018-077/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Številka: 018-077/07-43-695

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. in 2. odstavka 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS, štev. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06 - v nadaljevanju: ZPP) in 1. odstavka 154. člena ZPP, v povezavi s 5. odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06 - v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Nataši Jeršič in ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za "izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008", in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Terme Maribor d.d., Ulica heroja šlandra 10, Maribor, ki ga zastopa odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor (v nadaljevanju: prvi vlagatelj), zahtevka za revizijo vlagatelja Memoria, d.o.o., Vinarski trg 5, Ptuj (v nadaljevanju: drugi vlagatelj), zahtevka za revizijo vlagatelja Gostilna in mini restavracija Rajh, Tanja Pintarič s.p., Cvetkova ulica 21, Murska Sobota, ki ga zastopa odvetnik Dejan Riputer, Kocljeva ulica 11, Murska Sobota (v nadaljevanju: tretji vlagatelj), zahtevka za revizijo vlagatelja Hotel Turška mačka d.o.o., Prešernova 3, Celje (v nadaljevanju: četrti vlagatelj), zahtevka za revizijo vlagatelja Pizzeria San Marino, Dunajska 111, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Mirčič&Bitenc, d.n.o., o.p., Medvedova 1, Ljubljana (v nadaljevanju: peti vlagatelj), zahtevka za revizijo vlagatelja Randy d.o.o., Trg francoske revolucije 2, Ljubljana (v nadaljevanju: šesti vlagatelj), zahtevka za revizijo vlagatelja Abisko General d.o.o., Društvena 20, Ljubljana (v nadaljevanju: sedmi vlagatelj) in zahtevka za revizijo vlagatelja Veljko LaziÄ", s.p., Okrepčevalnica Deki, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana (v nadaljevanju: osmi vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.03.2007

ODLOČILA

1. Obravnavanje zahtevkov za revizijo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, sedmega in osmega vlagatelja se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevki za revizijo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, sedmega in osmega vlagatelja se zavržejo.

3. Pritožba šestega vlagatelja se zavrne.

4. Zahtevi prvega in tretjega vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrneta.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.10.2006 izdal sklep o pričetku postopka za "izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008", javni razpis za predmetni postopek pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 110-111, z dne 27.10.2006, pod številko objave Ob-30239/06.

Dne 12.01.2007 je naročnik sprejel sklep o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja njegova odločitev o izbiri ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008 ter kateri ponudniki so oddali nepopolne, nepravilno opremljene ali prepozno poslane vloge.


Naročnik je zoper svojo odločitev o izbiri ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008 dne 02.02.2007 prejel zahtevek za revizijo prvega vlagatelja, v katerem mu le-ta očita nepravilno uporabo merila razpisne dokumentacije, ki se je nanašalo na ugotavljanje kršitev pri izvajanju subvencionirane študentske prehrane v letih 2005 in 2006, in predlaga razveljavitev obvestila o oddaji naročila ter povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 16.02.2007 prvega vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s potrdilom o vplačilu takse, ki ga je prvi vlagatelj dopolnil dne 19.02.2007.

V sklepu, z dne 21.02.2007, je naročnik odločil o zahtevku za revizijo prvega vlagatelja in le-tega zavrnil kot neutemeljenega z obrazložitvijo, da je pri ocenjevanju njegove ponudbe strokovna komisija uporabila le tista merila, ki so bila objavljena v razpisni dokumentaciji, na način, kot so bila opisana in ovrednotena, na podlagi tega pa je naročnik pravilno ugotovil, da ponudba prvega vlagatelja ne dosega predpisanega števila točk.


Dne 02.02.2007 je zahtevek za revizijo zoper naročnikovo odločitev vložil drugi vlagatelj. Drugi vlagatelj naročniku očita nejasnost razpisne dokumentacije ter napačno ocenjevanje njegove ponudbe. Drugi vlagatelj predlaga ugotovitev pomanjkljivosti sklepa o oddaji javnega naročila.

Naročnik je z dne 15.02.2007 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo drugega vlagatelja zavrnil kot neutemeljen z obrazložitvijo, da ponudba prvega vlagatelja v skladu s predpisanimi merili ni dosegla zahtevanega števila točk, ki se zahtevajo kot pogoj za izbor ponudnika.


Tretji vlagatelj je dne 02.02.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija naročnikovo odločitev o zavrnitvi njegove ponudbe zaradi oddaje nepopolne, nepravilno opremljene ali prepozno poslane vloge. Tretji vlagatelj predlaga, da naročnik zahtevku ugodi in v celoti ali delno razveljavi postopek o oddaji javnega naročila oziroma spremeni svojo odločitev tako, da izbere tretjega vlagatelja za ponudnika subvencionirane študentske prehrane za leto 2007 in 2008. Tretji vlagatelj je priglasil stroške revizijskega postopka.

Naročnik je v sklepu, sprejetim dne 16.02.2007, zahtevek za revizijo tretjega vlagatelja zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik v obrazložitvi sklepa navaja, da tretji vlagatelj s svojo ponudbo ni izpolnjeval pogoja nudenja študentskih kosil vsaj od ponedeljka do petka vsaj med 11.00 in 18.00 uro, zaradi česar naročnik ni mogel pristopiti k ocenjevanju njegove ponudbe in jo je na podlagi te ugotovitve izločil iz nadaljnjega postopka obravnave.


Četrti vlagatelj je dne 02.02.2007 vložil zahtevek za revizijo zoper sklep naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 12.01.2007. Četrti vlagatelj navaja, da je razpisna določba "merilo št. 3 v ovoju št. 1/3" nejasna oziroma dvoumna ter da je bilo njegovi ponudbi dodeljeno premalo število točk.

Naročnik je zahtevek za revizijo četrtega vlagatelja s sklepom, z dne 16.02.2007, zavrnil kot neutemeljenega ter v obrazložitev svojega sklepa zapisal, da je četrti vlagatelj v svoji ponudbi pod merilo 3 vpisal samo osnovni pogoj nudenja študentskih kosil, ne pa tudi dodatnih ur nudenja študentskih kosil, ki se točkujejo, zato mu strokovna komisija pri ocenjevanju pri merilu 3 ni dodelila točk.


Dne 01.02.2007 je zahtevek za revizijo vložil peti vlagatelj, ki meni, da je naročnik postavil diskriminatorna merila ter da ni opravil ocenjevanja njegove ponudbe v skladu z razpisanim merilom št. 1, zato peti vlagatelj predlaga razveljavitev postopka javnega naročila v izpodbijanem delu, da naročnik ponovno odloči o vlagateljevi ponudbi in tudi njemu odda javno naročilo.

Peti vlagatelj je dne 16.02.2007 na podlagi poziva naročnika, z dne 13.02.2007, dopolnil zahtevo za revizijo s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je v sklepu, z dne 21.02.2007, zahtevek za revizijo petega vlagatelja zavrnil kot neutemeljenega in je svojo odločitev utemeljil z obrazložitvijo, da je pri ocenjevanju ponudb upošteval merila, kot so bila navedena v razpisni dokumentaciji, pri čemer ponudba petega vlagatelja ni dosegla predpisanega števila točk.


šesti vlagatelj je dne 03.02.2007 vložil zahtevek za revizijo, pri čemer se tako kot ostali vlagatelji sklicuje na s strani naročnika napačno ocenjevanje ponudb.

Naročnik je s sklepom, sprejetim dne 19.02.2007, zahtevek za revizijo šestega vlagatelja zaradi zamude roka iz 1. odstavka 12. člena ZRPJN zavrgel kot prepoznega.

Zoper sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo je šesti vlagatelj dne 27.02.2007 na naročnika naslovil pritožbo.


Sedmi vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo dne 06.02.2007. V njem navaja, da naročnik ponudnikom ni dal možnosti dopolnitve vloge oziroma očitne zmote, da je napačno ocenil ponudbo ter naročniku očitna tudi proceduralne pomanjkljivosti v postopku. Sedmi vlagatelj predlaga, da se njegova ponudba ponovno obravnava in se uvrsti med ponudnike subvencionirane študentske prehrane.

Naročnik je s sklepom, z dne 20.02.2007, zahtevek za revizijo sedmega vlagatelja zavrnil kot neutemeljenega z enako obrazložitvijo, kot jo je podal v sklepu, z dne 21.02.2007, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo petega vlagatelja.


Po prejemu zahtevane dodatne obrazložitve, z dne 06.02.2007, je zahtevek za revizijo vložil osmi vlagatelj; le-ta meni, da naročnik ni ravnal pravilno, ko je njegovo ponudbo izločil zaradi ugotovljene kršitve pri izvajanju subvencionirane študentske prehrane v letih 2005 in 2006. Osmi vlagatelj predlaga razveljavitev naročnikove odločitve o izločitvi ponudbe osmega vlagatelja ter da ga uvrsti med ponudnike subvencionirane študentske prehrane.

Osmi vlagatelj je dne 26.02.2007 na podlagi poziva naročnika, z dne 20.02.2007, dopolnil zahtevo za revizijo s potrdilom o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN.

Naročnik je s sklepom, z dne 28.02.2007, zahtevek za revizijo osmega vlagatelja zavrnil kot neutemeljenega z enako obrazložitvijo, kot jo je podal v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo petega vlagatelja.

Po prejemu obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo (vloge z dne, 23.02.2007, 26.02.2007, 01.03.2007 in 05.03.2007) oziroma po prejeti pritožbi (pritožba z dne 27.02.2007) je naročnik z dopisi, z dne 05.03.2007, 08.03.2007 oziroma 12.03.2007, Državni revizijski komisiji odstopil zahtevke za revizijo vseh vlagateljev skupaj s predmetno dokumentacijo v odločanje.


Po pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Skladno s prvim odstavkom 300. člena (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05, 150/05, 43/06; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, smiselno uporablja glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

V obravnavanem primeru so prvi, drugi, tretji, četrti, peti, sedmi in osmi vlagatelj v istem postopku vložili zahtevke za revizijo zoper ravnanja istega naročnika. Zaradi pospešitve obravnavanja je Državna revizijska komisija obravnavanje pravnih sredstev vseh sedmih vlagateljev združila v en revizijski postopek, v katerem je odločila z enim, to je tem sklepom.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija je morala pred vsebinskim odločanjem o zahtevku za revizijo najprej ugotoviti, ali je v predmetni zadevi sploh pristojna za odločanje o sporu oz. ali so vlagatelji upravičeni zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku v skladu z določili ZRPJN. Pristojnost je namreč procesna predpostavka, na katero mora Državna revizijska komisija (oziroma naročnik) paziti po uradni dolžnosti ves čas revizijskega postopka (prvi odstavek 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN). Če Državna revizijska komisija (oziroma naročnik) v posameznem primeru ugotovi, da ni pristojna za obravnavo zadeve, se izreče za nepristojno in zahtevek za revizijo zavrže (drugi odstavek 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Ker je predmet konkretnega javnega razpisa subvencioniranje, je Državna revizijska komisija najprej preverila, ali gre v predmetni zadevi za javno naročilo, kot je opredeljeno v ZJN-1.

ZJN-1 v prvem odstavku 1. člena določa, da: "ta zakon ureja obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev." Javno naročilo je v 1. točki 3. člena ZJN-1 vsebinsko definirano kot celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu. Iz citirane definicije je nedvoumno razvidno, da med taksativno določenimi predmeti javnih naročil ni subvencij.

Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 85/02; v nadaljevanju: ZSšP) v tretjem odstavku 2. člena med drugim določa: "Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu, v skladu s predpisi o javnih naročilih.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedena določba ZSšP glede postopka izbire ponudnikov subvencionirane študentske prehrane naročnika dejansko napotuje na uporabo predpisov o javnih naročilih.

ZRPJN v 1. členu določa: "S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu.". Namen citirane zakonske določbe je omejiti pravno varstvo (v obliki revizije postopkov oddaje javnih naročil pred naročniki in Državno revizijsko komisijo) zgolj na tiste postopke oddaje javnih naročil, ki morajo biti izvedeni v skladu s predpisi javnega naročanja. V postopkih, katerih predmet po vsebini ni javno naročilo ali za katere ne obstaja pravna podlaga, da bi se izvajali v skladu s predpisi o javnih naročilih, se določila ZRPJN ne uporabljajo, zato Državna revizijska komisija v takšnih postopkih tudi ni pristojna za zagotavljanje pravnega varstva.

Državna revizijska komisija na podlagi zapisanega ugotavlja, da odločanje v konkretni zadevi ne spada v njeno pristojnost, saj subvencija ni javno naročilo. Ker ne gre za javno naročilo, v predmetni zadevi tudi ni predvideno pravno varstvo v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila. Dejstvo, da je naročnik predmetni postopek dejansko vodil na podlagi ZJN-1, na to ugotovitev ne more vplivati, saj se pristojnost Državne revizijske komisije ne glede na dejanska ravnanja naročnikov ne more širiti izven okvirov, ki jih določa ZRPJN.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija zahtevke za revizijo prvega, drugega, tretjega, četrtega, petega, šestega in sedmega vlagatelja, v skladu z prvim in drugim odstavkom 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Nadalje je Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka obravnavala pritožbo šestega vlagatelja, z dne 27.02.2007.

Kot je razvidno iz dokumentacijo, je naročnik zahtevek za revizijo šestega vlagatelja zavrgel kot prepoznega, saj naj bi šesti vlagatelj vložil zahtevek za revizijo enajsti dan po prejemu odločitve o dodelitvi naročila, torej po desetdnevnem roku, določenem v prvem odstavku 12. člena ZRPJN.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik ravnal pravilno, ko je zahtevek za revizijo šestega vlagatelja zavrgel, vendar je le-tega zavrgel iz napačnih razlogov. Naročnik je namreč vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel zaradi prepozno vloženega zahtevka za revizijo zoper odločitev naročnika o dodelitvi naročila, moral pa bi ga, kot je že podrobneje pojasnjeno v obrazložitvi tega sklepa, zavreči zaradi svoje nepristojnosti za obravnavo zadeve v predmetnem postopku. Vendar četudi je naročnik zavrženje napačno oprl na razlog prepozne vložitve zahtevka za revizijo, moral pa bi ga zavreči zaradi svoje nepristojnosti za odločanje v konkretni zadevi, navedeni razlog na samo odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo ne vpliva.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik zahtevek za revizijo šestega vlagatelja upravičeno zavrgel, zato je vlagateljevo pritožbo zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Prvi in tretji vlagatelj sta zahtevala povračilo stroškov, nastalih v zvezi z revizijo postopka.

Odločitev o stroških temelji na določbi 1. odstavka 154. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 13.03.2007


mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Memoria, d.o.o., Vinarski trg 5, Ptuj
- Odvetnik Dejan Riputer, Kocljeva ulica 11, Murska Sobota
- Hotel Turška mačka d.o.o., Prešernova 3, Celje
- Odvetnik Zvonko Kolšek, Cankarjeva 19, Maribor
- Odvetniška družba Mirčič&Bitenc, d.n.o., o.p., Medvedova 1, Ljubljana
- Randy d.o.o., Trg francoske revolucije 2, Ljubljana
- Abisko General d.o.o., Društvena 20, Ljubljana
- Veljko LaziÄ", s.p., Okrepčevalnica Deki, Cesta v Mestni log 55, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana