018-069/2007 Snaga, javno podjetje, d. o. o.

Številka: 018-069/2007-44-0609

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu člana Jožefa Kocuvana kot predsednika senata, predsednika Sama Červeka kot člana senata in članice mag. Nataše Jeršič kot članice senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za dobavo posod za odlaganje komunalnih odpadkov z vgrajenim RFID transponderji za identifikacijo posod in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj Opes, d. o. o., Nasipna 64, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Snaga, javno podjetje, d. o. o., Povšetova 6, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 27. 2. 2007 soglasno

ODLOČILA

Pritožba se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je 29. 11. 2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. JR B1/07, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 128/2006 z dne 8. 12. 2006, pod številko objave Ob-34434/06, kot tudi Uradnem glasilu Evropskih skupnosti z dne 6. 12. 2006, in sicer pod številko objave 2006/S 232-248530. Naročnik je javno naročilo razdelil na štiri sklope (1. sklop: posode velikosti 80, 120 in 240 l, 2. sklop: posode velikosti 500 l, 3. sklop: posode velikosti 770 l, 4. sklop: posode velikosti 1100 l - za ločeno zbiranje).

Naročnik je sprejel sklep št. JR B 1/07 z dne 30. 1. 2007, iz katerega je razvidno, da je javno naročilo za sklop 1 oddal ponudniku Vigrad, d. o. o., Kocbekova 30a, Ljubečna, za sklopa 3 in 4 ponudniku Eko-les, d. o. o., Rajšpova 22, Ptuj, za sklop 2 pa javnega naročila ni oddal. Iz obrazložitve te odločitve je razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo, ki jo je ta predložil za sklope 1, 2 in 3, označil kot nepravilno.

Zoper naročnikovo odločitev, kot izhaja iz sklepa št. JR B 1/07 z dne 30. 1. 2007, je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 9. 2. 2007, ki ga je naročnik prejel 12. 2. 2007. Vlagatelj predlaga naročniku, da zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi odločitev, vlagatelju prizna sposobnost in spremeni odločitev o oddaji javnega naročila, vlagatelju pa povrne tudi stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj v zahtevku za revizijo oporeka naročnikovi navedbi glede nepravilnosti svoje ponudbe, naročniku pa očita kršitev 4., 7., 33. in 43. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1) ter 49. člena Direktive 2004/18/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 31. marca 2004 o usklajevanju postopkov za oddajo javnih naročil gradenj, blaga in storitev (v nadaljevanju: Direktiva 2004/18/ES).

Vlagatelj je z dopisom z dne 12. 2. 2007, ki ga je naročnik prejel 13. 2. 2007, posredoval dokazilo o plačilu takse.

Naročnik je s pozivom št. JR B 1/07 1367 z dne 14. 2. 2007 vlagatelja pozval, naj dopolni zahtevek za revizijo s "potrdilom o plačilu takse v višini, kot je predpisana v 22. členu Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja". Vlagatelj je ta poziv prejel 15. 2. 2007 (razvidno iz povratnice).

Naročnik je s pozivom št. JR B 1/07 1403 z dne 15. 2. 2007 vlagatelja pozval, naj dopolni zahtevek za revizijo z "original potrdilom o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku 1. odstavka 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja". Vlagatelj je ta poziv prejel 16. 2. 2007 (razvidno iz povratnice).

Vlagatelj je kot prilogo k dopisu z dne 15. 2. 2007 naročniku poslal dokazilo o plačilu takse po telefaksu (naročnik ga je prejel 15. 2. 2007) in priporočeno po pošti (naročnik ga je prejel 16. 2. 2007).

Vlagatelj je kot prilogo k dopisu z dne 16. 2. 2007 naročniku poslal dokazilo o plačilu takse priporočeno po pošti.

Naročnik je s sklepom št. JR B 1/07 1403 z dne 20. 2. 2007 zahtevek za revizijo kot nepopoln zavrgel. Naročnik pojasnjuje, da je vlagatelja dvakrat pozval na dopolnitev zahtevka za revizijo s predložitvijo potrdila o vplačani taksi skladno z 22. členom ZRPJN, vendar vlagatelj tega ni storil.

Vlagatelj je 23. 2. 2007 priporočeno po pošti poslal pritožbo z dne 23. 2. 2007, v njej pa navaja, da je zahtevek za revizijo vložil pravočasno in v skladu z veljavno zakonodajo, in sicer 9. 2. 2007. Zaradi tehničnih zadržkov pri elektronskem plačevanju je bilo mogoče izvesti plačilo zahtevane takse prvi naslednji delovni dan po oddaji zahtevka za revizijo, tj. 12. 2. 2007. Vlagatelj navaja, da je naročnik vlagatelja z dopisom z dne 14. 2. 2007 pozval k predložitvi potrdila o plačilu takse, kar mu je vlagatelj med tem 12. 2. 2007 že posredoval. Vlagatelj navaja, da je naročnik kljub temu, da je prejel potrdilo o plačani taksi, na kateri je jasno viden tudi plačani znesek takse, v ponovnem pozivu vlagatelju posebej poudaril, da zahteva predložitev originalnega potrdila o plačilu takse. Vlagatelj meni, da naročnik je oziroma da bi bil dolžan jasno in nedvoumno vlagatelja že v pravnem pouku razpisne dokumentacije, najpozneje pa v prvem oziroma drugem pozivu k dopolnitvi zahtevka za revizijo opozoriti na storjeno napako, ne pa, da ga je s poudarjanjem le dela besedila v drugem pozivu k dopolnitvi zahtevka za revizijo namenoma skušal zavajati. Vlagatelj navaja, da je takoj (tj. 23. 2. 2007), ko je spoznal svojo zmoto, nakazal razliko v višini takse kot doplačilo na račun Ministrstva za finance. Vlagatelj tudi meni, da je naročnik ravnal v nasprotju z 215. členom Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/2000, 52/2002, 73/2004, 119/2005, 105/2006 âˆ" ZUS-1; v nadaljevanju: ZUP), "katerega subsidiarno uporabo določa Zakon o javnih naročilih". Vlagatelj tudi navaja, "ker je naročnik v postopku oddaje javnega naročila očitno in zavestno kršil tako določila slovenske zakonodaje kot tudi direktiv Evropske skupnosti in ker napaka, ki je bila storjena s strani vlagatelja, ni bila niti namerna, niti v celoti izvršena (saj je bila taksa delno plačana) in bi vlagatelj naročnika moral pozvati v skladu določili 22. člena ZRPJN in ne le s sklicevanjem na tozadeven člen zakona". Vlagatelj meni, da "ni kršil 22. člena ZRPJN v meri, ki bi opravičevala izdajo sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo, še posebej, ker je vlagatelj odpravil zmoto takoj, ko mu je bila pravilno predstavljena in je bilo to mogoče".

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom št. 018-069/2007-44-0575 z dne 26. 2. 2007 pozvala, naj ji odstopi dokumentacijo. Naročnik je dokumentacijo odstopil kot prilogo k dopisu št. JR B 1/07-1683 z dne 27. 2. 2007.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor o tem, ali je naročnik upravičeno zavrgel zahtevek za revizijo (in ne zavrnil, kot se očitno narobe sklicuje vlagatelj v pritožbi, saj iz izreka - kot sicer tudi obrazložitve in pravnega pouka (oziroma pouka o pravnem sredstvu) - sklepa št. JR B 1/07 z dne 20. 2. 2007 nesporno izhaja, da je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel; op. Državne revizijske komisije), ker naj bi ga vlagatelj ne dopolnil pravilno.

V skladu s 6. točko tretjega odstavka 12. člena ZRPJN mora vlagatelj "v zahtevku za revizijo navesti potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona". Prvi odstavek 22. člena ZRPJN določa: "Vlagatelj zahtevka za revizijo mora ob vložitvi zahtevka plačati na ustrezen račun pri ministrstvu, pristojnem za finance, takso v višini 100.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za blago in storitve, oziroma 200.000 tolarjev, če je zahtevek za revizijo vložen v postopku oddaje javnega naročila za gradnje. V postopku oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, se taksa iz prejšnjega stavka podvoji." Znesek takse v primeru postopkov oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti, v skladu z 22. členom ZRPJN tako znaša 200.000 tolarjev za blago in storitve ter 400.000 tolarjev za gradnje. V četrtem odstavku 12. člena ZRPJN je določeno: "Če naročnik ugotovi, da vloženi zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh podatkov iz prejšnjega odstavka tega člena (tj. tretjega odstavka 12. člena ZRPJN; op. Državne revizijske komisije), nemudoma pozove vlagatelja zahtevka, da zahtevek dopolni. Rok za dopolnitev zahtevka za revizijo je tri dni od dne, ko je vlagatelj prejel zahtevo za dopolnitev. Če vlagatelj v danem roku ne dopolni zahtevka za revizijo, naročnik zahtevek za revizijo zavrže s sklepom. Državna revizijska komisija mora o pritožbi odločiti v osmih dneh.", v prvem odstavku 16. člena ZRPJN pa med drugim: "Po preverjanju naročnik odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali zavrne zahtevek za revizijo."

Glede na to, da je bil s 1. 1. 2007 v Republiki Sloveniji kot valuta uveden euro (Odločba Sveta 495/2006 z dne 11. julija 2006 v skladu s členom 122 (2) Pogodbe o uvedbi enotne valute v Sloveniji 1. januarja 2007 (UL L št. 195 z dne 15. julija 2006, str. 25)) ter da je treba upoštevati tudi določbe Zakona o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/2006), ki določajo preračunavanje tolarskih zneskov v eure, in tečaj zamenjave tolarja z eurom (1 euro = 239,64 tolarjev), določen z Uredbo Sveta (ES) št. 1086/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) št. 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro, znašajo zneski za takso iz 22. člena ZRPJN 417,29 eurov (100.000 tolarjev), 834,59 eurov (200.000 tolarjev) in 1.669,17 eurov (400.000 tolarjev).

Kot izhaja iz 12. člena ZRPJN, je ena izmed procesnih predpostavk za vsebinsko (meritorno) odločanje naročnika o zahtevku za revizijo v skladu s 16. členom ZRPJN (slednji sicer tudi govori o naročnikovem preverjanju, to pa se nanaša na ugotavljanje, ali so podane procesne predpostavke za vsebinsko odločanje o zahtevku za revizijo) navedba potrdila o vplačilu takse v višini, kot je določena v 22. členu ZRPJN. Iz četrtega odstavka 12. člena ZRPJN je razviden tudi postopek pred naročnikom, če slednji ugotovi, da zahtevek za revizijo ne vsebuje vseh obveznih podatkov, določenih v tretjem odstavku 12. člena ZRPJN. Četrti odstavek 12. člena ZRPJN pa določa tudi tridnevni rok za dopolnitev nepopolnega zahtevka za revizijo. Ta rok je prekluziven, kar pomeni, da po njegovem preteku ni mogoče več uveljavljati pravice.

Državna revizijska komisija je vpogledala v zahtevek za revizijo in ugotovila, da je vlagatelj v njem predložil tudi dokazilo o vplačilu takse (Nalog BN02, iz katerega so razvidni med drugim tudi podatki: "Id: 10000GCJ5S0R735G", "sprejet: 12.02.2007-10:31:34" in "datum plačila 12.02.2007"), in sicer v višini 417,29 eurov. Vlagatelj je nato naročniku (še preden ga je ta pozival k dopolnitvi) kot prilogo dopisu z dne 12. 2. 2007 posredoval že v zahtevku za revizijo predloženo dokazilo o vplačilu takse (torej v višini 417,29 eurov), tokrat izvirnik.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre v obravnavanem postopku za oddajo javnega naročila blaga (gl. točko II.1.2) javnega razpisa). Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. JR B 1/07 z dne 29. 11. 2006, pri tem pa je ugotovila, da je naročnik ocenil vrednost javnega naročila kot 100.000.000 tolarjev brez DDV, ta vrednost pa presega tako vrednost iz 83. člena ZJN-1 kot Direktive 2004/18/ES, zaradi česar je moral naročnik objaviti javno naročilo tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Iz vpogleda v spisno dokumentacijo izhaja, da je naročnik javni razpis objavil tudi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Naročnik se na dejstvo objave v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti sklicuje tudi v razpisni dokumentaciji, in sicer na strani 3 (Naročnik je poslal zahtevo za objavo javnega razpisa ... glasilu EU dne 1. 12. 2006.), oziroma je iz razpisne dokumentacije to razvidno, in sicer iz besedila na strani 27 (Prijavljamo se na javni razpis ... objavljen v ... glasilu EU ...). Upoštevajoč navedeno je bilo treba v zahtevku za revizijo navesti potrdilo o vplačilu takse v višini 834,59 eurov.

Ker zahtevek za revizijo ni vseboval vseh podatkov v smislu tretjega odstavka 12. člena ZRPJN, je naročnik ravnal pravilno, ko je vlagatelja skladno s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo. Iz vpogleda v poziva št. JR B 1/07 1367 z dne 14. 2. 2007 (vlagatelj ga je prejel 15. 2. 2007, razvidno iz povratnice) in št. JR B 1/07 1403 z dne 15. 2. 2007 (vlagatelj ga je prejel 16. 2. 2007, razvidno iz povratnice) izhaja, da je naročnik skladno z ZRPJN določil rok za dopolnitev zahtevka za revizijo tri dni, da je specificiral, naj vlagatelj predloži potrdilo o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN, in da je vlagatelja opozoril na posledice nepravočasne dopolnitve zahtevka za revizijo. Iz poziva št. JR B 1/07 1403 z dne 15. 2. 2007 pa je med drugim tudi razvidno, da je naročnik zapisal, naj vlagatelj dopolni zahtevek za revizijo z "original potrdilom o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku 1. odstavka 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja". Iz celote posredovanih podatkov vlagatelju Državna revizijska komisija ocenjuje, da je naročnik zadostil zahtevam četrtega odstavka 12. člena ZRPJN in da je s postavitvijo zahteve po predložitvi "original potrdila o plačilu takse v višini, kot je predpisana v zadnjem stavku 1. odstavka 22. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja" (poudarila Državna revizijska komisija) vlagatelju tudi jasno predstavil, kaj mora vsebovati dopolnitev zahtevka za revizijo.

Iz vpogleda v trikrat posredovano dopolnitev zahtevka za revizijo je razvidno, da je vlagatelj naročniku posredoval vsebinsko enako dokazilo, kot ga je posredoval že dvakrat prej, in sicer Nalog BN02, iz katerega so razvidni med drugim tudi podatki: "Id: 10000GCJ5S0R735G", "sprejet: 12.02.2007-10:31:34" in "datum plačila 12.02.2007". Iz posredovanih dopolnitev je tako nesporno razvidno, da vlagatelj z nobeno izmed njih ni izkazal, da je v skladu z zahtevo iz 6. točke tretjega odstavka 12. člena ZRPJN "v zahtevku za revizijo navedel potrdilo o vplačilu takse iz 22. člena tega zakona". To dejstvo je mogoče razumeti tudi iz pritožbe, kjer vlagatelj navaja, da je "takoj (to je dne 23.02.2007), ko je spoznal svojo zmoto, nakazal razliko v višini takse kot doplačilo na račun Ministrstva za finance". Vlagatelj je tako torej nakazal manjkajoči znesek takse celo že po vročitvi sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo št. JR B 1/07 1403 z dne 20. 2. 2007 (ki ga je prejel 22. 2. 2007, razvidno iz povratnice), dokazilo o doplačilu pa je predložil pritožbi (in z njim seznanil Državno revizijsko komisijo).

Upoštevajoč dejstvo, da ZRPJN ne vsebuje pravil o štetju rokov, je v tem primeru treba na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabiti določbe Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 36/2004 - ZPP-UPB2, 69/2005 - odl. US: U-I-145/03, 90/2005 - odl. US: Up-258/03, 43/2006 âˆ" odl. US: U-I-55/04; v nadaljevanju: ZPP). V drugem odstavku 111. člena ZPP je določeno, "če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan", v četrtem odstavku 111. člena ZPP pa "če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika". Vlagatelj je prejel poziv št. JR B 1/07 1367 z dne 14. 2. 2007 v četrtek 15. 2. 2007, zato je rok skladno z drugim odstavkom 111. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN začel teči naslednji dan po vročitvi tega poziva, torej 16. 2. 2006 (petek). Tretji dan za dopolnitev zahtevka za revizijo bi bil 18. 2. 2007 (nedelja), vendar je v tem primeru treba upoštevati tudi četrti odstavek 111. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zaradi česar se je rok za dopolnitev zahtevka za revizijo iztekel s pretekom prvega prihodnjega delavnika (torej s pretekom ponedeljka 19. 2. 2007). Vlagatelj je prejel tudi poziv št. JR B 1/07 1403 z dne 15. 2. 2007, in sicer v petek 16. 2. 2007, zato je rok skladno z drugim odstavkom 111. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN začel teči naslednji dan po vročitvi tega poziva, torej 17. 2. 2006 (sobota). Tretji dan za dopolnitev zahtevka za revizijo je bil ponedeljek 19. 2. 2007. Glede na navedeno je razvidno, da bi moral vlagatelj zahtevek za revizijo na podlagi tako enega ali drugega poziva (oziroma obeh) dopolniti najkasneje v ponedeljek 19. 2. 2007, pravočasnost dopolnitve zahtevka za revizijo pa bi si v skladu z drugim odstavkom 112. člena ZPP (Če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, se šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena.) v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN zavaroval tudi z odpošiljatvijo dopolnitve zahtevka za revizijo tega dne priporočeno po pošti.

Iz vpogleda v spisno dokumentacijo je razvidno, da vlagatelj take dopolnitve zahtevka za revizijo znotraj tridnevnega prekluzivnega roka iz ZRPJN ni opravil in z njo ni seznanil naročnika, zaradi česar Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je zahtevek za revizijo zavrgel kot nepopoln.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da je neutemeljeno vlagateljevo sklicevanje na to, da je naročnik vlagatelja "s poudarjanjem le dela besedila v drugem pozivu k dopolnitvi zahtevka za revizijo namenoma skušal zavajati". Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v pozivu št. JR B 1/07 1403 z dne 15. 2. 2007 res poudaril zgolj besedilo "z original potrdilom o plačilu takse", vendar navedeno še ne more odvezati vlagatelja od ravnanja z zadostno mero skrbnosti, da ne ugotovi vsebine preostalega dela poziva oziroma celotnega poziva, ki je poleg vsega tudi kratek (trije odstavki, vsak pa vsebuje le po eno poved) in v nadaljevanju spornega dela besedila âˆ" kot je že predhodno zapisala Državna revizijska komisija âˆ" dovolj jasen, saj je naročnik odkazal na upoštevanje zadnjega stavka prvega odstavka 22. člena ZRPJN, ta pa govori ravno o taksah v primeru postopkov oddaje javnih naročil, ki jih mora naročnik objaviti v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti. Glede na to, da se vlagatelj v zahtevku za revizijo celo sklicuje na podatek o objavi v Uradnem glasilu Evropskih skupnosti (1. točka pravovarstvenega predloga, v kateri vlagatelj navaja poln naziv naročnikove odločitve o oddaji javnega naročila št. JR B 1/07 z dne 30. 1. 2007), in tudi upoštevajoč dejstvo, da je iz vlagateljevih dokumentov eksplicitno razvidno, da vlagateljeve dokumente podpisuje oseba s pravno izobrazbo (M. K., univ. dipl. prav.), Državna revizijska komisija ugotavlja, da se vlagatelj ne more uspešno sklicevati na zmoto, ki bi lahko opravičila vlagateljeve opustitve v tem postopku. Vlagatelj bi namreč že z ravnanjem z zadostno mero skrbnosti, ko bi prebral poziva in si pogledal 22. člen ZRPJN, lahko zaščitil svoje pravice in koristi v tem postopku.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da v tem primeru vlagateljevo vplačilo takse po preteku z ZRPJN določenega prekluzivnega tridnevnega roka, ne more sanirati nastalega položaja.

Državna revizijska komisija tudi ugotavlja, da se vlagatelj neutemeljeno sklicuje na določbo ZUP. Najprej velja opozoriti, da je postopek revizije postopek pravnega varstva ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil (1. člen ZRPJN) in ga ni mogoče enačiti s postopkom oddaje javnega naročila (definicija v 1. točki 3. člena ZJN-1). Nadalje pa je treba opozoriti, da se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporabljajo določbe ZPP (peti odstavek 3. člena ZRPJN) in ne ZUP. Način pozivanja za dopolnitev zahtevka za revizijo pa je določen v ZRPJN. Upoštevajoč dejstvo, da je naročnik vlagatelja s pozivoma kot celoto jasno pozval na ustrezno ravnanje in da je opozoril na možnost zavrženja zaradi neizpolnitve obveznosti po pozivih, ni mogoče ugotoviti naročnikovih kršitev.

Državna revizijska komisija tako povzema, da naročnik ni ravnal nezakonito, ko je zahtevek za revizijo zavrgel, zato je na podlagi druge alinee drugega odstavka 23. člena ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 27. 2. 2007

Predsednik senata
Jožef Kocuvan, univ. dipl. ekon.
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Snaga, javno podjetje, d. o. o., Povšetova 6, 1000 Ljubljana,
- Opes, d. o. o., Nasipna 64, 2000 Maribor,
- Vigrad, d. o. o., Kocbekova 30a, 3202 Ljubečna,
- Eko-les, d. o. o., Rajšpova 22, 2250 Ptuj,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.