018-050/2007 Dom upokojencev Podbrdo

Številka: 018-050/07-43-0513

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN), po članici Nataši Jeršič, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila male vrednosti "ČISTILA ZA KUHINJO" in na podlagi pritožbe, ki jo je vložila gospodarska družba Inter Koop, d. o. o., Ulica heroja šaranoviča 34, 2000 Maribor, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 19. februarja 2007

ODLOČILA

1. Vlagateljevi pritožbi se ugodi in se razveljavi naročnikov sklep številka 59/2, izdan dne 31. januarja 2007.

2. Naročnik mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo z dne 07. februarja 2007, ob ugotovitvi izpolnjevanja vseh procesnih predpostavk, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

3. Naročnik je vlagatelju pritožbe dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v višini 224,73 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja pritožbe se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 08. decembra 2006 sprejel "s k l e n i l a: o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti" številka JNMV-0029/2006-POG, predmet javnega naročila "ČISTILA ZA KUHINJO" (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo male vrednosti), istega dne pa tudi povabilo k oddaji ponudb. Povabilo k oddaji ponudbe je naročnik posredoval gospodarski družbi IVEC, d. o. o., Ulica heroja šaranoviča, 2000 Maribor, vlagatelju pritožbe in gospodarski družbi ECOLAB, d. o. o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik).

Vse tri povabljene gospodarske družbe so v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti oddale svoje ponudbe (v nadaljnjem besedilu: ponudniki), naročnik pa je dne 29. decembra 2006 izdal "OBVESTILO O ODDAJI NAROČILA" številka JNMV-0029/2006-POG - 63/4 (v nadaljnjem besedilu: obvestilo o oddaji naročila). Obvestilo o oddaji naročila je vlagatelj pritožbe prejel dne 04. januarja 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice. Vlagatelj pritožbe je dne 08. januarja 2007 izdal vlogo (naročnik jo je prejel dne 09. januarja 2007), v kateri je
- naročnika v skladu s 5. členom Uredbe o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti pozval, da mu posreduje ceno, ki jo je ponudil najugodnejši ponudnik;
- naročnika prosil, da mu omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.

Naročnik je z dopisom številka 12/1, izdanim dne 11. januarja 2007, vlagatelja pritožbe obvestil, da lahko vpogled v ponudbo izbranega ponudnika opravi dne 15. januarja 2007. Vlagatelj pritožbe je na podlagi opravljenega vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika dne 15. januarja 2007 izdal "Zahtevo za obrazložitev Obvestila o oddaji naročila številka JNMV-0029/2006-POG-63/ 4 z dne 29.12.2006". Dne 16. januarja 2007 je naročnik izdal "Dodatno obrazložitev obvestila o oddaji naročila št.: JNMV-29/2006-POG z dne 29.12.2006" številka 12/3.

Vlagatelj pritožbe je dne 24. januarja 2007 izdal in na naročnika naslovil "Zahtevo za dodatno obrazložitev Obvestila o oddaji naročila številka JNMV-0029/2006-POG-63/4 z dne 29.12.2006", ki je bila poslana po telefaksu, dne 24. januarja 2007 pa je naročnik izdal "JNMV-0029/2006-POG-63/4 z dne 29.12.2006" brez številke, iz katere je razviden vrstni red ponudnikov (s ponujenimi cenami v EUR).

Vlagatelj pritožbe je dne 25. januarja 2007 izdal "Zahtevo za dodatno obrazložitev Dodatne obrazložitve obvestila o oddaji naročila št.: JNMV-0029/2006-POG številka 12/3 z dne 16.01.2007", ki jo je naročnik prejel istega dne, naročnik pa je dne 25. januarja 2007 izdal "DODATNO OBRAZLOŽITEV OBVESTILA O ODDAJI NAROČILA šT. JMNV-29-2006-POG Z DNE 29.12.2006" številka 12/4, ki jo je vlagatelj prejel dan kasneje.

Vlagatelj pritožbe je dne 26. januarja 2007 priporočeno na pošto oddal zahtevek za revizijo, v katerem vlagatelj naročniku predlaga, da njegovemu zahtevku za revizijo ugodi, razveljavi obvestilo o oddaji naročila številka JNMV-0029/2006-POG z dne 29. decembra 2006 ter odločitev o oddaji javnega naročila spremeni tako, da javno naročilo odda vlagatelju, vlagatelju pa povrne priglašene stroške za sestavo zahtevka za revizijo ter plačano takso.

Naročnik je dne 31. januarja 2007 izdal sklep, iz izreka katerega izhaja: "Zavrne se zahtevek za REVIZIJO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA "ČISTILA ZA KUHINJO" št. JNMV-0029/2006-POG." (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). Vlagatelj pritožbe je odločitev o oddaji naročila prejel dne 05. februarja 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice, dne 07. februarja 2007 pa je na pošto priporočeno oddal pritožbo z istim dnem njene izdaje (v nadaljnjem besedilu: pritožba). V pritožbi njen vlagatelj navaja, da pritožbo vlaga na podlagi drugega odstavka 13. člena ZRPJN, vlaga pa jo zoper odločitev o zahtevku za revizijo. V pritožbi vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in izpodbijani sklep razveljavi, naročniku pa naloži povrnitev priglašenih stroškov pritožbenega postopka.

Vlagatelj v obrazložitvi pritožbe trdi, da je izpodbijana odločitev o zahtevku za revizijo nepravilna in nezakonita, saj je pritožnik (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj oziroma vlagatelj pritožbe) zahtevek za revizijo vložil v zakonsko določenem roku. Vlagatelj pritožbe še navaja, da je pisni odpravek obvestila o oddaji naročila prejel dne 04. januarja 2007, dne 08. januarja 2007 pa je pisno zaprosil naročnika za dodatno obrazložitev ter vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Vlagatelj pritožbe navaja, da je po vpogledu ponovno zaprosil za obrazložitev, naročnikovo dodatno obrazložitev obvestila o oddaji naročila pa je prejel dne 17. januarja 2007.

Vlagatelj pritožbe še navaja, da je zahtevek za revizijo vložil dne 26. januarja 2007 s priporočeno poštno pošiljko, torej 9. dan zakonskega roka. Na podlagi česa je naročnik ugotovil, da naj bi bil zahtevek za revizijo vložen prepozno, vlagatelju pritožbe ne more biti razumljivo, po prepričanju vlagatelja pritožbe pa je očitno, da je naročnikova odločitev v nasprotju z drugim odstavkom 78. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000, 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) oziroma prvim odstavkom 12. člena ZRPJN.

Naročnik je na podlagi poziva Državne revizijske komisije le tej z dopisom "Dostava razpisne dokumentacije za JNMV-0029/2006-POG" številka 91/1, izdanim dne 13. februarja 2007, Državni revizijski komisiji posredoval potrebno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom in tretjo alineo drugega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da iz izreka odločitve o zahtevku za revizijo izhaja "Zavrne se zahtevek za REVIZIJO POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI ZA "ČISTILA ZA KUHINJO" št. JNMV-0029/2006-POG.", pri čemer pa je naročnik v "utemeljitvi" zapisal, da je bil zahtevek za revizijo zgoraj navedenega postopka (torej v izreku navedenega postopka; smiselno poudarila Državna revizijska komisija) vložen prepozno. Skladno z naročnikovim dodatnim pojasnilom, poimenovanim "DODATNO POJASNILO SKLEPA 59/2 z dne 31.01.2007", izdanim dne 13. februarja 2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, je Državna revizijska komisija zaključila, da je naročnik zahtevek za revizijo vlagatelja pritožbe dejansko zavrgel in ne zavrnil, kakor je to (pomotoma) navedel v izreku odločitve o zahtevku za revizijo. Navedenemu zaključku Državne revizijske komisije v prid govori tudi
a) dejstvo, da je vlagatelj zoper odločitev o zahtevku za revizijo vložil pritožbo in ne morebiti obvestila o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo;
b) navedba vlagatelja pritožbe, ki je v prvem stavku obrazložitve pritožbe zapisal: "Z izpodbijanim sklepom"â?? â??"je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo".

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je naročnik dne 29. decembra 2006 izdal obvestilo o oddaji naročila, ki ga je vlagatelj pritožbe prejel dne 04. januarja 2007, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice. Iz spisa predmetnega javnega naročila izhaja, da je vlagatelj pritožbe
a) dne 08. januarja 2007 izdal in na naročnika naslovil vlogo, v kateri je
- naročnika v skladu s 5. členom Uredbe o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti pozval, da mu posreduje ceno, ki jo je ponudil najugodnejši ponudnik;
- naročnika prosil, da mu omogoči vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika
(v nadaljnjem besedilu do nadaljnjega: vloga z dne 08. januarja 2007),
b) dne 15. januarja 2007 izdal in na naročnika naslovil "Zahtevo za obrazložitev Obvestila o oddaji naročila številka JNMV-0029/2006-POG-63/4 z dne 29.12.2006", ki jo je naročnik prejel dne 16. januarja 2007,
c) dne 24. januarja 2007 izdal in na naročnika naslovil "Zahtevo za dodatno obrazložitev Obvestila o oddaji naročila številka JNMV-0029/2006-POG-63/4 z dne 29.12.2006", ki je bila poslana po telefaksu,
d) dne 25. januarja 2007 izdal in na naročnika naslovil "Zahtevo za dodatno obrazložitev Dodatne obrazložitve obvestila o oddaji naročila št.: JNMV-0029/2006-POG številka 12/3 z dne 16.01.2007", ki jo je posredoval po telefaksu, naročnik pa jo je prejel dne 25. januarja 2007.

Iz spisa predmetnega javnega naročila nadalje izhaja, da je naročnik
a) dne 16. januarja 2007 izdal in na vlagatelja naslovil "Dodatno obrazložitev obvestila o oddaji naročila št.: JNMV-29/2006-POG z dne 29.12.2006" številka 12/3, ki jo je smiselno šteti za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila na podlagi zahteve vlagatelja pritožbe za dodatno obrazložitev iz alinee b) prejšnjega odstavka te obrazložitve sklepa,
b) dne 24. januarja 2007 izdal in na vlagatelja naslovil "Zadevo: JNMV-0029/2006-POG-63/4 z dne 29.12.2006" brez številke, ki jo je smiselno šteti za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila na podlagi zahteve vlagatelja pritožbe za dodatno obrazložitev iz alinee c) prejšnjega odstavka te obrazložitve sklepa,
c) dne 25. januarja 2007 izdal in na vlagatelja naslovil "DODATNO OBRAZLOŽITEV OBVESTILA O ODDAJI NAROČILA šT. JMNV-29-2006-POG Z DNE 29.12.2006" številka 12/4, ki jo je smiselno šteti za dodatno obrazložitev naročnikove dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila iz alinee a) tega odstavka te obrazložitve sklepa.

Ob vpogledu v vlogo z dne 08. januarja 2007, ki jo je naročnik prejel dne prejel dne 09. januarja 2007, je Državna revizijska komisija ugotovila, da gre navedeno vlogo, skladno z njeno vsebino, šteti za zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila oziroma obvestila o oddaji naročila. Vlagatelj pritožbe namreč v njej med drugim naročnika poziva, da mu posreduje ceno, ki jo je ponudil najugodnejši ponudnik, pri čemer iz
- "PODATKOV JAVNEGA NAROČILA MALE VREDNOSTI" številka JNMV-0029/2006-POG (datum izdaje 08. december 2006) ter
- "POVABILA K ODDAJI PONUDBE" številka JNMV-0029/2006-POG (datum izdaje 08. december 2006)
izhaja, da bo naročnik najugodnejšega ponudnika izbral prav na osnovi merila "najnižja cena" (udeležba merila: "100%"). Da je vlogo z dne 08. januarja 2007 po vsebini dejansko šteti za (prvo) zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila nedvomno izhaja tudi iz naročnikovega dodatnega pojasnila, poimenovanega "DODATNO POJASNILO SKLEPA 59/2 z dne 31.01.2007", izdanega dne 13. februarja 2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, in v katerega prvem stavku je naročnik zapisal: "Pritožnik je znotraj osem dnevnega zakonskega roka zaprosil naročnika za dodatno obrazložitev ter za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika." (v nadaljnjem besedilu: (prva) zahteva za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila).

Skladno z navedenim in ob upoštevanju dejstva, da gre v konkretnem primeru za oddajo javnega naročila male vrednosti, je Državna revizijska komisija vpogledala v naročnikov "PRAVILNIK ZA ODDAJO JAVNIH NAROČIL MALE VREDNOSTI", sprejet dne 01. oktobra 2004 (v nadaljnjem besedilu: Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti) na podlagi prvega odstavka 125. člena ZJN-1 (slednji določa, da naročnik za oddajo naročil male vrednosti s svojim notranjim aktom določi način oddaje javnega naročila, upoštevajoč temeljna načela ZJN-1). Ob vpogledu v Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti je Državna revizijska komisija ugotovila, da je v 5. členu predmetnega pravilnika naročnik zapisal: "Po opravljeni izbiri je naročnik pred sklenitvijo pogodbe dolžan o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike ter svojo odločitev na zahtevo ponudnikov tudi pisno obrazložiti." Podobno določbo je vsebovala tudi Uredba o skupnih osnovah za pripravo notranjega akta za oddajo javnih naročil male vrednosti (Uradni list Republike Slovenije, številka 84/2004), ki pa je na podlagi četrte alinee prvega odstavka 111. člena Zakona o javnem naročanju (ZJN-2; Uradni list Republike Slovenije, številka 128/2006) prenehala veljati dne 23. decembra 2006. Način obveščanja, določen v naročnikovem Pravilniku za oddajo javnih naročil male vrednosti, je sicer manj strog od pravil obveščanja ponudnikov, ki je določen v ZJN-1 (78. člen ZJN-1), vsekakor pa nalaga naročniku, da je dolžan svojo odločitev o izbiri najugodnejšega ponudnika (v primeru oddaje javnega naročila po postopku z zbiranjem ponudb) na zahtevo ponudnikov tudi obrazložiti (in jim na ta način omogočiti učinkovito pravno varstvo).

Iz doslej zapisanega je mogoče razbrati, da je (dodatna) obrazložitev odločitve o oddaji naročila materialni akt naročnika, katerega namen je (tudi v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti, če je le-ta voden po postopku zbiranja ponudb, torej (le) v primeru "zahtevnejših postopkov oddaje javnih naročil male vrednosti") seznaniti ponudnika z razlogi za zavrnitev njegove ponudbe in mu pojasniti prednosti izbrane ponudbe. šele z dodatno obrazložitvijo odločitve o oddaji naročila se namreč ponudnik lahko seznani z razlogi za izbiro (oziroma prednostmi) ponudbe izbranega ponudnika. Vlagatelj zahteve ima tako možnost, da na podlagi podatkov iz le-te oceni, ali je bil postopek oddaje javnega naročila voden v skladu s pravili za oddajo javnih naročil male vrednosti ter razpisno dokumentacijo in ugotovi, ali je mogoče naročniku v postopku oddaje javnega naročila očitati določene kršitve, zaradi katerih se ponudnik odloči, ali bo v nadaljevanju vložil zahtevek za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je obvestilo o oddaji naročila vlagatelj pritožbe prejel dne 04. januarja 2007, (prvo) zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila vlagatelja pritožbe pa je naročnik prejel dne 09. januarja 2007, torej znotraj roka osmih dni od dneva prejema pisnega odpravka naročnikovega obvestila o oddaji naročila. Pravočasnost vložitve zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila nesporno izhaja tudi iz naročnikovega dodatnega pojasnila, poimenovanega "DODATNO POJASNILO SKLEPA 59/2 z dne 31.01.2007", izdanega dne 13. februarja 2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje, in v katerega prvem stavku je naročnik zapisal: "Pritožnik je znotraj osem dnevnega zakonskega roka zaprosil naročnika za dodatno obrazložitev"â?? Iz dokumentacije v spisu ni mogoče razbrati, da je naročnik vlagatelju pritožbe na podlagi navedene zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila v 15 dneh od prejema zahteve poslal dodatno obrazložitev odločitve. Glede na navedeno ugotovitev je vsekakor potrebno šteti, da je vlagatelj pritožbe zahtevek za revizijo vložil pravočasno, saj desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z ZRPJN, teče od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, vlagatelj pritožbe pa dodatne obrazložitve odločitve na podlagi (prve) zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila sploh še ni prejel.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je zahtevek za revizijo vlagatelja pritožbe vložen pravočasno tudi v primeru, če bi rok za vložitev zahtevka za revizijo, skladno z ZRPJN, tekel od dneva prejema (prve) naročnikove dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila (izdane dne 16. januarja 2007 in poimenovane "Dodatna obrazložitev obvestila o oddaji naročila št.: JNMV-29/2006-POG z dne 29.12.2006" številka 12/3) s strani vlagatelja pritožbe, to je od dne 17. januarja 2007 dalje (ki pa jo je smiselno šteti za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila na podlagi (druge) zahteve za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji naročila vlagatelja pritožbe). Vlagatelj pritožbe je namreč, kakor izhaja iz dokumentacije v predmetnem spisu, zahtevek za revizijo oddal priporočeno na pošto dne 26. januarja 2007, torej znotraj desetdnevnega roka za vložitev zahtevka za revizijo, ki teče od dneva prejema dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila.

Državna revizijska komisija je ob vpogledu v naročnikov Pravilnik za oddajo javnih naročil male vrednosti kot že zapisano ugotovila, da je naročnik v 5. členu predmetnega pravilnika zapisal: "Po opravljeni izbiri je naročnik pred sklenitvijo pogodbe dolžan o svoji odločitvi pisno obvestiti ponudnike ter svojo odločitev na zahtevo ponudnikov tudi pisno obrazložiti.". Iz navedenega določila izhaja zaveza naročnika, da mora odločitev na zahtevo ponudnikov tudi pisno (in ne ustno) obrazložiti. Skladno z navedenim zaključkom ni mogoče slediti naročnikovemu dodatnem pojasnilu, poimenovanemu "DODATNO POJASNILO SKLEPA 59/2 z dne 31.01.2007", izdanemu dne 13. februarja 2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dan kasneje. V njem je namreč naročnik zapisal: "Pritožnik je znotraj osem dnevnega zakonskega roka zaprosil naročnika za dodatno obrazložitev ter za vpogled v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika.
Naročnik je vpogled dovolil 15.01.2007. Na dan vpogleda je naročnik vpogledniku pojasnil, da je bil izbor najugodnejšega ponudnika opravljen glede na navedena mešalna razmerja ponudnikov . Iz tega izhaja, da je bil pritožnik seznanjen z kriteriji izbora ponudnika ( artikel naveden pod zap.št. 8 - abrazivno čistilo). Pritožnik je po ustno danem pojasnilu o izboru ponudnika s strani naročnika, še isti dan naročniku posredoval ponovno pisno zahtevo za obrazložitev o oddaji javnega naročila, v katerem je navajal, po njegovem ugotovljene nepravilnosti pri odločanju naročnika, ki pa so mu bile pojasnjene že na dan vpogleda v razpisno dokumentacijo ponudnikov.
Iz tega izhaja, da je bil pritožnik z dejstvi, ki se mu zdijo sporna seznanjen že 15.01.2007 ob vpogledu in ne šele 17.01.2007 , kakor navaja v pritožbi zoper sklep št. 59/2.
Deset dnevni rok za vložitev pritožbe (pravilno: zahtevka za revizijo; opomba Državne revizijske komisije) na odločitev naročnika prične teči 15.01.2007 dalje.". Iz odstopljene dokumentacije predmetnega javnega naročila male vrednosti ne izhaja, da bi naročnik vlagatelju pritožbe odločitev (obvestilo o oddaji naročila) na vpogledu dne 15. januarja 2007 tudi pisno (in ne le ustno) obrazložil. Rok za vložitev zahtevka za revizijo bi v konkretnem primeru in ob predpostavki, omenjeni v uvodnem stavku prejšnjega odstavka te obrazložitve, začel teči z dnem, ko je vlagatelj pritožbe prejel pisno "Dodatno obrazložitev obvestila o oddaji naročila št.: JNMV-29/2006-POG z dne 29.12.2006" številka 12/3, izdano dne 16. januarja 2007 (ne pa z dnem, ko "je bil pritožnik z dejstvi, ki se mu zdijo sporna seznanjen" ustno). Vlagatelj je citirano (prvo) naročnikovo dodatno obrazložitev prejel v pisni obliki dne 17. januarja 2007, pri čemer se je v skladu s pravili o računanju rokov iz 111. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list Republike Slovenije, številka 26/1999, 96/2002, 58/2003, 2/2004, 69/2005, 90/2005 in 43/2006; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi petega odstavka 3. člena ZRPJN smiselno uporabljajo tudi postopkih revizije postopkov oddaje javnih naročil, prekluzivni rok desetih dni za vložitev zahtevka za revizijo iz prvega odstavka 12. člena ZRPJN iztekel dne 27. januarja 2007. Drugi odstavek 111. člena ZPP namreč določa: "Če je rok določen po dnevih, se ne všteje dan vročitve ali sporočitve oziroma dan dogodka, od katerega je treba šteti rok, temveč se vzame za začetek roka prvi naslednji dan.".

V povzetku navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj pritožbe zahtevek za revizijo v predmetnem postopku oddaje javnega naročila male vrednosti vložil pravočasno. V skladu z določili ZRPJN mora o vloženem zahtevku za revizijo najprej odločiti naročnik. ZRPJN v povezavi z navedenim naročniku nalaga, da mora predhodno preizkusiti, ali je zahtevek za revizijo pravočasen in ali ga je vložila upravičena oseba iz 9. člena ZRPJN (prvi odstavek 13. člena ZRPJN), pa tudi, ali zahtevek za revizijo vsebuje vse podatke, ki jih je potrebno v njem navesti (četrti odstavek v povezavi s tretjim odstavkom 12. člena ZRPJN). Če naročnik ugotovi, da kateri od navedenih zakonskih pogojev ni izpolnjen, mora ravnati v skladu s četrtim odstavkom 12. člena ZRPJN oziroma drugim odstavkom 13. člena ZRPJN, če pa ugotovi, da so vsi navedeni zakonski pogoji (v celoti) izpolnjeni, mora na podlagi 16. člena ZRPJN sprejeti vsebinsko (meritorno) odločitev o zahtevku za revizijo. Ker o zahtevku za revizijo naročnik vsebinsko (meritorno) ni odločil, je Državna revizijska komisija v skladu s tretjo alinejo drugega odstavka 23. člena ZRPJN pritožbi ugodila in naročniku naložila, da mora o vlagateljevem zahtevku za revizijo, izdanem dne 07. februarja 2007, odločiti v skladu z določilom 16. člena ZRPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. in 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povračilo stroškov postopka s pritožbo in sicer:
- stroškov sestave pritožbe v višini 500 odvetniških točk, povečanih za 20 % davek na dodano vrednost;
- materialnih stroškov v višini 2 % po 13. členu Odvetniške tarife.

Določilo 22. člena ZRPJN ("Stroški revizijskega postopka") govori le o stroških revizijskega postopka, vezanih na zahtevek za revizijo, zato se v obravnavanem primeru glede povračila stroškov s pritožbo, skladno z določilom petega odstavka 3. člena ZRPJN, smiselno uporabljajo določbe ZPP. Skladno z določili prvega odstavka 154. člena ZPP mora stranka, ki v pravdi ne uspe, nasprotni stranki in njenemu intervenientu povrniti stroške. Skladno s 155. členom ZPP pri odločanju o tem, kateri stroški naj se povrnejo stranki, upošteva sodišče samo tiste stroške, ki so bili potrebni za pravdo. O tem, kateri stroški so bili potrebni in koliko znašajo, odloči sodišče po skrbni presoji vseh okoliščin. Če je predpisana tarifa za nagrade odvetnikov ali za druge stroške, se taki stroški odmerijo po tarifi.

Zakon o uvedbi eura (Uradni list Republike Slovenije, številka 114/2004; v nadaljnjem besedilu: Zakon o uvedbi eura) v prvem odstavku 3. člena določa, da se z dnem uvedbe eura v Republiki Sloveniji kot zakonito plačilno sredstvo uporabljajo bankovci in kovanci, ki se glasijo na euro. Skladno s prvim odstavkom 13. člena istega zakona se z dnem uvedbe eura šteje, da se tolarski zneski, navedeni v predpisih, sodnih in upravnih aktih, vrednostnih papirjih, pogodbah, drugih pravnih aktih, plačilnih instrumentih, razen bankovcev in kovancev, listinah, obvestilih, obračunih in evidencah in v drugih sredstvih s pravnim učinkom, glasijo na euro, preračunano po tečaju zamenjave, skladno s četrtim odstavkom 13. člena Zakona o uvedbi eura pa sodišča in drugi državni organi, organi lokalne skupnosti ter druge organizacije z javnimi pooblastili v postopkih, ki jih vodijo, preračunajo po uradni dolžnosti zneske, ki se glasijo na tolar, v zneske, ki se glasijo na euro. Zakon o uvedbi eura v prvem odstavku 2. člena nadalje določa, da je tečaj zamenjave tečaj, ki je določen v Uredbi Sveta (ES) številka 1086/2006 z dne 11. julija 2006 o spremembi Uredbe (ES) številka 2866/98 o menjalnih razmerjih med eurom in valutami držav članic, ki sprejmejo euro (UL L št. 195 z dne 15. julija 2006, str. 1; v nadaljnjem besedilu: Uredba Sveta (ES) številka 1086/2006). Menjalno razmerje med eurom in tolarjem izhaja že iz preambule Uredbe Sveta (ES) številka 1086/2006, natančno pa je menjalno razmerje določeno v njenem prvem členu in znaša 239,640 slovenskih tolarjev za en euro. Obstoječa vrednost odvetniške točke 110,00 SIT se preračuna skladno z Uredbo Sveta 1086/2006 na 0,459 EUR.

Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN ter skladno s 155. členom ZPP, vlagatelju pritožbe glede na višino spornega predmeta priznava naslednje potrebne stroške, nastale v zvezi s pritožbo:
- stroške sestave pritožbe v višini 220,32 EUR, to je 400 odvetniških točk, povečanih za 20 % davek na dodano vrednost (iz Seznama davčnih zavezancev fizičnih oseb, dostopnega na spletni strani http://www.durs.gov.si/si/seznami_davcnih_zavezancev/ dne 19. februarja 2007, je razvidno, da je pooblaščenec vlagatelja pritožbe, odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, 1000 Ljubljana, vanj vpisan kot davčni zavezanec);
- materialne stroške v višini 4,41 EUR, to je 2 % od skupne vrednosti storitve 400 točk po 13. členu Odvetniške tarife (Uradni list Republike Slovenije, številka 67/2003 in 70/2003 - popravek), povečanih za 20 % davek na dodano vrednost,
skupaj torej 224,73 EUR. Državna revizijska komisija vlagatelju pritožbe ne priznava presežka nad priznanimi stroški sestave pritožbe in priznanimi materialni stroški, saj za priznanje le-teh v veljavni Odvetniški tarifi ni najti podlage.

Naročnik je vlagatelju pritožbe dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi s pritožbo, v višini 224,73 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa. Višja stroškovna zahteva vlagatelja pritožbe se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19. februarja 2007


Nataša Jeršič, univ. dipl. ekon.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo
- odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, 1000 Ljubljana
- ECOLAB, d. o. o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana