018-041/2007 Elektro Maribor d.d.

Številka: 018-041/2007-41-631

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu predsednika Sama Červeka kot predsednika senata, ter članic Sonje Drozdek šinko in mag. Nataše Jeršič, kot članic senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku revizije oddaje javnega naročila po omejenem postopku za "Dobava SN kabel 20 kV baker", začetega na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba VEL KABEL d.o.o., Selanova ulica 20, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), soglasno dne 02.03.2007

ODLOČILA

Zahtevi vlagatelja z dne 10.01.2007 in 19.01.2007, za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se delno ugodi. Naročnik je dolžan povrniti vlagatelju stroške v višini 1.060,58 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, v primeru zamude z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva prejema tega sklepa do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je javni razpis za oddajo predmetnega javnega naročila objavil v Uradnem listu RS, št. 135-136/06 dne 22.12.2006, pod št. objave Ob-35818/06.

Vlagatelj je dne 10.01.2007 vložil zahtevek za revizijo, kateremu je naročnik s sklepom, št. 12-MP/JN-39/07 z dne 15.01.2007 delno ugodil, zavrnil pa je zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Vlagatelj je dne 19.01.2007 podal obvestilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo, s katerim nadaljuje postopek v delu, ki se nanaša na povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 25.01.2007 odstopil zahtevek za revizijo vlagatelja skupaj z vso dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. členom ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje glede upravičenosti do povrnitve stroškov vlagatelja, ki so mu nastali z revizijo.

Stroške revizijskega postopka ureja 22. člen ZRPJN, ki v tretjem odstavku določa, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

V konkretnem primeru je vlagatelj v zahtevku za revizijo postavil predlog oziroma zahtevek za razveljavitev postopka oddaje predmetnega naročila in objavo ponovnega razpisa javnega naročila z ustrezno spremembo razpisne dokumentacije (v točki 7. OBR-30) ter podaljšanje roka za oddajo ponudb. Naročnik je v izreku sklepa o odločitvi o zahtevku za revizijo z dne 15.01.2007 sicer zapisal, da se delno ugodi zahtevku za revizijo, pri čemer pa iz obrazložitve navedenega sklepa izhaja, da je naročnik razveljavil razpisno dokumentacijo v točki 7. OBR-30, s čimer je dejansko v celoti ugodil revizijskemu zahtevku, saj bo naročnik moral v ponovljenem postopku objaviti razpis z ustrezno spremembo razpisne dokumentacije in podaljšati rok za oddajo ponudbe.

Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ob upoštevanju dejstva, da je zahtevek za revizijo utemeljen, neupravičeno zavrnil zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov. Pri tem je irelevantno sklicevanje naročnika da je vlagatelj prepozno zahteval spremembo razpisne dokumentacije, da bi naročnik lahko le-to upošteval, saj določba 25. člena ZJN-1 omogoča naročniku spremembo ali dopolnitev razpisne dokumentacije do roka, določenega za predložitev ponudb (ne glede na zahtevo ponudnikov), ki je v konkretnem primeru bil določen za dne 11.01.2007, naročnik pa je zavrnil zahtevo vlagatelja za spremembo razpisne dokumentacije dne 09.01.2007.

Vlagatelj je v predmetnem postopku priglasil stroške za takso za revizijo v višini 417,29 EUR, stroške za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3000 odvetniških točk, stroške konference s stranko in pregled dokumentacije 200 odvetniških točk, stroške obvestila o nadaljevanju postopka v višini 3000 odvetniških točk, 20% DDV na odvetniške storitve in materialne stroške v višini 2% od skupne vrednosti odvetniških storitev.

Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN in ob upoštevanju ocenjene vrednosti naročila, katere podatek je posredoval naročnik, priznava vlagatelju stroške za revizijo v višini 417,29 EUR, za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1100 točk, kar znaša skladno z ZUE in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta 1086/2006 v višini 0,459 EUR, 504,90 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 605,88 EUR, za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka v višini 50 točk, kar znaša 22,95 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 27,54 EUR ter za materialne stroške v višini 2% od skupne vrednosti storitve 1000 točk (20 točk), kar znaša 9,18 EUR in 1% od presežka nad 1000 točk (1,5 točke), kar znaša 0,69 EUR; vse skupaj v višini 1.060,58 EUR.


S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â" Â"02.03.2007

Predsednik senata:
Samo Červek, univ. dipl. prav.
Predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- ELEKTRO MARIBOR d.d., Vetrinjska ulica 2, Maribor
- Odvetnica Anka Kenda Oražem, Trdinova ulica 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana