018-064/2007 Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve

Številka: 018-064/07-43-599

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 1. in 2. odstavka 18. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur.l. RS, štev. 26/99, 96/02, 58/03, 2/04, 69/05, 90/05 in 43/06 - v nadaljevanju: ZPP) in 1. odstavka 154. člena ZPP, v povezavi s 5. odstavkom 3. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Ur.l. RS, štev. 78/99, 90/99, 110/02, 14/03, 42/04, 61/05 in 78/06 - v nadaljevanju: ZRPJN), po članici Nataši Jeršič in ob sodelovanju svetovalke Metke Čretnik, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka za "izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008", in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložilo podjetje Dulmi d.o.o., Frankopanska 1, Ljubljana, ki ga zastopa odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 27.02.2007

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrže.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 09.10.2006 izdal sklep o pričetku postopka za "izbiro ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008", javni razpis za predmetni postopek pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 110-111, z dne 27.10.2006, pod številko objave Ob-30239/06.

Vlagatelj je dne 30.01.2007 zoper naročnikovo odločitev o izbiri ponudnikov subvencionirane študentske prehrane za leti 2007 in 2008 (ki jo je naročnik sprejel dne 12.01.2007) vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita napačno ocenjevanje njegove ponudbe ter kršitev 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1). Vlagatelj je tudi priglasil stroške revizijskega postopka.

Naročnik je z dopisom, z dne 01.02.2007, vlagatelja pozval k dopolnitvi zahtevka za revizijo s priložitvijo potrdila o plačilu takse iz 22. člena ZRPJN. Slednji je zahtevek za revizijo z zahtevanim potrdilom dopolnil dne 07.02.2007.

Zaradi molka organa (tj. naročnika) je vlagatelj na podlagi drugega odstavka 16. člena ZRPJN dne 19.02.2007 nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo, o čemer je obvestil tudi naročnika.

Naročnik je dne 26.02.2007 Državni revizijski komisiji odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo skupaj s predmetno dokumentacijo v odločanje.

Po pregledu dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je morala pred vsebinskim odločanjem o zahtevku za revizijo najprej ugotoviti, ali je v predmetni zadevi sploh pristojna za odločanje o sporu oz. ali je vlagatelj upravičen zahtevati pravno varstvo svojih pravic v revizijskem postopku v skladu z določili ZRPJN. Pristojnost je namreč procesna predpostavka, na katero mora Državna revizijska komisija paziti po uradni dolžnosti ves čas revizijskega postopka (prvi odstavek 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN). Če Državna revizijska komisija v posameznem primeru ugotovi, da ni pristojna za obravnavo zadeve, se izreče za nepristojno in zahtevek za revizijo zavrže (drugi odstavek 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN).

Ker je predmet konkretnega javnega razpisa subvencioniranje, je Državna revizijska komisija najprej preverila, ali gre v predmetni zadevi za javno naročilo, kot je opredeljeno v ZJN-1.

ZJN-1 v prvem odstavku 1. člena določa, da: "ta zakon ureja obvezna ravnanja naročnikov in ponudnikov pri oddaji javnih naročil za nabavo blaga, oddajo gradenj in naročanje storitev." Javno naročilo je v 1. točki 3. člena ZJN-1 vsebinsko definirano kot celotni skupek dejanj, ki jih opravi naročnik s ciljem nabave blaga, oddaje storitev ali gradenj po tem zakonu. Iz citirane definicije je nedvoumno razvidno, da med taksativno določenimi predmeti javnih naročil ni subvencij.

Nadalje je Državna revizijska komisija ugotovila, da Zakon o subvencioniranju študentske prehrane (Uradni list RS, št. 85/02; v nadaljevanju: ZSšP) v tretjem odstavku 2. člena med drugim določa: "Ponudnike subvencionirane študentske prehrane izbere ministrstvo na javnem razpisu, v skladu s predpisi o javnih naročilih.". Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedena določba ZSšP glede postopka izbire ponudnikov subvencionirane študentske prehrane naročnika dejansko napotuje na uporabo predpisov o javnih naročilih.

ZRPJN v 1. členu določa: "S tem zakonom se ureja pravno varstvo ponudnikov in javnega interesa v postopkih oddaje javnih naročil, ki se izvaja z revizijo postopkov oddaje javnih naročil, opredeljenih v predpisih o javnih naročilih, določa organe, ki so pristojni za varstvo pravic ponudnikov in javnega interesa, in postopek revizije po tem zakonu.". Namen citirane zakonske določbe je omejiti pravno varstvo (v obliki revizije postopkov oddaje javnih naročil pred naročniki in Državno revizijsko komisijo) zgolj na tiste postopke oddaje javnih naročil, ki morajo biti izvedeni v skladu s predpisi javnega naročanja. V postopkih, katerih predmet po vsebini ni javno naročilo ali za katere ne obstaja pravna podlaga, da bi se izvajali v skladu s predpisi o javnih naročilih, se določila ZRPJN ne uporabljajo, zato Državna revizijska komisija v takšnih postopkih tudi ni pristojna za zagotavljanje pravnega varstva.

Državna revizijska komisija na podlagi zapisanega ugotavlja, da odločanje v konkretni zadevi ne spada v njeno pristojnost, saj subvencija ni javno naročilo. Ker ne gre za javno naročilo, v predmetni zadevi tudi ni predvideno pravno varstvo v postopku revizije postopka oddaje javnega naročila. Dejstvo, da je naročnik predmetni postopek dejansko vodil na podlagi ZJN-1, na to ugotovitev ne more vplivati, saj se pristojnost Državne revizijske komisije ne glede na dejanska ravnanja naročnikov ne more širiti izven okvirov, ki jih določa ZRPJN.

Na podlagi vsega navedenega je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo, v skladu z prvim in drugim odstavkom 18. člena ZPP v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, zavrgla.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Odločitev o stroških temelji na določbi 1. odstavka 154. člena ZPP v zvezi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 27.02.2007mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetnik Anton Pregelj, Beethovnova 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve, Kotnikova 5, Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana