018-051/2007 Univerza v Mariboru

Številka: 018-051/07-41-0691

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list RS, št. 44/05; v nadaljevanju: Poslovnik) v povezavi s prvim odstavkom 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP), po predsedniku Samu Červeku, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Novogradnjo in rekonstrukcijo objektov na lokaciji Pohorski dvor za zagotovitev prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo UM", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 12.03.2007

ODLOČILA

Predlog naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila, se zavrže.

Obrazložitev

Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 128/06 z dne 08.12.2006, pod št. objave Ob-34572/06, objavil predhodni razpis za javno naročilo "Novogradnja in rekonstrukcija objektov na lokaciji Pohorski dvor za zagotovitev prostorskih potreb Fakultete za kmetijstvo UM", v Uradnem listu EU, št. S 241 z dne 19.12.2006, št. obvestila 2006/S 241-257657, pa predhodno informativno obvestilo za predmetno javno naročilo.

Naročnik je javni razpis po odprtem postopku za predmetno javno naročilo objavil v Uradnem listu RS, št. 135-136/06 z dne 22.12.2006, pod št. objave Ob-35998/06, v Uradnem listu EU, št. S 241 z dne 19.12.2006, št. obvestila 2006/S 241-257725, pa je za predmetno javno naročilo objavil obvestilo o naročilu po odprtem postopku. Naročnik je v Uradnem listu RS, št. 5/07 z dne 19.01.2007, pod št. objave Ob-445/07, ter v Uradnem listu EU, št. S 10 z dne 16.01.2007, št. obvestila 2007/S 10-011031, objavil podaljšanje roka za oddajo ponudb do 05.02.2007 do 10. ure.

Vlagatelj je dne 05.02.2007 ob 9:25 uri pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem izpodbija določene dele razpisne dokumentacije za predmetno javno naročilo.

Naročnik je z dopisom z dne 07.02.2007 Državni revizijski komisiji na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN predlagal, da sprejeme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v celoti, podredno pa da sprejeme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo vlagatelja ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje predmetnega javnega naročila v delu, ki se nanaša na izbor in podpis pogodbe z izvajalcem. Naročnik v citiranem dopisu podrobneje obrazloži razloge za nujnost nadaljevanja postopka oddaje predmetnega javnega naročila.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom z dne 12.02.2007 na podlagi drugega odstavka 21. člena ZRPJN pozvala k odstopu določene dokumentacije v zvezi s predmetno zadevo.

Naročnik je Državno revizijsko komisijo z dopisom z dne 15.02.2006 (očitna pomota v letnici - pravilno 2007, opomba Državne revizijske komisije), ki ga je le-ta prejela 19.02.2007, obvestil, da je od vlagatelja dne 16.02.2007 prejel nepreklicen umik zahtevka za revizijo za predmetno javno naročilo. Naročnik je citiranemu dopisu priložil v prilogi vlagateljev dokument, s katerim slednji nepreklicno umika zahtevek za revizijo.

Naročnik je na podlagi s strani vlagatelja podanega umika zahtevka za revizijo izdal sklep št. S 99/2007-641 ST z dne 16.02.2007, s katerim je postopek odločanja o zahtevku za revizijo za predmetno javno naročilo ustavil.

Po pregledu razpoložljive dokumentacije o javnem naročilu je Državna revizijska komisija v skladu s prvim odstavkom 274. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN ugotovila, da naročnik nima pravnega interesa za izdajo sklepa o nezadržanju postopka na podlagi drugega odstavka 11. člena ZRPJN.

Iz predložene dokumentacije je razvidno, da je bil zahtevek za revizijo, ki ima v skladu s prvim odstavkom 11. člena ZRPJN suspenzivni učinek, pri naročniku vložen dne 05.02.2007 ob 9:25 uri. Nadalje izhaja iz predložene dokumentacije, da je vlagatelj na naročnika naslovil dopis z dne 14.02.2007, ki ga je naročnik prejel 16.02.2007, v katerem vlagatelj izjavlja, da nepreklicno umika zahtevek za revizijo, ki ga je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vložil dne 05.02.2007. Zatem iz predložene dokumentacije izhaja, da je naročnik s sklepom št. S 99/2007-641 ST z dne 16.02.2007, ki ga je vlagatelj prejel 19.02.2007 (podpis na poštni povratnici), postopek odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo za predmetno javno naročilo, ki je bil vložen dne 05.02.2007 ob 9:25 uri, dopolnjen dne 12.02.2007, zaradi vlagateljevega nepreklicnega umika zahtevka za revizijo, ustavil. Naročnik je v pravnem pouku citiranega sklepa zapisal, da lahko vlagatelj v roku treh dni od prejema sklepa vloži pritožbo na Državno revizijsko komisijo.
Ker Državna revizijska komisija do dneva izdaje tega sklepa ni prejela vlagateljeve pritožbe zoper sklep naročnika št. S 99/2007-641 ST z dne 16.02.2007, ni bilo razvidno, da bi vlagatelj, skladno s pravnim poukom citiranega (naročnikovega) sklepa, uveljavljal pravno varstvo zoper citirani sklep naročnika, s katerim je le-ta postopek odločanja o vlagateljevem zahtevku za revizijo ustavil. Ker torej na podlagi razpoložljive dokumentacije ni bilo razvidno, da bi se lahko predmetni revizijski postopek, ki se je začel z vložitvijo zahtevka za revizijo dne 05.02.2007 ob 9:25 uri, nadaljeval, gre ugotoviti, da je odločanje o naročnikovemu predlogu, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, brezpredmetno oziroma da naročnik za izdajo takega sklepa nima pravnega interesa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 12.03.2007


Samo Červek, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Univerza v Mariboru, Slomškov trg 15, Maribor,
- Vegrad d.d., Stari trg 35, Velenje,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.