018-043/2007 Upravna enota Maribor

Številka: številka:018-43/07-44-547

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/99, 90/99, 110/02, 42/04 in 61/05; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članu Jožefu Kocuvanu, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila male vrednosti za "izbiro dobavitelja pisarniškega in računalniškega materiala v letu 2007" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil ponudnik Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika RS, Upravna enota Maribor, Ulica Heroja Staneta, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.2.2006

ODLOČILA

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v Obvestilu o oddaji javnega naročila, št. 430-4/2006 5 (6100), z dne 12.1.2007.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 419.02 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je 27.11.2006 sprejel sklep, št. 430-2/2006-12 (1001), o pričetku postopka oddaje javnega naročila male vrednosti. Naročnik je dne 18.12.2006 na podlagi Povabila k oddaji ponudbe, z dne 27.11.2006, izdal Obvestilo o oddaji javnega naročila, iz katerega izhaja, da se za predmetno javno naročilo kot najugodnejšega ponudnika izbere vlagatelja. Zoper omenjeno naročnikovo odločitev je ponudnik Extra Lux d.o.o. (v nadaljevanju izbrani ponudnik) dne 21.12.2006 vložil zahtevek za revizijo, kateremu je naročnik v nadaljevanju tudi ugodil in ponovno sprejel odločitev, da se kot najugodnejšega ponudnika izbere izbranega ponudnika.

Zoper navedeno naročnikovo odločitev je vlagatelj dne 19.1.2007 pri naročniku vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je bil iz postopka izbire najugodnejšega ponudnika izločen, ker naj bi bila njegova ponudba v smislu 3. alineje 2. člena Pravilnika nepravilna, zaradi neopredeljene veljavnosti predračuna, kot je to bilo v Povabilu k oddaji ponudbe zahtevano. Pri tem pa vlagatelj opozarja, da je bila njegova ponudbo sprva ocenjena kot pravilna, šele po reviziji postopka, izvedeni na pobudo izbranega ponudnika, pa je naročnik svojo odločitev spremenil in njegovo ponudbo iz nadaljnje izbire najugodnejšega ponudnika izločil. Vlagatelj pri tem navaja, da je svojo ponudbo dal na predloženih obrazcih naročnika (OBR-5), katerega v skladu z opozorilom ni v ničemer spreminjal, dopolnjeval ali popravljal. Po vlagateljevem mnenju bi namreč vsakršna vlagateljeva izjava, da predračun velja do 31.12.2006, pomenila dopolnitev obrazca predračuna za dobavo blaga, zaradi česar bi morala biti vlagateljeva ponudba v skladu s pogoji na obrazcu izločena. Naročnik je po vlagateljevem mnenju zaradi izločitve vlagateljeve ponudbe ravnal popolnoma arbitrarno. V skladu s Povabilom k oddaji ponudbe so po vlagateljevih navedbah vsa določila pogodbe in posledično javnega razpisa, vsebovana v vzorcu pogodbe. V 6. členu vzorca pogodbe pa je določeno, da so cene predračuna fiksne in da veljajo do roka izpolnitve pogodbe, ki je v skladu s 1. členom pogodbe od 1.1.2007 pa najdlje do 31.12.2007. Vlagatelj je vsa navedena pogodbena določila parafiral, kar pomeni, da je z njimi soglašal in da ga obvezujejo. Opredelitev same veljavnosti predračuna do 31.12.2006 pa bi bila po vlagateljevem mnenju ne samo v nasprotju z razpisno dokumentacijo, ampak tudi v nasprotju s parafiranjem določil pogodbe. Na podlagi navedenega vlagatelj opozarja, da njegova ponudba v celoti izpolnjuje vse zahteve razpisne dokumentacije, zaradi česar je naročnik povsem neutemeljeno izločil vlagateljevo ponudbo, s čimer je kršil določila 1. in 2. odstavka 76. člena ZJN-1. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga, da se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila in Obvestilo o oddaji javnega naročila z dne 12.1.2007, ter odločitev po opravljenem ocenjevanju odda vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku, oz. podrejeno, da se v celoti razveljavi postopek oddaje javnega naročila, vlagatelju pa povrne stroške z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje sklepa o stroških dalje do plačila.

Naročnik je 26.1.2007 izdal sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljen. V obrazložitvi sklepa o zavrniti zahtevka za revizijo naročnik navaja, da vlagatelj v svoji ponudbi ni opredelil veljavnosti predračuna, kot je bilo to zahtevano, zaradi česar ga je bilo potrebno tudi izločiti iz postopke izbire najugodnejšega ponudnika. Naročnik pri tem opozarja, da so vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na morebitne kršitve v razpisni dokumentaciji, na podlagi 5. odstavka 12. člena ZRPJN prepozne. Glede vlagateljevih navedb, da iz dokumentacije o javnem naročilu ne izhaja, da bi ponudbe zavračal tudi zaradi opustitve izjav ponudnikov, da cene v predračunu vsebujejo vse stroške in popuste, ter da je rok plačila 30 dni od uradnega prejema računa, naročnik odgovarja, da iz predračunov izhaja, da ponudnika nista navajala nobenih dodatnih stroškov ali popustov k ceni. Naročnik na podlagi navedenega zatorej sklepa, da sta ponudnika upoštevala zahtevo iz Povabila k oddaji ponudbe, da mora cena vsebovati vse stroške in popuste. Rok plačila 30 dni, pa sta ponudnika potrdila s parafiranjem predloga pogodbe (8. člen), ki je bila sestavni del razpisne dokumentacije, medtem ko je veljavnost predračuna v svoji ponudbi opredelil le izbrani ponudnik.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 31.1.2007, obvestil naročnika, da bo postopek nadaljeval pred Državno revizijsko komisijo. Pri tem vlagatelj pojasnjuje, da mu naročnik neutemeljeno očita, da v kolikor ni soglašal z razpisno dokumentacijo bi moral vložiti zahtevek za revizijo pred iztekom roka za oddajo ponudb. Vlagatelj pri tem opozarja, da v celoti soglaša z razpisno dokumentacijo, vendar pa nasprotuje naročnikovi razlagi, da njegova ponudba ne opredeljuje veljavnosti predračuna, zaradi česar ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, v posledici česar se šteje za nepravilno. Vlagatelj opozarja, da je njegova ponudba povsem ustrezala predstavljenim razpisanim pogojem. Oddal je namreč svojo ponudbo na predpisanem obrazcu, ki posebne rubrike za opredelitev časa veljavnosti ni imela, pri tem pa po vlagateljevih navedbah naročnik v Povabilu k oddaji ponudbe posebne izjave o veljavnosti predračuna ni zahteval. V nadaljevanju vlagatelj povzema svoje navedbe iz zahtevka za revizijo in dodatno priglaša stroške v višini 4 EUR za poštnino.

Naročnik je z dopisom, z dne 1.2.2007, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 5.2.2007, skladno z 2. odstavkom 17. člena ZRPJN odstopil zahtevek za revizijo skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji. Naročnik je na zahtevo Državne revizijske komisije razpisno dokumentacijo dne 19.2.2007 dopolnil.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, skladno z določilom 3. alineje 1. odstavka 23. člena ZRPJN, ter skladno z določilom 6. odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Glede očitanih kršitev Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je naročnik predmetno naročilo oddal po postopku za oddajo naročil male vrednosti. Postopek za oddajo naročila male vrednosti je postopek oddaje javnega naročila, katerega ocenjena vrednost je nižja od vrednosti, določene v zakonu o izvrševanju proračuna Republike Slovenije (1. odstavek 124. člena ZJN-1); v tem primeru se naročilo ne odda po splošnih pravilih zakona, ampak po pogojih, določenih v 3.5. poglavju ZJN-1 (Oddaja naročila male vrednosti). Namen posebne ureditve naročil male vrednosti je (iz razlogov ekonomičnosti) razbremeniti naročnika vrste formalnosti, ki sicer veljajo v postopkih javnega naročanja. Pri naročilih male vrednosti zakon odstopa od splošnih načel - predvsem javnosti in s tem povezanega zagotavljanja konkurence med ponudniki. Odstopanje je utemeljeno z ekonomskimi razlogi, saj bi pri nakupih blaga, storitev in gradenj manjše vrednosti skupni stroški izvedbe postopka oddaje javnega naročila lahko dosegli ali celo presegli vrednost samega nakupa. Pri oddaji javnih naročil male vrednosti zato zakon načeloma ne posega v notranja razmerja naročnikov, oziroma ta razmerja ureja le v toliko, kolikor je to nujno potrebno zaradi varstva javnih koristi. ZJN-1 v zvezi z naročili male vrednosti določa le, da mora naročnik, upoštevajoč temeljna načela ZJN-1, sprejeti notranji akt o oddaji tovrstnih naročil (125. člen ZJN-1). Iz navedenega izhaja, da se dopustnost naročnikovih ravnanj v postopku oddaje javnega naročila male vrednosti preverja v okviru sprejetega notranjega akta (in na njegovi podlagi sprejete razpisne dokumentacije), upoštevanje oziroma usklajenost naročnikovih ravnanj z določbami ZJN-1 pa je mogoče preverjati le v obsegu spoštovanja temeljnih načel javnega naročanja.

V obravnavnem primeru je med strankama sporno, ali je vlagateljeva ponudba v smislu 1. odstavka 12. člena Navodila za oddajo javnega naročila male vrednosti, št. 007-10/2004 1000 z dne 1.10.2004, nepravilna.

Načelo enakopravnosti vsebovano v 7. členu Zakona o javnih naročilih (UR. l. RS, št. 39/00,102/00,2/04, v nadaljevanju ZJN-1) naročnika obvezuje, da mora vsem ponudnikom v vseh elementih in fazah postopka oddaje javnega naročila zagotoviti enakopravne možnosti sodelovanja v postopku. Kar pomeni, da načelo enakopravnosti ponudnikov naročnika zavezuje tudi pri pripravi razpisne dokumentacije. Slednja mora biti namreč pripravljena tako, da lahko ponudniki na njeni osnovi pripravijo pravilno ponudbo. V kolikor pa naročnik ugotovi, da na podlagi obstoječe razpisne dokumentacije ne more ocenjevati prispelih ponudb, mora razpis ponoviti in ponudnikom na njihovo zahtevo povrniti stroške.

Državna revizijska komisija v predmetnem postopku ugotavlja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni določneje navedel navodil o izpolnitvi predračuna niti kakršnih koli drugih navodil v tem zvezi, navedene pomanjkljivosti pa ne smejo iti v škodo vlagatelja. Pri tem je Državna revizijska komisija sicer sledila naročnikovim ugovorom, da so vlagateljevi očitki v zvezi z nepravilnostmi obrazca v smislu 5. odstavka 12. člena ZRPJN prepozni, vendar je Državna revizijska komisija pri tem v celoti upoštevala vlagateljeve navedbe (da vlagatelj v obravnavanem primeru sicer v celoti soglaša z razpisno dokumentacijo, nasprotuje pa zgolj naročnikovi razlagi, da njegova ponudba ne opredeljuje veljavnosti predračuna in zato ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije), ki jih na podlagi določbe 2. odstavka 286. člena Zakona o pravdnem postopku (Ur. l. RS, št. 26/1999 s spremembami, v nadaljevanju ZPP) v povezavi s 5. odstavkom 3. člena ZRPJN, ni mogla šteti za prepozne. Kajti omenjena določba dopušča možnost navajanja novih dejstev in dokazov na poznejših narokih, vendar le ob pogoju, da jih stranke brez svoje krivde niso mogle navesti že na prvem naroku. Zagotovo pa je po presoji Državne revizijske komisije v primeru ugovora prekluzije, nasprotni stranki potrebno dopustiti, da se slednja odzove še na naslednjem naroku. V nadaljevanju gre ugotoviti, da je vlagatelj obrazec predračuna za dobavo blaga (OBR-5) v celoti izpolnil v skladu z opozorilom oz. navodili na omenjenem obrazcu, ki pa zahteve po opredelitvi veljavnosti predračuna ne vsebujejo. Povabilo k oddaji ponudbe sicer določa, da mora biti predračun veljaven do 31.12.2006, vendar pa slednje v nadaljevanju ne pojasnjuje, oz. ponudnikom ne nalaga, kam in kje morajo veljavnost predračuna vpisati, omenjeni obrazec OBR-5 pa sporne zahteve ne vsebuje. Ker v obravnavanem primeru eksplicitnih navodil v zvezi z izpolnjevanjem omenjenega obrazca ni mogoče zaslediti, gre tako ugotoviti, da navedeno dejstvo ne more iti v breme vlagatelja, zaradi česar vlagateljeve ponudbe ni mogoče šteti za nepravilne. Poleg tega je potrebno vlagatelju še pritrditi, da se je v zvezi z veljavnostjo predračuna že s samo Pogodbo o izvedbi javnega naročila male vrednosti (6. člen), ki določa, da cene iz predračuna veljajo do roka izpolnitve pogodbe, zavezal, da je predračun veljaven do 31.12.2006. Vlagatelj je namreč s podpisom pogodbe sprejel določbo, po kateri cene iz predračuna veljajo do roka izpolnitve pogodbe, pri čemer pa slednji glede na obdobje dobave blaga (1.1.2007 in 31.12.2007, določene v 1. členu omenjene pogodbe), zagotovo obsega tudi veljavnost cen, določenih v predračunu, do 31.12.2006. Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da o nepravilni ponudbi v obravnavanem primeru ni mogoče govoriti, zato je sprejela odločitev, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

V zvezi z vlagateljevo zahtevo, da se mu odda predmetno javno naročilo, pa Državna revizijska komisija vlagatelja opozarja, da ima v revizijskem postopku pri odločanju o revizijskem zahtevku zgolj kasatorična in ne reformatorična pooblastila. Kar pomeni, da lahko Državna revizijska komisija na podlagi 23. člena ZRPJN o zahtevku odloči zgolj tako, da bodisi zahtevek za revizijo zavrže, zavrne ali zahtevku ugodi tako, da bodisi postopek oddaje javnega naročila v celoti ali delno razveljavi. Navedeno pomeni, da Državna revizijska komisija s svojim sklepom ne more nadomestiti naročnikove odločitve o izbiri najugodnejšega ponudnika ali druge odločitev v postopku oddaje javnega naročila. Revizija postopka namreč zgolj preprečuje nezakonito izbiro pogodbene stranke, medtem ko odločitev o izbiri še vedno ostaja v rokah naročnika (Mužina, Aleksij: Pravno varstvo v postopkih oddaje javnih naročil, Odin 2002, str. 309). Državna revizijska komisija zatorej ne more sprejeti odločitve, da se naj javno naročilo odda vlagatelju kot najugodnejšemu ponudniku, zaradi česar se vlagateljeva zahteva po izbiri najugodnejšega ponudnika v tem delu zahtevka zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Iz določbe 3. odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da je dolžan naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.
Vlagatelj je v obravnavanem primeru v revizijske postopku priglasil naslednje stroške, nastale v zvezi z revizijo:
- v višini 417,29 EUR za takso in poštne stroške in fotokopije v višini 4,17 EUR in 4,00 EUR.

Državna revizijska komisija na podlagi določbe 6. odstavka 22. člena ZRPJN vlagatelju priznava plačilo takse in poštnino v višini 1.73 EUR, kakor je razvidno iz ovojnice, ostalih stroškov vlagatelj ni izkazal, zato se vlagatelju ne priznajo.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške, nastale v zvezi z revizijo, v višini 419.02 EUR v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (5. odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, dne 22.2.2007Jožef Kocuvan, univ.dipl.prav.
Član Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Mladinska knjiga trgovina d.d., Slovenska 29, Ljubljana
- Extra Lux d.o.o., Središka ulica 21, Ljubljana
- RS; Upravna enota Maribor, Ulica Heroja Staneta, Maribor
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.