018-061/2007 Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve

Številka: 018-061/2007-45-541

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) po članici Vidi Kostanjevec, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje naročila male vrednosti "vzdrževanje gasilnih aparatov in hidrantnih omrežij" in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Gasilko, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Meljska cesta 83, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21.02.2007

ODLOČILA

Vlagateljeva zahteva za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, z dne 15.02.2007, se zavrže.

Obrazložitev

Pred naročnikom je v teku postopek oddaje naročila male vrednosti "vzdrževanje gasilnih aparatov in hidrantnih omrežij". V postopku je naročnik z vabili, z dne 28.11.2006, k oddaji ponudb povabil več potencialnih ponudnikov, med njimi tudi vlagatelja.

Z obvestili o oddaji javnega naročila, z dne 14.12.2006, je naročnik ponudnike obvestil, da se naročilo male vrednosti odda ponudniku Gasilec, Zvonimir Karner, s.p., Ptujska cesta 355, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Dne 21.12.2006 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Pritožba v zvezi z javnim naročilomâ??". Naročnik je na omenjeno vlogo, ki jo je štel kot zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji predmetnega naročila male vrednosti in zahtevo za vpogled v ponudbo izbranega ponudnika, odgovoril z dopisom, z dne 28.12.2006.

Dne 15.01.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil vlogo "Zahtevek za vložitev revizije razpisnega postopka", v kateri navaja več kršitev, do katerih naj bi prišlo v tokratnem in prehodnem, razveljavljenem postopku oddaje predmetnega naročila male vrednosti. Vlagatelj zaključuje navajajoč, da postopek oddaje naročila male vrednosti ni bil izveden "v skladu z javnimi naročili" in ni bil korekten za vse sodelujoče, zaradi česar želi, "da pristojni nadzorni organ opravi revizijo postopka".

Naročnik je z dopisom, z dne 19.01.2007, vlagatelja pozval k dopolnitvi revizijskega zahtevka s predložitvijo potrdila o plačilu takse za revizijski postopek. Vlagatelj je revizijski zahtevek dopolnil dne 22.01.2007.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom, z dne 06.02.2007, s katerim je le-temu ugodil in je delno razveljavil postopek oddaje predmetnega naročila male vrednosti. V obrazložitvi sklepa se naročnik opredeljuje do navedb iz vlagateljevega revizijskega zahtevka, ob čemer priznava utemeljenost vlagateljevega očitka, da slednjemu ni omogočil jasnega in nedvoumnega vpogleda v ponudbene cene izbranega ponudnika. Iz navedenega razloga je naročnik vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodil in je delno razveljavil predmetni postopek oddaje naročila male vrednosti, navajajoč, da bo ponovno izvedel pregled in ocenjevanje prispelih ponudb ter izbor najugodnejšega ponudnika.

Z vlogo, z dne 15.02.2007, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi naročniku obenem postavlja nekatera vprašanja v zvezi s predhodnim, razveljavljenim postopkom oddaje predmetnega naročila male vrednosti, kot problematično izpostavlja znižanje cen v ponudbi izbranega ponudnika napram cenam, ponujenim v predhodnem postopku, zatrjuje nepravilnosti v zvezi s tehničnim nadzornikom pri izbranem ponudniku ter podaja nekatere druge pripombe v zvezi s postopkom oddaje predmetnega naročila male vrednosti. Vlagatelj zaključuje navajajoč, da v "vseh pritožbah" vztraja, da postopek oddaje naročila male vrednosti ni bil izveden v skladu z "javnimi naročili" in ni bil korekten za vse sodelujoče. Vlagatelj zaradi tega želi, da Državna revizijska komisija pregleda vso dokumentacijo oziroma opravi revizijo postopka.


Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija z vpogledom v vlagateljev revizijski zahtevek ugotavlja, da slednji v njem ne podaja t.i. revizijskega predloga (pravovarstvenega zahtevka), temveč navaja zgolj domnevne kršitve, do katerih naj bi prišlo v predmetnem postopku oddaje naročila male vrednosti, predlagajoč pri tem "opravo revizije postopka". Ne glede na navedeno pa iz vsebine vlagateljevega revizijskega zahtevka izhaja, da vlagatelj z le-tem napada pravilnost izvedbe vpogleda v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje naročila male vrednosti (neomogočitev vpogleda oziroma neustrezen vpogled) ter naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega naročila male vrednosti izbranemu ponudniku (vlagatelj zatrjuje nepravilnost ponudbe izbranega ponudnika, hkrati pa navaja, da se "smatra za najugodnejšega ponudnika naročila").

Z vpogledom v naročnikov Sklep, z dne 06.02.2007, s katerim je slednji odločil o vlagateljevem revizijskem zahtevku, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagateljevemu revizijskemu zahtevku ugodil in je delno razveljavil postopek oddaje predmetnega naročila male vrednosti. Iz obrazložitve naročnikovega sklepa je razvidno, da se delna razveljavitev nanaša na razveljavitev pregleda in ocenjevanja prispelih ponudb ter izbor najugodnejšega ponudnika (odločitev o oddaji naročila male vrednosti).

Iz določil 274. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999, 96/2002, 2/2004, 2/2004 (10/2004 - popr.); v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s petim odstavkom 3. člena ZRPJN, med drugim izhaja, da izda sodišče sklep, s katerim se tožba zavrže, če ugotovi, da ni podana pravna korist tožeče stranke za vložitev tožbe.

Državna revizijska komisija v konkretni zadevi ugotavlja, da vlagatelj za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo ne izkazuje pravnega interesa (za to dejanje ni podana vlagateljeva pravna korist). V konkretni zadevi je naročnik, kot je že bilo navedeno, vlagateljevemu revizijskemu zahtevku v celoti ugodil, saj je razveljavil pregled in ocenjevanje ponudb ter odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, s čemer je bila sanirana tako med strankama nesporna nepravilnost postopka, do katere naj bi prišlo v zvezi z vlagateljevim vpogledom v dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega naročila male vrednosti, kot tudi s strani vlagatelja zatrjevane domnevne nepravilnosti glede izbire izbranega ponudnika kot najugodnejšega ponudnika v tem postopku. Ker vlagatelju, glede na zgoraj opredeljene meje njegovega revizijskega zahtevka, ob morebitnem nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo tako ne bi moglo biti "prisojeno" več ali nekaj drugega, kot mu je z odločitvijo o njegovem revizijskem zahtevku že "prisodil" naročnik, Državna revizijska komisija pa hkrati ne more presojati zakonitosti ravnanj, ki jih je že s svojimi akti slednji že razveljavil (razen v primeru prekoračitve zahtevka pri naročnikovem odločanju o revizijskem zahtevku, ki pa ga vlagatelj v obvestilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ne zatrjuje), vlagatelju ni mogoče priznati pravnega interesa za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo, njegovo obvestilo o nadaljevanju postopka pred tem organom pa je potrebno zavreči.

Državna revizijska komisija ob zapisanem pripominja, da bo imel vlagatelj zoper naročnikovo novo odločitev o oddaji predmetnega naročila ponovno zagotovljeno pravno varstvo, in sicer v rokih in na način, kot ga določa ZRPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, 21.02.2007


Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za notranje zadeve, štefanova ulica 2, Ljubljana,
- Gasilko, družba za proizvodnjo, trgovino in storitve, d.o.o., Meljska cesta 83, Maribor,
- Gasilec, Zvonimir Karner, s.p., Ptujska cesta 355, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.