018-063/2007 Cankarjev dom

Številka: 018-063/2007-45-0536

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec kot predsednice senata, članice Nataše Jeršič kot članice senata in člana Jožefa Kocuvana kot člana senata, ob sodelovanju svetovalca Vojka Maksimčuka, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za zasebno varovanje in na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja G7 družba za varovanje, d. o. o., špruha 33, Trzin, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 20. 2. 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila št. CD-TS-VS/vadt4d z dne 16. 10. 2006, javni razpis pa je objavil v Uradnem listu RS, št. 112/2006 z dne 3. 11. 2006, pod številko objave Ob-30332/06.

Naročnik je sprejel odločitev št. CD-TS-VS/vadt23 z dne 20. 12. 2006, da javno naročilo odda ponudniku Fit varovanje, d. d., Mala ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Na vlagateljevo zahtevo z dne 22. 12. 2006 je naročnik 15. 1. 2007 izdal dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila št. CD-TS-VS/vadt25, vpogled pa je omogočil 23. 1. 2007.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 29. 1. 2007, v katerem predlaga, da naročnik razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila št. CD-TS-VS/vadt23 z dne 20. 12. 2006, sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila in javno naročilo odda vlagatelju, poleg tega pa priglašuje stroške, nastale z revizijo.

Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje vseh zahtev iz razpisne dokumentacije. Vlagatelj najprej navaja, da izbrani ponudnik ni izpolnil obrazca razpisnega obrazca 1 - pregled vsebine ponudbe z označitvijo strani, s čimer naj bi ravnal v nasprotju z zahtevo iz 2. točke na strani 3 razpisne dokumentacije. Vlagatelj tudi navaja, da izbrani ponudnik ni predložil potrdila Uprave RS za zaščito in reševanje za požarno varovanje. Vlagatelj namreč ugotavlja, da iz vsebine predmeta javnega naročila izhaja, da bo naročnik potreboval "24-urno dežurno varnostno, receptorsko in gasilsko službo" (opis predmeta javnega naročila, str. 2 razpisne dokumentacije), zaradi česar brez tega potrdila izbrani ponudnik ne more opravljati gasilske službe oziroma požarnega varovanja, kar izhaja iz Pravilnika o pogojih za izvajanje požarnega varovanja (Uradni list RS, št. 64/95). Vlagatelj ugotavlja, da gre v obravnavanem primeru za obvezni pogoj iz 42. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 36/2004 âˆ" ZJN-1-UPB1; v nadaljevanju: ZJN-1), ki bi ga moral izbrani ponudnik izkazati z ustrezno listino. Ker tega potrdila izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni predložil, bi jo moral naročnik v skladu s 76. členom ZJN-1 zavrniti kot nepravilno.

Naročnik je sprejel odločitev št. CD-TS-VS/vadt27 z dne 7. 2. 2007, s katero je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen.

Naročnik se sklicuje na določbo iz 2. poglavja na strani 3 razpisne dokumentacije in ugotavlja, da je izbrani ponudnik predložil zahtevani obrazec, oštevilčil vse strani (pravilno, vključno s podpisom in z žigom), predložil obrazec na pravem mestu (13/66), oštevilčil, požigosal in podpisal tudi kazalo vsebine, ponudbeno dokumentacijo uredil po zahtevanem vrstnem redu, vendar pa izbrani ponudnik na obrazcu ni vpisal številk strani. Naročnik navaja, da je ocenil, da taka pomanjkljivost spada med nebistvene pomanjkljivosti in zato ni potrebe, da bi bila taka ponudba izločena. Ob tem pa naročnik tudi ugotavlja, da je izbrani ponudnik naročnikovo zahtevo razumel natanko tako, kot jo je tudi izpolnil poenostavljeno: označil je strani in vložil kazalo. Naročnik zavrača tudi vlagateljeve revizijske navedbe glede predložitve spornega potrdila Uprave RS za zaščito in reševanje za požarno varovanje. Naročnik navaja, da je treba razlikovati med zapisom v razpisni dokumentaciji na strani 2/35, kjer naročnik navaja splošni opis svojega delovanja (kjer je omenjena gasilska služba) in predmetom razpisa. Naročnik navaja, da storitev gasilske službe oziroma požarnega varovanja ni razpisal, je pa tako potrdilo točkoval v merilih.

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 15. 2. 2007 obvestil, da želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem dopisu se vlagatelj podrobno opredeljuje do naročnikovih argumentov iz odločitve o zahtevku za revizijo.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. CD-TS-VS/vadt28 z dne 19. 2. 2007 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama spor o tem, ali je naročnik ponudbo izbranega ponudnika upravičeno spoznal za pravilno in jo izbral.

V skladu s 13. točko 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" opredeljena kot "tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije". V postopku oddaje javnega naročila mora naročnik po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne (prvi odstavek 76. člena ZJN-1).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je spor med naročnikom in vlagateljem nastal že po sprejemu odločitve o oddaji javnega naročila, zaradi česar je po roku za predložitev ponudb treba upoštevati, da v vsebino razpisne dokumentacije ni mogoče več posegati (peti odstavek 12. člena ZRPJN) in da je treba zahteve razpisne dokumentacije izpolniti na način, kot se te glasijo, naročnik pa mora pravilnost ponudbe ugotavljati v skladu z zahtevami take razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija pa tudi poudarja, da se je že v več primerih izrekla, da nejasnih zahtev iz razpisne dokumentacije (torej v primeru, ko jezikovni znaki posamezne zahteve niso jasni ali ponujajo več možnih razlag) ni mogoče razlagati v škodo ponudnikov.

V zvezi z vlagateljevo revizijsko navedbo glede neizpolnitve razpisnega obrazca 1 - pregled vsebine ponudbe, s čimer naj bi izbrani ponudnik ravnal v nasprotju z 2. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, je Državna revizijska komisija najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik v 2. točki Ponudbena dokumentacija - pogoji za udeležbo določil:
"Ponudba mora biti pripravljena v skladu z Zakonom o javnih naročilih (ZJN-1UPB1, Uradni list RS, št. 36/04). Ponudba bo pravilna v primeru, če bo vsebovala naslednje dokumente:
â??
2. pregled vsebine ponudbe z označitvijo strani - zaporedno kazalo (vzorec kazala - razpisni obrazec 1);
â??
Ponudbena dokumentacija mora biti urejena po zgoraj navedenem vrstnem redu in oštevilčena. Ponudba postane sestavni del pogodbe."

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil razpisni obrazec 1, da v njem ni izpolnil prostorčkov za navedbo številk strani, da je v spodnjem desnem kotu obrazca navedel številko 13, obrazec pa je parafiral (podpisal) in žigosal.

Iz vpogleda v zahtevo razpisne dokumentacije Državna revizijska komisija ugotavlja, da ta omogoča tudi razlago, kot jo je podal naročnik, in sicer, da je izbrani ponudnik "označil stran in vložil kazalo". Namreč, po oceni Državne revizijske komisije je zahtevo iz 2. točke 2. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe mogoče razumeti tudi na način, da bo ponudba pravilna že oziroma tudi v primeru, če bo vanjo vložen sporni obrazec (na katerem je treba označiti stran tega obrazca) v pravilnem zaporedju. Nenazadnje, tudi s primerjavo drugih zahtev iz 2. točke razpisne dokumentacije (gl. točke 3-7 in 10-13) je razvidno, da v tej točki naročnik ni zahteval predložitev "izpolnjenega obrazca". Glede na to, da je sporna zahteva razpisne dokumentacije nejasna oziroma dopušča tudi podano razlago, je ni mogoče interpretirati v škodo izbranega ponudnika, zaradi česar Državna revizijska komisija tej vlagateljevi revizijski navedbi ni sledila.

Ob tem Državna revizijska komisija ugotavlja, da pa se je mogoče strinjati z vlagateljem, ko v zahtevi za nadaljevanje pred Državno revizijsko komisijo z dne 15. 2. 2007 opozarja, da naročnik (na podlagi ZJN-1; op. Državne revizijske komisije) ne more arbitrarno odločati, "katere napake ali pomanjkljivosti so v ponudbi dovolj velike, da je zaradi njih potrebno izločiti določeno ponudbo". Vendar pa, kot je Državna revizijska komisija že predhodno zapisala, temu vlagateljevemu argumentu v tem primeru, ko je razpisna dokumentacija nejasna oziroma omogoča tudi podano razlago, ni mogoče slediti.

Vlagatelj tudi izpodbija pravilnost ponudbe izbranega ponudnika zaradi nepredložitve potrdila Uprave RS za zaščito in reševanje za požarno varovanje, saj naj bi taka obveznost sledila iz določb razpisne dokumentacije.

Državna revizijska komisija je najprej vpogledala v razpisno dokumentacijo in ugotovila, da je naročnik na strani 2 od 35 razpisne dokumentacije pod naslovom Opis predmeta javnega naročila zapisal:
"Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, v nadaljevanju CD, Ljubljana, Prešernova cesta 10, potrebuje za svoje nemoteno delovanje storitve zasebnega varovanja.
Zaradi narave svojega dela in specifičnosti objekta je za nemoteno delovanje CD potrebna 24-urna dežurna varnostna, receptorska in gasilska služba.
Zaradi velikosti objekta, velikega števila prireditev, protokolarnih sprejemov in ostalih potreb, CD s svojimi razpoložljivimi zmožnostmi ne more zagotavljati vseh varnostnih potreb, zato razpisuje potrebe po dodatnih storitvah varovanja z namenom zagotoviti varnost premoženja, zaposlenih delavcev, nastopajočih umetnikov in obiskovalcev CD.
Storitve zasebnega varovanja se izvajajo praviloma v CD v Ljubljani, Prešernova cesta 10. Izjemoma nekajkrat letno tudi izven prostorov CD, kjer je organizator prireditev CD. CD potrebuje 24 ur na dan oziroma vse dni v letu redno fizično varovanje večih varnostnikov. Storitve varovanja obsegajo redno in izredno varovanje. ..."

Naročnik je nadalje v 12. točki Merila, ki bodo uporabljena pri ocenjevanju ponudb in izbiri najugodnejše ponudbe Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (strani 7-9) določil:

"Navedba in ovrednotenje meril:

Naročnik bo pri izboru upošteval merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe, skladno z vrstami meril, navedenimi v 51. členu (ZJN-1UPB1, Uradni list RS, št. 36/04).
â??
potrdila od 0 do 8 točk
â??

Obrazložitev načina uporabe meril:
â??
7. potrdila

Ponudnik, ki predloži potrdilo Uprave RS za zaščito in reševanje za požarno varovanje, dobi 2 točki. Ponudnik, ki potrdila ne predloži, ne prejme točk pri tem merilu.

Največje možno število točk pri tem merilu je 2.
â??"

Državna revizijska komisija najprej opozarja, da se pogoj (element, ki mora biti v ponudbi v celoti izpolnjen na način, kot je predviden v razpisni dokumentaciji in je izključne narave; 10. točka 3. člena ZJN-1) razlikuje od merila (element za vrednotenje, primerjanje ali presojanje ponudb; 9. točka 3. člena ZJN-1) po tem, da pomeni izključujoč element. Če naročnik določi nek element kot merilo, pa ga ponudba ne izpolnjuje, ponudbe ni mogoče izločiti, ampak se po takšnem merilu tak element ponudbe ne vrednoti oziroma se ga vrednosti v skladu z določbami razpisne dokumentacije.

V obravnavanem primeru je razvidno, da je naročnik na strani 2 od 35 razpisne dokumentacije pod naslovom Opis predmeta javnega naročila res zapisal pojem "gasilska služba", vendar iz preostale razpisne dokumentacije ni mogoče potegniti zaključka, da je ta dejavnost predmet oddaje javnega naročila. Državna revizijska komisija se strinja z naročnikovo argumentacijo iz odločitve o zahtevku za revizijo, da gre v primeru navedbe tega pojma le za "splošni opis delovanja naročnika". Državna revizijska komisija pa tudi ugotavlja, da je sporno situacijo mogoče obravnavati tudi v povezavi z določitvijo spornega potrdila kot merila (oporekanje postavitvi takega merila bi bilo v skladu s petim odstavkom 12. člena ZRPJN sicer prepozno) kot enega izmed elementov merila ekonomsko najugodnejše ponudbe (51. člen ZJN-1) in tega, da neizpolnitev merila ne pomeni izključujočega elementa (kot sicer to velja za pogoj).

Državna revizijska komisija tako povzema, da vlagatelj ni uspel izkazati, da je zahtevek za revizijo utemeljen, zaradi česar je odločila, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih z revizijo. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je zavrnila tudi zahtevo za povračilo stroškov, nastalih z revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 20. 2. 2007

predsednica senata
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Cankarjev dom, kulturni in kongresni center, Prešernova 10, 1000 Ljubljana,
- odvetnica Aleksandra Jurakk, Pražakova 20, 1000 Ljubljana,
- Fit varovanje, d. d., Mala ulica 1, 1000 Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana.