018-040/2007 Splošna bolnišnica Celje

Številka: 018-040/2007-45-482

SKLEP

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 22. in 23. člena Zakona o reviziji postopkov javnega naročanja (Uradni list RS, št. 78/1999, 90/1999, 110/2002, 42/2004, 61/2005 ter 78/2006; v nadaljnjem besedilu: ZRPJN) v senatu članice Vide Kostanjevec, kot predsednice senata, ter predsednika Sama Červeka in članice Sonje Drozdek šinko, kot članov senata, ob sodelovanju svetovalca Boruta Smrdela, v postopku nadzora nad zakonitostjo postopka oddaje javnega naročila "pralna sredstva za pralnico", druga faza omejenega postopka, in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Johnson Diversey, d.o.o., Tržaška cesta 37a, Maribor, ki ga zastopa odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 11, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.02.2007 soglasno

ODLOČILA

1. Vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 08.01.2007, se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov, nastalih v zvezi z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev

Naročnik je dne 10.07.2003 sprejel sklep o pričetku predmetnega postopka oddaje javnega naročila po omejenem postopku, dne 28.08.2006 pa je sprejel spremembo tega sklepa. Javni razpis v prvi fazi postopka je naročnik pod opisom "pralna sredstva za pralnico" objavil v Uradnem listu RS, št. 68-70, z dne 18.07.2003, pod številko objave Ob-98277.

Z vabilom, z dne 20.09.2006, je naročnik k oddaji ponudbe povabil vlagatelja in ponudnika Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz zapisnika o odpiranju ponudb, z dne 18.10.2006, je razvidno, da sta do roka za oddajo ponudb svoji ponudbi oddala oba omenjena ponudnika.

Dne 04.12.2006 je naročnik izdal odločitev o oddaji javnega naročila, iz katere izhaja, da se le-to odda izbranemu ponudniku. Iz dokumenta je razvidno tudi, da je naročnik v soglasju z izbranim ponudnikom popravil računske napake, ki jih je odkril pri pregledu njegove ponudbe, ter da je vlagateljevo ponudbo označil kot nepravilno, saj naj en od izdelkov, ki jih je ponudil vlagatelj (CLAX DESOTHERM 3ZP13), ne bi bil primeren za dezinfekcijo kužnega in občutljivega perila pri 40 stopinjah, kakor je bilo zahtevano v razpisni dokumentaciji.

Vlagatelj je z dopisom, z dne 12.12.2006, zahteval izdajo obrazloženega obvestila o oddaji naročila, zahteval pa je tudi vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. Dopisu je obenem priložil dokazila, iz katerih naj bi izhajala ustreznost artikla "DESOTHERM". Naročnik je obrazloženo obvestilo izdal dne 19.12.2006 (vlagatelj ga je prejel dne 29.12.2006), vpogled v ponudbo izbranega ponudnika pa je vlagatelju omogočil dne 20.12.2006.

Dne 08.01.2007 je vlagatelj na naročnika naslovil zahtevek za revizijo. V zahtevku vlagatelj naročniku očita, da krši načelo enakopravnosti, saj naj bi različno vrednotil predložena dokazila o ustreznosti pralnega sredstva. Naročnik je v povabilu k oddaji ponudbe zahteval, da ponudnik izkaže, da se ponujeno sredstvo uporablja kot specialno pralno in dezinfekcijsko sredstvo z ustreznim certifikatom, namenjeno za pranje in razkuževanje do 40°C. Naročnik ni natančno določil, s katerim certifikatom oziroma potrdilom morajo ponudniki to dokazati. Vlagatelj je predložil poročila o testiranju po metodi prEN 1276 in DIN EN 13727, opravljenih na inštitutu "HygCen Centrum fĂĽr Hygiene und medizinische Produktsicherheit GmbH, Schwerin, Nemčija", kjer je jasno potrjeno, da se ponujeno sredstvo uporablja za pranje in razkuževanje do 40°C. Tudi izbrani ponudnik je predložil potrdilo podobnega inštituta za izkazovanje omenjenega pogoja, le da je to potrdilo imenovano "certifikat" (vlagateljevo pa "test report"), po vsebini pa gre za enako zadevo. Naročnik je s tem postavil izbranega ponudnika v neprimerljivo boljši položaj in s tem kršil enakopravnost med ponudnikoma. V dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji naročila naročnik navaja, da je vlagateljevo sredstvo primerno za pranje in razkuževanje pri 60°C in 75°C, kar izhaja iz varnostnega oziroma tehničnega lista. Vlagatelj poudarja, da je to navedeno zato, ker edini s strani Slovenije akreditirani inštitut za ugotavljanje kakovosti pralnih sredstev (Robert Koch inštitut v Nemčiji) vlagatelju še ni izdal (je v postopku izdaje) certifikata za ponujeno pralno sredstvo, za pranje do 40°C. Prav tako tega ni izdal niti izbranemu ponudniku. Vendar pa naročnik ni zahteval certifikata omenjenega inštituta ampak "ustrezni certifikat", kar pa sta predložila oba ponudnika.
Vlagatelj dalje navaja tudi, da je ob vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovil več popravkov na obrazcu "Predračun", in sicer v tretjem stolpcu, kjer se vpisuje količino ponujenega pralnega sredstva za 1 kg opranega perila, ter v obliki popravkov računskih napak. Vlagatelj dvomi, da so bili popravki v tretjem stolpcu narejeni že pred oddajo ponudbe, kljub temu pa meni, da je omenjeni obrazec v ponudbi izbranega ponudnika nepregleden in ni več jasno kaj in kako je popravljeno. Takšnega predračuna naročnik ne more sprejeti kot del formalno pravilne ponudbe, ponudbo izbranega ponudnika pa bi moral kot nepravilno zavrniti.
V povzetku navedenega vlagatelj predlaga, da se odločitev o oddaji predmetnega javnega naročila, z dne 04.12.2006, razveljavi, da se vlagateljevo ponudbo opredeli kot pravilno, da se ponudbo izbranega ponudnika zavrne kot nepravilno, da se ponovno odloči o oddaji javnega naročila ter da se mu povrnejo stroški, nastali v zvezi z revizijo, in sicer v višini 100.000,00 SIT, za plačilo takse za revizijski postopek, v protivrednosti 3000 točk po Odvetniški tarifi (Uradni list RS, št. 67/2003 (70/2003 - popr.); v nadaljevanju: Odvetniška tarifa), povečano za 20% DDV, za stroške odvetniškega zastopanja ter priprave revizijskega zahtevka, in v protivrednosti 40 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV, za materialne stroške.

Naročnik je o vlagateljevem revizijskem zahtevku odločil s sklepom brez številke in datuma (ki ga je vlagatelj po pooblaščenki prejel dne 25.01.2007), s katerim je le-tega zavrnil.
V obrazložitvi sklepa je naročnik navedel, da je že v dodatni obrazložitvi odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila obrazložil, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije, zato je ta ponudba pravilna, primerna in sprejemljiva. Iz dokumentacije, za katero je naročnik zaprosil z dopisom z dne 07.11.2006 (in sicer varnostni listi, navodila za pranje in nego tekstila ter certifikati proizvajalca) izhaja, da izbrani ponudnik ponuja specialni praškasti detergent ELTRA 40, ki razkužuje pri temperaturi 40°C. Poleg tega je izbrani ponudnik predložil certifikat, ki ga je izdal Deutsche Gesellschaft fĂĽr Hygiene und Mikrobiologie (DGHM). Na drugi strani pa je naročnik na podlagi dokumentacije, ki jo je na njegovo zaprosilo posredoval vlagatelj, ugotovil, da ponudba slednjega ni pravilna, saj je ponujeno sredstvo CLAX DESOTHERM 3ZP13 praškasti detergent za kemotermično dezinfekcijo pri 60°C in 75°C, kar izhaja iz predloženega varnostnega lista po 91/155 EU in priloge. Naročnik je na podlagi tako izvedenega postopka in dokumentacije, ki sta jo predložila oba ponudnika, izbral ponudbo izbranega ponudnika, vlagateljevo ponudbo pa je zavrnil kot nepravilno. Po prejemu odločitve o oddaji javnega naročila, z dne 04.12.2006, pa je vlagatelj skupaj z zahtevo za dodatno obrazložitev naročniku predložil tudi Poročili o testiranju po metodi prEN 1276 in DIN EN 13727, iz katerih naj bi bilo po vlagateljevih navedbah razvidno, da se ponujeno sredstvo uporablja za pranje in razkuževanje do 40°C. Vlagatelj je bil dolžan zahtevano dokumentacijo predložiti v roku, ki ga je naročnik postavil enotno za vse ponudnike, česar pa vlagatelj ni storil. Z dodatno dokumentacijo, ki jo je vlagatelj predložil naročniku po izteku roka za predložitev dokazil, je vlagatelj dejansko spremenil svojo ponudbo, takšna sprememba pa po izteku roka ni dopustna. Naročnik tako ni kršil načela enakopravnosti med ponudnikoma pri ocenjevanju ponudb ter ni različno vrednotil predloženih dokazil o ustreznosti pralnega sredstva. Naročnik prereka tudi navedbe, da ni ravnal enakopravno z obema ponudnikoma in da je s svojimi dejanji diskriminiral vlagatelja. Neutemeljene pa so tudi navedbe vlagatelja, da ponudba izbranega ponudnika ni pravilna. Naročnik tako zavrača vlagateljeve očitke in dvome glede popravkov na obrazcu "Predračun" v ponudbi izbranega ponudnika. Slednji je upošteval zahtevo razpisne dokumentacije, da mora biti celotna dokumentacija natipkana ali napisana. Dejstvo, da so na predračunu izbranega ponudnika popravki ne pomeni, da je ta ponudba nepravilna. Ponudba izbranega ponudnika je sestavljena po predpisih, ki urejajo javna naročila, ponudbena cena iz njegove ponudbe ni sestavljena na način, ki ni skladen s pravili poštene konkurence, ponudba izbranega ponudnika pa izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Ravno tako niso utemeljeni vlagateljevi očitki, da predračun, podan v ponudbi izbranega ponudnika, ni pregleden in jasen ter vsebuje veliko popravkov; obrazec "Predračun" v ponudbi izbranega ponudnika je v skladu z Navodili ponudnikom natipkan, ponudnik pa je svoje popravke v besedilu naredil z neizbrisljivo pisavo in jih potrdil s podpisom in štampiljko, kar omogoča jasno razbrati in ugotoviti vrednosti na predračunu. Obrazec "Predračun" je bil popravljen že ob odpiranju ponudbe, iz česar izhaja da so bili popravki v stolpcu 3 popravljeni že pred odpiranjem ponudbe.

Z vlogo, z dne 24.01.2007, je vlagatelj naročnika obvestil, da želi revizijski postopek nadaljevati pred Državno revizijsko komisijo. V vlogi dodatno pojasnjuje svoja stališča do zadeve, izpostavlja, da naročnik napačno navaja, da je zahteval razveljavitev celotnega postopka oddaje javnega naročila, v revizijski postopek pa priglaša tudi nadaljnje stroške, nastale v zvezi z revizijo, in sicer v protivrednosti 150 točk po Odvetniški tarifi, povečano za 20% DDV.

Naročnik je v prilogi dopisa, z dne 29.01.2007, Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter proučitvi utemeljenosti navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN ter na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Med strankama v zadevi je spor o tem, ali je naročnik vlagateljevo ponudbo upravičeno izločil kot nepravilno, in sicer v zvezi s strani vlagatelja ponujenim artiklom CLAX DESOTHERM 3ZP13, ter ali bi moral kot nepravilno izločiti ponudbo izbranega ponudnika, in sicer v zvezi s popravki na obrazcu "Predračun", predloženem v okviru ponudbe tega ponudnika.

Z vpogledom v "Povabilo k oddaji ponudbe" (in priloge), z dne 20.09.2006, kot je bilo posredovano vlagatelju in izbranemu ponudniku, gre ugotoviti, da je naročnik v le-tem med drugim navedel pralne linije in stroje, s katerimi razpolaga, pri čemer je pojasnil, da se na "klasičnih pralnih strojih znamke IPSO PCH-27 kg in GORENJE 5 kg /se/ uporablja specialno pralno in dezinfekcijsko sredstvo z ustreznim certifikatom, namenjeno za pranje in razkuževanje do 40°C". Z vpogledom v povabilo gre ugotoviti tudi, da je naročnik na obrazcu "Predračun" kot eno izmed vrst "zelo umazanega perila" določil "Kužno bol. perilo, občutljivo perilo, delovna oblačila (40°C)".

Med strankama v zadevi ni spora o tem (to pa potrjuje tudi v pogled v vlagateljevo ponudbo), da je vlagatelj kot pralno sredstvo za uporabo na zgoraj navedenih pralnih strojih oziroma za pranje zgoraj opredeljene vrste perila (pri temperaturi do 40°C) ponudil artikel "DESOTHERM".

Z vpogledom v dokumentacijo o predmetnem postopku oddaje javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik z dopisoma, z dne 07.11.2006, vlagatelja in izbranega ponudnika pozval k predložitvi varnostnih listov, navodil za pranje in nego tekstila ter certifikatov proizvajalca, in sicer vse za vsa pralna sredstva, ki so predmet ponudbe. Na naročnikov poziv je vlagatelj slednjemu za ponujeni artikel "DESOTHERM" posredoval varnostna lista po 91/155 EU s prilogama (predstavitev artikla- tehnična lista- v slovenskem in angleškem jeziku).

Državna revizijska komisija v tej zvezi že uvodoma ugotavlja, da vlagatelj niti v svoji ponudbi niti v dokumentaciji, ki jo je naročniku posredoval na njegov poziv, ni predložil "certifikatov proizvajalca" ponujenega artikla "DESOTHERM", česar pa naročnik ne izpostavlja kot problematično. Ob zapisanem pa Državna revizijska komisija z vpogledom v na poziv naročnika predloženo dokumentacijo tako kot naročnik ugotavlja, da iz le-te nedvoumno izhaja, da gre pri ponujenem artiklu "DESOTHERM" za "praškasti detergent za kemotermično dezinfekcijo pri 60°C in 75°C", namenjen za "srednje temperature", oziroma za sredstvo ki vsebuje "sistem belil za uporabo pri srednjih temperaturah (50-75°C)" in za artikel, katerega ena od prednosti je "dezinfekcija pri 60-75°C".

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj na podlagi tako predložene dokumentacije ni uspel izkazati, da z njegove strani ponujeni artikel "DESOTHERM" izpolnjuje zahteve razpisne dokumentacije v delu, ki se nanašajo na zahtevo po temperaturi pranja (glej zgoraj).

Ob zapisanem Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj skupaj s svojo zahtevo za dodatno obrazložitev odločitve o oddaji javnega naročila naročniku posredoval tudi dokumenta "TEST REPORT", ki ju je dne 10.02.2006 izdal HygCen Centrum fĂĽr Hygiene und medizinische Produktsicherheit GmbH, Schwerin, Nemčija, in iz katerih naj bi po vlagateljevih navedbah izhajalo, da je "ponujeno sredstvo ustrezno za pranje in razkuževanje perila pri 40°Câ??". Državna revizijska komisija izpostavlja, da omenjenih dokazil, ki niso bila predložena ob vlagateljevi ponudbi niti na naročnikov poziv k predložitvi tovrstnih dokazil, temveč šele po izdaji odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila, v konkretnem postopku oddaje javnega naročila ni mogoče šteti za upoštevna, saj niso bila podana v okviru omejitev, ki jih postavlja 54. člen Zakona o javnih naročilih (Uradni list RS, št. 39/2000 (102/2000 - popr.), 2/2004, 2/2004; v nadaljevanju: ZJN-1), ki se v konkretnem postopku uporablja na podlagi prvega odstavka 112. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06).

V povzetku zgornjih ugotovitev gre zaključiti, da naročnikovega ravnanja, ki je s strani vlagatelja ponujeni artikel "DESOTHERM" označil za neustrezen, v posledici tega pa vlagateljevo ponudbo izločil kot nepravilno, ni mogoče označiti za neskladnega s predpisi s področja oddaje javnih naročil, s tem povezane revizijske navedbe vlagatelja pa niso utemeljene.

V preostalem delu svojega revizijskega zahtevka vlagatelj kot spornega izpostavlja obrazec "Predračun", kot je bil predložen v ponudbi izbranega ponudnika.

Državna revizijska komisija v tej zvezi uvodoma izpostavlja, da so predmet revizijskega postopka lahko zgolj konkretizirane kršitve, za katere vlagatelj navede konkretna dejstva in predloži konkretne dokaze (tretji odstavek 12. člena ZRPJN), ne morejo pa biti meritorno obravnavane "domneve", "dvomi", in "sumi" (ter podobno) o kršitvah. V konkretnem revizijskem postopku vlagateljevih z ničemer podkrepljenih "dvomov" o tem, kdaj naj bi bili narejeni popravki ponudbe izbranega ponudnika, ni mogoče preveriti, s tem povezanim revizijskim navedbam pa, skladno s pravilom o trditvenem in dokaznem bremenu, ni mogoče priznati utemeljenosti.

Kot neutemeljene pa gre označiti tudi revizijske navedbe, skladno s katerimi naj predračun, kot ga je oddal izbrani ponudnik, ne bi bil pregleden in jasen ter naj bi vseboval "polno popravkov", zaradi česar naj ga naročnik ne bi mogel sprejeti. Državna revizijska komisija z vpogledom v obrazec "Predračun", kot je bil predložen v okviru ponudbe izbranega ponudnika, ugotavlja, da so bili popravki izvedeni na skupno sedmih mestih le-tega, in sicer petkrat v stolpcu 3 predračuna, kjer so ponudniki vpisovali porabo pralnega sredstva za 1 kg opranega perila, dvakrat pa v stolpcu 6, kjer so ponudniki vpisovali količino pralnega sredstva. Državna revizijska komisija dalje ugotavlja, da so bili vsi omenjeni popravki izvedeni z neizbrisno pisavo ter da sta na vseh mestih, kjer so bili izvedeni popravki, dodana parafa in žig izbranega ponudnika. Kot slednje pa Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da opisani popravki na "preglednost in jasnost" obrazca "Predračun", kot je bil predložen v ponudbi izbranega ponudnika, v nasprotju z drugačnim prepričanjem vlagatelja, ne vplivajo. Ker vlagatelj obenem ne navaja nikakršnih drugih pomanjkljivosti obravnavanega obrazca, ki bi lahko vplivale na ugotovitev o pravilnosti ponudbe izbranega ponudnika, s tem povezanim revizijskim navedbam ni mogoče priznati utemeljenosti.

V povzetku zgornjih dejstev Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj ni uspel izkazati neskladja naročnikovega ravnanja in njegove odločitve o oddaji predmetnega javnega naročila s predpisi s področja oddaje javnih naročil. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 2. alineje prvega odstavka 23. člena ZRPJN, vlagateljev revizijski zahtevek, z dne 08.01.2007, zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.
Vlagatelj je v revizijski postopek priglasil stroške, nastale v zvezi z revizijo.

Iz določil tretjega odstavka 22. člena ZRPJN izhaja, da mora v primeru, če je zahtevek za revizijo utemeljen, naročnik na pisno zahtevo vlagatelju zahtevka za revizijo povrniti potrebne stroške, nastale z revizijo.

Ker vlagatelj s svojim revizijskim zahtevkom ni uspel, je Državna revizijska komisija, na podlagi šestega odstavka 22. člena ZRPJN, zavrnila tudi njegovo zahtevo po povrnitvi stroškov, nastalih v zvezi z revizijo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Po končanem postopku pred Državno revizijsko komisijo je sodno varstvo zagotovljeno v postopku povračila škode pred sodiščem splošne pristojnosti (peti odstavek 23. člena ZRPJN).


V Ljubljani, 14.02.2007


Predsednica senata:
Vida Kostanjevec, univ. dipl. prav.,
Članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Splošna bolnišnica Celje, Oblakova ulica 5, Celje,
- Odvetnica Aleksandra Jurakk, Komenskega 11, Ljubljana,
- Ecolab, d.o.o., Vajngerlova 4, Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za finance, Sektor za javna naročila, gospodarske javne službe in koncesije, Beethovnova 11, Ljubljana,
- Državno pravobranilstvo Republike Slovenije, šubičeva 2, Ljubljana.