018-050/2007 Dom upokojencev Podbrdo

Številka: 018-050/07-43-0518

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi petega odstavka 11. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) in prvega odstavka 29. člena Poslovnika Državne revizijske komisije za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (Uradni list Republike Slovenije, številka 44/2005), po predsedniku Državne revizijske komisije Samu Červeku, v postopku revizije oddaje javnega naročila male vrednosti "ČISTILA ZA KUHINJO", začetega na podlagi zahtevka za revizijo gospodarske družbe Inter Koop, d. o. o., Ulica heroja šaranoviča 34, 2000 Maribor, ki jo zastopa odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo (v nadaljnjem besedilu: naročnik), ter na podlagi predloga naročnika, da zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, dne 19. februarja 2007

ODLOČILA

Predlogu naročnika za izdajo sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo v celoti ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti "ČISTILA ZA KUHINJO", se ne ugodi.

Obrazložitev

Naročnik je dne 13. februarja 2007 na pošto priporočeno s povratnico oddal "PREDLOG O NEZADRŽANJU POSTOPKA O ODAJI JAVNEGA NAROČILA št. JNMV-0029/2006-POG", na katerem ni naveden datum njegove izdaje, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 14. februarja 2007. V navedenem predlogu naročnik predlaga, da Državna revizijska komisija sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku javnega naročila v celoti (v nadaljnjem besedilu: predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika).

V obrazložitvi predloga za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, naročnik pojasnjuje in predlog utemeljuje s tem, da mu je dne 31. januarja 2007 potekla pogodba, sklenjena z dobaviteljem čistil za kuhinjo o dobavi čistil. Ker je vložen postopek (pravilno: zahtevek; opomba Državne revizijske komisije) za revizijo zadržal oddajo javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije, naročnik poudarja, da v času do odločitve le-te nima sklenjene veljavne pogodbe z nobenim od dobaviteljev navedenih čistil, ki jih za obratovanje nujno potrebuje.

Po preučitvi navedb naročnika je Državna revizijska komisija predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, zavrnila kot neutemeljen, in sicer zaradi razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

ZRPJN v prvem odstavku 11. člena (Posledice vloženega zahtevka za revizijo) kot osnovno pravilo določa suspenzivnost zahtevka za revizijo, saj vloženi zahtevek za revizijo zadrži postopek oddaje javnega naročila (in s tem vse nadaljnje aktivnosti naročnika) do odločitve Državne revizijske komisije. Skladno z navedenim ima vloženi zahtevek za revizijo torej ex lege suspenzivni učinek. V drugem odstavku 11. člena ZRPJN dopušča možnost, da lahko Državna revizijska komisija na predlog naročnika sprejme sklep, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma. ZRPJN ne pojasnjuje, katere okoliščine opravičujejo, da se zahtevku za revizijo odvzame suspenzivni učinek, temveč določa le, da Državna revizijska komisija pri odločanju o predlogu naročnika upošteva razmerje med škodljivimi posledicami zadržanja in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila. Odločitev o tem, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika v postopku oddaje javnega naročila v celoti ali jih zadrži le deloma, je prepuščena Državni revizijski komisiji, ki mora v vsakem posameznem primeru presoditi, ali obstajajo okoliščine, ki utemeljujejo takšno morebitno odločitev. Pri presoji obstoja okoliščin mora Državna revizijska komisija tako ugotoviti, ali obstaja dejanska nevarnost resne in nepopravljive škode ter nujnost preprečitve škode. Možnost za morebitno odločitev o nesuspenzivnosti zahtevka za revizijo je torej pridržana le za izjemne, v danih okoliščinah posameznega primera posebej utemeljene primere. Pri tehtanju interesov vseh udeležencev v konkretnem postopku oddaje javnega naročila in ocenjevanju razmerja med škodljivimi posledicami zadržanja postopka in koristmi za vse, ki bi lahko bili oškodovani, ter javnim interesom za izvedbo postopka oddaje javnega naročila, morajo biti razlogi za nezadržanje postopka močnejši od razlogov za zadržanje.

V obravnavanem primeru Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik ni navedel razlogov, na podlagi katerih bi lahko utemeljeno sprejela sklep po drugem odstavku 11. člena ZRPJN. Iz obrazložitve naročnikovega predloga za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, namreč ne izhaja, da bi bile že v času odločanja o predmetnem predlogu za izdajo sklepa po drugem odstavku 11. člena ZRPJN podane posebne okoliščine, ki opravičujejo nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila kljub vloženemu zahtevku za revizijo, oziroma da bi lahko naročniku že v času odločanja o predmetnem predlogu nastala škoda, ki jo zatrjuje v svojem predlogu.

V obravnavanem primeru naročnik svoj predlog za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, utemeljuje s trditvijo, da mu je dne 31. januarja 2007 potekla dosedanja pogodba, sklenjena z dobaviteljem čistil za kuhinjo o dobavi čistil, obenem pa poudarja, da je vložen zahtevek za revizijo zadržal oddajo predmetnega javnega naročila do odločitve Državne revizijske komisije, pri čemer v času do njene odločitve nima sklenjene veljavne pogodbe z nobenim od dobaviteljev navedenih čistil, ki pa jih za obratovanje nujno potrebuje.

Državna revizijska komisija ocenjuje, da nobena od zgoraj navedenih trditev ne predstavlja utemeljenih razlogov za sprejem odločitve o nezadržanju predmetnega postopka oddaje javnega naročila. Iz "s k l e n i l a: A o začetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti" številka JNMV-0029/2006-POG, izdanega dne 08. decembra 2006, izhaja, da je naročnik s predmetnim postopkom oddaje javnega naročila za dobavo čistil za kuhinjo pričel prav slednjega dne, torej dne 08. decembra 2006, pri čemer je naročnik mogel in moral računati s tem, da utegne biti (kot v vsakem drugem podobnem) tudi v obravnavanem postopku oddaje javnega naročila vložena zahteva za pravno varstvo in da postopek oddaje javnega naročila (v tem primeru) ne bo pravnomočno zaključen do dne 31. januarja 2007. Zahtevek za revizijo se namreč skladno z ZRPJN lahko vloži v vseh stopnjah postopka oddaje javnega naročila, zoper vsako ravnanje naročnika, razen če zakon, ki ureja oddajo javnih naročil in ZRPJN, ne določata drugače. Samo dejstvo, da je bil zahtevek za revizijo dejansko vložen, torej ne more predstavljati posebne okoliščine, ki je naročnik ni mogel predvideti in/ali pričakovati. Naročniku je bilo že ves čas znano, da bo veljavnost dosedanji pogodbi, sklenjeni z dobaviteljem čistil za kuhinjo o dobavi čistil, potekla dne 31. januarja 2007 (saj je prav iz tega razloga razpisal predmetno javno naročilo male vrednosti) in bi navedeno dejstvo moral ustrezno upoštevati pri odločanju o tem, kdaj (časovno) bo s postopkom oddaje predmetnega javnega naročila male vrednosti pričel. Samo dejstvo preteka veljavnosti pogodbe za naročnika torej ni in ne more biti nepričakovan in/ali nepredvidljiv dogodek.

Glede na vse navedeno Državna revizijska komisija v obravnavanem primeru ni mogla slediti predlogu za sprejem sklepa, da vloženi zahtevek za revizijo ne zadrži nadaljnjih aktivnosti naročnika, zato je odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 19. februarja 2007


Samo Červek, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:
- DOM UPOKOJENCEV PODBRDO, Podbrdo 33, 5243 Podbrdo
- odvetnik Tomaž Toldi, Komenskega 14, 1000 Ljubljana
- ECOLAB, d. o. o., Vajngerlova 4, 2000 Maribor
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana