018-045/2007 Univerza v Mariboru

Številka: 018-045/2007-41-670

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05) v senatu predsednika Sama Červeka, kot predsednika senata, ter članic Sonje Drozdek šinko in Vide Kostanjevec, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "Izdelava IDP, PGZ, PZR in PZI projektne dokumentacije za Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Reichenberg arhitektura, d.o.o., Dupleška 21, Maribor, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi naročnikovih predlogov za izdajo sklepov po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vložena zahtevka za revizijo ne zadržita nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, dne 06.03.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da zahtevek za revizijo, ki naj bi ga vložil Bogdan Reichenberg, univ. dipl. ing. arh., ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se zavrže.

2. Naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se delno ugodi. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 29.01.2007, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izvedbe zbiranja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. V preostalem se naročnikov predlog zavrne.

3. Naročnik mora določiti nov rok za oddajo ponudb in nov datum odpiranja ponudb. Vsem zainteresiranim ponudnikom mora naročnik hkrati omogočiti, da do roka, določenega za odpiranje ponudb, vložijo novo ponudbo, ali pa svojo ponudbo umaknejo ali spremenijo. O spremembi roka za predložitev ponudb in določitvi datuma za odpiranje ponudb mora naročnik, skladno s petim odstavkom 25. člena ZJN-1, pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo, in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.

4. Odločitev o povrnitvi vlagateljevih stroškov, nastalih s podajo mnenja o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, se pridrži za odločanje o utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka.

Obrazložitev

Naročnik je dne 01.12.2006 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Predhodni razpis je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 132, z dne 15.12.2006, pod številko objave Ob-35006/06, predhodno informativno obvestilo pa v Uradnem listu EU; št. S 241, z dne 19.12.2006, pod številko objave 257984. Javni razpis, pod opisom "Izdelava IDP, PGZ, PZR in PZI projektne dokumentacije za Medicinsko fakulteto Univerze v Mariboru", je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 137-139, z dne 29.12.2006, pod številko objave Ob-36778/06, ter v Uradnem listu EU, št. S 246, z dne 28.12.2006, pod številko objave 264940.

Z vlogo, z dne 29.01.2007, ki jo je vlagatelj vložil in naročnik prejel pred potekom roka za oddajo ponudb, je vlagatelj na slednjega naslovil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da se "razveljavi predmetni razpis oz. razpisno dokumentacijo ter vlagatelju povrne stroške".

Naročnik je dne 05.02.2007 izdal sklep, št. 71/2007- 51 MT, s katerim je zavrgel revizijski zahtevek, ki naj bi ga vložil Bogdan Reichenberg, univ. dipl. ing. arh.

Istega dne je naročnik izdal tudi sklep, št. 69/2007 - 51 MT, s katerim je zavrgel vlagateljev revizijski zahtevek.

Dne 05.02.2007 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil tudi predlog za sprejem sklepa, da revizijski zahtevek, ki naj bi ga vložil Bogdan Reichenberg, univ. dipl. ing. arh., ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v celoti, podredno pa da revizijski zahtevek, ki naj bi ga vložil Bogdan Reichenberg, univ. dipl. ing. arh., ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na izbor in podpis pogodbe z izvajalcem.

Ravno tako dne 05.02.2007 pa je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil tudi predlog za sprejem sklepa, da vlagateljev revizijski zahtevek ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v celoti, podredno pa v delu, ki se nanaša na izbor in podpis pogodbe z izvajalcem.
V obrazložitvi predloga naročnik podaja argumente za nujnost nadaljevanja postopka oddaje predmetnega javnega naročila, navajajoč razloge za ustanovitev Medicinske fakultete v Mariboru, prostorsko problematiko v zvezi z izvajanjem študija ter s tem povezano potrebo po izgradnji nove stavbe. Naročnik izpostavlja tudi finančne posledice, ki naj bi jih imela neizgradnja oziroma nepravočasna izgradnja stavbe Medicinske fakultete v Mariboru, pri čemer izpostavlja sredstva iz evropskih strukturnih in socialnih skladov, kot tudi napore, vložene na področju pridobitve in potrditve ustrezne lokacije ter vseh ustreznih in potrebnih dovoljenj in soglasij, ki so osnova za pristop k pričetku izdelave projektne dokumentacije, pridobitve gradbenega dovoljenja in v končni fazi same izgradnje objekta Medicinske fakultete v Mariboru. Naročnik dalje predstavlja časovni načrt za izvedbo predmetne investicije, ki izkazuje predvideno dinamiko izvedbe na način, ki omogoča pričetek študija v začetku študijskega leta 2009/2010, to je v letu, ko se študijski, strokovni in raziskovalni program na Medicinski fakulteti v Mariboru prične izvajati v polnem obsegu. Naročnik ob tem poudarja, da je pravočasna izdelava projektne dokumentacije (ustavljen razpis zaradi zahtevka za revizijo) ključnega pomena iz razloga pravočasne pridobitve gradbenega dovoljenja, ki je osnova za pristop k izvedbi javnega naročila za izbiro izvajalca GOI del in opreme, torej sam pričetek gradnje stavbe Medicinske fakultete v Mariboru. Ustanovitev Medicinske fakultete v Mariboru in izvajanje študijskih procesov v primernih prostorih oziroma v normalnih prostorskih pogojih je izrednega pomena tako iz razloga reševanja problematike pomanjkanja zdravnikov v Republiki Sloveniji, kot tudi iz razlogov širšega družbenega razvoja tako štajerske regije, kot tudi celotne Slovenije kot države. Naročnik ob navedenem pojasnjuje, da vlagatelj revizijskega zahtevka ni (transparentno) prevzel razpisne dokumentacije in tudi ni oddal ponudbe do roka za oddajo le-te, kar posledično pomeni, da v nobeni fazi izvajanja javnega naročila ni izrazil želje po sodelovanju oziroma jasnega interesa za dodelitev naročila. Na osnovi navedenega je moč sklepati, da mu ni mogla biti povzročena škoda, prav tako pa navedbe v samem revizijskem zahtevku ne nakazujejo nobenih izhodišč za povzročitev škode oziroma so le-te neutemeljene oziroma brezpredmetne. Naročnik dalje navaja, da se javni interes za nemoteno izvedbo postopka oddaje naročila kaže v zagotovitvi nemotenega izvajanja študijskega procesa na Medicinski fakulteti v Mariboru, kot tudi v zagotovitvi pravne in socialne države, v povezavi s pravico do zdravstvenega varstva. Izgradnja stavbe Medicinske fakultete v predvidenem roku je v nacionalnem interesu, saj je le z dokončano novogradnjo mogoče realizirati razvojne strategije Republike Slovenije na področju zdravstva in visokega šolstva, poleg tega se imajo študenti Medicinske fakultete v Mariboru pravico izobraževati pod enakimi pogoji (pravica do izobraževanja je javni interes). Naročnik kot škodljive posledice zadržanja (neizvedbe) postopka navaja neprecenljivo škodo, saj si ni mogoče predstavljati delovanja slovenskega zdravstvenega sistema brez novih diplomatov- zdravnikov iz Univerze v Mariboru; naročniku podaljševanje postopkov oddaje javnega naročila onemogoča izvedbo postopkov skladno z zastavljenim in potrjenim terminskim načrtom in s tem posledično onemogoča črpanje proračunsko zagotovljenih sredstev za izvedbo investicije (ki so vezani na sredstva Evropskega strukturnega in socialnega sklada)- nezmožnost črpanja evropskih sredstev predstavlja škodo za Republiko Slovenijo v višini 19.278.918 EUR; podaljševanje postopkov oddaje javnega naročila povzroča podražitev izvedbe posla in podaljšuje čas pridobitve dobrine, ki je nujna za nemoteno in kvalitetno izvajanje študijskega procesa- glede na predvideno letno inflacijo 2,5% znaša letna škoda 481.972,95 EUR, saj naročnik ocenjuje, da bi nov postopek izvedbe javnega naročila podaljšal izvedbo projekta za vsaj eno leto; ponudniki, ki so oddali svoje ponudbe, trpijo stroške bančnih garancij prav tako so njihove ponudbe vezane na roke, zagotovo eden izmed ponudnikov trpi izgubo posla in referenco izvedbe,prav tako pa vsi ponudniki trpijo stroške rezervacije kapacitet, saj je delo predvideno takoj po sklenitvi pogodbe. Edina korist, ki bi jo lahko imel vlagatelj zahtevka za revizijo (in vsi drugi) je pridobitev natečajne nagrade, ki pa avtomatično ne pomeni tudi pridobitve posla v obsegu, ki je predmet razpisa. Iz navedenega izhaja, da obstaja širši javni interes za nadaljevanje izvedbe postopka, da lahko znaša neposredna škoda za naročnika več kot 19 milijonov EUR zaradi izgube proračunskih sredstev, da lahko znaša izguba zaradi podaljšanja izvedbe projekta samo zaradi inflacije skoraj 490.000 EUR letno in da bi bila korist za vlagatelja bistveno nižja od škodljivih posledic zadržanja.

Z vlogo, z dne 06.02.2007, je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil svoj "Predlog za nezadržanje suspenzivnosti". V vlogi, ki jo gre šteti za vlagateljevo mnenje o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, navaja, da se z naročnikovim predlogom ne strinja, saj naročnik v le-tem ni uspel dokazati, da so škodljive posledice zadržanja večje od koristi, kot zahteva zakon. Vlagatelj dalje pojasnjuje pravilo o suspenzivnosti zahtevka za revizijo, ocenjujoč, da naročnik ni navedel takšnih razlogov, na podlagi katerih bi dokazal utemeljenost svojega predloga. Razlogi, ki jih navaja naročnik, ne izkazujejo, da bi bile že v času odločanja o njegovem predlogu podane posebne okoliščine, ki bi opravičevale nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila navkljub vloženemu revizijskemu zahtevku. Dejstvo je, da je sama Zbornica za arhitekturo naročnika pisno pozvala, da prekine postopek oddaje javnega naročila, saj ni voden zakonito (vlagatelj se ob tem sklicuje na dopis zbornice za arhitekturo- v spisu pri naročniku). Da pa naročnikovi razlogi niso utemeljeni, naj bi izhajalo tudi iz dopisa Ministrstva za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, z dne 30.01.2007 (katerega kopijo vlagatelj prilaga), v katerem naj bi bilo zapisano, da to ministrstvo naročnika poziva, da prekine predmetni postopek, saj bi tako izpeljan razpis lahko ogrozil črpanje sredstev iz strukturnih skladov. Poleg tega pa ministrstvo naročnika opozarja, da v proračunskem letu 2007 ni zagotovljenih sredstev za investicije v takšni vrednosti, kot je razpisana. Ministrstvo nadaljuje, da je za izvedbo projekta v celoti potrebno počakati na sredstva iz strukturnih skladov. Vlagatelj navaja, da je dejstvo, da naročnik očitno nima zagotovljenih niti sredstev, kar je pogoj, tako vlagatelj, kot tudi Zbornica za arhitekturo in Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, pa menijo, da postopek ni voden v skladu z zakonom. Glede na navedeno vlagatelj predlaga, da se naročnikov predlog za izdajo sklepa po 11. členu ZRPJN zavrne. Ob tem v postopek priglaša stroške v višini 3000 točk, povečano za 20% DDV.

Dne 09.02.2007 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil "1. pripravljalno vlogoâ??", v kateri dodatno pojasnjuje svoja stališča v zadevi, odziva pa se tudi na vlagateljevo mnenje z dne 06.02.2007.

Dne 12.02.2007 je vlagatelj na Državno revizijsko komisijo naslovil novo vlogo, ponovno poimenovano kot "Predlog za nezadržanje suspenzivnosti", s katero dopolnjuje svoje mnenje o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN.

Dne 13.02.2007 je naročnik na Državno revizijsko komisijo naslovil "2. pripravljalno vlogo", v kateri ponovno dodatno pojasnjuje svoja stališča v zadevi.

Dne 21.02.2007 je bila na Državno revizijsko komisijo s strani Univerze v Mariboru, Medicinske fakultete, posredovana vloga "Strokovno mnenje o postopku oddaje javnega naročilaâ??", istega dne pa s strani naročnika še dopis Mestne občine Maribor, sicer naslovljen na naročnika, poimenovan "Izgradnja medicinske fakultete Univerze v Mariboru".

Na poziv Državne revizijske komisije, z dne 07.02.2007, je naročnik dne 15.02.2007 slednji posredoval dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila. Na poziv Državne revizijske komisije je dodatno dokumentacijo (dokazilo o času vložitve zahtevka za revizijo) slednji dne 28.02.2007 posredoval tudi vlagatelj.

Na podlagi vlagateljeve pritožbe, z dne 05.02.2007, je Državna revizijska komisija dne 02.03.2007 izdala sklep, št. 018-045/2007-41-661, s katerim je vlagateljevi pritožbi ugodila in je razveljavila naročnikovo odločitev o zavrženju vlagateljevega revizijskega zahtevka z dne 29.01.2007, kot izhaja iz naročnikovega sklepa, št. 69/2007 - 51 MT, z dne 05.02.2007. Ob tem je odločila tudi, da mora naročnik o vlagateljevem revizijskem zahtevku z dne 29.01.2007, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s 16. členom ZRPJN.


Po obravnavi naročnikovega predloga, vlagateljevega mnenja o predlogu ter pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija, v skladu z drugim odstavkom 11. člena ZRPJN ter v skladu s prvim odstavkom 29. člena Poslovnika, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je že ob odločanju o vlagateljevi pritožbi, z dne 05.02.2007, v svojem sklepu, št. 018-045/2007-41-661, z dne 02.03.2007, pojasnila, da se postopek revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila vodi na podlagi vloge z dne 29.01.2007, ki jo je naročnik štel kot dva samostojna revizijska zahtevka, od katerih naj bi bil en vložen s strani vlagatelja, kot pravne osebe, drugi pa s strani Bogdana Reichenberga, univ. dipl. ing. arh. (sicer zakonitega zastopnika vlagatelja), kot fizične osebe. Naročnik je posledično sprejel tudi dva ločena sklepa o zavrženju revizijskih zahtevkov, na Državno revizijsko komisijo pa je naslovil tudi dva ločena predloga za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN.

V omenjenem sklepu je Državna revizijska komisija v zvezi s tem zapisala: "Državna revizijska komisija v tej zvezi ugotavlja, da podlage za zgoraj opisano naročnikovo ravnanje v dokumentaciji o postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila ni najti. Vpogled v vlogo, z dne 29.01.2007, tako pokaže, da le-te, v nasprotju z drugačnim stališčem naročnika nikakor ni mogoče šteti za ločena revizijska zahtevka, ki bi ju samostojno vložila fizična in pravna oseba (torej Bogdan Reichenberg, univ. dipl. inž. arh., in ločeno Reichenberg arhitektura, d.o.o.); gre namreč za enovito vlogo, z enotno postavljenim revizijskim predlogom in brez elementov, ki bi izkazovali, dopuščali ali pa utemeljevali delitev te vloge na več samostojnih vlog. Ob tem gre pripomniti, da se kot vlagatelj na omenjeni vlogi sicer navaja "Bogdan Reichenberg, univ. dipl. ing. arh., Reichenberg arhitektura, d.o.o.", kar bi lahko pomenilo, da gre pri le-tej za skupni revizijski zahtevek fizične in pravne osebe; vendar pa gre ob zapisanem obenem ugotoviti, da tudi takšne narave vloge z dne 29.01.2007 dokumentacija o postopku revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila ne utemeljuje niti takšne narave obravnavani vlogi ne pripisuje sam naročnik. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da gre vlogo z dne 29.01.2007 šteti za revizijski zahtevek, ki ga je samostojno vložil vlagatelj (Reichenberg arhitektura, d.o.o.), in sicer po svojem zakonitem zastopniku Bogdanu Reichenbergu, univ. dipl. ing. arh. Takšno naravo obravnavane vloge potrjujejo vsebina revizijskega zahtevka, v katerem se navaja zgolj en vlagatelj, ki je hkrati "registriran za opravljanje dejavnosti", potrdilo o plačilu takse za revizijski postopek, ki ga je izvršil vlagatelj, kot tudi dopolnitev revizijskega zahtevka, z dne 31.01.2007, v kateri je g. Bogdan Reichenberg naveden kot kontaktna oseba vlagatelja zahtevka za revizijo.".

Upoštevajoč zgoraj podano stališče Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da zahtevek za revizijo, ki naj bi ga vložil Bogdan Reichenberg, univ. dipl. ing. arh., nedopusten, saj zahtevek za revizijo s strani omenjene osebe dejansko ni bil vložen, za izdajo predlaganega sklepa pa tako ni podlage. Državna revizijska komisija je zato omenjeni naročnikov predlog zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka sklepa.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala naročnikov predlog za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) določa, da vložen zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije. V drugem odstavku 11. člena pa ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. Pri odločanju o predlogu naročnika Državna revizijska komisija upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

Iz zgoraj navedenega besedila prvega in drugega odstavka 11. člena ZRPJN je razvidno, da je zakonodajalec kot osnovno pravilo določil suspenzivnost zahtevka za revizijo. Temeljno pravilo zakona torej je, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži vse nadaljnje aktivnosti naročnika v zvezi z oddajo konkretnega javnega naročila, medtem ko je možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo pridržana le za izjemne (v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene) primere. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, ampak določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je torej prepuščena Državni revizijski komisiji, ki pa mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Ob odločanju o morebitni nesuspenzivnosti pravnega sredstva je Državna revizijska komisija dolžna pretehtati interese vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila, pri čemer mora še posebej skrbno oceniti razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da javni interes za izvedbo postopka oddaje predmetnega javnega naročila nedvomno obstaja, saj se kaže v nujnosti izvedbe predmeta javnega naročila, v povezavi z nadaljnjimi fazami postopka izgradnje kapacitet Medicinske fakultete v Mariboru, da bi se na ta način zagotovilo podlage za nemoteno izvajanje študijskega procesa na tej fakulteti, s tem pa tudi za ustrezno delovanje zdravstvenega sistema v Republiki Sloveniji, v smislu zagotovitve potrebnega (manjkajočega) števila zdravnikov. Istočasno gre ugotoviti, da delna nesuspenzivnost zahtevka za revizijo, kot je določena v izreku tega sklepa, ne vpliva na koristi zadržanja za vse, ki bi lahko bili oškodovani, oz. nima škodljivih posledic za udeležene v predmetnem postopku oddaje javnega naročila. S takšno odločitvijo je naročniku omogočeno, da kljub vloženemu zahtevku za revizijo izvede del postopka oddaje javnega naročila (izvede zbiranje ponudb, njihovo odpiranje, pregledovanje in vrednotenje), hkrati pa do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, ki se vodi na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. Z dovolitvijo zgoraj opredeljenih dejanj v predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročniku dana možnost, da ob upoštevanju načela hitrosti iz 2. točke prvega odstavka 3. člena ZRPJN ter rokov, ki jih za posamezna procesna dejanja predvideva ZRPJN, čim prej odloči o vloženem zahtevku za revizijo in s tem prispeva k čim hitrejšemu pravnomočnemu zaključku revizijskega postopka, hkrati pa izvede določena ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, s čimer je zagotovljeno upoštevanje razumnih rokov za oddajo predmetnega javnega naročila. Istočasno je s prepovedjo sprejema odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila vlagatelju zagotovljena pravica do učinkovitega pravnega varstva in možnost učinkovite odprave domnevnih nezakonitosti, ki jih slednji zatrjuje v svojem zahtevku za revizijo; opozoriti gre namreč, da odločitev Državne revizijske komisije o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN v ničemer ne prejudicira morebitne odločitve Državne revizijske komisije o (ne)utemeljenosti zahtevkov za revizijo, v primeru nadaljevanja revizijskega postopka pred tem organom.

Upoštevajoč zgoraj navedeno je Državna revizijska komisija odločila, da se Naročnikovemu predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, da vlagateljev zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, delno ugodi. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 29.01.2007, v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika do vključno izvedbe zbiranja ponudb, njihovega odpiranja, pregledovanja in vrednotenja. Naročnik do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka, vodenega na podlagi vlagateljevega revizijskega zahtevka, ne sme sprejeti odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila. V preostalem se naročnikov predlog zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Glede na dejstvo, da je bil vlagateljev zahtevek za revizijo vložen pred iztekom roka za oddajo ponudb, Državna revizijska komisija pa je predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN delno ugodila, mora naročnik v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila določiti nov rok za oddajo ponudb in nov datum odpiranja ponudb. V skladu z načelom enakopravnosti mora naročnik vsem zainteresiranim ponudnikom hkrati omogočiti, da do roka, določenega za odpiranje ponudb, vložijo novo ponudbo, ali pa svojo ponudbo umaknejo ali spremenijo. O spremembi roka za predložitev ponudb in določitvi datuma za odpiranje ponudb mora naročnik, skladno s petim odstavkom 25. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004), ki se v konkretnem postopku uporablja na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06), pisno obvestiti vse ponudnike, ki so že prejeli razpisno dokumentacijo in spremembo roka objaviti na način, kot je bil objavljen razpis.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale s podajo mnenja o naročnikovem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN, in sicer v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV.

Odločitev o povrnitvi zgoraj navedenih stroškov bo predmet odločanja o utemeljenosti vlagateljevega revizijskega zahtevka.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 06.03.2007Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor,
- Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/I, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.