018-028/2007 Klinični center Ljubljana

Številka: 018-028/07-42-0506

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list Republike Slovenije, številka 78/1999, 90/1999 - popravek, 110/2002, 42/2004, 61/2005 in 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Sonje Drozdek-šinko, kot predsednice senata, ter predsednika Državne revizijske komisije Sama Červeka in člana Jožefa Kocuvana, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Marka Zupanca, v postopku nadzora nad zakonitostjo javnega naročila po postopku s pogajanji za nakup medicinskih plinov in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila gospodarska družba Messer Slovenija d.o.o., Jugova 20, 2342 Ruše, ki jo zastopa odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, 1001 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: naročnik), dne 16. februarja 2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev zahtevek za revizijo z dne 15. decembra 2006 se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je na podlagi 1. točke tretjega odstavka 20. člena Zakona o javnih naročilih (Uradni list Republike Slovenije, številka 39/2000, 102/2000 - popravek in 2/2004; v nadaljnjem besedilu: ZJN-1) dne 25. septembra 2006 sprejel "SKLEP z zaporedno številko 50/06 O ZAČETKU POSTOPKA ODDAJE JAVNEGA NAROČILA (postopek s pogajanji brez predhodne objave )" za nakup medicinskih plinov (v nadaljnjem besedilu: javno naročilo), pri čemer je iz dokumenta "Razpisna dokumentacija" številka 01-335/3-06, izdanega dne 04. oktobra 2006, razvidno, da "Naročniku po opravljenem pravno formalnem in strokovnem pregledu ni ostala nobena pravilna ponudba. Naročnik bo v skladu s 1.točko 3.odstavka 20.člena ZJN-1 izvedel postopek s pogajanji in pozval oba ponudnika (vlagatelja in ponudnika Linde plin d.o.o., Bukovžlak 65b, 3000 Celje; smiselno dodala Državna revizijska komisija) k predložitvi ponudb.".

Iz "ZAPISNIKA O ODPIRANJU PONUDB ZA NAKUP MEDICINSKIH PLINOV Postopek s pogajanji - 1.krog, na podlagi 1.točke 3.odstavka 20.člena ZJN" številka 01-335/4-06, izdanega dne 06. novembra 2006, izhaja, da sta na predmetno javno naročilo pravočasno prispeli dve ponudbi in sicer ponudba vlagatelja ter ponudba ponudnika Linde plin d.o.o., Bukovžlak 65b, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: izbrani ponudnik). Smiselno enak zaključek v izpostavljenem delu izhaja tudi iz
- "ZAPISNIKA O ODPIRANJU PONUDB ZA NAKUP MEDICINSKIH PLINOV Postopek s pogajanji - 2.krog, na podlagi 1.točke 3.odstavka 20.člena ZJN" številka 01-335/5-06, izdanega dne 13. novembra 2006;
- "KONČNEGA ZAPISNIKA ( poročila ) z dne 15.11. 2006 o izboru najugodnejšega ponudnika za nakup MEDICINSKIH PLINOV" številka 01-335/6-06, izdanega dne 15. novembra 2006.

Dne 15. novembra 2006 je naročnik izdal "ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA", številka 01-335/7-05 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da "V skladu z ZJN - 1, čl.76 naročnik izbere navedeno ponudbo firme Linde plin,d.o.o."â??, saj â??"je po opravljenem ocenjevanju iz naslova meril prejela najvišje število točk".

Vlagatelj je odločitev o oddaji naročila prejel dne 20. novembra 2006, kar izhaja iz naročniku vrnjene poštne povratnice. Dne 27. novembra 2006 je vlagatelj priporočeno s povratnico na pošto oddal
- "ZAHTEVO ZA DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", izdano dne 27. novembra 2006;
- "ZAHTEVO ZA VPOGLED V DOKUMENTACIJO O IZVEDENEM POSTOPKU TER PONUDBO IZBRANEGA PONUDNIKA", izdano dne 27. novembra 2006.

Naročnik je dne 30. novembra 2006 izdal "DODATNO OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA" številka 01-335/9-06, ki jo je vlagatelj prejel dne 05. decembra 2006, dne 04. decembra 2006 pa je naročnik vlagatelju omogočil tudi vpogled v ponudbo izbranega ponudnika.

Vlagatelj je dne 15. decembra 2006 priporočeno na pošto oddal zahtevo (pravilno: zahtevek; opomba Državne revizijske komisije) za revizijo, v katerem predlaga, da "naročnik razveljavi izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila, z dne 30. 11. 2006 (pravilno: z dne 15. novembra 2006; ustrezno popravila Državna revizijska komisija) ter v nadaljevanju postopka izloči ponudbo ponudnika LINDE PLIN d.o.o. kot nepravilno in dodeli javno naročilo ponudniku MESSER SLOVENIJA d.o.o.; vlagatelju te zahteve za revizijo MESSER SLOVENIJA d.o.o. pa prizna stroške tega revizijskega postopka v zaznamovani višini, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi od dneva izdaje odločbe dalje do plačila, v roku 15 dni, da ne bo izvršbe." (v nadaljnjem besedilu: zahtevek za revizijo). V obrazložitvi zahtevka za revizijo vlagatelj uvodoma povzema dosedanji potek oddaje javnega naročila, utemeljuje aktivno legitimacijo, v nadaljevanju pa ugotavlja, da bi bilo potrebno ponudbo izbranega ponudnika izločiti kot nepravilno in sicer iz naslednjih razlogov:
- 1. razlog: izbrani ponudnik je po zatrjevanju vlagatelja v ponudbi priložil izjavi podizvajalca za testiranje plinskih jeklenk Poklicne gasilske enote Celje, ki se nanašata na dokazovanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti (obrazec 01), ki pa nista sestavljeni korektno. Iz izjave, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo v zvezi z (ne)obstojem strokovnih napak, ter izjave v zvezi z obstojem kazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivega dejanja podkupovanja, po prepričanju vlagatelja ni razvidno, kdo naj bi ju podpisal oziroma ni navedena pooblaščena oseba, ki naj bi ju podpisala. Vlagatelj poudarja, da iz naročnikovih navodil povsem jasno izhaja, da morajo biti tovrstne izjave žigosane in podpisane s strani pooblaščene osebe, kar po prepričanju vlagatelja pomeni, da mora biti iz izjave razvidno, kdo je pooblaščena oseba, ki je izjavo dala. Zadevni izjavi po zatrjevanju vlagatelja nimata navedbe o tem, zaradi česar niti ni mogoče preveriti, ali je izjavo dejansko podpisala pooblaščena oseba;
- 2. razlog: izbrani ponudnik po zatrjevanju vlagatelja ni predložil podatkov o transportnem podjetju, ki bo opravljalo prevoze tekočega kisika iz Madžarske v Republiko Slovenijo. Izbrani ponudnik je po navedbah vlagatelja v ponudbi priložil dva sporazuma, sklenjena z Linde Gas Hungary za dobavo tekočega N2O in medicinskega tekočega kisika (LOX) iz različnih proizvodnih obratov na Madžarskem, iz katerih izhaja, da bo za izbranega ponudnika transport tekočega kisika opravljalo transportno podjetje družbe Linde Gas Hungary kot podizvajalec. Identiteta slednjega po zatrjevanju vlagatelja ni znana, izbrani ponudnik pa za navedenega podizvajalca tudi ni predložil zahtevane ponudbene dokumentacije;
- 3. razlog: izbrani ponudnik po zatrjevanju vlagatelja nima dokazil o dobavah plinov vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU. Izbrani ponudnik je tako po ugotovitvah vlagatelja sicer predložil izjavo o tem, da dobavlja dušikov oksidul vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU nad tri tone letno, vendar pa ne gre za reference izbranega ponudnika, temveč za reference Linde Gas Hungary.
Po prepričanju vlagatelja izbrani ponudnik ne dobavlja niti več kot 20 ton tekočega medicinskega kisika vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU, kar naj bi izhajalo iz "Potrdila o dobavah lox s strani izbranega ponudnika", v katerem je izbrani ponudnik po zatrjevanju vlagatelja sam navedel zgolj dve zdravstveni ustanovi, ki jim dobavlja tekoči medicinski kisik, to je naročniku samemu in Bolnišnici Golnik.

Zgolj kot dodatno pa vlagatelj še opozarja, da je naročnik sprejel neupravičeno nizko ceno izbranega ponudnika, ki je v postopku sploh ni preverjal. Vlagatelj je na podlagi izkušenj prepričan, da izbrani ponudnik za ceno, ki jo je ponudil in je skoraj za polovico nižja od cene, ki jo je sprva ponudil vlagatelj, ne more zagotoviti ustrezne kvalitete blaga in storitev predmetnega javnega naročila. Vlagatelj še pričakuje, da bo v nadaljevanju izvrševanja tega javnega naročila (v kolikor bi izbrani ponudnik to naročilo dejansko prejel) zagotovo prišlo do povišanja cen, kar bosta naročnik in izvajalec uredila z dodatnimi aneksi k osnovni pogodbi po tem, ko bo ta postopek javnega naročila zaključen. V nadaljevanju vlagatelj priglaša še stroške, za katere zahteva povračilo.

Naročnik je dne 22. decembra 2006 izdal "ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO" številka 01-335/14-06, ki jo je vlagatelj prejel dne 08. januarja 2007 (v nadaljnjem besedilu: odločitev o zahtevku za revizijo). Z odločitvijo o zahtevku za revizijo je naročnik vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil, posledično pa je zavrnil tudi zahtevek vlagatelja za povrnitev stroškov postopka za vplačano takso in odvetniške stroške. V obrazložitvi odločitve o zahtevku za revizijo vlagatelj uvodoma ugotavlja, "da je zahtevek vložen pravočasno , da je vplačana zahtevana taksa in da je zahtevek popoln". V nadaljevanju "naročnik povzema celoten vlagateljev zahtevek", glede posameznih vlagateljevih očitkov domnevnih kršitev v zahtevku za revizijo pa:
- glede 1. razloga: naročnik ugotavlja, da kot dokaz o izpolnitvi pogoja zadošča izjava ponudnika, dana pod kazensko in materialno odgovornostjo, izjava pa je predložena, s čimer je pogoj v celoti izpolnjen. Naročnik dodaja, da sta oba sporna dokumenta tudi podpisana in žigosana, manjka pa le navedba, v kakšni funkciji je podpisnik dokumenta podpisal, kar pa ni izrecno navedena zahteva razpisne dokumentacije.
Kot dodatno naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik pri spornem pogoju navedel dodatno še enega podizvajalca in sicer družbo L-Plan, d. o. o., Žirovnica, z vso potrebno dokumentacijo, ki se zahteva od podizvajalcev v tem razpisu, z istim predmetom dejavnosti, ki se nanaša na pregledovanje jeklenk oziroma opreme pod tlakom, tako da bi bil predmetni pogoj v celoti izpolnjen tudi, če bi naročnik to v razpisni dokumentaciji tudi resnično zahteval;
- glede 2. razloga: naročnik ugotavlja, da ponudnik izpolnjuje zahtevani pogoj, v kolikor dokaže: 1. z izjavo, ki je s strani izbranega ponudnika v resnici priložena v obliki spiska vozil LINDE (priloga številka 3), in sicer, da sam ponudnik razpolaga s tremi 5 tonskimi vozili za prevoz utekočinjenih plinov; in/ali 2. da ima sklenjene pogodbe za prevoz utekočinjenih plinov s podizvajalci. V ponudbi (izbranega ponudnika) so po prepričanju naročnika predložene pogodbe z Linde Gas (H) in družbo ZIT, d. o. o., iz spiska v prilogi številka 3 pa je razvidno, da izbrani ponudnik z družbo Linde Gas (H) uporablja 16 tonsko vozilo za prevoz utekočinjenih plinov, kar presega postavljeni pogoj iz razpisne dokumentacije. Za izpolnitev pogoja (dve vozili z nosilnostjo od 9 do 10 ton) je tako po stališču naročnika pomemben podizvajalec ZIT, d. o. o., ki poleg ostalih vozil razpolaga s tremi 10 tonskimi vozili. Zanj je po navedbah naročnika (izbrani) ponudnik predložil vse zahtevane dokumente.
Po zatrjevanju naročnika je navedba vlagatelja, da ponudnik ni izpolnil zahtevanega pogoja pri navedbi podizvajalca Linde Gas (H) v celoti neutemeljena, saj je bilo potrebno za izpolnitev spornega pogoja priložiti zgolj pogodbo z navedenim podizvajalcem, ki je tudi bila v resnici priložena, sama navedba v pogodbi, da se bo Linde Gas posluževal prevozov drugih prevoznih podjetij v okviru koncerna Linde, katerega del je tudi izbrani ponudnik, pa je za izločitev ponudbe izbranega ponudnika v tem delu v nesprejemljiva;
- glede 3. razloga: naročnik ugotavlja, da za izpolnitev obeh spornih pogojev zadošča izjava ponudnika ali proizvajalca, dana pod materialno in kazensko odgovornostjo. Tako je po zatrjevanju naročnika v prilogi izbranega ponudnika podana zahtevana izjava "da dobavljamo tekoči kisik vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini nad 20 ton letno" - priloga 6 in izjava, "da dobavljamo dušikov oksidul vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini nad 3 tone letno". Izpolnitev pogojev je po prepričanju naročnika s tem sama po sebi formalno izkazana, dodatno pa je izkazana tudi z izjavama proizvajalca Linde Gas (H), ki sta obe priloženi v ponudbi, kar po zatrjevanju naročnika potrjuje tudi sam vlagatelj. Pogoja sta po ugotovitvi naročnika v celoti izpolnjena, saj je razpisna dokumentacija izrecno dovoljevala udeležbo podizvajalca pri izpolnjevanju navedenega pogoja, kar je razvidno iz opredelitve dokazil za izpolnitev pogoja, kjer je navedeno, da je pogoj izpolnjen bodisi z izjavo ponudnika ali izjavo proizvajalca.

Glede dodatnega opozorila vlagatelja (zadnje navedbe vlagatelja) naročnik pripominja, da ima sam pravico preveriti ceno izbranega ponudnika in tekom izvajanja pogodbe preverjati tudi kvaliteto blaga in storitev (ob upoštevanju pogodbenih določil in strokovnih zahtev razpisne dokumentacije). Nadzor se po navedbi naročnika izvaja redno tudi preko Računskega sodišča in drugih institucij, naročnik pa se v celoti zaveda sankcij.

Vlagatelj je dne 11. januarja 2007 priporočeno na pošto oddal zahtevo za nadaljevanje postopka pred Državno revizijsko komisijo številka 01-335/14-06, izdano istega dne, ki jo je naročnik prejel dne 12. januarja 2007 (v nadaljnjem besedilu: sporočilo o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo). V sporočilu o nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo vlagatelj zlasti pripominja, da je pravno povsem nevzdržno zatrjevanje naročnika, da sta izjavi Poklicne gasilske enote Celje, na katerih sploh ni označeno, kdo je izjavi kot pooblaščena oseba podpisal, sestavljeni v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije. Izjava oziroma kakršen koli dokument (vključno s pooblastilom), iz katerega ni razvidno, kdo jo je oziroma ga je podpisal, po prepričanju vlagatelja ne more zadovoljiti nobenih pravnih standardov verodostojnosti.

Naročnik je z dopisom številka 01-335/15-06, izdanim dne 15. januarja 2007, odstopil vlagateljev zahtevek za revizijo, skupaj z dokumentacijo o oddaji javnega naročila, v odločanje Državni revizijski komisiji, dne 23. januarja 2007 pa je naročnik Državni revizijski komisiji z dopisom številka 01-335/16-06 odstopil še preostalo dokumentacijo, na odstop katere ga je Državna revizijska komisija pozvala.

Državna revizijska komisija je vlagateljevega pooblaščenca s sklepom številka 018-028/07-42-0366, izdanim dne 01. februarja 2007, pozvala, da v roku petih dni od prejema sklepa zahtevek za revizijo dopolniti tako, da Državni revizijski komisiji navede ustrezno potrdilo o vplačilu dolžne takse za revizijo v višini kot izhaja iz 22. člena ZRPJN. Vlagateljev pooblaščenec je predmetni sklep prejel dne 06. februarja 2007, Državni revizijski komisiji pa je dne 09. februarja 2007 priporočeno po pošti oddal "OBVESTILO O PLAČILU TAKSE" s prilogo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, v skladu z 22. členom in drugo alineo prvega odstavka 23. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju tega sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da je vlagateljeve očitke presojala po točkah (razlogih) in/ali zaporedju, kot jih je navedel v zahtevku za revizijo. Najprej je tako Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da je izbrani ponudnik v ponudbi priložil izjavi podizvajalca za testiranje plinskih jeklenk Poklicne gasilske enote Celje, ki se nanašata na dokazovanje pogojev za ugotavljanje sposobnosti (obrazec 01), ki pa nista sestavljeni korektno. V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v zahtevku za revizijo na strani 3 (peti odstavek) zapisal, da iz izjav, "ki naj bi bili izdani s strani Poklicne gasilske enote Celje", to je
- izjave, dane pod materialno in kazensko odgovornostjo v zvezi z (ne)obstojem strokovnih napak (v nadaljnjem besedilu: izjava glede strokovnih napak),
- izjave v zvezi z obstojem kazenskega postopka zaradi suma storitve kaznivega dejanja podkupovanja (v nadaljnjem besedilu: izjava glede podkupovanja),
"sploh ni razvidno, kdo naj bi jih podpisal oz. ni navedena pooblaščena oseba, ki naj bi takšni izjavi podpisala.". Vlagatelj v nadaljevanju še dodaja, da "Zadevni izjavi"â?? â??"nimata navedbe o tem, kdo je kot pooblaščena oseba gasilske enote zadevno izjavo podpisal, zaradi česar niti ni mogoče preveriti, ali je izjavo dejansko podpisala pooblaščena oseba.", ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika pa (glede na navedeno) ne vsebuje ustreznih izjav.

Ob vpogledu v naročnikovo razpisno dokumentacijo je Državna revizijska komisija ugotovila, da je naročnik na sedmi strani Splošnih navodil ponudnikom v razpisni dokumentaciji (v nadaljnjem besedilu: Splošna navodila) pod poglavjem "4.3. Pogoji (42., 42.a in 43. člen ZJN-1), ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu je priznana sposobnost" zahteval, da mora ponudnik:
"1. predložiti že v ponudbo originalne ali notarsko overjene listine, ki dokazujejo izpolnjevanje pogojev od 1-7 obrazca 01, obvezno mora priložiti listine za dokazovanje pogojev 1-3,
2. predložiti v ponudbo podpisano in ožigosano nadomestno izjavo dano pod kazensko in materialno odgovornostjo, da izpolnjuje pogoje od točke 4-7 navedene v OBRAZCU 01." Ob zapisanem Državna revizijska komisija ugotavlja, da se izjava glede podkupovanja uvršča pod alineo 1 (pogoj številka 3, točka 1, OBRAZEC 01 na strani 21), izjava glede strokovnih napak pa pod alineo 2 (pogoj številka 6, točka 1, OBRAZEC 01 na strani 22) prejšnjega odstavka.

Nadalje Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik
- v Splošnih navodilih pod poglavjem "3.4. Ponudba s podizvajalci" (prva alinea "n") zapisal, da mora, če se ponudnik na razpis prijavi s podizvajalci, "za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika, razen, če ni v OBRAZCU 01 navedeno drugače.", na strani 11 pa pod poglavjem "13.2. Način označevanja" dodal: "Vse strani ponudbene dokumentacije, kjer je to zahtevano morajo biti parafirane oz. podpisane s strani pooblaščene osebe, ki podpisuje ponudbo in žigosane.";
- z dokumentom številka 01-335/6-06, izdanim dne 18. oktobra 2006, na vprašanje enega od ponudnikov, ki se je glasilo "V točki 3.4. razpisne dokumentacije je navedeno, da mora ponudnik za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika, razen če v obrazcu 01 ni navedeno drugače. Prosimo vas za informacijo, kateri dokumenti morajo biti podani za podizvajalce po točkah. Npr. točka 2 in izjave od 8-18 niso smiselne." odgovoril z: "Naročnik je že v obrazložitvi postopka ( s pogajanji ) obrazložil, da predmetni javni razpis izvaja na podlagi ZJN - 20.čl., kar pomeni, da razpisne dokumentacije ( pogojev in vsebine ) naknadno ne sme bistveno spreminjati, tako da strokovne zahteve in pogoji ostajajo enaki, kot so navedeni v razpisni dokumentaciji.";
- z dokumentom številka 01-335/7-06, izdanim dne 25. oktobra 2006, na vprašanje enega od ponudnikov, ki se je glasilo "Katera potrdila in dokumentacijo mora ponudnik priložiti za podizvajalca -prevoznika. V razpisni dokumentaciji je navedeno, da mora ponudnik za vsakega podizvajalca navesti vse podatke, ki se jih zahteva od ponudnika, kar pa za prevoznike ni mogoče. Prosimo za obrazložitev." odgovoril z: "Ponudnik mora za podizvajalce priložiti dokumente zahtevane v obrazcu 01 - vse dokumente od točke 1-7, razen dokumentov pod št.2" (torej, da ima dovoljenje za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, če je na podlagi posebnega zakona dovoljenje potrebno; smiselno dodala Državna revizijska komisija).

Državna revizijska komisija je v povezavi z navedenim vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej predložil sporni izjavi (glede podkupovanja in glede strokovnih napak) podizvajalca Poklicna gasilska enota Celje, Dečkova cesta 36, 3000 Celje (v nadaljnjem besedilu: podizvajalec Poklicna gasilska enota Celje), ki bo opravljal "obveznosti periodičnega pregleda jeklenk za tehnične pline" (prvi odstavek 2. člena pogodbe številka 01/2006 o poslovno tehničnem sodelovanju). Na obeh izjavah je v spodnjem desnem kotu eno pod drugim zapisano naslednje besedilo: "POKLICNA GASILSKA ENOTA CELJE" "Dečkova 36" "3000 Celje". Citiranemu sledi podpis in žig okrogle oblike z besedilom "Poklicna gasilska enota Celje", pri čemer se na sredini žiga nahaja številka "1", iz izjav pa je viden tudi datum njune izdaje, 06. november 2006.

Državna revizijska komisija skladno z vsem doslej navedenim ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da
- izjave glede strokovnih napak in izjave glede podkupovanja ni oziroma naj ne bi podpisala pooblaščena oseba,
- je oziroma bi izbrani ponudnik v ponudbi predložil neveljavne dokumente oziroma podal zavajajoče podatke o izpolnjevanju zahtevanih pogojev,
temveč navaja le, da iz izjav "sploh ni razvidno, kdo naj bi jih podpisal oz. ni navedena pooblaščena oseba, ki naj bi takšni izjavi podpisala"â?? â??"zaradi česar niti ni mogoče preveriti, ali je izjavo dejansko podpisala pooblaščena oseba". Državna revizijska komisija poudarja, da naročnik v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da bi moralo "biti iz izjave razvidno, kdo je pooblaščena oseba, ki je izjavo dala", kakor to v zahtevku za revizijo zatrjuje (oziroma smiselno izpeljuje) vlagatelj. Sporna zahteva v razpisni dokumentaciji na strani 11 pa pod poglavjem "13.2. Način označevanja" se namreč glasi: "Vse strani ponudbene dokumentacije, kjer je to zahtevano morajo biti parafirane oz. podpisane s strani pooblaščene osebe, ki podpisuje ponudbo in žigosane". Državna revizijska komisija tudi opozarja, da naročnikove zahteve iz razpisne dokumentacije vežejo tako ponudnike pri pripravi ponudb, kakor tudi naročnika tekom celotnega postopka oddaje javnega naročila. Ponudniki so torej tisti, ki morajo ravnati v skladu z vsemi naročnikovimi zahtevami iz razpisne dokumentacije, naročnikove zahteve pa vežejo tudi njega samega skozi celoten postopek oddaje javnega naročila. Ker je izbrani ponudnik glede spornih izjav podizvajalca Poklicna gasilska enota Celje doslej citiranim naročnikovim zahtevam razpisne dokumentacije zadostil in jih izpolnil na način, kot je bilo predvideno in zahtevano v razpisni dokumentaciji, pa tudi iz razloga, ker od ponudnikov v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več kakor od njih terja (vnaprej) pripravljena razpisna dokumentacija, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je obravnavani očitek vlagatelja (v katerem vlagatelj še zatrjuje, da "ponudbena dokumentacija izbranega ponudnika ne vsebuje ustreznih izjav") v celoti neutemeljen.

Ob doslej zapisanem Državna revizijska komisija še pripominja, da je ponudnik v ponudbi predložil tudi "NADOMESTNO IZJAVO O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZAHTEVANIH V TOČKAH 1-7 OBRAZCA 01" podizvajalca Poklicna gasilska enota Celje, izdano pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpodbija. Kot izhaja iz poglavja "4.3. Pogoji (42., 42.a in 43. člen ZJN-1), ki jih mora izpolnjevati ponudnik, da mu je priznana sposobnost", alinea 2, navedena (nadomestna) izjava zajema tudi izjavo glede strokovnih napak, zato je šteti, da je že z njeno predložitvijo zadoščeno zahtevam razpisne dokumentacije v tem delu.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik ni predložil podatkov o transportnem podjetju, ki bo opravljalo prevoze tekočega kisika iz Madžarske v Republiko Slovenijo (transport tekočega kisika naj bi namreč opravljalo transportno podjetje družbe Linde Gas Hungary kot podizvajalec, pri čemer identiteta slednjega po zatrjevanju vlagatelja ni znana, izbrani ponudnik pa naj za navedenega podizvajalca tudi ne bi predložil zahtevane ponudbene dokumentacije). V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v Splošnih navodilih pod poglavjem "3.4. Ponudba s podizvajalci" (prva alinea "n") zapisal, da mora, če se ponudnik na razpis prijavi s podizvajalci, "za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika, razen, če ni v OBRAZCU 01 navedeno drugače". Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil:
a) Sporazum med izbranim ponudnikom in družbo Linde Gas Hungary, Carl von Linde ut. 1, 9653 Repcelak, Madžarska (v nadaljnjem besedilu: Linde H), za dobavo tekočega N2O, podpisan dne 01. marca 2006, iz katerega v prvem odstavku člena "1.Količine" izhaja: "Linde SLO ima stalno potrebo po tekočem N2O v avtocisternah v količini 24 ton letno, ki jih bo v proizvodnem obratu družbe Linde H prevzemalo in direktno prevažalo h kupcu družbe Linde SLO transportno podjetje družbe Linde H kot podizvajalec.";
b) Sporazum med izbranim ponudnikom in družbo Linde H za dobavo medicinskega tekočega kisika (LOX), podpisan dne 01. marca 2006, iz katerega v prvem odstavku člena "1.Količine" izhaja: "Linde SLO ima stalno potrebo po MEDICINSKEM TEKOČEM KISIKU v avtocisternah v količini 800 ton letno, ki jih bo v proizvodnem obratu Linde H prevzemalo in direktno prevažalo h kupcu družbe Linde SLO transportno podjetje družbe Linde H kot podizvajalec.".

Skladno z vsem doslej navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da je na podlagi ponudbe izbranega ponudnika kot podizvajalca izbranega ponudnika v predmetnem javnem naročilu mogoče šteti Linde H, "transportno podjetje družbe Linde H" pa zgolj kot podizvajalčevega podizvajalca. Ker je naročnik v konkretnem javnem naročilu zahteval, da mora, če se ponudnik na razpis prijavi s podizvajalci, "za vsakega podizvajalca podati vse podatke, ki se jih zahteva za ponudnika, razen, če ni v OBRAZCU 01 navedeno drugače", Državna revizijska komisija zaključuje, da (izbranemu) ponudniku za podizvajalčeve podizvajalce ni bilo potrebno podati (vseh) podatkov, ki se jih zahteva za ponudnika. Poleg tega pa gre pri pogodbenem razmerju med podizvajalcem in njegovim podizvajalcem za razmerje oziroma pravice in obveznosti, ki se nanašajo na odnos med podizvajalcem in njegovim podizvajalcem. Ker je izbrani ponudnik v izpostavljenem delu torej zadostil citiranim naročnikovim zahtevam razpisne dokumentacije in jih izpolnil na način, kot je bilo predvideno in zahtevano v razpisni dokumentaciji, pa tudi iz razloga, ker od ponudnikov v nobenem primeru ni mogoče zahtevati več kakor od njih terja (vnaprej) pripravljena razpisna dokumentacija, je Državna revizijska komisija ugotovila, da je obravnavani očitek vlagatelja v celoti neutemeljen.

Kot naslednji je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da izbrani ponudnik nima dokazil o dobavah plinov vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU. V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz Splošnih navodil na strani 6, točka "3.1. Sposobnost", nedvoumno izhaja, da naročnik v obrazcu 01 določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da lahko konkurirajo na razpisu. Na obrazcu 01 (poglavje Strokovne zahteve naročnika, stran 23) je pod točko 13 zapisan pogoj "da potrjuje dobavo tekočega kisika vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini več kot 10t letno", kot dokaz za izpolnjevanje navedenega pogoja pa je zahtevana "izjava (ponudnika ali proizvajalca) dana pod materialno in kazensko odgovornostjo". Podobna zahteva naročnika je zapisana tudi v poglavju Strokovnih zahtev naročnika na strani 20, točka 10: "Ponudnik dobavlja tekoči kisik v količini minimalno 10t/letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU.".

Državna revizijska komisija skladno z doslej zapisanim ugotavlja, da je naročnik za izpolnjevanje pogoja, da ponudnik dobavlja tekoči kisik v količini minimalno 10 ton (ali več) letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU, zahteval (zgolj) predložitev izjave ponudnika ali proizvajalca, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, ne pa morebitnih drugih dokazil. Državna revizijska komisija je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovila, da je izbrani ponudnik v ponudbi kot dokaz o izpolnjevanju predmetnega pogoja predložil
- lastno izjavo, izdano dne 06. novembra 2006, ki se glasi: "Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da dobavljamo tekoči kisik vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini nad 20 ton letno - Priloga 6";
- lastno izjavo, izdano dne 06. novembra 2006, ki se glasi: "Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da podjetje Linde plin d.o.o., Celje dobavlja več kot 20 ton tekočega medicinskega kisika letno sledečim ustanovam:
- Klinični center Ljubljana
- Bolnišnica Golnik";
- izjavo Linde H, izdano dne 16. oktobra 2006, ki se glasi: â??"podpisani generalni direktor"â??, â??"v sodni register vpisani zastopnik"â?? Linde H, â??"zavedajoč se materialne in kazenske odgovornosti, izjavljam, da z moje strani zastopana družba"â?? Linde H â??"spodaj navedenim institucijam letno dobavi več kot 20 ton tekočega zdravstvenega oxigena" (v nadaljnjem besedilu: izjava Linde H z dne 16. oktobra 2006). Pod navedenim besedilom je naštetih 10 ustanov, zlasti bolnišnic, katerim Linde H dobavlja tekoči zdravstveni kisik (citirano in povzeto besedilo izjave izhaja iz slovenskega prevoda osnovne izjave Linde H v madžarskem jeziku, pri čemer je prevod opravil Aleksander šimon, sodni tolmač za madžarski jezik).

Iz ponudbe izbranega ponudnika je nadalje razvidno, da je Linde H imetnik dovoljenja in razpolaga z dovoljenjem za proizvodnjo zdravil, številka dovoljenja 20795/47/2005, iz katerega nesporno izhaja dovoljenje za dejavnost "PROIZVODNJA IN POLNJENJE MEDICINSKIH PLINOV" "KISIK, DUšIK, OGLJIKOV DIOKSID, DINITROGEN-OXID, NITRALGIN, CARBOGEN, proizvodnja in polnjenje SINTETIČNEGA MEDICINSKEGA ZRAKA" (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje številka 20795/47/2005).

Iz "ZAPISNIKA o opravljenem vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika za javno naročilo NAKUP MEDICINSKIH PLINOV" številka 01-335/11, izdanega dne 04. decembra 2006, izhaja, da je vlagatelj na dan izdaje citiranega zapisnika vpogledal v ponudbo izbranega ponudnika. Skladno z navedenim in ob upoštevanju dejstva, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne izpodbija ne izjave Linde H z dne 16. oktobra 2006 in ne dovoljenja številka 20795/47/2005, je Državna revizijska komisija štela oba dokumenta in njuni vsebini za nesporni. Glede na dejstvo, da je izbrani ponudnik predložil izjavo, s katero izjavlja, da dobavlja več kot 20 ton tekočega (medicinskega) kisika letno dvema zdravstvenima ustanovama v EU, Linde H kot proizvajalec pa izjavo, da dobavlja več kot 20 ton tekočega (zdravstvenega) kisika letno 10 (zdravstvenim) ustanovam v EU, Državna revizijska komisija zaključuje, da je izbrani ponudnik zadostil naročnikovemu pogoju "da potrjuje dobavo tekočega kisika vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini več kot 10t letno". Izbrani ponudnik je namreč v ponudbi v dokaz izpolnjevanja navedenega pogoja predložil izjavo Linde H kot proizvajalca in lastno izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. Državna revizijska komisija na podlagi doslej zapisanega ugotavlja, da je obravnavani očitek vlagatelja v celoti neutemeljen.

Kot naslednji je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da "je izbrani ponudnik sicer predložil svojo izjavo o tem, da dobavlja dušikov oksidul vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU nad 3 tone letno: Vendar pa je iz priloge 7"â?? â??"razvidno, da ne gre za reference izbranega ponudnika"â?? â??"ampak za reference družbe Linde Gas Hungary". V povezavi z navedenim Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz Splošnih navodil na strani 6, točka "3.1. Sposobnost", nedvoumno izhaja, da naročnik v obrazcu 01 določi pogoje, ki jih morajo izpolnjevati ponudniki, da lahko konkurirajo na razpisu. Na obrazcu 01 (poglavje Strokovne zahteve naročnika, stran 23) je pod točko 14 zapisan pogoj "da potrjuje dobavo dušikovega oksidula vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini več kot 1t letno", kot dokaz za izpolnjevanje navedenega pogoja pa je zahtevana "izjava (ponudnika ali proizvajalca) dana pod materialno in kazensko odgovornostjo". Podobna zahteva naročnika je zapisana tudi v poglavju Strokovnih zahtev naročnika na strani 20, točka 11: "Ponudnik dobavlja dušikov oksidul v količini minimalno 1t/letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU.".

Državna revizijska komisija skladno z doslej zapisanim ugotavlja, da je naročnik za izpolnjevanje pogoja, da ponudnik dobavlja dušikov oksidul v količini minimalno 1 tono (ali več) letno vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU, zahteval (zgolj) predložitev izjave ponudnika ali proizvajalca, dane pod kazensko in materialno odgovornostjo, ne pa morebitnih drugih dokazil. Državna revizijska komisija ob doslej zapisanem ugotavlja, da že vlagatelj sam v zahtevku za revizijo navaja
- "Izbrani ponudnik tako nima dokazil o tem, da sam dobavlja dušikov oksidul v količini najmanj 3 tone letno zdravstvenim ustanovam, saj iz izjave iz priloge 7 jasno izhaja, da ima takšne reference Linde Gas Hungary" ter
- â??"je iz priloge 7"â?? â??"razvidno, da ne gre za reference izbranega ponudnika"â?? â??"ampak za reference družbe Linde Gas Hungary"
iz česar je nesporno zaključiti, da vlagatelj priznava, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil reference Linde H za dobave dušikovega oksidula zdravstvenim ustanovam v EU nad 3 tone letno.

Ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija ugotovila, da je izbrani ponudnik v njej predložil
- lastno izjavo, izdano dne 06. novembra 2006, ki se glasi: "Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da dobavljamo dušikov oksidul vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini nad 3 tone letno - Priloga 7"â??;
- lastno izjavo, izdano dne 06. novembra 2006, ki se glasi: "Pod materialno in kazensko odgovornostjo izjavljamo, da podjetje Linde plin d.o.o., Celje dobavlja več kot 3 tone tekočega medicinskega dušikovega oksidula letno sledečim ustanovam:
- Klinični center Ljubljana
- Bolnišnica Jesenice";
- izjavo Linde H, izdano dne 16. oktobra 2006, iz katere izhajajo dobave več kot 3 tone naštetim 5 ustanovam (v večini bolnišnicam).

Glede na dejstvo, da je izbrani ponudnik predložil izjavo, s katero izjavlja, da dobavlja več kot 3 tone tekočega (medicinskega) dušikovega oksidula letno dvema zdravstvenima ustanovama v EU, Linde H kot proizvajalec pa izjavo o dobavah petim (zdravstvenim) ustanovam v EU v količinah, večjih kot 3 tone, Državna revizijska komisija zaključuje, da je izbrani ponudnik zadostil naročnikovemu pogoju "da potrjuje dobavo dušikovega oksidula vsaj trem zdravstvenim ustanovam v EU v količini več kot 1t letno". Izbrani ponudnik je namreč v ponudbi v dokaz izpolnjevanja navedenega pogoja predložil izjavo Linde H kot proizvajalca in lastno izjavo, dano pod materialno in kazensko odgovornostjo. Državna revizijska komisija na podlagi doslej zapisanega ugotavlja, da je obravnavani očitek vlagatelja v celoti neutemeljen.

Kot slednji je Državna revizijska komisija obravnavala vlagateljev očitek, da je naročnik sprejel neupravičeno nizko ceno izbranega ponudnika, ki je v postopku sploh ni preverjal. Državna revizijska komisija je vlagateljevo navedbo presojala z vidika prava javnih naročil, ki nizkih cen na splošno ne prepoveduje (kot tudi ne konkurenčno pravo), saj je prav konkurenčnost ponudb temeljni interes naročnika in smisel javnega naročanja. Zagotovitev konkurenčnosti omogoča spoštovanje načela gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev (4. člen ZJN-1), ki naročnika zavezuje, da z izvedbo javnega naročila in izborom ponudbe zagotovi, da je poraba sredstev za naročnika kar najbolj gospodarna, pri čemer je nizka cena eden od bistvenih elementov konkurenčnosti posamezne ponudbe. V določenih okoliščinah pa je lahko (pre)nizka cena posledica protipravnega ravnanja ponudnika in je kot taka prepovedana. Zaradi določenih tveganj, ki bi lahko izhajala iz tako oblikovane nizke cene (protipravnost samega ravnanja ponudnika, slabša kakovost izvedbe posla, možnost izpodbijanja pogodbe zaradi zmote, nelegalni viri ponudnika), daje ZJN-1 naročniku možnost, da preveri upravičenost ponudbene cene, kadar je le-ta po njegovem mnenju prenizka.

ZJN-1 v prvem in drugem odstavku 53. člena določa, da mora naročnik v primeru, če so v ponudbi za dano naročilo ponujene neobičajno nizke cene, preden tako ponudbo zavrne, pisno ali v elektronski obliki zahtevati podrobno obrazložitev vseh postavk ponudbe, za katere meni, da so merodajne in jih mora, upoštevajoč prejete obrazložitve, preveriti. Za odgovor lahko določi razumen rok, ki ni daljši od 20 dni. Naročnik lahko zahteva obrazložitev, ki mora biti oprta na objektivno podlago, kar zadeva ekonomiko načina gradnje, proizvodnje ali izbranih tehničnih rešitev, izjemno ugodne pogoje, ki jih ima ponudnik pri izvajanju naročila, ali izvirnost izdelka, storitve ali izvedbo gradnje. Iz citiranih določil ZJN-1 je razvidno, da zakon ne določa, katera cena je neobičajno nizka in takšno presojo prepušča poslovni odločitvi naročnika samega. ZJN-1 naročnika prav tako tudi ne obvezuje, da bi moral od ponudnika, ki ponudi nizko ceno, zahtevati obrazložitev ponudbene cene, temveč mora v skladu s pravili 53. člena ZJN-1 tako ravnati takrat, kadar sta za to izpolnjena dva pogoja in sicer: 1. da je ponudbena cena neobičajno nizka; 2. da naročnik namerava zavrniti ponudbo zaradi neobičajno nizke cene. Navedeno zakonsko določilo ščiti ponudnika, ki za izvedbo javnega naročila ponudi nizko ceno, saj mora biti slednja, ob izpolnjevanju vseh zahtev razpisne dokumentacije, v skladu s temeljnim načelom javnega naročanja gospodarnosti in učinkovitosti porabe javnih sredstev cilj vsakega postopka oddaje javnega naročila. Če torej ponudbena cena zbuja dvom o možnosti izvedbe javnega naročila in želi naročnik tako ponudbo zavrniti, mora pred tem dvom odpraviti in od ponudnika zahtevati obrazložitev ter na takšen način ugotoviti, ali je morebiti ponujena cena posledica napačne ponudnikove presoje, napačnega razumevanja razpisne dokumentacije, napake v ponudbi ali pa morda špekulacije pri kalkulaciji strukture cene. Postopek s preverjanjem "neobičajno nizkih cen" je torej namenjen varstvu ponudnika (in ne naročnika) v primerih, če bi naročnik želel izločiti njegovo ponudbo iz postopka ocenjevanja zato, ker je ponujeno ceno ocenil kot "neobičajno nizko". V konkretnem primeru naročnik ni ocenil, da bi bila ponudbena cena izbranega ponudnika neobičajno nizka, kar bi negativno vplivalo na izvedbo in kakovost izvedbe javnega naročila, zato ponudbene cene ni preverjal skladno z določili 53. člena ZJN-1. Državna revizijska komisija na podlagi doslej zapisanega ugotavlja, da je obravnavani očitek vlagatelja v celoti neutemeljen.

Državna revizijska komisija glede pričakovanja vlagatelja, da bo v nadaljevanju izvrševanja predmetnega javnega naročila "zagotovo prišlo do povišanja cen, kar bosta naročnik in izvajalec uredila z dodatnimi aneksi k osnovni pogodbi po tem, ko bo ta postopek javnega naročila zaključen" poudarja, da je skladno z Zakonom o računskem sodišču (Uradni list Republike Slovenije, številka 11/2001 in 20/2006 - ZNOJF-1) najvišji revizijski organ za kontrolo državnih računov, državnega proračuna in celotne javne porabe v Republiki Sloveniji Računsko sodišče Republike Slovenije, ki revidira poslovanje uporabnikov javnih sredstev.

Čeprav navedeno ni vplivalo na odločitev Državne revizijske komisije, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja
- â??"postopka javnega naročila, zaključenega z obrazloženo odločitvijo o oddaji javnega naročila, št. 01-335/9-06, z dne 30. 11. 2006"â??;
- â??"Naročnik je z obrazloženo odločitvijo o oddaji naročila, z dne 30. 11. 2006, predmetno javno naročilo oddal"â??
Državna revizijska komisija opozarja vlagatelja, da naročnik javno naročilo odda na podlagi odločitve o oddaji naročila (ki v konkretnem primeru nosi številko 01-335/7-05), ne pa na podlagi "obrazložene odločitve o oddaji javnega naročila, št. 01-335/9-06, z dne 30. 11. 2006", kot jo imenuje vlagatelj. številko in datum, ki ju v povezavi z (obrazloženo) odločitvijo o oddaji naročila omenja vlagatelj, nosi namreč naročnikova "DODATNA OBRAZLOŽITEV ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA", izdana dne 30. novembra 2006, ki pa je ni mogoče šteti za meritorno odločitev naročnika o oddaji javnega naročila. Kot izhaja že iz samega naziva izpostavljenega inštituta dodatne obrazložitve odločitve o oddaji naročila, dodatna obrazložitev le (dodatno) obrazlaga odločitev o oddaji naročila, ne predstavlja pa same (obrazložene) odločitve o oddaji naročila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Tretji odstavek 22. člena ZRPJN določa, da mora naročnik v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo, peti odstavek 22. člena ZRPJN pa, da mora stranka v zahtevi opredeljeno navesti stroške, za katere zahteva povračilo, pri čemer je povrnitev stroškov mogoče zahtevati do sprejema odločitve naročnika oziroma Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Ker je Državna revizijska komisija vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila, tretji odstavek 22. člena ZRPJN pa povrnitev potrebnih stroškov, nastalih z revizijo, veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN zavrnila tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).

V Ljubljani, dne 16. februarja 2007


Predsednica senata
Sonja Drozdek-šinko, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- odvetnik mag. Mitja Jelenič Novak, Slovenska 55B, 1001 Ljubljana
- Linde plin d.o.o., Bukovžlak 65b, 3000 Celje
- Republika Slovenija, Državno pravobranilstvo, šubičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova ulica 11, 1000 Ljubljana