018-049/2007 Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-049/07-42-0561

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06, v nadaljevanju: ZPP) v zvezi s petim odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04, 61/05 in 78/06; v nadaljevanju: ZRPJN), in na podlagi 23. člena ZRPJN v senatu članice Sonje Drozdek šinko kot predsednice senata, člana Jožefa Kocuvana in članice Nataše Jeršič kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Aleksandra Petrovčiča, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Gradnjo kanalizacije, obnovo vodovodnega omrežja in cest na območju Primskovo - sever" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Cestno podjetje Kranj d.d., Jezerska cesta 20, Kranj, ki ga zastopa odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.02.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Naročnikova odločitev o razveljavitvi celotnega postopka oddaje javnega naročila za "Gradnjo kanalizacije, obnovo vodovodnega omrežja in cest na območju Primskovo - sever", javni razpis objavljen v Uradnem listu RS, št. 85-86/2006 z dne 11.08.2006 pod številko objave Ob-22859/06, kot izhaja iz dokumenta "Sklep" št. 1/169 z dne 26.01.2007, se razveljavi v delu, ki presega meje vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 13.01.2007.

2. Naročnik je dolžan plačati vlagatelju zahtevka za revizijo stroške, nastale v zvezi z nadaljevanjem postopka pred Državno revizijsko komisijo, v višini 27,54 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila.

Obrazložitev

Naročnik je dne 03.08.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za "Gradnjo kanalizacije, obnovo vodovodnega omrežja in cest na območju Primskovo - sever". V Uradnem listu RS, št. 85-86/2006, z dne 11.08.2006, pod številko objave Ob-22859/06, je naročnik objavil javni razpis za predmetno javno naročilo po odprtem postopku.

Naročnik je dne 06.10.2006 izdal odločitev o oddaji javnega naročila ter dve obvestili o oddaji javnega naročila, iz katerih je razvidno, da je kot najugodnejšega ponudnika izbral vlagatelja (Cestno podjetje Kranj, družba za vzdrževanje in gradnjo cest, d.d., Jezerska cesta 20, Kranj), ponudbo Gratel d.o.o., Skorba 40, Ptuj, pa je zavrnil kot nepravilno. V obrazložitvi obeh citiranih obvestil je naročnik zapisal, da je podana obrazložitev poslovna skrivnost v skladu z ZGD-1 in se posreduje samo Gratel d.o.o., Skorba 40, Ptuj, vlagatelju pa se posreduje le krajša obrazložitev. V daljši verziji citiranega obvestila, označeni z oznako "poslovna skrivnost", in ki jo je naročnik posredoval zgolj ponudniku Gratel d.o.o., Skorba 40, Ptuj, je naročnik podrobneje obrazložil razloge za neizbor njegove ponudbe.

Zoper obvestilo o oddaji javnega naročila je ponudnik Gratel d.o.o., Skorba 40, Ptuj, vložil zahtevek za revizijo, z dne 20.10.2006. Državna revizijska komisija je s sklepom, št. 018-437/06-42-3655, z dne 28.11.2006, na podlagi citiranega zahtevka za revizijo ponudniku Gratel d.o.o., Skorba 40, Ptuj, ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji javnega naročila za "Gradnjo kanalizacije, obnovo vodovodnega omrežja in cest na območju Primskovo - sever", vsebovano v dokumentu "odločitev o oddaji javnega naročila", z dne 06.10.2006.

Naročnik je izdal obvestilo o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006, s katerim je kot najugodnejšega ponudnika izbral ponudnika Gratel d.o.o., Skorba 40, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je na naročnika naslovil zahtevo, z dne 12.12.2006, za izdajo dodatne obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila.

Naročnik je dodatno obrazložitev odločitve, z dne 29.12.2006, vlagatelju posredoval in vlagatelj jo je prejel dne 04.01.2007. V citirani obrazložitvi se naročnik sklicuje na sklep Državne revizijske komisije, št. 018-437/06-42-3655, z dne 28.11.2006.

Vlagatelj je dne 13.01.2007 na naročnika naslovil zahtevek za revizijo zoper obvestilo naročnika o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006, v katerem navaja več očitkov glede ponudbe izbranega ponudnika (nepravilna izjava Raiffesien Krekove Banke, nepravilno izpolnjen obrazec 13 ter neskladnost obrazca 13 s podatki iz obrazca "PRILOGA 1", neustrezna predložitev zavarovalne police - le zase, ne pa tudi za njegovega podizvajalca, neustreznost obrazca 12/a - za referenco "Izgradnja vodovoda Polževska planota, Ivančna gorica" ni navedena letnica izgradnje, priznavanje točk izbranemu ponudniku iz naslova reference, ki jih je le-ta navedel, ne da bi naročnik te reference preveril).
Vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006. Vlagatelj zahteva povrnitev stroškov revizijskega postopka, kakor so priglašeni v stroškovniku.

Naročnik je z dopisom z dne 16.01.2007 vlagatelja pozval, da zahtevek za revizijo dopolni s potrdilom o vplačilu takse za vložitev zahtevka, kar je vlagatelj storil dne 17.01.2007.
Naročnik je s sklepom, št. 1/169, z dne 26.01.2007, zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje javnega naročila. Naročnik je ugodil zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, kakor so priglašeni v stroškovniku zahtevka za revizijo.

Vlagatelj je z vlogo, z dne 02.02.2007, z naslovom "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo" naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo. Vlagatelj v citirani vlogi priglaša nadaljnje stroške postopka po stroškovniku.

Naročnik je z dopisom, št. 1/245-2007/SP, z dne 06.02.2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu s prvim odstavkom 154. člena ZPP v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, in 23. členom ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Iz vlagateljeve vloge, z dne 02.02.2007, z naslovom "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", s katero je slednji naročnika obvestil, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, izhaja, da vlagatelj zahteva nadaljevanje postopka, ker je v zahtevku za revizijo zahteval zgolj razveljavitev odločitve iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006, s katerim je naročnik predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, ne pa razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila.

Na podlagi vpogleda v naročnikov sklep, št. 1/169, z dne 26.01.2007, s katerim je slednji odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v 1. točki izreka citiranega sklepa, odločil, da se zahtevku za revizijo ugodi in se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila. V 2. točki izreka citiranega sklepa pa je naročnik zapisal, da se zahtevi vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, ugodi, ter da bo vlagatelju povrnil stroške v višini, kakor so priglašeni v stroškovniku zahtevka za revizijo. Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v obrazložitvi citiranega sklepa navedel, da (naročnik) po pregledu celotne dokumentacije in proučitvi zahtevka za revizijo ugotavlja, da je zahtevek za revizijo v celoti utemeljen iz razlogov, ki jih navaja vlagatelj, ter da je glede na navedeno naročnik predmetni postopek oddaje javnega naročila v celoti razveljavil.

Iz zgornjih ugotovitev nesporno izhaja, da je naročnik presegel meje vlagateljevega zahtevka za revizijo, saj je slednji zahteval zgolj razveljavitev odločitve iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006, s katerim je naročnik predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, ne pa razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila. Naročnik je sicer vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in v celoti razveljavil postopek oddaje predmetnega javnega naročila, hkrati pa mu je priznal tudi vse priglašene stroške, nastale v zvezi z revizijo. Spor med strankama v konkretnem primeru, kot sledi iz vlagateljeve vloge, z dne 02.02.2007, z naslovom "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", glede ponudbe izbranega ponudnika (kot izhaja sicer iz vlagateljevega zahtevka za revizijo) in zahteve za povračilo stroškov (v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo) torej ne obstoji več, saj je naročnik v sklepu, št. 1/169, z dne 26.01.2007, s katerim je odločil o vlagateljevem zahtevku za revizijo, presodil, da je njegov zahtevek v celoti utemeljen, prav tako pa posledično tudi njegova zahteva po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Drugi odstavek 19. člena ZRPJN sicer določa, da mora Državna revizijska komisija odločati v mejah zahtevka revizijo (kar pomeni, da je le-ta vezana na t.i. tožbeni predlog vlagatelja). Smiselno enako pa je na meje zahtevka za revizijo vezan tudi naročnik pri odločanju o zahtevku za revizijo. Prvi odstavek 16. člena ZRPJN določa, da naročnik po preverjanju odloči o zahtevku za revizijo tako, da v celoti ali delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila ali pa zavrne zahtevek za revizijo. Vendar pa naročnik pri t.i. izbiri možnosti med "v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila" in "delno razveljavi postopek oddaje javnega naročila", kot ju dopušča citirani odstavek 16. člena ZRPJN, ni prost, temveč je vezan na meje konkretnega zahtevka za revizijo. Iz določil 2. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06), ki se v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih z ZRPJN, glede vprašanj, ki jih ZRPJN ne ureja, smiselno uporablja na temelju petega odstavka 3. člena ZRPJN, izhaja, da je naročnik v revizijskem postopku dolžan odločati v mejah zahtevka za revizijo. Vlagatelj je naročniku v konkretnem primeru jasno postavil meje zahtevka za revizijo na razveljavitev odločitve iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006, s katerim je naročnik predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku (kar predstavlja "delno razveljavitev postopka oddaje javnega naročila"), in sicer je zahteval zgolj razveljavitev odločitve iz obvestila o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006, in ne razveljavitve celotnega postopka oddaje javnega naročila.

Ker je naročnik v konkretnem primeru s svojo odločitvijo o vlagateljevem zahtevku za revizijo presegel meje njegovega (vlagateljevega) zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija odločila tako kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija izrecno pripominja, da mora naročnik, glede na navedeno, sprejeti novo odločitev glede oddaje predmetnega javnega naročila in o njej obvestiti ponudnike v skladu z zakonskimi določbami. Zoper tovrstno obvestilo oziroma odločitev naročnika pa bodo imeli ponudniki možnost pravnega varstva v skladu z zakonom.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi revizijo, kakor so priglašeni po stroškovniku. Naročnik je vlagatelju s sklepom, št. 1/169, z dne 26.01.2007, s katerim je odločil o njegovem zahtevku za revizijo, njegovi (vlagateljevi) zahtevi po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, ugodil, kakor so priglašeni v stroškovniku zahtevka za revizijo. Glede na vlagateljevo vlogo, z dne 02.02.2007, z naslovom "Zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo", gre torej ugotoviti, da je potrebno odločati zgolj o stroških, ki jih je vlagatelj priglasil v citirani vlogi. Vlagatelj je v citirani vlogi priglasil nadaljnje stroške postopka po stroškovniku, in sicer 50 točk za zahtevek za nadaljevanje postopka, povečano za 20% DDV.

Odločitev o nadaljnjih stroških (stroških, ki so vezani na obvestilo o nadaljevanju postopka) temelji na določbi prvega odstavka 154. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06) v zvezi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN. Vlagatelj je namreč z zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi naročnikovega presega mej vlagateljevega zahtevka za revizijo uspel, zato slednja vlagatelju priznava stroške v protivrednosti 50 točk za odvetniške stroške za sestavo zahtevka za nadaljevanje postopka po veljavni Odvetniški tarifi, kar znaša skladno z Zakonom o uvedbi eura (Uradni list RS, št. 114/06) in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta (ES), št. 1086/2006, z dne 11.07.2006, o spremembi Uredbe (ES), št. 2866/98, o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (vrednost 1 odvetniške točke je v skladu z navedenim 0,459 EUR) 22,95 EUR, povečano za 20% DDV, skupaj tako v višini 27,54 EUR,

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z nadaljevanjem postopka pred Državno revizijsko komisijo, v višini 27,54 EUR, v roku 15-ih dni od prejema tega sklepa, po preteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dne prejema tega sklepa do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 22.02.2007


Predsednica senata:

Sonja Drozdek šinko, univ.dipl.prav.
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Komunala Kranj, javno podjetje, d.o.o., Ul. Mirka Vadnova 1, Kranj,
- Odvetnica mag. Marija Bukovec Marovt, Rozmanova 12/1, Ljubljana,
- Gratel d.o.o., Skorba 40, Ptuj,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana.