018-052/2007 Parkirišča javno podjetje d.o.o.

Številka: 018-052/2007-43-593

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 95/2005 - ZRPJN-UPB3 in 78/2006; v nadaljevanju: ZRPJN) v senatu članice mag. Nataše Jeršič kot predsednice senata, predsednika Sama Červeka in članice Sonje Drozdek šinko kot članov senata, ob sodelovanju svetovalke Zlate Jerman, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila za "Fizično in tehnično varovanje" ter na podlagi pritožbe in zahtevka za revizijo, ki ju je vložil vlagatelj Valina varovanje d.o.o., Litijska 45, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska 45, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in partnerji o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 26.02.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Pritožbi vlagatelja z dne 12.02.2007 se ugodi in se razveljavi naročnikova odločitev o ustavitvi postopka revizije postopka oddaje javnega naročila, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 15.01.2007, kot izhaja iz naročnikovega Sklepa št. JN-01/2006 z dne 09.02.2007. Zahtevek za revizijo vlagatelja z dne 15.01.2007 se sprejme v obravnavo.

2. Naročnik mora vlagatelju povrniti stroške, nastale s pritožbo, v višini 951,23 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

3. Zahtevku za revizijo vlagatelja z dne 15.01.2007 se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovana v "Sklepu o oddaji javnega naročila" št. JN-01/2006 z dne 13.12.2006.

4. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 1.396,34 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

5. Zahteva naročnika za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev

Naročnik je 13.10.2006 sprejel sklep o začetku postopka oddaje predmetnega javnega naročila po odprtem postopku št. JN-01/2006 in objavil javni razpis v Uradnem listu RS, št. 110-111/2006 dne 27.10.2006, pod številko objave Ob-29600/06.

Naročnik je 13.12.2006 izdal dokument "Sklep o oddaji javnega naročila" št. JN-01/2006, na podlagi katerega je predmetno javno naročilo oddal ponudniku Ibssa d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je dne 15.01.2007 vložil zahtevek za revizijo, v katerem naročniku očita kršitev prvega in drugega odstavka 76. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/00, 102/00 in 2/04; v nadaljevanju: ZJN-1), in sicer, ker sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudba drugega najugodnejšega ponudnika G7 d.o.o., špruha 33, Trzin ( v nadaljevanju G7 d.o.o.), nepravilni in bi ju naročnik moral izločiti. Slednja ponudba (katero vlagatelj poimenuje izbrano ponudbo) je po mnenju vlagatelja nepravilna iz razloga, ker ponudnik ni predložil pogodbe s principalom oziroma zastopnikom za obstoječo opremo naročnika ali pogodbe s principalom ali zastopnikom za nadomestno opremo, skladno s točko 9.2 navodil ponudnikom. Ponudba izbranega ponudnika pa je nepravilna, ker ponudnik ni predložil izpiska iz sodnega registra, ampak le sklep o vpisu v sodni register iz leta 2002, kar ni skladno s točko 9.1 navodil. Prav tako izbrani ponudnik ni predložil licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov oziroma ni predložil pogodbe s podizvajalcem ter partnerske pogodbe skladno s točko 1.4.2 splošnih pogojev javnega naročanja. Vlagatelj tudi zahteva povračilo stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je 29.01.2007 sprejel odločitev o zahtevku za revizijo, št. JN-01/2006, s katero je v celoti zavrnil zahtevek za revizijo vlagatelja in zahtevo za povračilo stroškov revizijskega postopka. Naročnik v obrazložitvi uvodoma pojasni nejasnost zahtevka za revizijo v točki A), ki zatrjuje nepravilnost ponudbe "izbranega ponudnika G7 d.o.o.", vendar ker je zahtevek za revizijo vložen po pooblaščencu, ki je odvetnik, le-ta ne more biti prava neuka stranka, zaradi česar se je naročnik opredelil do presoje pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika, ki je v celoti predložil dokumente pod točko 9.2 navodil ponudnikom. Nadalje, v zvezi s predložitvijo izpiska iz sodnega registra, naročnik pojasnjuje, da v razpisni dokumentaciji pod točko 9.1 ni zahteval izpiska iz sodnega registra, ampak je zahteval, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu, kot dokazilo pa je naročnik zahteval izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence. Iz predloženih potrdil izbranega ponudnika je razvidno, da je le-ta registriran pri pristojnem sodišču, za opravljanje dejavnosti varovanja, sicer pa ima naročnik elektronski dostop do podatkov iz sodnega registra in je tako preveril registracijo vseh ponudnikov. V zvezi z licenco naročnik ugotavlja, da izbrani ponudnik ni predložil licence za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, vendar je le-to predložil partner družba FIT varovanje d.o.o., ki je skupaj z izbranim ponudnikom nastopal kot skupni ponudnik. Naročnik pa prav tako ni zahteval predložitev partnerske pogodbe k ponudbeni dokumentaciji, ampak zgolj izjavo (obrazec A-4).

Vlagatelj je naročnika z dopisom z dne 05.02.2007 obvestil, da nadaljuje postopek pred Državno revizijsko komisijo.

Naročnik je dne 09.02.2007 sprejel sklep št. JN-01/2006, s katerim je ustavil revizijski postopek za oddajo predmetnega javnega naročila. Naročnik svojo odločitev utemeljuje z dejstvom, da je vlagatelj naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo po preteku zakonsko določenega roka.

Vlagatelj je dne 12.02.2007 pri Državni revizijski komisiji vložil pritožbo zoper sklep o ustavitvi postopka naročnika z dne 09.02.2007, v kateri zatrjuje napačno presojo naročnika o prepozno vloženem obvestilu o nadaljevanju postopka.

Državna revizijska komisija je naročnika z dopisom št. 018-052/2007-43-446 z dne 14.02.2007 pozvala za odstop dokumentacije v predmetni zadevi. Naročnik je z vlogo z dne 16.02.2007 odstopil dokumentacijo. Naročnik v vlogi povzema razloge za ustavitev postopka iz sklepa z dne 09.02.2007 in zavrača pritožbo vlagatelja kot neutemeljeno ter povzema razloge za zavrnitev zahtevka za revizijo iz odločitve z dne 29.01.2007 in zahteva povrnitev odvetniških stroškov.

Po pregledu dokumentacije ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija v skladu z 22. in 23. členom ZRPJN odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

(1) Državna revizijska komisija je v okviru postopka najprej obravnavala vlagateljevo pritožbo zoper naročnikov sklep o ustavitvi postopka revizije postopka oddaje predmetnega javnega naročila, vodenega na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 15.01.2007 in ugotovila, da je pritožba vlagatelja utemeljena.

Med naročnikom in vlagateljem je sporno vprašanje, ali je vlagatelj naročnika obvestil o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo v zakonsko predpisanem roku.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZRPJN mora vlagatelj "najkasneje v roku treh dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo naročnika pisno obvestiti, ali bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali zahtevek za revizijo umika. Če vlagatelj zahtevka za revizijo šele po preteku danega roka naročniku sporoči, da bo nadaljeval postopek pred Državno revizijsko komisijo ali v primeru molka vlagatelja zahtevka za revizijo, se šteje, da je zahtevek za revizijo umaknjen, o čemer naročnik izda sklep o ustavitvi postopka revizije. Zoper sklep je dopustna pritožba na Državno revizijsko komisijo v treh dneh od prejema sklepa." Iz navedene določbe ZPRJN izhaja, da mora vlagatelj v primeru, če želi nadaljevati postopek pred Državno revizijsko komisijo, o tem naročnika pisno obvestiti v roku treh dni od prejema naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo.

Med strankama ni sporno dejstvo, da je vlagatelj prejel odločitev naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo dne 31.01.2007 ter, da je vlagatelj naročniku posredoval obvestilo o nadaljevanju postopka s priporočeno pošto dne 05.02.2007. Vendar naročnik zatrjuje, da je vlagatelj obvestilo o nadaljevanju postopka vložil po preteku tridnevnega roka, vlagatelj pa zatrjuje nasprotno, da je bil zadnji dan izteka roka sobota, kar pomeni, da se je rok za vložitev obvestila o nadaljevanju postopka iztekel šele s pretekom prvega prihodnjega delavnika, to je v ponedeljek, dne 05.02.2007, torej tistega dne, ko je po pošti priporočeno oddal obvestilo.

Upoštevajoč določbe 111. in 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, 96/02, 2/04, 10/04, 69/05, 90/05 in 43/06; v nadaljevanju: ZPP) ZPP, ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi v reviziji postopkov oddaje javnih naročil, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v obravnavanem primeru tridnevni rok za vložitev obvestila o nadaljevanju postopka potekel v ponedeljek, dne 05.02.2007. ZPP v drugem odstavku 111. člena namreč določa, da v primeru, ko je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan. Ob upoštevanju te določbe je potrebno ugotoviti, da je sporni rok za vložitev zahtevka za revizijo začel teči dne 01.02.2007. Četrti odstavek 111. člena ZPP določa, če je zadnji dan roka sobota, nedelja, praznik ali drug dela prost dan, ki ga določa zakon o praznikih, se izteče rok s pretekom prvega prihodnjega delavnika. Ker se je torej v obravnavanem primeru tridnevni rok za vložitev obvestila o nadaljevanju postopka iztekel dne 03.02.2007, torej v soboto, se je ob upoštevanju navedene zakonske določbe sporni rok iztekel šele v ponedeljek, dne 05.02.2007. Ob tem je potrebno smiselno upoštevati tudi določbo drugega odstavka 112. člena ZPP, ki določa, da se v primeru, če se pošlje vloga po pošti priporočeno ali brzojavno, dan oddaje na pošto šteje za dan izročitve organu, na katerega je naslovljena. Kot že ugotovljeno zgoraj, med strankama ni sporno, da je vlagatelj obvestilo o nadaljevanju postopka s priporočeno pošiljko oddal dne 05.02.2007. Glede na vse navedeno, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljevo obvestilo o nadaljevanju postopka vloženo pravočasno in da je naročnik neupravičeno ustavil predmetni postopek revizije.

Na podlagi zgoraj navedenega je Državna revizijska komisija ravnala v skladu s tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN in pritožbi vlagatelja ugodila ter odločila, da zahtevek za revizijo vlagatelja sprejme v obravnavo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je zahteval povračilo stroškov postopka s pritožbo v višini 3000 odvetniških točk za sestavo pritožbe ter 40 točk pavšalnih stroškov, vse povečano za 20% DDV.

Ker je Državna revizijska komisija odločala o vlagateljevi pritožbi in slednji tudi ugodila, je na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno s 155. členom ZPP, vlagatelju glede na višino spornega predmeta priznala strošek za sestavo pritožbe v višini 1700 odvetniških točk, kar v skladu z Zakonom o uvedbi Eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) po veljavnem tečaju zamenjave tolarja z eurom (1 EUR = 239,640 SIT) in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta 1086/2006 v višini 0,459 EUR znaša 780,30 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 936,36 EUR in za pavšalne stroške v višini 2% od skupne vrednosti storitev do 1000 točk (20 točk), kar znaša 9,18 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 11,02 EUR in 1% od presežka nad 1000 točk (7 točk), kar znaša 3,21 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 3,85 EUR, vse skupaj v višini 951,23 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

(2) Državna revizijska komisija je v nadaljevanju meritorno odločala o zahtevku za revizijo.

Vlagatelj očita naročniku kršitev prvega in drugega odstavka 76. člena ZJN-1, ki določata, da mora naročnik v postopku oddaje javnega naročila po opravljenem pregledu zavrniti vse ponudbe, ki niso primerne, sprejemljive ali pravilne ter po opravljenem ocenjevanju izbere najugodnejšo ponudbo.

Skladno z določili 13. točke prvega odstavka 3. člena ZJN-1 je "pravilna ponudba" tista ponudba, ki je pravočasna in za katero se po odpiranju ponudb, na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da v celoti izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Podobno je, skladno z določili 2. člena Pravilnika o ugotovitvi, kdaj šteje ponudba za nepravilno, neprimerno ali nesprejemljivo (Uradni list RS, št. 33/04) ponudba med drugim nepravilna, če se po odpiranju ponudb na podlagi pregleda in ocenjevanja ugotovi, da ne izpolnjuje v celoti vseh zahtev iz razpisne dokumentacije.

2.a) Državna revizijska komisija je najprej presodila očitke vlagatelja pod točko B) zahtevka za revizijo, ki se nanašajo na nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, katerega ponudbi vlagatelj očita, da ne vsebuje izpiska iz sodnega registra za družbo Ibssa d.o.o., licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov oziroma pogodbe s podizvajalcem ter partnerske pogodbe.

2.a.1) Naročnik je v točki 9.1 Navodil ponudnikom (Preverjanje sposobnosti) zahteval, da je ponudnik registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu; kot dokazilo pa mora posredovati izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence. Skladno s točko 1.4.2 Splošnih pogojev javnega naročanja predmetne razpisne dokumentacije je pri predmetnem javnem naročilu dovoljena skupna ponudba ali prijava več pogodbenih partnerjev. Če ponudnik nastopa s partnerji, mora vsak od sodelujočih v ponudbi izpolniti in priložiti 2. del obrazca Prijava (obrazec A-4) z naslovom Podatki in zaveze posameznih udeležencev v vrstnem redu, kot je vrstni red sodelujočih določen s strani ponudnika v tem obrazcu. Ostale obrazce izpolni in priloži zgolj poslovodeči partner.

Iz vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika izhaja, da je le-ta kot dokazilo za registracijo družbe Ibssa d.o.o., kot poslovodečega partnerja predložil kopijo sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 06.12.2002 o vpisu ustanovitve družbe Ibssa d.o.o. v sodni register ter kopijo sklepa Okrožnega sodišča v Ljubljani z dne 05.05.2004 o vpisu spremembe zastopnika družbe Ibssa d.o.o. v sodni register.

Državna revizijska komisija v tem delu sicer pritrjuje naročniku, da le-ta v razpisni dokumentaciji ni izrecno zahteval izpiska iz sodnega registra, temveč izpisek iz sodne ali druge ustrezne evidence, pri čemer tudi ni opredelil, kateri dokument naj bi predstavljal izpisek. Vendar pa je ob upoštevanju prakse postopkov javnega naročanja in sklepanja poslov v pravnem prometu kot dokazilo, da je ponudnik (ki je gospodarska družba), registriran in lahko opravlja določeno dejavnost, šteti izpisek iz sodnega registra, ki je skladno s 7. členom Zakona o sodnem registru (Uradni list RS, št. 13/94 in spr.; v nadaljevanju: ZSreg) javna knjiga, v sodni register vpisani podatki pa so javni in jih sme vsakdo pregledovati, prepisovati ali zahtevati, naj se mu izda overjeni izpisek iz sodnega registra. Ponudnik mora namreč kot obvezni pogoj skladno z 42. členom ZJN-1 izpolnjevati pogoj, da je registriran pri pristojnem sodišču ali drugem organu. Skladno s 3. členom ZSreg so subjekti, ki se vpišejo v sodni register, tudi družbe z omejeno odgovornostjo, v obliki katere je organiziran tudi izbrani ponudnik, zato je nesporno ugotoviti, da je izbrani ponudnik registriran pri pristojnem sodišču in bi kot dokazilo za to moral predložiti izpisek iz sodnega registra.

Sklep sodišča o vpisu ustanovitve družbe (katero je predložil izbrani ponudnik) je akt sodišča, s katerim sodišče odloči o predlogu za vpis v sodni register in je individualni pravni akt, ki zadeva le subjekt vpisa in nima javnopravnega značaja. Izpisek iz sodnega registra, katerega izdajajo sodišča kot potrdila iz uradne evidence, ki jo vodijo, pa je namenjen prav dokazovanja registracije subjekta, katero zahteva določba 42. člena ZJN-1.

Državna revizijska komisija tako v tem delu ugotavlja utemeljenost zahtevka za revizijo vlagatelja in posledično nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika.

2.a.2) Naročnik je v točki 9.2 Navodil ponudnikom (Preverjanje sposobnosti) zahteval, da ima ponudnik licenco za opravljanje dejavnosti zasebnega (tehničnega in fizičnega) varovanja, skladno z zahtevo zakona o zasebnem varovanju oziroma, kakor je naročnik naknadno spremenil navedeno zahtevo, da ima ponudnik licenco za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov, katero mora predložiti kot dokazilo.

Kakor je že navedeno pod točko 2.a.1) te obrazložitve, iz točke 1.4.2 Splošnih pogojev javnega naročanja izhaja, da mora v primeru prijave več pogodbenih partnerjev vsak od sodelujočih v ponudbi izpolniti in priložiti 2. del obrazca Prijava (obrazec A-4) z naslovom Podatki in zaveze posameznih udeležencev v vrstnem redu, kot je vrstni red sodelujočih določen s strani ponudnika v tem obrazcu. Ostale obrazce izpolni in priloži zgolj poslovodeči partner. Ponudba mora skladno s točko 1.4.1. Splošnih pogojev javnega naročanja vsebovati vse v celoti izpolnjene obrazce, ki so določeni v točki 6. Navodil ponudnikom (Ponudbena dokumentacija), ki v 10. točki zahteva listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 9.2 po navedenem vrstnem redu.

Iz navedenih določb razpisne dokumentacije izhaja, da bi moral poslovodeči partner predložiti vse obrazce in dokumente, ki jih je naročnik zahteval v točki 6. Navodil ponudnikom in med katere spadajo tudi listine za dokazovanje izpolnjevanja pogojev iz točke 9.2, med njimi tudi zahtevana licenca za načrtovanje in izvajanje varnostnih sistemov. Naročnik namreč ni določil, da lahko licenco v primeru prijave več pogodbenih partnerjev predloži katerokoli od partnerjev, ampak zgolj poslovodeči partner.

Ker izbrani ponudnik kot poslovodeči partner ni predložil zahtevane licence, ampak jo je preložil zgolj sodelujoči partner Fit varovanje d.o.o., kar med strankama ni sporno, je njegova ponudba tudi v tem delu, ob upoštevanju zahtev naročnika iz razpisne dokumentacije, nepravilna.

2.a.3) Vlagatelj zatrjuje nepravilnost izbrane ponudbe tudi v delu, ki se nanaša na predložitev partnerske pogodbe.

Naročnik je v četrtem odstavku točke 1.4.2 Splošnih pogojev javnega naročanja navedel, da morajo partnerji v primeru, če ponudbo predloži skupina partnerjev, v pogodbi o izvedbi predmeta javnega naročila (partnerska pogodba) v primeru, da bo taka skupina izbrana, opredeliti poslovodečega partnerja, ki bo od naročnika sprejemal obveznosti, navodila in lahko tudi plačila v imenu in za račun vseh sodelujočih, ter delež in vrsto storitev, ki jih opravlja posamezen partner. Pogodba mora jasno določati, da proti naročniku za celotno obveznost in za vsak njen del odgovarjajo vsi partnerji solidarno in vsak posebej v celoti.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v razpisni dokumentaciji sicer predvidel predložitev partnerske pogodbe v primeru nastopa skupine partnerjev, vendar pa le v primeru, da bo taka skupina partnerjev izbrana; torej nastopi obveznost predložitve partnerske pogodbe šele v primeru, ko bi naročnik izbral kot najugodnejšega ponudnika in oddal naročilo tej skupini in bo taka naročnikova odločitev postala dokončna (ko je ne bo več možno izpodbijati v revizijskem posotpku). Ker odločitev o izbiri ponudnika v času vložitve zahtevka za revizijo še ni postala dokončna, izbrani ponudnik ni bil dolžan predložiti partnerske pogodbe. V tem delu je zato Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnila kot neutemeljenega.

2.b) Državna revizijska komisija se je v nadaljevanju opredelila še do zatrjevanih kršitev s strani vlagatelja pod točko A) zahtevka za revizijo, v kateri vlagatelj zatrjuje nepravilnost ponudbe drugega najugodnejšega ponudnika G7 d.o.o., ker le-ta ni predložil pogodbe s principalom oziroma zastopnikom za nadomestno opremo. Vlagatelj sicer pod to točko napačno navede "izbrani" ponudnik, vendar je nesporno, da zatrjuje nepravilnost ponudbe ponudnika G7 d.o.o., katerega naziv izrecno navede in tako tudi naslovi točko A).

Naročnik je v točki 9. Navodil ponudnikom pod točko 5. zahteval dokazilo - pogodbo s principalom oziroma zastopnikom za obstoječo opremo naročnika ali pogodba s principalom ali zastopnikom za nadomestno opremo ter detajlen tehnični opis ekvivalentne tehnične opreme za varovanje, skupaj z izjavo, da bo izvajalec v primeru sklenitve pogodbe v roku 14. dni nadomestil, inštaliral in povezal obstoječo opremo z ekvivalentno.

Po vpogledu v ponudbo ponudnika G7 d.o.o. izhaja, da je le-ta pod točko 9.5. predložil izjavo, da bo izvedel razpisana dela brez podizvajalcev in pogodbenih partnerjev in izjavo, da bo v primeru sklenitve pogodbe v roku 14 dni nadomestil, instaliral in povezal obstoječo opremo z ekvivalentno, medtem ko ni predložil zahtevane pogodbe s principalom oziroma zastopnikom za obstoječo opremo naročnika ali nadomestno opremo, zaradi česar je njegova ponudba v tem delu nepravilna in vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu utemeljen.

Državna revizijska komisija je glede na vse navedeno ugotovila, da sta ponudbi izbranega ponudnika in ponudnika G7 d.o.o. nepravilni, zato je zahtevku za revizijo vlagatelja ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji naročila, vsebovano v "Sklepu o oddaji javnega naročila" št. JN-01/2006 z dne 13.12.2006.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Vlagatelj je zahteval povračilo takse za revizijo v višini 417,30 EUR, stroškov za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3000 odvetniških točk, stroškov za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka v višini 50 odvetniških točk ter 40 točk pavšalnih stroškov, vse povečano za 20% DDV.

Državna revizijska komisija je vlagatelju glede na višino spornega predmeta priznala takso za revizijo v višini 417,29 EUR, strošek za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1700 odvetniških točk, kar v skladu z Zakonom o uvedbi Eura (Uradni list RS, št. 114/06; v nadaljevanju: ZUE) po veljavnem tečaju zamenjave tolarja z eurom (1 EUR = 239,640 SIT) in ob upoštevanju vrednosti odvetniške točke skladno z Uredbo Sveta 1086/2006 v višini 0,459 EUR znaša 780,30 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 936,36 EUR, strošek za sestavo obvestila o nadaljevanju postopka v višini 50 odvetniških točk, kar znaša 22,95 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 27,54 EUR in za pavšalne stroške v višini 2% od skupne vrednosti storitev do 1000 točk (20 točk), kar znaša 9,18 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 11,02 EUR in 1% od presežka nad 1000 točk (7,5 točk), kar znaša 3,44 EUR, skupaj z 20% DDV v višini 4,13 EUR, vse skupaj v višini 1.396,34 EUR.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Iz določil četrtega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora vlagatelj zahtevka za revizijo v primeru, če zahtevek za revizijo ni utemeljen, naročniku na njegovo pisno zahtevo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo. Naročnik je v revizijskem postopku zahteval povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo. Ker je vlagateljev zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik ni upravičen do povračila stroškov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 5. točke izreka tega sklepa utemeljena.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"Â"26.02.2007Predsednica senata:
mag. Nataša Jeršič
Članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Parkirišča javno podjetje d.o.o., Vodnikov trg 5, Ljubljana
- Odvetniška družba Ferfolja, Ljubič in partnerji o.p., d.n.o., Slomškova ulica 17, Ljubljana
- Odvetnik Leon Benigar Tošič, Litijska 45, Ljubljana
- Ibssa d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, 1000 Ljubljana