018-068/2007 Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve

Številka: 018-068/2007-45-665

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata in članic Sonje Drozdek šinko ter mag. Nataše Jeršič kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Tatjane Falout, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zavoda RS za blagovne rezerve ter na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 7.3.2007 soglasno

ODLOČILA

Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, štev. 128/06, z dne 8.12.2006, pod štev. objave Ob-34057/06 in Uradnem listu EU, št. 2006/S-228-244745, z dne 30.11.2006, objavil javni razpis po odprtem postopku za oddajo javnega naročila za zavarovanje premoženja in premoženjskih interesov Zavoda RS za blagovne rezerve.

Naročnik je z Sklepom o oddaji javnega naročila štev. 3250-18/DB, z dne 31.1.2007, vlagatelja obvestil, da je izvedbo naročila oddal Zavarovalnici Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper zgoraj navedeno odločitev je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj se sklicuje na 23. in 42.a člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, štev. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1) in navaja, da je moral naročnik v razpisni dokumentaciji za pravilnost ponudbe, ki jo bodo vložili ponudniki, določiti kot obvezno tudi predložitev garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Navedeno zahtevo zakona je naročnik izpolnil, vendar pa je iz zapisnika o odpiranju ponudb razvidno, da izbrani ponudnik vzorca bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ni predložil. Vlagatelj zato meni, da izbrani ponudnik ni zadostil zahtevi naročnika glede pravilnosti ponudbe, ki je bila določena v členu III razpisne dokumentacije, zaradi česar bi moral naročnik njegovo ponudbo šteti kot nepravilno in jo izločiti, saj bi bila v tem primeru vlagateljeva ponudba najugodnejša. Ob navedenem vlagatelj predlaga, naj naročnik sklep o izbiri najugodnejšega ponudnika spremeni tako, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja, podrejeno pa, da postopek o oddaji javnega naročila v celoti razveljavi.

Naročnik je s sklepom štev. 3250-25/DB, z dne 19.2.2007, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa navaja, da je v navodilih za pripravo ponudbe v XI. členu, na strani 10 izrecno navedeno, da bo naročnik ob sklenitvi pogodbe od izbranega ponudnika zahteval tudi bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Poleg tega je v vzorcu zavarovalne pogodbe v 6. alineji 9. člena izrecno navedeno, da je izbrana zavarovalnica dolžna v roku 8 delovnih dni po podpisu pogodbe izročiti zavarovalcu, t.j. naročniku, bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10% od skupne pogodbene vrednosti. V istem členu je določeno, da pogodba preneha veljati, če zavarovalnica v danem roku ne predloži navedenega bančnega zavarovanja. Po določbi v garanciji za resnost ponudbe se banka nepreklicno in brezpogojno zavezuje, da bo plačala znesek 47.988,65 EUR, če ponudnik ne predloži ali zavrne predložitev bančne garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v skladu z določbami navodil za izdelavo ponudbe. Ob vsem navedenem je naročnik zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 21.2.2007, skladno s 1. odstavkom 17. člena ZRPJN naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je z dopisom štev. 3250-32/DB, z dne 23.2.2007, na podlagi 2. odstavka 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu in proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu s 1. odstavkom 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno z določilom 13. točke 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Osnova, na podlagi katere je v skladu z zakonom potrebno presojati o tem, ali je posamezna ponudba pravilna, je torej dejstvo, da le-ta izpolnjuje naročnikove zahteve, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije. V primerih, ko naročnik po opravljenem pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da posamezna ponudba ne izpolnjuje vseh njegovih zahtev iz razpisne dokumentacije, je dolžan takšno ponudbo zavrniti kot nepravilno (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

V obravnavanem primeru vlagatelj trdi, da bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno, pri čemer se sklicuje na določbe 23. člena in 42a. člena ZJN-1 in člen III razpisne dokumentacije.

ZJN-1 v 23. členu (Priprava razpisne dokumentacije) določa, da vsebino razpisne dokumentacije med drugim sestavlja "navedba vrste finančnega zavarovanja, s katerim ponudnik zavaruje izpolnitev svoje obveznosti v postopku oddaje javnega naročila, kot so različne oblike zastave vrednostnih papirjev ali drugih predmetov, hipoteke, menice, jamstva, ki jih izdajajo zasebne družbe ali druge pravne osebe z ustrezno finančno boniteto, bančne garancije, zavarovanja pri zavarovalnicah in podobno" (9. točka 3. odstavka 23. člena). V 42. a členu ZJN-1 (Ekonomsko-finančni, tehnični in kadrovski pogoji za priznanje sposobnosti) pa je določeno, da lahko naročnik določi različne pogoje, povezane z ekonomsko-finančno sposobnostjo ponudnika, ter da mora za dokazovanje njihovega izpolnjevanja od ponudnikov zahtevati pisne dokaze.

Kot je razvidno iz razpisne dokumentacije je naročnik v njeno vsebino vključil tudi zahtevo po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Takšna zahteva je omenjena na več mestih v razpisni dokumentaciji. V III. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Ponudba) je naročnik na splošno zapisal, kakšna mora biti struktura predložene ponudbe (katere dokumente naj vsebuje in v kakšnem vrstnem redu), pri čemer je v 9. alineji med drugim navedel tudi: "vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec-12)". V XI. točki Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (Dokazila o izpolnjevanju pogojev in druga zahtevana dokazila) je naročnik pod točkami 6 do 9 najprej izčrpno naštel vse dokumente, ki jih mora ponudnik predložiti kot dokazila o izpolnjevanju pogojev za sodelovanje na predmetnem razpisu, poleg tega pa je zahteval, da mora v ponudbo vključiti tudi bančno garancijo za resnost ponudbe, izdano s strani banke v skladu z Obrazcem 11. Na koncu je naročnik zapisal tudi, da bo "â?? ob sklenitvi pogodbe od izbranega ponudnika zahteval še:
â"˘ bančno garancijo za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti ali kavcijsko zavarovanje pri zavarovalnici v višini 10% (deset odstotkov) od skupne pogodbene vrednosti, ki jo mora izročiti naročniku v roku 8 delovnih dni po podpisu pogodbe â??".
Vsebinsko enaka zahteva po predložitvi finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti je zapisana tudi v 9. členu (Obveznosti zavarovalnice) vzorca Pogodbe o zavarovanju premoženja in premoženjskih interesov Zavoda RS za blagoven rezerve (obrazec-10).

Iz zgoraj navedenih delov razpisne dokumentacije je mogoče ugotoviti:
- da je naročnik v obravnavanem primeru predvidel obveznost predložitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo prevzetih pogodbenih obveznosti,
- da gre pri tem za bodočo obveznost, ki se nanaša (le) na izbranega ponudnika in
- da bo ustrezno finančno zavarovanje (po izbiri naročnika) izdano bodisi v obliki bančne garancije ali kavcijskega zavarovanja.
Ob opisanem dejanskem stanju Državna revizijska komisija ne more pritrditi vlagatelju v tem, da je bil naročnik dolžan ponudbo izbranega ponudnika kot nepravilno izločiti (zgolj) iz razloga, ker le-ta v svojo ponudbo ni vložil (tudi) vzorca garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec-12). Državna revizijska komisija se strinja z naročnikom v tem, da je (splošno) zahtevo iz III. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe potrebno brati v povezavi z drugimi deli razpisne dokumentacije - zlasti z (natančnimi) zahtevami, določenimi v XI. členu navodil in v smislu obveznosti iz 9. člena vzorca pogodbe. V splošni določbi III. člena razpisne dokumentacije je v 9. alineji sicer res navedeno, da mora ponudnik med drugim predložiti tudi izpolnjen "vzorec garancije za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (obrazec-12)". Vendar je pri tem potrebno upoštevati, da gre za zahtevo, ki je delno v nasprotju z (natančnejšimi) zahtevami iz XI. člena Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kjer je izrecno zapisano, da bo lahko imelo (bodoče) finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti bodisi obliko bančne garancije ali pa obliko kavcijskega zavarovanja. Glede na to, da je zahteva iz III. točke navodil nejasna oziroma v nasprotju z drugimi deli razpisne dokumentacije, je po presoji Državne revizijske komisije ni mogoče interpretirati v škodo izbranega ponudnika. Prav tako pa je v obravnavanem primeru potrebno upoštevati, da gre za zahtevo po predložitvi dokumenta (obrazca bančne garancije za dobro izvedbo posla), ki v konkretnem primeru v ničemer ne vpliva niti na ponudnikovo (finančno) sposobnost, niti na njegovo zavezo, da se bo, v primeru, če bo njegova ponudba izbrana kot najugodnejša, odzval na zahtevo naročnika po predložitvi ustreznega zavarovanja, saj je ponudnik k temu zavezan že na podlagi vseh prej naštetih določil razpisne dokumentacije.

Ob vsem opisanem je Državna revizijska komisija zahtevek vlagatelja za revizijo postopka oddaje javnega naročila v skladu z 2. alinejo 1. odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljen.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (člen 23/5 ZRPJN).


V Ljubljani, dne 7.3.2007Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Zavod Republike Slovenije za blagovne rezerve, Dunajska cesta 106, Ljubljana
- Zavarovalnica Maribor d.d., Cankarjeva 3, Maribor
- Zavarovalnica Triglav d.d., Miklošičeva 19, Ljubljana
- Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana