018-016/2007 Splošna bolnišnica Slovenj Gradec

Številka: 018-016/2007-42-581

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko kot predsednice senata ter članice Nataše Jeršič in člana Jožefa Kocuvana kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo medicinskih pripomočkov in na podlagi zahtevka za revizijo ter pritožbe, ki ju je vložil ponudnik SIND, Ljubljana, d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec (v nadaljevanju: naročnik), dne 20.02.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožba vlagatelja, z dne 8.1.2007, se zavrne.

2. Zahteva za nadaljevanje postopka za revizijo se v delu, ki se nanaša na razveljavitev dokumenta "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 7.12.2006, kot nedopustna zavrže.

3. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi s pritožbo, se zavrne.

4. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 822,58 â??, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev

Naročnik je dne 21.2.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup medicinskih pripomočkov po odprtem postopku. Javni razpis za predmetno javno naročilo je naročnik objavil v Uradnem listu RS, št. 46, z dne 5.5.2006, pod številko objave Ob-12453/06, popravek javnega razpisa pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 59-60, z dne 9.6.2006, pod številko objave Ob-16311/06.

Naročnik je dne 20.11.2006 sprejel dokument "Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila", št. JN:5/2006, na podlagi katerega je po sklopih oziroma po posameznih izdelkih znotraj sklopov (skupaj 92 sklopov) oddal naročilo najugodnejšim ponudnikom.

Vlagatelj je dne 27.11.2006 na naročnika naslovil zahtevo za dodatno obrazložitev njegove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila ter ga prosil za vpogled v ponudbe uspešnih ponudnikov. Vlagatelj je zahteval, da mu naročnik dodatno razloži prednosti izbranih ponudnikov za sledeče artikle:
a) Skupina 6.10: Sterilni urinski katetri dvopotni, 100% silikon
b) Skupina 5.9: Vrečke urinske za urno diurezo
c) Skupina 5.9: Vrečke urinske za urološko izpiranje
d) Skupina 5.9: Vrečke urinske 2l po prilogi 30a,
ter da mu natančno opiše, zakaj izdelek MemoBag ref. 332801 z oznako 01, ki ga je vlagatelj ponudil v sklopu 3: Potrošni material za endoskopsko kirurgijo - izdelek "003 Endoskopska vrečka za odstranjevanje biološkega materiala konaste oblike", ne ustreza kvaliteti.

Naročnik je na podlagi ponovnega preverjanja ustreznosti izbranih izdelkov z zahtevanimi strokovnimi kriteriji iz razpisne dokumentacije dne 7.12.2006 izdal dokument "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, s katerim je svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika za posamezne izdelke v sklopih 5.9, 5.14 in 6.10 razveljavil oz. izbral novega najugodnejšega ponudnika.

Na dokumentu, izdanim dne 12.12.2006, je naročnik vlagatelju posredoval odgovore na njegova vprašanja.

Vlagatelj je dne 19.12.2006 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V njem naročniku očita, da je ravnal nezakonito, ko je z dokumentom "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila" za izdelka v skupinah 5.9 (Vrečke urinske za urno diurezo) in 6.10 (Sterilni urinski katetri dvopotni, 100% silikon ) razveljavil svojo prvotno odločitev o oddaji javnega naročila, s svojim ravnanjem pa je kršil načelo enakopravnosti ponudnikov ter načelo transparentnosti postopkov oddaje javnih naročil. Vlagatelj nadalje zatrjuje, da so v sklopu 6.10 (Sterilni urinski katetri dvopotni, 100% silikon) ponudbe izbranega ponudnika Profarmakon International d.o.o. ter ponudnikov Sanolabor d.d., Helpy d.o.o. in Iris d.o.o. nepravilne zaradi neizpolnjevanja vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, v sklopu 5.9 (Vrečke urinske za urno diurezo) pa izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika Medinova d.o.o.Vlagatelj meni, da bi moral naročnik za oba izdelka v navedenih sklopih izbrati njegovo ponudbo. Vlagatelj še zatrjuje, da sta v sklopu 5.9 za izdelek "Vrečke urinske za urološko izpiranje" ponudbi izbranega ponudnika Medinova d.o.o. in ponudnika Interpart d.o.o. nepravilni, zato bi morala biti njegova ponudba kot tretja najugodnejša izbrana, v sklopu 3 (Endoskopska vrečka) pa naj bi naročnik neupravičeno izločil vlagateljev ponujeni izdelek.
Vlagatelj predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi "Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila", št. JN:5/2006, z dne 20.11.2006 in tudi "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 7.12.2006, ter zahteva povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

Naročnik je dne 4.1.2007 sprejel sklep, iz katerega izhaja, da je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na "Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila", sprejel dve odločitvi. V delu, ki se nanaša na že pravnomočno "Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila", št. JN:5/2006, z dne 20.11.2006, je zahtevek za revizijo zavrgel (prva alinea 1. točke izreka), v preostalem delu pa je zahtevku za revizijo delno ugodil tako, da je v sklopu 5/9 (za izdelek Vrečke urinske za urološko izpiranje) zavrnil ponudbo ponudnika Medinova d.o.o., v sklopu 3 (za izdelek Endoskopska vrečka) zavrnil ponudbo Johnson/Johnson d.o.o., in za oba izdelka izbral ponudbo vlagatelja (druga alinea 1. točke izreka). Nadalje je naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev "Sprememb in dopolnitev obrazloženega obvestila o oddaji naročila", z dne 7.12.2006, delno ugodil tako, da je sporni dokument razveljavil ter sprejel novo odločitev, ki je vsebinsko enaka razveljavljenemu dokumentu (2. točka izreka). Naročnik je vlagatelju delno priznal stroške revizijskega postopka (3. točka izreka).

Dne 5.1.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v kateri izrecno navaja, da nadaljuje postopek zgolj v delu, kjer mu naročnik ni ugodil oziroma mu je le delno ugodil, ter v stroškovnem delu, saj je naročnik napačno odmeril stroške.

Vlagatelj je dne 8.1.2007 na Državno revizijsko komisijo vložil pritožbo zoper del naročnikovega sklepa, z dne 4.1.2007, v katerem je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel. Vlagatelj navaja, da "Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila" ni postalo pravnomočno v celoti, saj je vlagatelj dne 27.11.2006 zaprosil za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila za posamezne izdelke v sklopih 3, 5.9 in 6.10. Zato naročnik za te sklope in za te izdelke njegovega zahtevka za revizijo ne bi smel zavreči, pač pa bi moral o njem meritorno odločiti. Vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi, razveljavi sklep naročnika, z dne 4.1.2007 v delu, v katerem je le-ta zavrgel vlagateljev zahtevek za revizijo in mu naloži, naj o vloženem zahtevku za revizijo vsebinsko odloči.

Državna revizijska komisija je dne 10.1.2007 naročnika prosila za odstop dokumentacije, ki jo je naročnik odstopil dne 16.1.2007.

Ker je ob pregledu spisovne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotovila, da je le-ta nepopolna, je naročnika pozvala na njeno dopolnitev. Naročnik je manjkajočo dokumentacijo posredoval dne 29.01.2007.

Državna revizijska komisija je ob predhodnem preizkusu vlagateljevega zahtevka za revizijo ugotovila, da je le-ta nepopoln, saj ni vseboval potrdila o plačilu takse skladno z 22. členom ZRPJN, zato je dne 31.01.2007 z dopisom štev. 018-016/06-42-337 vlagatelja pisno pozvala k predložitvi le-tega. Vlagatelj je zahtevano dokazilo predložil dne 05.02.2007.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


Državna revizijska komisija je v okviru revizijskega postopka najprej obravnavala vlagateljevo pritožbo, z dne 8.1.2007.

Kot je razvidno iz dokumentacije, je naročnik dne 20.11.2006 izdal dokument "Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila", ki ga gre šteti kot odločitev o oddaji naročila, ki jo v skladu s 1. odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1) naročnik sprejme po pregledu in ocenjevanju ponudb. Vlagatelj je kot neizbrani ponudnik v sklopih 3, 5.9 in 6.10 dne 27.11.2006 pri naročniku vložil zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v navedenih sklopih, ki mu jo je naročnik posredoval dne 12.12.2006. Zoper naročnikovo odločitev v dokumentu "Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila" je nato vlagatelj dne 19.12.2006 vložil zahtevek za revizijo, v katerem je enega izmed tožbenih zahtevkov oblikoval tako, da je zahteval razveljavitev "Obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006, z dne 20.11.2006. Naročnik je o spredaj zapisanem tožbenem zahtevku s sklepom, z dne 4.1.2007, odločil tako, da je "Obrazloženo obvestilo o oddaji naročila" v delu, ki se nanaša na njegovo pravnomočnost, zavrgel (prva alinea 1. točke izreka), v delu, kjer je vlagatelj zahteval dodatno obrazložitev in na podlagi tega pravočasno vložil zahtevek za revizijo, pa je tožbenemu zahtevku ugodil, v sklopih 3 in 5.9 razveljavil odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika ter kot najugodnejšega izbral vlagatelja (druga alinea 1. točke izreka).

Državna revizijska komisija je torej pri presoji utemeljenosti predmetne pritožbe morala ugotoviti, ali je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega za tiste sklope, ki so postali pravnomočni (prva alinea 1. točke izreka naročnikove odločitve, z dne 4.1.2007).

Čeprav je naročnik v izreku odločitve, sprejete dne 4.1.2007, kot razlog za zavrženje dela zahtevka za revizijo navedel prepozno uveljavljanje pravnega varstva, pa gre iz obrazložitve le-te odločitve naročnika razbrati, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel zato, ker je vlagatelj s svojim predlogom o razveljavitvi "Obrazloženega obvestila o oddaji naročila" (ne da bi v predlogu razveljavitev zahteval le za določene sklope) zahteval razveljavitev le-tega tudi v sklopih, za katere je bil izbran, s čimer nasprotuje sam sebi oziroma svojim poslovnim interesom.

V skladu s prvim odstavkom 9. člena ZRPJN lahko zahtevek za revizijo vloži vsaka oseba, ki ima ali je imela interes za dodelitev naročila in ki verjetno izkaže, da ji je bila ali da bi ji lahko bila povzročena škoda zaradi ravnanja naročnika, ki se v zahtevku za revizijo navaja kot kršitev naročnika v postopku oddaje javnega naročila.

V skladu z navedeno določbo mora vlagatelj zahtevka za revizijo za to, da bi se mu priznalo procesno upravičenje za vodenje revizijskega postopka, kumulativno izkazati tako interes za dodelitev naročila kot tudi realno stopnjo verjetnosti, da bi mu zaradi zatrjevanih naročnikovih nepravilnosti v postopku lahko nastala škoda. Obstoj aktivne legitimacije se presoja na podlagi konkretnih okoliščin posameznega primera, kar pomeni, da je treba status vlagatelja v procesnem smislu presojati na podlagi vrste spremenljivk, kot so vrsta postopka oddaje javnega naročila, faza, v kateri se nahaja postopek v trenutku vložitve zahtevka za revizijo, konkretne navedbe in/ali očitki v zahtevku za revizijo itd. Če se pri tem ugotovi, da vlagatelju zaradi konkretnih okoliščin posameznega primera v le-tem ne more nastati škoda, mu ni mogoče priznati procesnega upravičenja za vložitev zahtevka za revizijo, tak zahtevek za revizijo pa mora naročnik na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN zavreči.

V konkretnem primeru gre ob vpogledu v spisovno dokumentacijo ugotoviti, da je bil vlagatelj z "Obrazloženim obvestilom o oddaji naročila", št. JN:5/2006, z dne 20.11.2006, kot najugodnejši ponudnik izbran za izdelke v sklopih 3, 5.13, 5.15, 5.36, 6.2, 6.3a, 6.3b, 6.6, 6.9 in 6.11. Ker se je zanj postopek javnega naročila v teh sklopih ugodno končal, iz definicije pojma aktivne legitimacije pa izhaja, da se postopek pravnega varstva prične na podlagi iniciative oškodovanega ponudnika, vlagatelju kot uspešnemu ponudniku v teh sklopih ni mogoče priznati aktivne legitimacije, saj mu kot izbranemu ponudniku v teh sklopih ni nastala škoda.

Naročniku ZRPJN v drugem odstavku 13. člena nalaga, da v primeru, če je zahtevek za revizijo vložen prepozno ali ga je vložila oseba, ki ne izkaže aktivne legitimacije, zavrže s sklepom, kar je naročnik v predmetnem postopku revizije v prvi alinei 1. točke sklepa, z dne 4.1.2007, tudi storil. Čeprav je naročnik zavrženje napačno oprl tudi na razlog prepozne vložitve zahtevka za revizijo v sklopih, v katerih je bil vlagatelj izbran, moral pa bi ga zavreči zaradi vlagateljevega neizkazovanja aktivne legitimacije, navedeno na samo odločitev naročnika o zavrženju zahtevka za revizijo ne vpliva.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik, skladno z določili drugega odstavka 13. člena ZRPJN, vlagateljev zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev "Obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006, z dne 20.11.2006, za sklope, v katerih je bil vlagatelj izbran, upravičeno zavrgel, četudi je svojo odločitev med drugim oprl tudi na prepoznost vložitve zahtevka za revizijo v le-teh sklopih, zato je Državna revizijska komisija pritožbo vlagatelja v skladu z drugo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN zavrnila kot neutemeljeno.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je vlagatelj zahteval nadaljevanje revizije zgolj v tistem delu, ki se nanaša na razveljavitev dokumenta "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 7.12.2006, in sicer le v delu, v katerem mu naročnik s sklepom, z dne 4.1.2007, v 2. točki izreka ni ugodil in da med strankama v preostalem delu ni več spora.

Glede na navedbe v zahtevi za nadaljevanje postopka je Državna revizijska komisija vpogledala v zahtevek za revizijo in ugotovila, da vlagatelj v spornem delu zahteva razveljavitev dokumenta "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 7.12.2006, ter da naročnik v sklopu 6.10 (Sterilni urinski katetri dvopotni, 100% silikon) ponudbe izbranega ponudnika Profarmakon International d.o.o. ter ponudnikov Sanolabor d.d., Helpy d.o.o. in Iris d.o.o. označi za nepravilne zaradi neizpolnjevanja vseh zahtev iz razpisne dokumentacije, v sklopu 5.9 (Vrečke urinske za urno diurezo) pa vlagatelj izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika Medinova d.o.o. Vlagatelj zahteva, da naročnik za navedene izdelke v sklopih 5.9 in 6.10 izbere ponudbo vlagatelja kot najugodnejšo.

Na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo je naročnik dne 4.1.2007 sprejel sklep, s katerim je v spornem delu razveljavil dokument "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 7.12.2006 ter v sklopu 5.9 za izdelek "Vrečke urinske za urno diurezo" in sklopu 6.10 za izdelek "Sterilni urinski katetri dvopotni, 100% silikon" razveljavil svoji odločitvi o izbiri.

Na podlagi ugotovljenega dejanskega stanja je potrebno ugotoviti, da je naročnik že s tem, ko je v sklepu, z dne 4.01.2007, razveljavil dokument "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 7.12.2006, in tako v celoti sledil vlagateljevemu revizijskemu predlogu, ki se je glasil: "â??predlaga (tj. vlagatelj, op. Državne revizijske komisije), da naročnik oz. Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljaviâ?? spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 20.11.2006/07.12.2006". Državna revizijska komisija na podlagi dejstev, ki jih naročnik navaja v obrazložitvi sklepa, tudi ne more ugotoviti, v katerem delu bi naj naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, kot to naročnik sam zapiše v obrazložitvi sklepa. Čeprav je naročnik v 2. točki izreka sklepa zapisal, da zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev dokumenta "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila" le delno ugodi, delno pa zavrne, iz vsebine celotne obrazložitve naročnikovega sklepa jasno izhaja, da je s tem, ko je sporni dokument razveljavil, pravovarstvenemu zahtevku vlagatelja dejansko v celoti sledil. Naročnik namreč v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Pri tem v izreku svoje odločitve ne odloča o utemeljenosti posameznih navedb, dejstev ali dokazov, s katerimi vlagatelj v zahtevku za revizijo utemeljuje svoj kasatorični pravovarstveni zahtevek, temveč odloča o pravovarstvenem zahtevku samem, torej o tem, ali in v katerem delu bo razveljavil postopek oddaje javnega naročila.

Ker je bilo ugotovljeno, da je naročnik s sklepom, sprejetim dne 4.1.2007, v delu, za katerega je vlagatelj zahteval nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, v celoti ugodil vlagateljevemu zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo v delu, ki se nanaša na razveljavitev dokumenta "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 7.12.2006, nima pravne podlage, zaradi česar jo je potrebno kot nedopustno zavreči.

Čeprav v nadaljevanju navedeno ni bilo predmet nadaljevanja revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, Državna revizijska komisija naročnika opominja, da napačno domneva, da lahko v teku pravnega varstva kljub temu, da oškodovani ponudnik pravnega varstva ne izkoristi, svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika samovoljno spremeni. Državna revizijska komisija naročnika opozarja, da lahko po sprejemu odločitve o dodelitvi javnega naročila svojo odločitev spremeni le v postopku pravnega varstva, t.j. v primeru vloženega zahtevka za revizijo. Naročnik brez izrecno vloženega pravnega sredstva svoje odločitve ne more in ne sme samostojno spremeniti. Namen desetdnevnega roka od prejema odločitve o dodelitvi naročila (prvi odstavek 12. člena ZRPJN) oziroma od prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (drugi odstavek 78. člena ZJN-1) do njene pravnomočnosti ni, da lahko naročnik že sprejeto odločitev samovoljno spremeni, razveljavi, odpravi, ipd., pač pa je določen z namenom (eventualne) vložitve zahtevka za revizijo zainteresiranega ponudnika. Do nastopa pravnomočnosti tako naročnikovo odločitev o dodelitvi javnega naročila varuje prepoved samostojnega spreminjanja lastnih odločitev oziroma nepretek roka za vložitev zahtevka za revizijo, po preteku desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo pa začne učinkovati pravnomočnost odločitve, s katero se razume vezanost na vsebino odločbe ter prepoved ponovnega odločanja o isti stvari.

Prav tako je potrebno opozoriti tudi na to, da naročnik, ko na podlagi prvega odstavka 16. člena ZRPJN odloča o zahtevku za revizijo, ne more hkrati sprejeti tudi nove odločitve v postopku oddaje javnega naročila, s katero bodisi izbere (novega) najugodnejšega ponudnika bodisi sprejme kakšno drugo vsebinsko odločitev v skladu z določili ZJN-1. V skladu s prvim odstavkom 16. člena ZRPJN lahko namreč naročnik o zahtevku za revizijo odloči tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo. Gre za odločitev o vloženem zahtevku za revizijo, ki je sprejeta v revizijskem postopku kot postopku pravnega varstva in ki učinkuje med strankama revizijskega postopka, saj jo je naročnik v skladu z določbami ZRPJN dolžan vročiti le vlagatelju zahtevka za revizijo. Novo vsebinsko odločitev v postopku oddaje javnega naročila (npr. izbira novega najugodnejšega ponudnika) pa lahko naročnik sprejme šele po zaključku revizijskega postopka, saj gre za ravnanje naročnika v postopku oddaje javnega naročila, ki je v skladu z določbo prvega odstavka 11. člena ZRPJN zadržano do odločitve Državne revizijske komisije. Naročnik torej v primeru, če hkrati s sprejemom odločitve o zahtevku za revizijo sprejme tudi novo odločitev v postopku oddaje javnega naročila, krši pravilo suspenzivnosti vloženega zahtevka za revizijo. V tem primeru se hkrati postavi vprašanje zagotavljanja pravnega varstva vsem tistim aktivno legitimiranim osebam, katerim naročnik v skladu z določbami ZRPJN ni dolžan pošiljati odločitve o zahtevku za revizijo, imajo pa nedvomno pravico vložiti zahtevek za revizijo v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila in zoper vsako ravnanje naročnika.

Navedeno pomeni, da bo naročnik, ko bo prenehala učinkovati suspenzivnost vloženega zahtevka za revizijo v tem revizijskem postopku, moral opraviti ponoven postopek vrednotenja in ocenjevanja ponudb v izpodbijanih (in kot izhaja iz sklepa naročnika, z dne 4.1.2007, tudi razveljavljenih) sklopih in v postopku oddaje javnega naročila sprejeti novo odločitev za te sklope in izdelke znotraj teh sklopov na podlagi določb ZJN-1.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v pritožbi zahteval povračilo materialnih stroškov ter stroškov za pripravo pritožbe. Ker ZRPJN v 22. členu govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, se v tem primeru smiselno uporabljajo določbe ZPP. Prvi odstavek 165. člena ZPP določa: "Če sodišče zavrže ali zavrne pravno sredstvo, odloči tudi o stroških, ki so nastali med postopkom v zvezi z njim.". Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo zavrnila, je bilo potrebno zavrniti tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v zvezi s pritožbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevi za nadaljevanje postopka revizije pred Državno revizijsko komisijo zahteval tudi nadaljevanje postopka revizije v stroškovnem delu. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik vlagatelju povrniti stroške revizijskega postopka v celoti in ne delno.

22. člen ZRPJN v tretjem odstavku določa: "Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo", v šestem dostavku pa: "O stroških odločata naročnik oziroma Državna revizijska komisija. Odločitev Državne revizijske komisije je izvršilni naslov."

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil naslednje stroške, nastale z revizijo:
- za pripravo zahtevka za revizijo 600 odvetniških točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/03 in 70/03; v nadaljevanju: OT), povečano za 20% DDV,
- za materialne stroške 2%, povečano za 20% DDV,
- 200.000,00 SIT za vplačano takso,
- za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo 50 točk, povečano za 20% DDV,
- za materialne stroške 2%, povečano za 20% DDV.

Vlagatelj zahteva povrnitev priglašenih stroškov skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi "od odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije pa do plačila".

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik vlagatelju v sklepu, z dne 4.1.2007, že priznal stroške odvetniškega zastopanja v višini 300 odvetniških točk, povečano za 20% DDV, materialne stroške v višini 1%, povečano za 20% DDV, ter stroške za vplačano takso v višini 50%. V skupnem seštevku mu je torej priznal stroške v višini 90.392,00 SIT, kar po Zakonu o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) znaša 377,19 â??. Državna revizijska komisija je zato odločala zgolj o utemeljenosti vlagateljeve zahteve po povrnitvi presežka nad priznanimi stroški.

Državna revizijska komisija kot potrebne ocenjuje naslednje priglašene stroške revizijskega postopka:
- strošek v višini 200.000,00 SIT za takso za revizijo, kar v skladu z ZUE znaša 834,59 â??
- strošek za sestavo zahtevka za revizijo v protivrednosti 600 točk po OT, povečano za 20% DDV, kar v skladu z ZUE znaša 330,48 â??,
- strošek za sestavo obvestila o nadaljevanju revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo v protivrednosti 50 točk, povečano za 20% DDV, kar v skladu z ZUE znaša 27,54 â??,
- Materialne stroške v višini 2 % od protivrednosti 650 točk po OT, povečano za 20% DDV, kar v skladu z ZUE znaša 7,16 â??.

Vlagatelj je s svojim revizijskim zahtevkom, v katerem je zahteval razveljavitev "Obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006, z dne 20.11.2006, ter razveljavitev "Sprememb in dopolnitev obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 7.12.2006, uspel s tistim delom zahtevka za revizijo, ki se nanaša na razveljavitev "Obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006, z dne 20.11.2006 v sklopih 3, 5.9 in 6.0, ter na razveljavitev "Spremembe in dopolnitve obrazloženega obvestila o oddaji naročila", št. JN:5/2006-spremembe in dopolnitve, z dne 7.12.2006.

Glede na zgoraj navedeno in upoštevajoč vrednost spornega predmeta Državna revizijska komisija ocenjuje, da je vlagatelj upravičen do povrnitve stroškov v višini 1.199,77 â??.

Ker je naročnik v sklepu, z dne 4.1.2007, s katerim je odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, slednjemu priznal stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 90.392,00 SIT (kar po ZUE znaša 377,19 â??), le-ti pa so nižji od stroškov, do povrnitve katerih je vlagatelj v predmetnem revizijskem postopku upravičen, Državna revizijska komisija v presežku nad že priznanimi stroški vlagatelju priznava povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, v višini 822,58 â??.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni sledila pri predlaganem pričetku teka zakonskih zamudnih obresti na priznane stroške "â??od odločitve naročnikaâ??", saj za upoštevanje takšnega predloga podlage ni najti.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 822,58 â??, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


Ljubljana, 20.02.2007


PREDSEDNICA SENATA:
Sonja Drozdek-šinko, univ.dipl.prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- SIND, Ljubljana, d.o.o., Verovškova 64, Ljubljana
- Odvetniška pisarna Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana
- Splošna bolnišnica Slovenj Gradec, Gosposvetska 1, 2380 Slovenj Gradec
- Profarmakon International d.o.o., Preradovičeva ulica 20a, Maribor
- Medinova d.o.o., Masarykova 17, Ljubljana
- Johnson&Johnson d.o.o., šmartinska cesta 140, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo RS, šubičeva 2, Ljubljana
- RS, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana