 700 cd/m2 in ne 650 cd/m2, kot to zmotno navaja naročnik. Vlagatelj pojasnjuje, da ni nikoli dokazoval izpolnjevanje tehničnih zahtev glede svetilnosti monitorja. Priloženi prospekt na 6. strani sicer navaja tehnične specifikacije za monitorje s svetilnostjo 600 cd/m2, vendar vsebuje na koncu tudi opozorilo, da se lahko tehnične lastnosti konkretno ponujene opreme razlikujejo od tistih, ki so navedene v samem prospektu. Morebitnega odstopanja dejanskih podatkov od tehničnih opisov v prospektu pa se po vlagateljevih navedbah zaveda tudi sam naročnik, saj je v razpisni dokumentaciji v točki 2.3. ponudnikom omogočil izpolnjevanje posameznih zahtev z ogledom. Poleg tega naročnik ni zahteval, da morajo biti vse tehnične lastnosti ponujene opreme potrjene v priloženih katalogih ali prospektih, temveč le pretežni njihov del. Naročnik je po vlagateljevih navedbah na podlagi predloženega prospekta napačno sklepal, da vlagatelj ponuja monitor s svetilnostjo 600 cd/m2. Namesto, da bi naročnik opravil ogled, ga je vlagatelj pozval na dodatna pojasnila oz. prospekte, iz katerih naj bi bilo nedvoumno razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Pri tem vlagatelj naročnika opozarja, da so se vsa njegova pojasnila nanašala na monitorje, ponujene naročniku v Specifikaciji ponujene opreme in ne na monitorje, opisane v prospektu, ki niso bili nikoli predmet vlagateljeve ponudbe. Tako vlagatelj z dopisom, z dne 4.1.2007, naročniku ni ponudil drugega modela monitorja, ki ustreza tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije, temveč je bil takšen monitor vseskozi predmet vlagateljeve ponudbe. Vlagatelj navaja, da je naročniku ponudil konfiguracijo opreme Syngo MammoReport z identifikacijsko številko 14404707, s katero je izpolnil vse naročnikove zahteve. Na podlagi navedenega vlagatelj naročniku predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila z dne 17.1.2007, št. JR-10/2006, v delu, ki se nanaša na prvi sklop, razveljavi in da se mu povrne potrebne stroške, in sicer v višini plačane takse, 3000 odvetniških točk za sestavo zahtevka in 2% materialnih stroškov.

Naročnik je dne 13.2.2007 oba zahtevka obeh vlagateljev zavrnil kot neutemeljena. V obrazložitvi sklepa naročnik pojasnjuje, da je v razpisni dokumentaciji pod 2.3. točko navedel, da mora ponudnik k izpolnjenemu obrazcu Obr. 2 ponudba obvezno pod prilogo 2/1 priložiti specifikacijo ponudbe ter kataloge in prospekte, iz katerih bo razvidno, da ponujena oprema ustreza tehničnim zahtevam oz. izpolnjuje vse zahteve iz OBR. 2. Pri tem naročnik ugotavlja, da je prvi vlagatelj za del ponudbe, ki se nanaša na Računalnik z barvnim LCD monitorjem sicer priložil specifikacijo ponudbe, s katero je potrdil izpolnjevanje posameznih zahteve iz tehnične specifikacije, ni pa navedel niti modela, proizvajalca opreme oz. priložil prospekta, iz katerega bi bilo razvidno, da oprema dejansko izpolnjuje zahteve. Naročnik pojasnjuje, da se za ogled ponujene opreme ni odločil, ker je ugotovil, da na tak način ne bi bilo mogoče ugotoviti izpolnjevanja določenih zahtev (npr. odzivni čas monitorja, svetilnost,â??). Glede ponudbe drugega vlagatelja naročnik ugotavlja, da je slednji pod točko II.1 Radiološka diagnostična postaja za pregledovanje mamografij s po dvema 5mp monitorjema in dodatnim RIS monitorjem ter licenco CAD- ponudil Syngo MammoReport z identifikacijsko številko 14404707, vendar pa iz priloženega prospektnega materiala ni nikjer razvidno, da je omenjeno delovno postajo mogoče dobaviti v treh različnih konfiguracijah. Iz priloženega prospekta je po naročnikovih navedbah namreč mogoče razvideti, da je max. Svetilnost 600cd/m2 in 650/m2, kot je zahteval naročnik v Dodatnih pojasnilih in spremembah razpisne dokumentacije ter podaljšanje roka za oddajo ponudb na 1. strani Specifikacij tehničnih zahtev.

Prvi vlagatelj je z dopisom, z dne 16.2.2007, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Pri tem vlagatelj še pojasnjuje, da je v točki 2. radiološka diagnostična postaja za pregledovanje mamografij s po dvema 5mp monitorjema in dodatnim RIS monitorjem ter licenco CAD na strani 33/93 navedel model, in sicer SecurViewDx SV400. Vlagatelj še pojasnjuje, da navedeni sistem obsega tako monotorski sistem, računalnik z barvnim LCD monitorjem, povezljivost, obdelavo slik na delovni postaji, diagnosticiranje z računalniško podporo, pri tem pa nudi tudi izobraževanje. Prav tako ne držijo naročnikove navedbe, da vlagatelj ni navedel proizvajalca, kajti iz priloženega prospekta je jasno razvidno, da je proizvajalec družba HALOGIC. Pri tem vlagatelj še opozarja, da naročnik v svojih ugotovitvah, kjer izloča vlagatelja iz nadaljnje obravnave najprej ugotavlja, da le-ta ni priložil specifikacij, potem pa ugotovi ravno nasprotno, da so specifikacije sicer priložene, niso pa navedena druga dejstva. Pri tem vlagatelj ponovno predlaga, da se razveljavi naročnikova odločitev z dne 17.1.2007 in pri tem ugotovi, da je vlagateljeva ponudba edina primerna, sprejemljiva in ga izbere za najugodnejšega ponudnika. Pri tem priglaša še stroške v višini 2000 odvetniških točk skupaj z 20% DDV ter stroške plačila takse.

Drugi vlagatelj je z dopisom, z dne 16.2.2007, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj ponovno poudarja, da je jasno in izrecno navedel, da naročniku ponuja monitorje z maksimalno svetilnostjo 700 cd/m2 (specifikacija ponudbe na strani 4/6) in v nadaljevanju ponavlja navedbe, navedene v revizijskem zahtevku.

Naročnik je z dopisom, z dne 19.2.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 20.2.2007, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med strankami je sporno, ali sta ponudbi obeh vlagateljev v smislu 13. točke 3 člena Zakona o javnih naročilih (UR. l. RS, št. 39/00,102/00,2/04, v nadaljevanju ZJN-1) pravilni. Omenjena določba namreč določa, da je pravilna ponudba tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Poleg tega določba 1. odstavka 23. člena določa, da mora naročnik pripraviti takšno razpisno dokumentacijo, da bo lahko ponudnik na njeni osnovi pripravil pravilno ponudbo. V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija lahko na podlagi kasatoričnih pooblastil zgolj ugotavlja, da sta obe ponudbi obeh vlagateljev popolni, njuno ocenjevanje skladnosti z zahtevami iz razpisne dokumentacije pa ostaja v pristojnosti naročnika.

Tako Državna revizijska komisija ni sledila naročnikovim ugotovitvam, navedenim v odločitvi o oddaji javnega naročila, da je ponudba prvega vlagatelja nepravilna iz razloga, ker slednji ni predložil specifikacije ponujene opreme zahtevane v 2.3. točki razpisne dokumentacije. Na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo Državna revizijska komisija namreč ugotavlja ravno nasprotno, in sicer da se sporna specifikacija nahaja na 33/93. strani vlagateljeve ponudbe, zato o nepopolnosti ponudbe v obravnavanem primeru ni mogoče govoriti. Naročnikova naknadna navajanja novih dejstev, ki se nanašajo na vlagateljevo ponudbo, pa Državna revizijska komisija ocenjuje kot nedopustna, saj bi naročnikova naknadna ugotovitev, da prvi vlagatelj v svoji ponudbi ni navedel ne modela ne proizvajalca opreme oz. priložil prospekta, morala biti vsebovana že v odločitvi o oddaji javnega naročila ne pa šele v sklepu, s katerim je naročnik odločil o vlagateljevem zahtevku. Revizija postopka je namreč namenjena ugotavljanju zakonitosti naročnikovega ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ne pa ponovnemu ocenjevanju ponudb, zaradi česar je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa. Ker pa je Državna revizijska komisija odločitev o oddaji javnega naročila v obravnavnem primeru razveljavila in ker se postopek vrne naročniku v fazo ponovnega pregleda in vrednotenja ponudb, bo naročnik v primeru, če bo štel, da je vlagateljeva ponudba nepravilna tudi iz spornega razloga, to moral navesti tudi v svoji novi odločitvi o oddaji javnega naročila, zoper katero pa bo imel vlagatelj tudi možnost uveljavljati pravno varstvo (prvi odstavek 12. člena ZRPJN).
V zvezi z vlagateljevo nadaljnjo zahtevo, da se mu odda predmetno javno naročilo, pa Državna revizijska komisija prvega vlagatelja opozarja, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatorična pooblastila. Kar pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da bodisi zahtevek za revizijo zavrže, zavrne ali zahtevku ugodi tako, da bodisi postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Navedeno pomeni, da Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitev v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v rokah naročnika (Mužina, Aleksij: Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, Odin 2002, str. 309). Državna revizijska komisija zatorej ne more sprejeti odločitve, da se naj javno naročilo odda prvemu vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku, zaradi česar se vlagateljeva zahteva po izbiri najugodnejšega ponudnika v tem delu zahtevka zavrne.

Prav tako pa Državna revizijska komisija ni sledila naročnikovim ugotovitvam, navedenim v odločitvi o oddaji javnega naročila, in sicer da je iz priloge 2/1 Specifikacije ponudbe pod točko II. Radiološka diagnostična postaja za pregledovanje digitalnih mamografij s po dvema 5mp monitorjema in dodatnim RIS monitorjem ter licencama CAD razvidno, da je maksimalna svetilnost ponujenega monitorja Syngo MammoReport zgolj 600CD/m2, v dodatnih pojasnilih pa naj bi drugi vlagatelj ponudil drug model monitorja. Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v razpisno dokumentacijo ugotavlja, da je iz specifikacij ponujene opreme v prilogi 2/1 na strani 4 do 6 jasno razvidno, da je vlagatelj ves čas ponujal svetilnost 700 cd/m2. Pri samem presojanju izkazovanja omenjenih lastnosti pa je Državna revizijska komisija v celoti sledila vlagateljevim navedbam, in sicer da slednji spornih tehničnih zahtev ni nikoli izkazoval s prospekti, ki so bili priloženi k sami ponudbi. Tako vlagatelj pravilno ugotavlja, da iz 2.3. točke razpisne dokumentacije izhaja, da v kolikor izpolnjevanje posameznih zahtev ne bo razvidno iz priloge 2/1, ponudnik le-te lahko dokaže tudi z ogledom ponujene opreme, pri čemer pa mora biti pretežen del izpolnjevanja zahtev razviden iz omenjene priloge. Kar jasno kaže na to, da vlagatelj v obravnavanem primeru izpolnjevanje tehničnih zahtev celotne opreme s samim prospektom ni bil zavezan izkazati, zaradi česar je povsem nesmiselno podatke v prospektu šteti za verodostojne, pri tem pa ostale podatke, ki so navedeni v sami specifikacije ponudbe, zanemariti. Iz prospektov vlagateljeve ponudbe, je namreč res možno razvideti, da je maksimalna svetilnost ponujenega monitorja Syngo MammoReport zgolj 600CD/m2, vendar je na zadnji strani prospekta jasno zapisano opozorilo, da sporni prospekt vsebuje zgolj splošne informacije o tehničnih lastnostih, ki so zgolj opcijske narave, tako da ne bodo vedno ustrezale vsem zahtevam v posameznih primerih.
V nadaljevanju naročnik v odločitvi o oddaji javnega naročila priznava, da je v dodatnih pojasnilih z dne 4.1.2007 drugi ponudnik sicer ponudil monitor, ki naročnikovim zahtevam ustreza, vendar je pri tem naročnik ocenil, da gre za povsem drug model monitorja, kar kaže na spremembo vsebine ponudbe. Državna revizijska komisija je v obravnavanem primeru naročnikove trditve preverila in pri pregledu vlagateljevi dodatnih pojasnil ugotovila, da je vlagatelj jasno pojasnil, da je lahko celotna ponujena radiološka postaja (Syngo MammoReport) opremljena z monitorji treh različnih proizvajalcev, in da je v obravnavanem primeru vlagatelj ponudil postajo opremljena z monitorji proizvajalca Planar. Naročnik je v 2.2. točki razpisne dokumentacije od ponudnikov zahteval, da morajo ti v obrazcu ponudbe izpolniti oznako opreme, proizvajalca opreme, neto ceno za vsak kos posamezne opreme,â?? Tako je tudi drugi vlagatelj na 16. strani v skladu z omenjenimi zahtevami zapisal oznako in šifro celotne opreme (Syngo MammoReport, 14404707, kar je oznaka celotne radiološke diagnostične postaje za pregledovanje dojk), prav tako njenega proizvajalca, vendar pa gre pri tem ugotoviti, da naročnik od ponudnikov v razpisni dokumentaciji ni nikjer zahteval, da morajo slednji poleg proizvajalca celotne opreme kot predmeta javnega naročila navesti tudi proizvajalca posameznega dela programske opreme celotne radiološke diagnostične postaje za pregledovanje dojk. Tako Državna revizijska komisija ugotavlja, da tudi drugi vlagatelj v svoji prvotni ponudbi pod specifikacijo spornega monitorskega sistema res ni navedel proizvajalca Planer, vendar pri tem ponovno ugotavlja, da takšna navedba sploh ni bila zahtevana. Glede na to, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določneje navedel oz. predvidel navodil v zvezi navajanjem proizvajalcev za posamezne segmente opreme, (posamezna postaja je namreč lahko sestavljena tudi iz večih segmentov programske opreme različnih proizvajalcev), gre ugotoviti, da vlagateljeva dodatna pojasnila v zvezi s ponujenim modelom monitorja ne morejo iti v njegovo breme z očitkom, da je ponudil monitor drugega proizvajalca, če mu slednjega pri prvotni ponudbi ni bilo potrebno navesti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Iz določil 3. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Prvi vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 834,59 EUR za takso za revizijo,
- v protivrednosti 2000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za stroške priprave revizijskega zahtevka,

Drugi vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 834,59 EUR za takso za revizijo,
- v protivrednosti 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi, za stroške priprave revizijskega zahtevka,
- 2% materialnih stroškov
- poročilo stranki 100 točk

Državna revizijska komisija, na temelju določil 6. odstavka 22. člena ZRPJN, v skladu s 4. odstavkom 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) priznava prvemu vlagatelju naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- povračilo stroškov višini 834,59 EUR za plačilo takse
- 50 točk po veljavni Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV za obvestilo o nadaljevanju zahtevka za revizijo in sicer 0,459 EUR x 50 točk + 20 DDV, skupaj tako v višini 27.54 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenih stroškov za pripravo zahtevka za revizijo, kajti v skladu s 15. členom Zakona o odvetništvu (Uradni list RS, št. 18/93, 24/96 âˆ" odl. US, 24/2001, 48/2001 âˆ" odl. US, 111/2005 âˆ" odl. US) mora odvetnik na vsako vlogo in listino, ki jo sestavi, dati svoj žig in svoj podpis. Pri pregledu zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz omenjene listine (dokumentov) ni razvidno, da bi ju sestavil odvetnik, saj ne vsebujeta ne odvetnikovega podpisa ne žiga (kot sicer niti morebitne navedbe, da navedena dokumenta vlaga odvetnik po pooblastilu vlagatelja - pravne osebe, ponudnika v postopku oddaje javnega naročila). Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ocenjuje, da ni izkazan temelj za priznanje povračila navedenih stroškov. Naročnik je prvemu vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 862.13 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija, na temelju določil 6. odstavka 22. člena ZRPJN, v skladu s 4. odstavkom 13. člena Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) priznava drugemu vlagatelju naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- povračilo stroškov višini 834,59 EUR za plačilo takse
- 3000 točk po veljavni Odvetniški tarifi za sestavo zahtevka za revizijo, in sicer 0,459 â?? x 3000 točk, skupaj tako v višini 1.377 EUR,
- v protivrednosti 30 točk po 13. členu veljavne Odvetniške tarife, za materialne stroške, skupaj tako v višini 13.77 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju priznava zgolj priglašene stroške. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 2225.36 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 12.3.2007


Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- odvetnica Breda Razdevšek, Dalmatinova 11, Ljubljana
- odvetnik Luka Podjed, Puharjeva 3, Ljubljana
- Zdravstveni dom Ljubljana, Metelkova 9, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana