018-059/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-59/07-42-620

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005, 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Sonji Drozdek šinko, ob sodelovanju svetovalca Andraža Žvana, v postopku revizije oddaje javnega naročila za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja TRIGLAV, zdravstvena zavarovalnica, d.d., Ferrarska 10, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) dne 26.2.2007

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi (vloga z dne 16.2.2007) se ugodi in se razveljavi sklep naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo (dokument št. 430-55/2007-3 z dne 7.2.2007).
2. Odločitev o stroških postopka se pridrži za odločitev o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev

Naročnik je s povabilom z dne 21.12.2006 ponudnike povabil k predložitvi ponudb za dopolnilno zdravstveno zavarovanje za vojake na prostovoljnem služenju vojaškega roka v letu 2007. Z obvestilom z dne 8.1.2007 je ponudnike obvestil, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral družbo ADRIATIC SLOVENICA, zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Vlagatelj je od naročnika dne 12.1.2007 zahteval dodatno obrazložitev, ki jo je naročnik izdal dne 23.1.2007.

Vlagatelj je z vlogo z dne 5.2.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je zahteval razveljavitev postopka oddaje javnega naročila. V obrazložitvi je navedel, da sam ponuja najnižjo ceno zavarovanja, v katero je vključil tudi najvišji zakonsko dopustni 3% popust, zato je nemogoče, da bi ponudba izbranega ponudnika vsebovala nižjo ceno. Po mnenju vlagatelja je to mogoče le v primeru, če ponudba izbranega ponudnika ne bi bila pripravljena v skladu z zakonom, kar bi pomenilo, da je naročnik sprejel protizakonito ponudbo. Vlagatelj navaja, da je izbrani ponudnik zaokrožil trajanje zavarovanja. To pomeni podelitev nekaj dni popusta, s čimer je dejansko podeljen dodatni popust, kar je v nasprotju z Zakonom o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju, ki popuste omejuje na največ 3%.

Naročnik je dne 7.2.2007 sprejel sklep št. 430-55/2007-3, s katerim je zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen. V obrazložitvi navaja, da je vlagatelju dne 23.1.2007 posredoval dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila, katero je vlagatelj prejel dne 24.1.2007. Skladno s prvim odstavkom 12. člena ZRPJN je rok za vložitev zahtevka za revizijo 10 dni od prejema odločitve oz. obrazložitve odločitve. Vlagatelj je zahtevek za revizijo posredoval dne 5.2.2007, naročnik pa ga je prejel dne 6.2.2007. Ker je bil zahtevek za revizijo vložen po izteku 10 dnevnega roka od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve, ga je naročnik na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN zavrgel kot prepoznega.

Vlagatelj je z vlogo z dne 16.2.2007 vložil pritožbo, v kateri navaja, da se strinja z ugotovitvami naročnika, da je obrazložitev odločitve o oddaji naročila prejel dne 24.1.2007, zahtevek za revizijo pa je posredoval na pošto dne 5.2.2007. Po mnenju vlagatelja je naročnik na podlagi teh dejstev napravil napačen pravni zaključek, saj je treba glede začetka teka rokov in njihovega izteka uporabiti Zakon o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04; v nadaljevanju: ZPP), ki v 111. členu določa, da se v primeru, če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, rok izteče s pretekom prvega prihodnjega delavnika. Vlagatelj navaja, da je dodatno obrazložitev prejel dne 24.1.2007, desetdnevni rok pa se je iztekel dne 3.2.2007. Ker je ta dan sobota, prvi naslednji delavnik pa ponedeljek, 5.2.2007, je zahteva, vložena tega dne priporočeno po pošti, pravočasna. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo ter povrnitev stroškov postopka.

Po preučitvi pritožbe in pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija ugotovila, da je pritožba utemeljena, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V predmetnem pritožbenem postopku je med vlagateljem in naročnikom spor glede pravočasnosti vloženega zahtevka za revizijo. ZRPJN v prvem odstavku 12. člena določa, da je po odločitvi o dodelitvi naročila oziroma priznanju sposobnosti rok za vložitev zahtevka za revizijo deset dni od prejema odločitve o dodelitvi naročila. Ker ZRPJN vprašanja poteka rokov ne ureja, je treba v skladu s petim odstavkom 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti ZPP, konkretno določbi drugega in četrtega odstavka 111. člena, ki določata, da se v primeru, če je rok določen po dnevih, dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, ne všteje, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika. Drugi odstavek 112. člena ZPP še določa, da se v primeru, če se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.

Med strankama ni sporno, da je vlagatelj naročnikovo obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila prejel dne 24.1.2007, prav tako ni sporno, da je zahtevek za revizijo vložil priporočeno po pošti dne 5.2.2007. Državna revizijska komisija glede na zgoraj navedeno ugotavlja, da je rok za vložitev zahtevka za revizijo pričel teči naslednji dan po prejemu obrazložene odločitve o oddaji naročila, to je dne 25.1.2007, iztekel pa se je dne 3.2.2007. Ker je bil ta dan sobota, se je rok za vložitev zahtevka za revizijo v skladu z določbo četrtega odstavka 111. člena ZPP iztekel prvi naslednji delovni dan, to je v ponedeljek, 5.2.2007. Za zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil dne 5.2.2007 priporočeno po pošti, tako ob upoštevanju zgoraj navedenih določb ZPP ni mogoče ugotoviti, da bi bil nepravočasen, zato naročnik ni ravnal pravilno, ko ga je zavrgel kot prepoznega.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija v skladu s 3. alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN razveljavila sklep št. 430-55/2007-3 z dne 7.2.2007, s katerim je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel kot prepozen.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 1. točko izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v pritožbi zahteval tudi povrnitev stroškov, in sicer za plačano takso v višini 417,29 EUR. Ker ne gre za stroške pritožbenega postopka, temveč za stroške revizijskega postopka, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 165. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN odločila, da bo o teh stroških odločeno ob obravnavi zahtevka za revizijo.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije pod 2. točko izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 26.2.2007

Sonja Drozdek šinko, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana
- TRIGLAV, zdravstvena zavarovalnica, d.d., Ferrarska 10, Koper
- ADRIATIC SLOVENICA, zavarovalna družba, d.d., Ljubljanska cesta 3a, Koper
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana